Postup : 2014/3017(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0022/2015

Predkladané texty :

B8-0022/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0012

NÁVRH UZNESENIA
PDF 126kWORD 67k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0012/2015
12.1.2015
PE547.445v01-00
 
B8-0022/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Egypte (2014/3017(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Egypte (2014/3017(RSP))  
B8‑0022/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Egypte vrátane uznesenia zo 6. februára 2014(1),

–       so zreteľom na európsku susedská politika a najnovšiu správu o pokroku Egypta z marca 2014,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, v ktorom Egypt patrí medzi zmluvné strany,

–       so zreteľom na novú egyptskú ústavu, ktorá bola potvrdená národným referendom v januári 2014,

–       so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Egyptom z roku 2004,

–       so zreteľom na závery tretej schôdze ministrov zahraničných vecí Európskej únie a Ligy arabských štátov, ktorá sa konala v Aténach (v Grécku) v júni 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže Egypt je dlhodobo strategickým partnerom Európskej únie, ktorý má rovnaké ciele budovať stabilitu, mier a prosperitu v Stredozemí a na Blízkom východe; keďže Egypt je významným príjemcom rozvojovej pomoci EÚ;

B.     keďže Egypt a EÚ sú stranami právne záväznej dohody o pridružení, ktorá nadobudla účinnosť v roku 2004;

C.     keďže optimizmus, ktorý vzišiel z Arabskej jari a pádu Mubarakovho režimu nasledovala politická a spoločenská polarizácia a násilie;

D.     keďže 25. januára bude 4. výročie revolúcie, ktorá si vyžiadala rezignáciu prezidenta Mubaraka;

E.     keďže v máji 2014 bol za prezidenta zvolený Abdulfattáh as-Sísí, čo znamenalo najnovšiu fázu politických zmien v Egypte po zosadeniu prezidenta Mohameda Mursího v júli 2013;

F.     keďže egyptský parlament je v súčasnosti rozpustený a očakáva sa, že voľby do snemovne reprezentantov sa uskutočnia v dvoch fázach so začiatkom 22. a 23. marca 2015;

G.     keďže po zosadení prezidenta Mursího nasledovali násilné zásahy, smrť približne 1000 ľudí a postaveniu Moslimského bratstva mimo zákon;

H.     keďže rastie znepokojenie v súvislosti so situáciou v oblasti ľudských práv v Egypte, predovšetkým v súvislosti so slobodou prejavu a zhromažďovania;

I.      keďže nedávne oživenie hospodárskej aktivity v Egypte ešte stále neovplyvnilo úrovne nezamestnanosti a chudoby, ktoré zostávajú vysoké;

J.      keďže násilie na Sinajskom polostrove sa od roku 2011 zvyšuje a po zosadení prezidenta Mursího v roku 2013 bolo zabitých viac ako 500 príslušníkov bezpečnostných síl; keďže hrozí, že táto eskalácia násilia zníži stabilitu celého širšieho regiónu;

K.     keďže stovky civilistov sú súdené vojenskými súdmi, ktorým prezident al-Sísí dekrétom výrazne rozšíril právomoci; keďže sa objavujú správy, že civilní žalobcovia takto môžu retroaktívne prenášať občianskoprávne prípady v štádiu vyšetrovania alebo v priebehu súdneho konania vojenskej jurisdikcii;

L.     keďže 2. decembra 2014 súd v meste Gizeh udelil predbežné tresty smrti až 188 žalovaným za násilný útok na policajnú stanicu, ktorý sa uskutočnil v predchádzajúcom roku;

M.    keďže 1. januára 2015 najvyšší súd v Egypte nariadil nový proces v prípade troch novinárov z televíznej stanice al-Džazíra, ktorí boli uväznení po obvinení zo šírenia nepravdivých správ a spolupráce so zakázaným Moslimským bratstvom potom, ako armáda v roku 2013 zosadila prezidenta Mursího;

N.     keďže v súlade s prepracovanou európskou susedskou politikou EÚ, najmä s jej prístupom „viac za viac“, sa úroveň a rozsah zaangažovania Únie v Egypte zakladá na podnetoch, a závisí teda od pokroku Egypta v plnení záväzkov v oblastiach ako demokracia, právny štát, ľudské práva a rodová rovnosť;

O.     keďže pád prezidenta Mursího nasledovalo zintenzívnenie útokov a diskriminácie voči koptským kresťanom v Egypte, ako aj k zničeniu množstva kostolov;

