Förfarande : 2015/2512(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0016/2015

Ingivna texter :

B8-0016/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 122kWORD 54k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE547.439v01-00
 
B8-0016/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om fallet med de två italienska marinsoldaterna (2015/2512(RSP))


Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Marju Lauristin, Afzal Khan för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om fallet med de två italienska marinsoldaterna (2015/2512(RSP))  
B8‑0016/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och dess tilläggsprotokoll,

–       med beaktande av Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,

–       med beaktande av Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos), särskilt artikel 97,

–       med beaktande av de uttalanden som unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/kommissionens vice ordförande gjort om fallet med de italienska marinsoldaterna Massimiliano Latorre och Salvatore Girone,

–       med beaktande av det uttalande som FN:s generalsekreterare Ban Ki Moons talesperson gjorde den 6 januari 2015, där de två länderna – Italien och Indien – uppmanades att försöka nå en rimlig lösning som är godtagbar för alla parter,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Natten till den 15 februari 2012 mötte det italienska handelsfartyget Enrica Lexie, som var på väg från Singapore till Djibouti, fisketrålaren St Anthony utanför kusten vid Kerala, Indien.

B.     Sex marinsoldater fanns ombord på Enrica Lexie för att skydda fartyget mot möjliga piratattacker. Av rädsla för en piratattack sköt man varningsskott mot båten som närmade sig och två indiska fiskare, Ajesh Pinky och Selestian Valentine, miste tragiskt nog livet.

C.     Den 19 februari 2012 bordade indisk polis fartyget, beslagtog marinsoldaternas vapen och grep de två marinsoldater som identifierats som ansvariga för beskjutningen av fiskebåten.

D.     Dessa händelser har medfört diplomatiska spänningar på grund av den rättsosäkerhet som präglar fallet med de två italienska marinsoldaterna. Nu tre år efter händelserna har de indiska myndigheterna fortfarande inte väckt åtal.

E.     En av soldaterna, Massimiliano Latorre, lämnade Indien för att tillbringa fyra månader hemma efter att ha drabbats av cerebral ischemi.

F.     I händelse av kollisioner eller andra fartygsincidenter på öppet hav utanför territorialgränsen får straffrättsliga eller disciplinära förfaranden mot befäl eller andra personer i tjänst på fartyget enligt internationell rätt endast inledas av antingen flaggstaten eller den stat där personen är medborgare, även i samband med den globala bekämpningen av sjöröveri.

G.     Den 15 oktober 2014 kritiserade unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, de indiska myndigheternas agerande och uppmuntrade regeringen att nå en snabb och tillfredsställande lösning i enlighet med den internationella havsrättskonventionen och internationell rätt.

H.     Den 16 december 2014 uttryckte unionens nya höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, sin besvikelse över bristen på medkänsla gentemot Massimiliano Latorre när han begärde att få förlänga sin vistelse i Italien för att genomgå medicinsk behandling.

I.      De två marinsoldaterna är europeiska medborgare och tjänstgjorde den 15 februari 2012 som ett led i de internationella insatserna mot sjöröveri ombord på ett italienskt handelsfartyg som färdades på öppet hav utanför delstaten Keralas territorialgräns.

1.      Europaparlamentet uttrycker sin bestörtning över de två indiska fiskarnas tragiska död och framför sina kondoleanser.

2.      Europaparlamentet understryker att konsekvenserna av händelserna den 15 februari 2012 emellertid till fullo måste hanteras inom ramen för rättsstatsprincipen, med full respekt för de misstänktas mänskliga och juridiska rättigheter.

3.      Europaparlamentet finner det mycket oroande att de italienska marinsoldaterna hålls häktade utan åtal. Parlamentet framhåller att de måste släppas fria. Det utdragna förfarandet och begränsningarna av marinsoldaternas rörelsefrihet är oacceptabla och utgör ett allvarligt brott mot deras mänskliga rättigheter.

4.      Europaparlamentet finner det beklagligt att ärendet har hanterats på detta sätt, och stöder alla berörda parters insatser för att snabbt nå en rimlig lösning som är godtagbar för alla.

5.      Europaparlamentet påminner om att den internationella havsrätten stadgar att straffrättsliga och disciplinära förfaranden mot en svarande ska inledas vid myndigheterna i flaggstaten, vilket i detta fall också är den stat där de svarande är medborgare. Parlamentet påminner även om att inga andra nationella myndigheter har rätt att utöva rättskipning eller göra utredningar.

6.      Europaparlamentet uppmuntrar unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda de två italienska marinsoldaterna i syfte att nå en snabb och tillfredsställande lösning på situationen.

7.      Europaparlamentet påminner kommissionen om vikten av att betona människorättssituationen i samband med förbindelserna med Indien och därför överväga ytterligare åtgärder för att underlätta en positiv lösning på ärendet.

8.      Europaparlamentet påminner om att EU-medborgarnas rättigheter och säkerhet i tredjeländer ska skyddas av EU:s diplomatiska representation, som bör arbeta aktivt för att försvara de grundläggande mänskliga rättigheterna för de EU-medborgare som sitter fängslade i tredjeländer.

9.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU-medlemsstaterna och Förenta nationernas generalsekreterare samt till Indiens president och regering.

 

Rättsligt meddelande