Menetlus : 2014/3017(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0019/2015

Esitatud tekstid :

B8-0019/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0012

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 160kWORD 80k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0012/2015
12.1.2015
PE547.442v01-00
 
B8-0019/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Egiptuses (2014/3017(RSP))


Judith Sargentini, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Eva Joly, Bodil Ceballos, Pascal Durand, Bart Staes, Ernest Maragall, fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Egiptuses (2014/3017(RSP))  
B8‑0019/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Egiptuse kohta, eriti 17. juuli 2014. aasta resolutsiooni,

–       võttes arvesse ELi välisasjade nõukogu 2013. aasta augusti ja 2014. aasta veebruari järeldusi Egiptuse kohta,

–       võttes arvesse Euroopa välisteenistuse hiljutisi avaldusi Egiptuse, sealhulgas 3. detsembri 2014. aasta kohtuotsuste kohta,

–       võttes arvesse ELi ja Egiptuse assotsieerimislepingut ning ELi ja Egiptuse naabruspoliitika tegevuskava,

–       võttes arvesse ELi suuniseid sõnavabaduse kohta, inimõiguste kaitsjaid käsitlevaid ELi suuniseid ning ELi suuniseid, mille abil edendada ja kaitsta lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI-inimesed) kõiki inimõigusi;

–       võttes arvesse ÜRO inimõiguste nõukogu poolt 5. novembril 2014. aastal avaldatud Egiptust käsitleva üldise korrapärase läbivaatamise tulemusi,

–       võttes arvesse Egiptuse põhiseadust, eriti selle artiklit 65 (mõtte- ja sõnavabadus), artiklit 70 (ajakirjandusvabadus), 73 (kogunemisvabadus), artiklit 75 (ühinemisvabadus) ja 93 (rahvusvaheliste inimõigusi käsitlevate õigusaktide siduv olemus),

–       võttes arvesse Egiptuse 2013. aastal vastu võetud seadust nr 107, millega reguleeritakse avalike kogunemiste, rongkäikude ja rahumeelsete meeleavalduste õigust,

–       võttes arvesse Egiptuse 2013. aastal vastu võetud seadust nr 136, presidendi dekreeti, millega määratakse kõik avalikud ja eluliselt tähtsad rajatised sõjakohtute alluvusse,

–       võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–       võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille Egiptus ratifitseeris 1982. aastal,

–       võttes arvesse organisatsiooni Human Rights Watch 12. augusti 2014. aasta aruannet pealkirjaga ‘All According to Plan, the Rab’a Massacre and Mass Killings of Protestors in Egypt’,

 

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et sõna-, ühinemis- ja kogunemisvabadus on demokraatliku ja mitmeparteilise ühiskonna vältimatud alustalad; arvestades, et nende põhivabaduste jalge alla tallamine Mubaraki valitsuse ajal oli otsustav asjaolu, mis ajendas rahvast 2011. aasta veebruaris režiimi kukutama; arvestades, et põhivabadused on vaieldamatult sätestatud 2014. aastal vastu võetud Egiptuse põhiseaduses;

B.     arvestades, et alates sõjaväelisest riigipöördest 2013. aasta juunis on Egiptuse võimud kohaldanud repressioone sellises ulatuses, mida riigi uusimas ajaloos pole enne nähtud; arvestades, et inimõiguste olukord Egiptuses on president Abdel Fattah al-Sisi valitsuse ajal kõigis valdkondades pidevalt halvenenud;

C.     arvestades, et teadete kohaselt on alates sõjaväelisest riigipöördest 2013. aasta juunis vahistatud 41 000 inimest; arvestades, et paljud neist peeti kinni ainult seoses rahumeelsete meeleavaldustega või teisitimõtlemise väljendamise pärast;

D.     arvestades, et tuhanded Moslemi Vennaskonna arvatavad liikmed ja toetajad, sealhulgas kogu selle juhtkond ja võimult kukutatud president Morsi on vahistatud ning sadadele inimestele on esitatud süüdistus ja määratud surmanuhtlus või range vanglakaristus, sealhulgas kollektiivsete kohtuprotsesside tulemusena ja pärast kohtumenetlusi, mille käigus ilmselgelt ei järgitud õiglase kohtuliku arutamise põhinorme; arvestades, et 2. detsembril 2014 mõistis Egiptuse kriminaalkohus esialgselt karistuseks surmanuhtluse 188-le süüdistatavale nende väidetava osalemise eest rünnakus politseijaoskonnale 2013. aasta augustis;