1.      vyjadruje solidaritu s obyvateľmi Egypta a ponúka pretrvávajúcu podporuje ich úsiliu o zabezpečenie mierového a demokratického prechodu vrátane politických, hospodárskych a sociálnych reforiem;

2.      opätovne potvrdzuje svoj záväzok voči Egyptu ako kľúčovému strategickému aktérovi v regióne; ďalej vyzýva vládu Egypta, aby plnila svoje medzinárodné záväzky ako hlavná mocnosť v južnom Stredozemí;

3.      verí, že ľudské práva sú nevyhnutné pre vytvorenie stabilného, prosperujúceho a demokratického Egypta a vyzýva všetkých aktérov, aby predmetné zásady dodržiavali;

4.      dôrazne podporuje inkluzívny politický proces za účasti všetkých demokratických aktérov, aby sa zabezpečilo zavedenie potrebných politických, hospodárskych, právnych a sociálnych reforiem v súlade so záujmami všetkých egyptských občanov;

5.      domnieva sa, že pretvorenie Egypta na demokratický štát má potenciál na to, aby sa stalo príkladom pre mnohé iné krajiny v regióne;

6.      vyjadruje rastúce znepokojenie nad zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou na Sinajskom polostrove; opäť odsudzuje použitie násilia a zastrašovania vo všetkých podobách a vyzýva všetkých aktérov, aby konali s maximálnou zdržanlivosťou s cieľom zabrániť stratám životov a zraneniam;

7.      víta záväzky prezidenta Abdelfattaha al-Sísího, ktorý sa zaviazal budovať štát, ktorý rešpektuje práva a slobody vrátane zásad právneho štátu a slobody prejavu pre všetkých; ďalej nabáda egyptskú vládu, aby v plnej miere implementovala tieto základné práva a slobody;

8.      odsudzuje zvýšené využívanie vojenských súdov pri súdení civilistov; ďalej vyzýva egyptské súdne orgány, aby zabezpečili právo obžalovaných na spravodlivý a včasný proces založený na jasnom obvinení a riadnom a nezávislom vyšetrovaní, ako aj ich právo na prístup k právnikovi a rodinným príslušníkom a na kontakt s nimi, a tiež aby dodržiavali riadny postup;

9.      požaduje, aby boli okamžite prepustení novinári televíznej stanice al-Džazíra Peter Greste, Mohamed Fahmy a Baher Mohamed, ktorí čakajú na nové súdne konanie v súvislosti s obvinením zo šírenia nepravdivých správ a spolupráce so zakázaným Moslimským bratstvom; ďalej požaduje, aby boli zrušené tresty ďalšej novinárky al-Džazíry Sue Turtonovej a dvoch iných zahraničných korešpondentov, ktorí boli za podobné obvinenia odsúdení v neprítomnosti;

10.    domnieva sa, že všetci novinári by mali mať možnosť podávať správy o situácii v Egypte bez strachu zo stíhania, väznenia, hrozieb a obmedzovania ich slobody slova alebo prejavu;

11.    vyzýva vládu Egypta, aby zaručila, aby domáce a medzinárodné organizácie občianskej spoločnosti a nezávislé odbory mohli v krajine slobodne vyvíjať svoju činnosť bez zásahov alebo zastrašovania zo strany vlády;

12.    víta úsilie egyptskej vlády dosiahnuť zmierenie v situácii medzi Izraelom a Palestínou;

13.    ďalej víta úsilie egyptskej vlády o pomoc tým, ktorí utekajú pred bojmi v Sýrii a Iraku;

14.    odsudzuje pretrvávajúce útoky proti menšinovým náboženským skupinám v Egypte a vyzýva egyptskú vládu, aby stíhala páchateľov takýchto útokov;

15.    víta skutočnosť, že egyptský prezident Abdulfattáh as-Sísí sa stal prvým prezidentom, ktorý sa zúčastnil na koptskej štedrovečernej omši v kostole v Káhire, a domnieva sa, že to je dôležité symbolické gesto v snahe budovať jednotu v egyptskej spoločnosti;

16.    víta oznámenie, že parlamentné voľby sa budú konať v dvoch fázach so začiatkom 22. a 23. marca 2015;

17.    vyzýva egyptskú vládu, aby požiadala o vyslanie volebnej pozorovateľskej misie EÚ na sledovanie blížiacich sa parlamentných volieb;

18.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ESVČ, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Európskej komisie, parlamentom a vládam členských štátov a prezidentovi a vláde Egypta.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0100.

Právne oznámenie