Postup : 2014/3017(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0022/2015

Předložené texty :

B8-0022/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0012

NÁVRH USNESENÍ
PDF 125kWORD 63k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0012/2015
12.1.2015
PE547.445v01-00
 
B8-0022/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Egyptě (2014/3017(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Egyptě (2014/3017(RSP))  
B8‑0022/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Egyptě, mimo jiné na usnesení ze dne 6. února 2014(1),

–       s ohledem na evropskou politiku sousedství a na nejnovější zprávu o pokroku Egypta z března 2014,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, mezi jehož smluvní strany patří i Egypt,

–       s ohledem na novou egyptskou ústavu, schválenou v lednu 2014 v celostátním referendu,

–       s ohledem na dohodu o přidružení mezi EU a Egyptem z roku 2004,

–       s ohledem na závěry třetího zasedání ministrů zahraničních věcí Evropské unie a Ligy arabských států, které se konalo v červnu 2014 v řeckých Athénách;

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Egypt je dlouhodobě strategickým partnerem Evropské unie a sdílí s ní cíle vytváření stability, míru a prosperity ve Středomořském regionu a na Blízkém východě; vzhledem k tomu, že Egypt je předním příjemcem pomoci EU;

B.     vzhledem k tomu, že Egypt a EU jsou stranami právně závazné dohody o přidružení, která vstoupila v platnost v roce 2004;

C.     vzhledem k tomu, že po optimismu, který vzešel z arabského jara a pádu Mubarakova režimu, následovala politická a sociální polarizace a násilí;

D.     vzhledem k tomu, že dne 25. ledna si připomeneme čtvrté výročí revoluce, která svrhla prezidenta Mubaraka;

E.     vzhledem k tomu, že v květnu 2014 byl zvolen prezidentem Abd al-Fatáh as-Sísí, čímž započala nejnovější fáze politických změn v Egyptě, jež probíhají od svržení prezidenta Muhammada Mursího v červenci 2013;

F.     vzhledem k tomu, že egyptský parlament je v současné době rozpuštěn a volby do Lidového shromáždění by se měly konat ve dvou fázích, počínaje 22.–23. březnem 2015;

G.     vzhledem k tomu, že po svržení prezidenta Mursího následovaly násilné zásahy, usmrcení přibližně 1 000 lidí a postavení Muslimského bratrstva mimo zákon;

H.     vzhledem k tomu, že rostou obavy ze situace lidských práv v Egyptě, zejména v oblasti svobody vyjadřování a shromažďování;

I.      vzhledem k tomu, že nedávné oživení hospodářské aktivity v Egyptě nemělo dosud dopad na míru nezaměstnanosti a chudoby, které zůstávají vysoké;

J.      vzhledem k tomu, že od roku 2011 došlo k nárůstu násilí na Sinaji a po svržení prezidenta Mursího v roce 2013 tam bylo zabito více než 500 příslušníků bezpečnostních sil; vzhledem k nebezpečí, že tato eskalace násilí destabilizuje celý region;

K.     vzhledem k tomu, že od vydání výnosu prezidenta as-Sísího, který výrazně rozšířil pravomoci vojenských soudů, jsou těmito soudy souzeny stovky civilistů; vzhledem k tomu, že civilní státní zástupci tak údajně mohou předávat vyšetřované civilní případy nebo civilní případy, které čekají na projednání před soudem, se zpětnou účinností vojenské jurisdikci;

L.     vzhledem k tomu, že dne 2. prosince 2014 vynesl soud v Gizeh nepravomocný rozsudek trestu smrti, který se vztahuje na 188 osob obžalovaných z násilného útoku proti policejní stanici, k němuž došlo předcházejícího roku;

M.    vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 2015 nařídil egyptský nejvyšší soud obnovení soudního řízení se třemi novináři stanice Al-Jazeera, kteří byli uvězněni na základě obvinění z šíření nepravdivých zpráv a z toho, že spolupracovali se zakázaným Muslimským bratrstvem poté, co byl v roce 2013 armádou svržen prezident Mursí;

N.     vzhledem k tomu, že v souladu s revidovanou evropskou politikou sousedství EU, a zejména s přístupem „více za více“ jsou úroveň a rozsah angažovanosti Unie vůči Egyptu založeny na pobídkách, a závisejí tudíž na pokroku, jaký tato země učiní, pokud jde o dodržování závazků v oblastech, k nimž patří mimo jiné demokracie, právní stát, lidská práva a rovnost žen a mužů;