E.     arvestades, et 2014. aasta oktoobris välja antud presidendi dekreet annab aluse sadade tsiviilisikute sõjakohtute ette toomisele, sealhulgas tagasiulatuvalt; arvestades, et sõjakohtud kuuluvad kaitseministeeriumi alluvusse ning ei kohalda laste ja täiskasvanute suhtes eri kohtlemist;

F.     arvestades, et hinnanguliselt on alates 2013. aasta juulist julgeolekujõudude ülemäärase ja meelevaldse jõu kasutamise tagajärjel tapetud 1400 meeleavaldajat, sealhulgas 2. jaanuaril 2015, kui julgeolekujõud lasid Kairos Mataryia piirkonnas toimunud Moslemi Vennaskonna toetajate meeleavalduse vägivaldse laialiajamise käigus maha kaks inimest; arvestades, et 2013. aasta juulis ja augustis toimunud vähemalt 1150 Morsi poolt meelt avaldava inimese süstemaatiline ja ulatuslik tapmine liigitub valitsusvälise organisatsiooni Human Rights Watch sõnul tõenäoliselt inimsusvastaseks kuriteoks; arvestades, et Human Rights Watchi väitel on Raba’a väljakul toimunud tapmine viimase aja kõige ulatuslikum meeleavaldajate tapmine ühe päeva jooksul; arvestades, et nende tapatalgute eest vastutavad julgeolekuametnikud on siiani täiesti karistuseta ning väga vähe politseinikke või sõjaväelasi on meeleavaldajate vastu toime pandud muu jõu kuritarvitamise eest vastutusele võetud; arvestades, et 2013. aasta detsembris moodustatud teabekogumiskomisjon ei ole üldise arvamuse kohaselt suutnud neid sündmusi põhjalikult, usaldusväärselt ja erapooletult uurida; arvestades, et Egiptuse ametivõimud on mõistnud hukka julgeolekujõudude poolt meeleavaldajate suhtes toime pandud vägivallaaktid, sealhulgas tulistamised; arvestades, et ametliku kohtumeditsiiniasutuse andmetel sai Raba’a väljaku meeleavalduse laialiajamise käigus surma kaheksa politseiametnikku;

G.     arvestades, et kukutatud president Mubarak, kellele oli määratud eluaegne vanglakaristus meeleavaldajate kaitseta jätmise eest 2011. aasta ülestõusu ajal, mõisteti 29. novembril 2014 Egiptuse kohtu poolt õigeks, samuti mõisteti õigeks tema kaks poega, endine siseminister Habib al-Adly ja mitmed julgeolekuametnikud;

H.     arvestades, et julgeolekuolukord Egiptuses üha halveneb ning Egiptuse julgeolekujõud suruvad võitlejaid Siinai poolsaarel üha jõulisemalt maha, eriti pärast 24. oktoobril 2014 toime pandud rünnakut Karm al-Qawadis kontrollpunkti vastu, milles hukkus 28 Egiptuse sõdurit; arvestades, et politseiametnikke ja sõjaväelasi rünnatakse regulaarselt kogu riigis, näiteks toimus 5. jaanuaril 2014 Põhja-Siinais pommirünnak politseihoone vastu ning mitmed politseinikud said surma või haavata 4. jaanuaril Kairo lääneosa eeslinnas ja 6. jaanuaril Minyas toimunud tulistamises; arvestades, et riik on andnud korralduse tuhandete Rafah’ elanike väljatõstmiseks, rajanud Gaza piiri äärde 500-meetrise puhvertsooni ja kehtestanud mõnedes Siinai poolsaare osades kolmeks kuuks erakorralise seisukorra; arvestades, et Siinai poolsaare põhjaosas tegutsev võitlejate rühmitus Ansar Bayt al-Maqdis on vandunud truudust Islamiriigile; arvestades, et Rafah’ ja Gaza vaheline piiripunkt on pärast kolmepäevast lahtiolekut 2014. aasta detsembris nüüd jälle peamiselt suletud, mis muudab enklaavi blokaadi kahe naabri poolt veelgi raskemaks;

