Menetlus : 2014/3017(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0022/2015

Esitatud tekstid :

B8-0022/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0012

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 118kWORD 58k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0012/2015
12.1.2015
PE547.445v01-00
 
B8-0022/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Egiptuses (2014/3017(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Egiptuses (2014/3017(RSP))  
B8‑0022/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Egiptuses, sealhulgas 6. veebruari 2014. aasta resolutsiooni(1),

–       võttes arvesse Euroopa naabruspoliitikat ja viimati 2014. aasta märtsis esitatud eduaruannet Egiptuse kohta,

–       võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse 1966. aastal vastu võetud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Egiptus on ühinenud,

–       võttes arvesse Egiptuse uut põhiseadust, mis kiideti 2014. aasta jaanuaris toimunud rahvahääletusel heaks,

–       võttes arvesse ELi ja Egiptuse 2004. aasta assotsieerimislepingut,

–       võttes arvesse 2014. aasta juunis Kreekas Ateenas toimunud Euroopa Liidu ja Araabia Riikide Liiga välisministrite kolmanda kohtumise järeldusi,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Egiptus on Euroopa Liidu pikaajaline strateegiline partner, kellega liidul on ühised eesmärgid stabiilsuse, rahu ja jõukus edendamiseks Vahemere ja Lähis-Ida piirkonnas; arvestades, et Egiptus on kuulunud peamiste ELi abi saajate hulka;

B.     arvestades, et Egiptus ja EL on sõlminud õiguslikult siduva assotsieerimislepingu, mis jõustus 2004. aastal;

C.     arvestades, et optimismile, mis asi alguse araabia kevadega ja Mubaraki režiimi langemisega, on järgnenud poliitiline ja sotsiaalne polariseerumine ja vägivald;

D.     arvestades, et 25. jaanuar 2015 on president Mubaraki kukutanud revolutsiooni neljas aastapäev;

E.     arvestades, et 2014. aasta mais valiti presidendiks Abdul Fattah al-Sisi ning see tähistab viimast etappi nende poliitiliste muudatuste reas, mis järgnesid pärast president Mohammed Morsi võimult kõrvaldamist 2013. aasta juulis;

F.     arvestades, et Egiptuse parlament on praegu laiali saadetud ja Rahvakogu valimised on kavas läbi viia kahes etapis, millest esimene toimub 22.–23. märtsil 2015;

G.     arvestades, et president Morsi võimult kõrvaldamisele järgnesid vägivaldsed repressioonid, ligi 1000 inimese hukkumine ja Moslemi Vennaskonna keelustamine;

H.     arvestades, et järjest murettekitavamaks muutub inimõiguste olukord Egiptuses, eriti sõna- ja kogunemisvabaduse vallas;

I.      arvestades majandustegevuse hiljutist elavnemist Egiptuses, mille mõju endiselt suurele tööpuudusele ja vaesusele pole veel märgata;

J.      arvestades, et vägivald Siinais on alates 2011. aastast suurenenud ning pärast president Morsi võimult kõrvaldamist 2013. aastal on tapetud rohkem kui 500 julgeolekutöötajat; arvestades, et sellise vägivalla eskaleerumisega kaasneb kogu piirkonna destabiliseerimise oht;

K.     arvestades, et pärast seda, kui president al-Sisi andis välja dekreedi, millega oluliselt suurendati sõjaväekohtute volitusi, on sadade tsiviilisikute üle kohut mõistetud sõjaväekohtutes; arvestades, et teadaolevalt võimaldab see tsiviilprokuröridel anda uurimise all olevad või kohtusse jõudnud tsiviilasjad tagasiulatuvalt sõjaväekohtute alluvusse;

L.     arvestades, et 2. detsembril 2014. aastal määras Giza kohus 188 süüdistatavale esialgselt karistuseks surmanuhtluse eelmisel aastal toimunud vägivaldse rünnaku eest, mis oli suunatud politseijaoskonna vastu;

M.    arvestades, et Egiptuse kõrgeim kohus langetas 1. jaanuaril 2015 otsuse korraldada uus kohtuprotsess kolmele Al-Jazeera ajakirjanikule, kes pärast seda, kui sõjavägi oli 2013. aastal president Morsi võimult kukutanud, vangistati süüdistatuna valede uudiste levitamises ja keelustatud Moslemi Vennaskonnaga koostöö tegemises;

N.     arvestades, et kooskõlas ELi läbivaadatud Euroopa naabruspoliitikaga ning eelkõige põhimõttega „rohkema eest rohkem” põhineb ELi ja Egiptuse suhete tasand ja ulatus stiimulitel ning sõltub seega riigi edusammudest oma kohustuste täitmisel sellistes valdkondades nagu demokraatia, õigusriik, inimõigused ja sooline võrdõiguslikkus;

