Procedūra : 2015/2512(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0016/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0016/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0013

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMA PROJEKTS
PDF 144kWORD 60k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE547.439v01-00
 
B8-0016/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par divu Itālijas jūrnieku lietu (2015/2512(RSP))


Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Marju Lauristin, Afzal Khan S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par divu Itālijas jūrnieku lietu (2015/2512(RSP))  
B8‑0016/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

–       ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un tās protokolus,

–       ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–       ņemot vērā ANO Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS) un jo īpaši tās 97. pantu,

–       ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces paziņojumus par Itālijas jūrnieku (marò) Massimiliano Latorre un Salvatore Girone lietu,

–       ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra Ban Ki-moon pārstāvja 2015. gada 6. janvāra paziņojumu, aicinot abas valstis — Itāliju un Indiju — mēģināt rast saprātīgu un abpusēji pieņemamu risinājumu,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā 2012. gada 15. februāra naktī Itālijas tirdzniecības flotes kuģis Enrica Lexie ceļā no Singapūras uz Džibutiju netālu no Keralas piekrastes (Indijā) satika zvejas traleri St Anthony;

B.     tā kā uz Enrica Lexie atradās seši jūras kājnieki (marò), lai aizsargātu kuģi no iespējamiem pirātu uzbrukumiem; tā kā, baidoties no pirātu uzbrukuma un laivai tuvojoties, uz to tika veikti brīdinājuma šāvieni, un divi Indijas zvejnieki, Ajesh Pinky un Selestian Valentine, traģiskā veidā tika nogalināti;

C.     tā kā 2012. gada 19. februārī Indijas policijas spēku locekļi uzkāpa uz kuģa, konfiscēja kājnieku ieročus un arestēja divus jūrniekus, kuri bija identificēti kā atbildīgie par uguns atklāšanu pret zvejas kuģi;

D.     tā kā šie notikumi izraisīja diplomātisku saspīlējumu, ņemot vērā juridisko nenoteiktību, kas vērojama abu Itālijas jūrnieku lietā; tā kā pat pēc trim gadiem Indijas iestādes joprojām nav izteikušas apsūdzības;

E.     tā kā viens no kareivjiem — Massimiliano Latorre — atstāja Indiju, lai pavadītu mājās četrus mēnešus pēc tam, kad bija pārcietis cerebrālo išēmiju;

F.     tā kā saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, ja notiek sadursmes vai citi jūras negadījumi atklātā jūrā, krimināllietu vai disciplinārlietu pret kuģa kapteini vai jebkuru citu personu, kas dienē uz kuģa, var vienīgi uzsākt vai nu karoga valsts, vai valsts, kuras valstspiederība ir attiecīgajai personai, tostarp saistībā ar vispasaules cīņu pret pirātismu;

G.     tā kā 2014. gada 15. oktobrī ES augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton kritizēja Indijas iestāžu rīcību, mudinot valdību rast ātru un apmierinošu risinājumu saskaņā ar UNCLOS un starptautiskajām tiesībām;

H.     tā kā 2014. gada 16. decembrī jaunā ES augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini izteica savu neapmierinātību ar izrādīto iecietības trūkumu attiecībā uz Massimiliano Latorre lūgumu pagarināt viņa uzturēšanās laiku Itālijā, lai saņemtu medicīnisko aprūpi;

I.      tā kā abi jūrnieki ir Eiropas pilsoņi un tā kā 2012. gada 15. februārī viņi atradās uz Itālijas tirdzniecības flotes kuģa klāja, kas bija ceļā atklātā jūrā netālu no Keralas štata piekrastes, un veica savus uzdevumus kā daļu no starptautiskajām pirātisma apkarošanas darbībām,

1.      pauž dziļas skumjas par abu Indijas zvejnieku traģisko nāvi un izsaka līdzjūtību;

2.      uzsver, ka 2012. gada 15. februāra notikuma sekas tomēr būtu jārisina saskaņā ar stingriem tiesiskuma principiem un pilnībā ievērojot iespējami iesaistīto personu cilvēktiesības un juridiskās tiesības;

3.      pauž dziļas bažas par Itālijas jūrnieku turēšanu apcietinājumā bez izteiktas apsūdzības; uzsver, ka jūrnieki ir jāatbrīvo; uzsver, ka ieilgusī kavēšanās un jūrnieku pārvietošanās brīvības ierobežojumi nav pieņemami un ir būtiski viņu cilvēktiesību pārkāpumi;

4.      pauž nožēlu par veidu, kādā jautājums risināts, un atbalsta visu iesaistīto pušu centienus steidzami rīkoties, lai rastu saprātīgu un abpusēji pieņemamu risinājumu;

5.      atgādina, ka saskaņā ar starptautiskajām jūras tiesībām krimināllieta un disciplinārlieta pret apsūdzēto ir jāuzsāk karoga valsts iestādēs un šajā gadījumā karoga valsts ir arī valsts, kuras valstspiederība ir apsūdzētajiem; tāpat atgādina, ka citu valstu iestādes nav tiesīgas īstenot jurisdikciju vai veikt izmeklēšanu;

6.      mudina ES augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos veikt visas nepieciešamās darbības, lai aizsargātu abus Itālijas jūrniekus nolūkā panākt ātru un apmierinošu lietas atrisinājumu;

7.      atgādina Komisijai par to, ka ir svarīgi attiecībās ar Indiju uzsvērt cilvēktiesību stāvokļa jautājumu un līdz ar to — apsvērt turpmākus pasākumus, lai veicinātu labvēlīgu lietas atrisinājumu;

8.      atgādina, ka ES pilsoņu tiesības un drošība trešās valstīs ir jānodrošina ES diplomātiskajai pārstāvniecībai, kurai ir aktīvi jāstrādā, lai aizstāvētu to ES pilsoņu pamata cilvēktiesības, kuri atrodas apcietinājumā jebkādā trešā valstī;

9.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES dalībvalstīm, ANO ģenerālsekretāram un Indijas prezidentam un valdībai.

Juridisks paziņojums