I.      arvestades, et 24. novembril 2013 dekreediga vastu võetud uus rahvakogunemisi käsitlev seadus annab õigusliku aluse rangete piirangute kehtestamiseks rahumeelse kogunemise ja sõnavabaduse õiguste kasutamisele, andes siseministrile ulatusliku kaalutlusõiguse seoses meeleavalduste laialiajamise ja meeleavaldajate vahistamisega; arvestades, et sajad juhtivad intellektuaalid, ajakirjanikud ja erakondade esindajad on nõudnud ametivõimudelt selle represseeriva seaduse kohest kehtetuks tunnistamist;

J.      arvestades, et Egiptuse kodanikuühiskonna organisatsioonid on korduvalt väljendanud sügavat muret vabaühenduste seaduse eelnõu pärast, millega kehtestataks täielik ja põhjendamatu kontroll kodanike rühmituste üle, allutataks nad julgeoleku- ja haldusorganitele ning võimaldataks inimõiguste kaitsjaid karmilt karistada; arvestades, et kodanikuühiskonna organisatsioonidele on antud pidevalt edasi lükatav tähtaeg enda registreerimiseks seaduse nr 84 alusel, millega kehtestatakse ranged piirangud vabaühenduste sõltumatusele ja tegevusele või vastasel korral esitatakse neile kriminaalsüüdistus; arvestades, et karistusseadustikku muutvas 21. septembri 2014. aasta presidendi dekreedis on ette nähtud karmid karistused, sealhulgas eluaegne vanglakaristus välisriikidest rahastatavatele vabaühendustele, esitades põhjendusena ebamääraselt sõnastatud „riiklike huvide kahjustamise”; arvestades, et juhtivad inimõiguste valdkonna vabaühendused väidavad, et praegune keskkond on enneolematult repressiivne ja sellist olukorda ei esinenud isegi Mubaraki autoritaarse režiimi ajal; arvestades, et valitsuse rahastatud meediakanalid on käivitanud enneolematult ulatusliku laimukampaania inimõiguste valdkonnas tegutsevate Egiptuse sõltumatute vabaühenduste vastu;

K.     arvestades, et arvukalt inimõiguste kaitsjaid, opositsiooni esindajaid ja nooraktiviste on rahvakogunemisi käsitleva seaduse alusel meelevaldselt vahistatud, süüdi mõistetud ja vangistatud seoses nende rahumeelse tegevusega; arvestades, et väljapaistvad aktivistid, sealhulgas blogipidaja Ahmed Douma, 6. aprilli liikumise juhid Mohamed Adel ja Ahmed Maher ja inimõigustele spetsialiseerunud jurist Mahinoor El-Masry on uue seaduse väidetava rikkumise eest kolmeks aastaks vangi mõistetud; arvestades, et blogipidaja Alaa Abd El Fattah ja veel 24 süüdistatavat mõisteti loata meeleavaldamise eest 15 aastaks vangi; arvestades, et 20. oktoobril 2014 määrati 23 inimesele, sealhulgas inimõiguste kaitsjad Yara Sallam and Sanaa Ahmed Seif, kolmeaastane vanglakaristus meeleavalduste vastase seaduse rikkumise eest; arvestades, et üliõpilasi on vahistatud ja rangelt karistatud ülikooli territooriumil toimunud rahumeelsetes meeleavaldustes osalemise eest ning politsei on mõned üliõpilased ülikooli territooriumil maha lasknud; arvestades, et kõikidel neil juhtudel mõisteti kohtumenetlus üldsuse poolt hukka poliitilise motiveerituse ja menetluseeskirjade olulise rikkumise tõttu;

L.     arvestades, et teadete kohaselt sageneb naistevastane vägivald, vaatamata sellele, et vastu on võetud uus seksuaalse ahistamise vastane seadus, mida ei ole naiste õiguste valdkonnas tegutsevate vabaühenduste sõnul veel siiski kohaldama hakatud; arvestades, et Egiptuse naisõiguslased on eriti kaitsetus olukorras ning kannatavad oma rahumeelse tegevuse tõttu tihti vägivalla, seksuaalsete rünnakute ja muu alandava kohtlemise all;