O.     arvestades, et pärast president Morsi kukutamist on sagenenud rünnakud Egiptuse kopti kristlaste vastu ja nende diskrimineerimine ning hävitatud on palju kirikuid;

1.      väljendab oma solidaarsust Egiptuse rahvaga ning pakub egiptlaste jätkuvalt toetust nende pingutustes tagada rahumeelne ja demokraatlik üleminek, mis hõlmab poliitilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid reforme;

2.      kinnitab, et peab Egiptust peamiseks strateegiliseks partneriks piirkonnas; kutsub Egiptuse valitsust üles, et Egiptus kui Vahemere lõunapiirkonna suurriik täidaks oma rahvusvahelisi kohustusi;

3.      on veendunud, et inimõigused on stabiilse, jõuka ja demokraatliku Egiptuse ülesehitamisel väga olulised, ning kutsub kõiki toimijaid üles neist põhimõtetest kinni pidama;

4.      toetab igati kaasavat poliitilist protsessi, millest võtavad osad kõik demokraatlikud jõud, et tagada vajalike poliitiliste, majanduslike, kohtu- ja sotsiaalsete reformide elluviimine kõikide Egiptuse kodanike huvides;

5.      on veendunud, et Egiptus võiks olla paljudele selle piirkonna riikidele eeskujuks üleminekul demokraatlikule riigikorraldusele;

6.      väljendab kasvavat muret julgeolekuolukorra halvenemise pärast Siinais; mõistab taas kord hukka vägivalla kasutamise ja igasuguse hirmutamise ning kutsub kõiki pooli üles ilmutama maksimaalset vaoshoitust, et ära hoida inimeste hukkumist või vigastusi;

7.      tervitab president Abdel Fattah al-Sisi lubadusi üles ehitada riik, kus järgitakse kõigi õigusi ja vabadusi, sh õigusriigi põhimõtteid ja sõnavabadust; ergutab Egiptuse valitsust neid põhiõigusi ja põhivabadusi täielikult rakendama;

8.      mõistab hukka, et üha enam tsiviilisikuid antakse sõjaväekohtu alla; kutsub Egiptuse kohtuorganeid üles, et nad tagaksid süüdistatavate õiguse õiglasele ja õigeaegsele kohtumenetlusele, mis põhineb selgel süüdistusel ning nõuetekohasel ja sõltumatul uurimisel, samuti õiguse kohtuda advokaadi ja pereliikmetega, ühtlasi kutsub kohtuorganeid üles kinni pidama nõuetekohasest menetlusest;

9.      nõuab, et kohe vabastataks Al-Jazeera ajakirjanikud Peter Greste, Mohamed Fahmy ja Baher Mohamed, kes ootavad praegu uut kohtuprotsessi süüdistatuna valede uudiste levitamises ja keelustatud Moslemi Vennaskonnaga koostöö tegemises; ühtlasi nõuab, et tühistataks nende kolleegi, Al-Jazeera ajakirjaniku Sue Turtoni ja kahe välismaise korrespondendi suhtes langetatud kohtuotsused, nad mõisteti tagaselja süüdi sarnaste süüdistuste alusel;

10.    on seisukohal, et kõigil ajakirjanikel peab olema võimalik kajastada olukorda Egiptuses, ilma et nad peaksid kartma süüdistuse esitamist, vangistust, hirmutamist või sõna- või väljendusvabaduse piiranguid;

11.    kutsub Egiptuse valitsust üles tagama, et kodumaised ja rahvusvahelised kodanikuühiskonna organisatsioonid ja sõltumatud ametiühingud saaksid riigis tegutseda vabalt ilma valitsusepoolse sekkumise või hirmutamiseta;

12.    tervitab Egiptuse valitsuse pingutusi saavutada leppimine Iisraeli ja Palestiina vahel;

13.    hindab positiivselt Egiptuse valitsuse pingutusi aidata inimesi, kes põgenevad sõja eest Süürias ja Iraagis;

14.    mõistab hukka jätkuvad rünnakud Egiptuse usuvähemuste vastu ning kutsub Egiptuse valitsust üles võtma vastutusele isikud, kes selliseid rünnakuid korraldavad;

15.    hindab kõrgelt asjaolu, et Egiptuse president Abdel Fattah al-Sisi osales esimese presidendina jõuluõhtu missal kopti kirikus Kairos, ning on veendunud, et see on olulise ja sümboolse tähtsusega, arvestades pingutusi Egiptuse ühiskonda ühendada;

16.    väljendab heameelt, et välja on kuulutatud parlamendivalimised, mis viiakse läbi kahes etapis, millest esimene toimub 22.–23. märtsil 2015;

17.    teeb Egiptuse valitsusele ettepaneku kutsuda eelseisvate presidendivalimiste jälgimiseks kohale ELi valimisvaatlusmissioon;

18.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele ning Egiptuse presidendile ja valitsusele.

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0100.

Õigusalane teave