O.     vzhledem k tomu, že po pádu prezidenta Mursího následoval nárůst útoků proti egyptským koptským křesťanům a zvýšení jejich diskriminace a ke zničení velkého počtu kostelů;

1.      vyjadřuje svou solidaritu s egyptským lidem a nadále podporuje jeho snahy o pokojnou demokratickou transformaci zahrnující politické, hospodářské a sociální reformy;

2.      znovu potvrzuje svůj závazek k Egyptu jakožto klíčovému strategickému partneru v regionu; dále naléhavě vyzývá vládu Egypta, aby s ohledem na to, že Egypt je přední mocností v oblasti jižního Středomoří, plnila své mezinárodní závazky;

3.      domnívá se, že pro vytvoření stabilního, prosperujícího a demokratického Egypta jsou nezbytně důležitá lidská práva, a žádá všechny zúčastněné strany, aby příslušné zásady lidských práv prosazovaly;

4.      rozhodně podporuje inkluzivní politický proces za účasti všech demokratických sil, který zajistí, že proběhnou nezbytné politické, hospodářské, soudní a sociální reformy, jež budou v zájmu všech občanů Egypta;

5.      domnívá se, že transformace Egypta na demokratický stát má potenciál, aby se stala příkladem pro mnoho dalších zemí v regionu;

6.      vyjadřuje rostoucí znepokojení nad zhoršující se bezpečnostní situací na Sinaji; znovu odsuzuje použití všech forem násilí a zastrašování a žádá všechny aktéry, aby jednali s maximální zdrženlivostí, a bránili tak ztrátám na životech a zraněním;

7.      vítá závazek prezidenta Abd al-Fattáha as-Sísího k budování státu, jenž bude dodržovat práva a svobody, včetně právního státu a svobody vyjadřování pro všechny; dále vybízí egyptskou vládu, aby základní práva a svobody v plném rozsahu prováděla;

8.      odsuzuje zvýšené využívání vojenských soudů k souzení civilistů; dále vyzývá egyptské soudní orgány, aby zaručily právo obžalovaných na spravedlivé a včasné soudní řízení na základě jasných obvinění a řádných a nezávislých vyšetřování, jakož i právo na přístup k právníkům a zkontaktování právníků a rodinných příslušníků a aby dodržovaly řádné soudní řízení;

9.      požaduje, aby byli okamžitě propuštěni novináři stanice Al-Jazeera Peter Greste, Muhammad Fahmí a Báhir Muhammad, kteří čekají na obnovení soudního řízení, obviněni z šíření nepravdivých zpráv a ze spolupráce se zakázaným Muslimským bratrstvem; dále požaduje, aby byl anulován trest vynesený pro jejich kolegyni, novinářku stanice Al-Jazeera Sue Turtonovou a další dva zahraniční zpravodaje, kteří byli odsouzeni na základě podobných obvinění v nepřítomnosti;

10.    domnívá se, že všem novinářům musí být dovoleno podávat zprávy o situaci v Egyptě, aniž by se museli obávat pronásledování, uvěznění, zastrašování nebo omezování svobody projevu či vyjadřování;

11.    vyzývá vládu Egypta, aby domácím a mezinárodním organizacím občanské společnosti a nezávislým odborovým organizacím umožnila vykonávat jejich činnost v zemi svobodně a bez zásahů nebo zastrašování ze strany státní moci;

12.    vítá úsilí egyptské vlády o usmíření izraelsko-palestinské situace;

13.    dále vítá úsilí vlády Egypta vynakládané na pomoc osobám prchajícím před boji v Sýrii a Iráku;

14.    odsuzuje pokračující útoky proti menšinovým náboženským skupinám v Egyptě a žádá vládu Egypta, aby pachatele těchto útoků postavila před soud;

15.    vítá skutečnost, že se egyptský prezident Abd al-Fattáh as-Sísí stal prvním prezidentem, který se zúčastnil mše v kostele v Káhiře, na koptský Štědrý večer, a považuje tento čin za důležité symbolické prohlášení v rámci snahy o sjednocení egyptské společnosti;

16.    vítá oznámení, že se ve dvou fázích – počínaje 22.–23. březnem 2015 – budou konat parlamentní volby;

17.    vybízí egyptskou vládu, aby požádala o vyslání mise EU pro sledování průběhu voleb, která by tyto chystané parlamentní volby sledovala;

18.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ESVČ, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Evropské komise, parlamentům a vládám členských států a parlamentu a vládě Egypta.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0100.

Právní upozornění