M.    arvestades, et 23. juunil 2014 mõisteti Al Jazeera ajakirjanikele Mohamed Fadel Fahmyle, Peter Grestele ja Baher Mohamedile seitsme- kuni kümneaastane vanglakaristus, sest neid süüdistati „võltsuudiste” edastamises ja koostöös Moslemi Vennaskonnaga; arvestades, et veel kolm ajakirjanikku – Sue Turton, Dominic Kane ja Rena Netjes – mõisteti tagaseljaotsusega kümneks aastaks vangi; arvestades, et 1. jaanuaril 2015 andis Egiptuse kassatsioonikohus korralduse kohtuasja uuesti läbivaatamiseks; arvestades, et endine ÜRO inimõiguste ülemvolinik Navi Pillay taunis seda kohtuprotsessi, sest selles esines hulgaliselt menetluseeskirjade ja rahvusvaheliste inimõigusi käsitlevate õigusaktide rikkumisi; arvestades, et vähemalt 14 ajakirjanikku on praegu vangis, mistõttu Egiptus on ajakirjanike kaitse komitee sõnul üks suurimaid meedia represseerijaid maailmas; arvestades, et enesetsensuur on alates 2013. aasta suvest järsult kasvanud;

N.     arvestades, et 22. detsembril 2014 katkestas Al Jazeera Egiptuse kanal ülekanded Qatarist kuni „tingimused on soodsad” töö taasalustamiseks Egiptuses; arvestades, et Moslemi Vennaskonna juhtivatel liikmetel paluti 2014. aastal Qatarist lahkuda; arvestades, et mõlemad sündmused on väidetavalt tingitud Doha ja Kairo vaheliste suhete soojenemisest;

O.     arvestades, et 23. detsembril 2014 määras Kairos asuv vahekohus 50 miljoni egiptuse naela (5,9 miljonit eurot) suuruse trahvi väljapaistvale egiptuse satiirikule Bassem Youssefile vaidluses telekanaliga, mis katkestas tema saate edastamise pärast seda, kui seal naeruvääristati Egiptuse sõjaväelist juhtkonda; arvestades, et vaatajate arvult araabimaailma läbi aegade kõige populaarsema satiirisaate tegemine on lõpetatud; arvestades, et enamik erameediakanalitest on tihedalt seotud Mubaraki režiimi ja praeguse režiimiga;

P.     arvestades, et 7. detsembril 2014 vahistati ühes Kairo avalikus saunas „liiderliku tegevuse” eest 26 meest; arvestades, et vahistamist kanti üle televisioonis ja näidati kui osa kampaaniast, mille eesmärk on karistada seksuaalhälbelist käitumist; arvestades, et 12. jaanuaril 2015 mõisteti kõik süüdistatavad õigeks; arvestades, et nende tahtlikult alandav vahistamine toimus LBGT-inimeste riigis üha intensiivsema mahasurumise kontekstis; arvestades, et detsembris toimunud vahistamine oli Mubaraki aegadest saadik kõige ulatuslikum väidatavate geide korraga vahistamine; arvestades, et 2014. aasta septembris määrati kaheksale mehele kolmeaastane vanglakaristus, sest neid süüdistati liiderlikkuses internetis ringleva video alusel, milles näidati geiabielu; arvestades, et vanglakaristust vähendati 2014. aasta detsembris ühe aastani; arvestades, et 2014. aasta septembris määras Kairo kohus kuuele mehele karistuseks kaks aastat sunnitööd selle eest, et nad olid reklaaminud Facebookis oma kodu geide kohtumispaigana; arvestades, et organisatsiooni Isiklike Õiguste Egiptuse Algatus hinnangul on liiderlikkuse süüdistusega viimase 18 kuu jooksul vahistatud vähemalt 150 inimest;

Q.     arvestades, et naiste suguelundite moonutamine on Egiptuses keelatud ja karistused vastava seaduse rikkumise eest on palju rangemaks muutunud, kuid sellele vaatamata on tava endiselt laialt levinud; arvestades, et esimene kohtuasi naiste suguelundite moonutamise küsimuses lõppes 20. novembril 2014 arsti ja pärast suguelundite moonutamise protseduuri surnud 13-aastase tüdruku isa õigeksmõistmisega; arvestades, et prokurör kaebas kohtuotsuse edasi;

R.     arvestades, et EL on Egiptuse peamine majanduspartner ning peamine välisinvesteeringute allikas; arvestades, et kooskõlas pärast araabia kevadet uuendatud Euroopa naabruspoliitikaga ning eelkõige tulemuslikkusel põhineva lähenemisviisiga (more for more) põhineb ELi ja Egiptuse suhete tasand ja ulatus riigi poolt tehtavatest edusammudest demokraatia, õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste valdkonnas võetud kohustuste täitmisel; arvestades, et 21. augustil 2013 tegi välisasjade nõukogu kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile ülesandeks ELi abi Egiptusele läbi vaadata; arvestades, et nõukogu otsustas, et ELi koostööd Egiptusega kohandatakse vastavalt seal toimuvale arengule;

S.     arvestades, et 2015. aasta märtsiks ja aprilliks on kavandatud parlamendivalimised; arvestades, et ELi valimisvaatlusmissiooni lähetamiseks vajalikud tingimused hõlmavad erakondade ja üksikkandidaatide seaduslikku õigust valimistel osaleda, sõnavabaduse olemasolu, mis võimaldab valitsust kritiseerida, liikumisvabadust ja kogunemisõigust ning kõikide osalevate erakondade ja kandidaatide mõistlikku juurdepääsu meediale;

T.     arvestades, et välisasjade nõukogu 21. augusti 2013. aasta järeldustes märgitakse, et „liikmesriigid leppisid kokku, et kõikide siserepressioonideks kasutada võidavate seadmete Egiptusesse eksportimise litsentsid peatatakse ja ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP hõlmatud seadmete ekspordilitsentse hinnatakse uuesti ning Egiptusele antav julgeolekuabi vaadatakse üle”; arvestades, et välisasjade nõukogu kordas neid järeldusi uuesti 2014. aasta veebruaris;

U.     arvestades, et 27. novembril 2014 teatas Prantsusmaa mitmest relvatehingust Egiptusega, sealhulgas nelja sõjalaeva tarnimise leping väärtusega 1 miljard eurot ja hävituslennukite uuendamine; arvestades, et 2014. aasta juunis tegi USA Egiptusele kättesaadavaks 575 miljoni USA dollari väärtuses sõjalist abi, mis oli külmutatud pärast sõjaväelist riigipööret; arvestades, et 2014. aasta augustis lubas Venemaa president Vladimir Putin arendada sõjalist ja tehnoloogilist koostööd Egiptusega ning teadete kohaselt on riigid lähedal kõrgetasemeliste rakettide ja sõjalennukite tarnimise lepingu sõlmimisele, mille väärtus on kolm miljardit USA dollarit;

1.      väljendab tõsist muret selle pärast, et alates sõjaväelisest riigipöördest 2013. aasta juunis on Egiptuse võimud järelejätmatult rünnanud õigusriigi põhimõtet, põhivabadusi, poliitilist pluralismi ja kodanikuühiskonda Egiptuses; peab kahetsusväärseks riigi jätkuvat kõrvalekaldumist sotsiaalse õigluse, inimväärikuse, vabaduse ja demokraatia püüdlustest, mis kannustasid 25. juuni 2011. aasta rahvarevolutsiooni;

2.      mõistab hukka jätkuva politsei- ja sõjaväelise vägivalla, tagakiusamise, massilised vahistamised ja näilised kohtumenetlused sadade üksikisikute – ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate, intellektuaalide, üliõpilaste, ametiühingute ja opositsiooni esindajate vastu, mida kasutatakse reageerimiseks pelgalt põhivabaduste rahumeelsele kasutamisele; kutsub Egiptuse ametivõime nende vabadustega seoses üles rangelt järgima ühemõttelisi põhiseaduslikke tagatisi;

3.      kutsub Egiptuse ametivõime üles vabastama kohe ja tingimusteta kõik isikud, keda peetakse kinni pelgalt sõnavabaduse ja rahumeelse kogunemise õiguse kasutamise tõttu, sealhulgas inimõiguste kaitsjad Yara Salam ja Sanaa Ahmed Seif; nõuab inimõiguslase Alaa Abd El Fattah inimõigustele spetsialiseerunud juristi Mahinoor El-Masry kohest vabastamist ja nende range vanglakaristuse tühistamist; kutsub Egiptuse ametivõime üles tühistama 6. aprilli noorteliikumisele kehtestatud põhjendamatut keeldu ja organisatsiooni aktivistidele, sealhulgas Ahmed Maherile ja Mohamed Adelile mõistetud karistusi;

4.      väljendab jätkuvat sügavat muret Egiptuse halveneva julgeolekuolukorra pärast, sealhulgas terrorirünnakute ja muude vägivallaaktide arvu mitmekordistumise pärast, mille eest on vastutuse võtnud äärmuslikud islamirühmitused; on eriti mures olukorra pärast Siinais ja teadete kohaselt süveneva radikaliseerumise pärast, eriti noorte hulgas; väljendab solidaarsust ohvritega; toetab kõiki Egiptuse ametivõimude jõupingutusi võitlemiseks islamiäärmusluse tõsise ohuga viisil, mis on kooskõlas inimõiguste normidega; väljendab muret seoses teadetega, et kohaliku elanikkonna vastu kasutatakse karme meetmeid, sealhulgas tuhandete Rafah’ elanike väljatõstmine; rõhutab asjaolu, et terrorismi vastu võitlemine vägivalla abil ainult suurendab vägivalda mõlemal poolel ning kutsub Egiptuse ametivõime üles kõrvaldama äärmusluse põhjused kõigi poliitiliste jõudude poliitilisse protsessi kaasamise abil; palub Egiptuse ametivõimudel käsitleda Siinai poolsaare beduiinide kogukonna pikaajalisi mureküsimusi, mis tulenevad poliitilisest võõrandumisest ja majanduslikust kitsikusest; nõuab Siinai sõltumatute häälte mahasurumise lõpetamist;

5.      väljendab tõsist muret selle pärast, et Egiptuse režiim kasutab süstemaatiliselt kohtuvõimu igasuguse teisitimõtlemise lämmatamiseks riigis; kutsub Egiptuse ametivõime üles toetama kohtute sõltumatust ja tagama tegelikkuses õiguse õiglasele kohtulikule arutamisele kooskõlas põhiseaduse ja rahvusvaheliste standarditega;

6.      taunib seda, et tsiviilasjad on enneolematult suures ulatuses antud sõjakohtute alluvusse ja sadu tsiviilisikuid tuuakse sõjakohtute ette, sealhulgas tagasiulatuvalt; kutsub Egiptuse ametivõime üles tühistama 2014. aasta oktoobri dekreedi, mis selleks aluse annab, ja lõpetama tsiviilisikute sõjakohtute ette toomise kooskõlas rahvusvaheliste ja piirkondlike standarditega;

7.      väljendab sügavat muret meediakeskkonna tõsise halvenemise pärast; nõuab, et kohe ja tingimusteta vabastataks Al Jazeera ajakirjanikud, kelle asi määrati 1. jaanuaril 2015 uuele kohtulikule arutamisele, samuti kõik meediaspetsialistid ja blogipidajad, kes on süüdi mõistetud pelgalt seaduslike tegevuste eest, sealhulgas Mahmoud Abdel Nabi, Mahmoud Abu Zeid, Samhi Mustafa, Ahmed Gamal, Ahmed Fouad ja Abdel Rahman Shaheen;

8.      väljendab äärmist põlgust massiliste surmanuhtluste määramise eest Moslemi Vennaskonna toetajatele pärast jahmatavalt ebaõiglast kohtumenetlust, sealhulgas 2. detsembril 2014, kui surma mõisteti 188 süüdistatavat; nõuab nende karistuste tühistamist ja süüdistatavatele õiglase kohtuliku arutamise tagamist, samuti surmanuhtlustele moratooriumi kuulutamist, et kaotada see julm ja ebainimlik õigusemõistmisviis; kordab uuesti ELi kindlat ja põhimõttelist seisukohta surmanuhtluse vastu; märgib, et Egiptus on määratud surmanuhtluste arvu poolest neljas riik maailmas;

9.      on veendunud, et tõeliselt pluralistlik ja kaasav ühiskond on aluseks Egiptuse pikaajalisele julgeolekule ja stabiilsusele; kutsub Egiptuse ametivõime sellega seoses üles vaatama uuesti läbi peamise opositsioonilise organisatsiooni Moslemi Vennaskonna määratlemine terrorirühmitusena;

10.    mõistab hukka 2013. aasta novembri repressiivse meeleavalduste vastase seaduse, mida on arvukatel juhtudel kasutatud igasuguse režiimivastase meeleavalduse keelamiseks, jõuga laialiajamiseks ja meeleavaldajate vahistamiseks; kutsub Egiptuse ametivõime üles seda seadust kehtetuks tunnistama või muutma, et viia see kooskõlla rahvusvaheliste inimõiguste alaste standarditega;

11.    väljendab muret selle pärast, et teadete kohaselt kehtestatakse vabaühendusi käsitleva seaduse eelnõuga ranged piirangud ning kutsub Egiptuse ametivõime üles tagama, et tulevane seadus on kooskõlas põhiseaduses sätestatud ühinemisvabaduse tagatisega;

12.    mõistab hukka rahumeelsete meeleavaldajate, sealhulgas Moslemi Vennaskonna liikmete ja toetajate ebaseadusliku tapmise Egiptuse julgeolekujõudude poolt pärast sõjaväelist riigipööret; kutsub Egiptuse ametivõime üles andma julgeolekujõududele korraldus kasutada meeleavaldajate vastu jõudu rangelt kooskõlas proportsionaalsuse ja vajalikkuse rahvusvaheliste põhimõtetega; taunib peaaegu täieliku karistamatuse õhkkonda viimase aasta jooksul toimunud korduva ülemäärase jõu kasutamise ja muude kuritarvituste eest vastutavate julgeolekuametnike suhtes;

13.    väljendab nördimust LGBT kogukonna järjest suurema allasurumise pärast Egiptuses, sealhulgas kõige alandavamates tingimustes toimuvate sagenevate vahistamise ja seksuaalse sättumuse alusel inimestele määratud rangete vanglakaristuste pärast; kutsub Egiptuse ametivõime üles peatama LGBT inimeste vastu suunatud vaenu õhutamise kampaania; kutsub Egiptuse ametivõime üles lõpetama LGBT inimeste kriminaliseerimine, kasutades nn liiderlikkuse seadust, ning vabastama kõik LGBT inimesed, kes on selle seaduse alusel vahistatud ja vangistatud;

14.    peab äärmiselt kahetsusväärseks naiste suguelundite moonutamist käsitleva Egiptuse esimese kohtuasja lahendit väiksemate õigusrikkumistega tegeleva Agga kohtu poolt 20. novembril 2014 ning kutsub Egiptuse ametivõime ja kohtuid üles kooskõlas Egiptuse seadustega tulemuslikult uurima, vastutusele võtma ja süüdi mõistma kõiki selle julma ja sandistava teo toimepanekusse kaasatud isikuid;

15.    palub Egiptuse ametivõimudel teha igakülgset koostööd ÜRO inimõiguste mehhanismidega, muu hulgas kiita heaks mitme eriraportööri esitatud külastustaotlused, ning täita Egiptuse võetud kohustus avada ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo piirkondlik kontor;

16.    rõhutab, et repressioonide enneolematu ulatus Egiptuses välistab igasugused tavapärased suhted ELiga ning nõuab selle asemel ELi ja Egiptuse suhete põhjalikku ja igakülgset läbivaatamist; nõuab välisasjade nõukogu järelduste kiiret vastuvõtmist, mis peaksid sisaldama tõhusaid ja sihtotstarbelisi meetmeid riigis valitsevale olukorrale reageerimiseks; on vastu igasugustele uutele algatustele ELi ja Egiptuse ametivõimude suhtluses, sealhulgas tehnilisel tasandil dialoogile enne poliitika läbivaatamise protsessi;

17.    on jahmunud liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi ning liikmesriikide üldsusele suunatud leigest reaktsioonist inimõiguste kaitsjate suhtes tehtud järjestikustele enneolematutele kohtuotsustele, mis ei ole kooskõlas ELi võetud kohustustega, eelkõige ELi suunistega inimõiguste kaitsjate kohta, ning mida Kairos käsitletakse kahtlemata toetusavaldusena repressioonide jätkumisele; ootab, et EL, eelkõige kõrge esindaja ja komisjoni asepresident ning ELi delegatsioon Kairos tõhustaksid avalikku reageerimist Egiptuse ametivõimude tulevastele rünnakutele inimõiguste kaitsjate ja teiste teisitimõtlejate vastu, toetaksid ohustatud või kinnipeetud isikuid ning jälgiksid põhjalikult nende kohtuasjade arutamist;

18.    nõuab, et EL võtaks vastu Egiptuse meelsusvangide nimekirja, kelle saatust saab käsitada kui faktilisi andmeid, mille alusel määratleda ELi ja Egiptuse edaspidised suhted;

19.    rõhutab, et EL kasutab seoses meeleavaldajate massilise tapmisega partnerriikides ilmselgelt topeltstandardeid ning toonitab kontrasti selle vahel, kuidas EL jättis reageerimata Raba’a tapatalgutele 2013. aasta augustis, kuid võttis sunnimeetmeid pärast meeleavaldajate mahasurumist Tiananmeni väljakul Pekingis 1989. aastal ja Usbekistanis Andidžonis 2005. aastal; kutsub liikmesriike üles, võttes aluseks ELi kiire reageerimise meeleavaldajate julmale mahasurumisele Euroopa naabruspoliitika riigis Ukrainas, võtma vastu sihipärased sanktsioonid, sealhulgas Egiptuses inimõiguste rikkumise, vägivalla ja ülemäärase jõu kasutamise eest vastutavate isikute varade külmutamine ja viisakeeld;

20.    mõistab hukka liikmesriikide, eelkõige Prantsusmaa jätkuva koostöö ja avalikustatud relvatehingud Egiptusega, mis on vastuolus ELi ühise seisukohaga relvaekspordi küsimuses; nõuab, et kogu ELis keelataks Egiptusesse eksportida mis tahes julgeolekutehnikat ja sõjalist abi; kutsub kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti andma aru liikmesriikide ja Egiptuse sõjalise ja julgeolekualase koostöö hetkeseisu kohta ning välisasjade nõukogu poolt 2013. aasta augustis otsustatud liikmesriikidelt Egiptusele antava julgeolekuabi läbivaatamise tulemuste kohta;

21.    kordab uuesti üleskutset kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile selgitada erimeetmeid, mida võetakse reageeringuna välisasjade nõukogu otsusele läbi vaadata ELi abi Egiptusele; nõuab komisjonilt selgitusi viiele eelarvetoetuse programmile eraldatud oluliste rahaliste vahendite hetkeseisu ning nende vahendite rakendamise kava kohta kooskõlas komisjoni eelarvetoetuse suunistega ja Euroopa Kontrollikoja 2013. aasta juuni soovitustega; kutsub komisjoni üles selgitama naabruspoliitika investeerimisrahastust rahastatavate programmide kaitsemeetmeid seoses korruptsiooniohu ja sõjaväe poolt kontrollitavate majandus- ja finantsüksustega;

22.    nõuab kõikide Egiptuse ametivõimude suhtes võetud kaubanduse lihtsustamisega seotud kohustuste täitmise peatamist, sealhulgas kaubanduse jätkusuutlikkuse mõjuhinnangu külmutamist, mis pidi toetama põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu sõlmimist;

23.    väljendab tõsiseid kahtlusi eelseisvate parlamendivalimiste õigluse, kaasavuse ja usaldusväärsuse üle, arvestades jätkuvaid põhiõiguste rikkumisi ning muudetud valimisraamistikku, mida on laialdaselt kritiseeritud rahvusvahelistele demokraatia standarditele mittevastamise pärast; rõhutab, et kui EL saab kutse neid valimisi vaatlema tulla, peaks kõrge esindaja ja komisjoni asepresident valmimisvaatlusmissiooni saatmisest keelduma kooskõlas rahvusvaheliste ja ELi valimisvaatluse standarditega; nõuab, et EL teeks Egiptuse ametivõimudele selgeks, et nende valimiste läbiviimine ja tulemused on ELi ja Egiptuse edaspidiste suhete jaoks määrava tähtsusega; mõistab hukka täieõigusliku ELi valimisvaatlusmissiooni saatmise2014. aasta mais, mis oli vastuolus ELi valimisvaatlussuunistega ning kahjustas missiooni mainet ja usaldusväärsust;

24.    ergutab veel kord kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti koondama ELi toetust sellele, et järgmisel ÜRO Inimõiguste Nõukogu istungil võetaks vastu Egiptuse olukorda käsitlev resolutsioon, mille tulemusena muu hulgas algatataks rahvusvaheline uurimine, et uurida pärast sõjaväelist riigipööret toimunud meeleavaldajate tapmisi ning julgeolekujõudude poolt väidetavalt toime pandud piinamisi ja väärkohtlemist;

25.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Egiptuse Araabia Vabariigi presidendile ja valitsusele.

 

Õigusalane teave