Menettely : 2014/3017(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0026/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0026/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 159kWORD 75k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0012/2015
12.1.2015
PE547.449v01-00
 
B8-0026/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Egyptin tilanteesta (2014/3017(RSP))


Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Egyptin tilanteesta (2014/3017(RSP))  
B8‑0026/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja erityisesti 6. helmikuuta 2014 Egyptin tilanteesta(1) sekä 17. heinäkuuta 2014 ilmaisun- ja kokoontumisvapaudesta Egyptissä(2) antamansa päätöslauselmat,

–       ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Navi Pillayn 23. kesäkuuta 2014 antamat julkilausumat useiden toimittajien tuomitsemisesta vankilaan ja useille Muslimiveljeskunnan jäsenille ja kannattajille langetettujen kuolemantuomioiden vahvistamisesta;

–       ottaa huomioon vuonna 2001 tehdyn ja vuonna 2004 voimaan tulleen EU:n ja Egyptin assosiaatiosopimuksen, jota vahvistettiin vuonna 2007 hyväksytyllä toimintasuunnitelmalla, sekä komission 20. maaliskuuta 2013 julkistaman edistymiskertomuksen sopimuksen täytäntöönpanosta;

–       ottaa huomioon Egyptissä 14.–15. tammikuuta 2014 pidetyssä kansanäänestyksessä hyväksytyn perustuslain ja erityisesti sen 65, 70, 73, 75 ja 155 artiklan,

–       ottaa huomioon 24. marraskuuta 2013 annetun Egyptin lain N:o 107 oikeudesta julkisiin kokoontumisiin, kulkueisiin ja rauhanomaisiin protesteihin,

–       ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman digitaalisen vapauden strategiasta EU:n ulkopolitiikassa(3),

–       ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaudesta maailmassa(4),

–       ottaa huomioon 12. toukokuuta 2014 hyväksytyt EU:n suuntaviivat, jotka koskevat ilmaisunvapautta internetissä ja muualla,

–       ottaa huomioon vuonna 2013 annetun tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen aiheesta ”Hallintotapaan liittyvä yhteistyö EU:n ja Egyptin välillä”,

–       ottaa huomioon EU:n suuntaviivat, jotka koskevat ihmisoikeusaktivisteja,

–       ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolena Egypti on,

–       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että ilmaisunvapaus ja kokoontumisvapaus ovat demokraattisen ja moniarvoisen yhteiskunnan välttämättömiä tukipilareita; toteaa, että lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaus on erittäin tärkeää demokratialle ja avoimelle yhteiskunnalle; toteaa, että Egyptissä vuonna 2014 hyväksyttyyn perustuslakiin on kirjattu perusvapauksia, muun muassa ilmaisunvapaus ja kokoontumisvapaus;

B.     ottaa huomioon, että kesäkuun 2013 sotilaallisen väliintulon jälkeen Egyptin hallitus on käynyt laajamittaista kampanjaa, johon kuuluvat hallituksen arvostelijoiden mielivaltaiset pidätykset, häirintä, pelottelu ja sensurointi, ja toteaa, että tämä koskee myös toimittajia ja ihmisoikeusaktivisteja sekä poliittisia vastustajia, Muslimiveljeskunnan jäsenet mukaan luettuina; ottaa huomioon, että kertomuksista ilmenee yli 40 000 henkilön joutuneen pidätetyiksi heinäkuun 2013 jälkeen ennennäkemättömissä joukkopidätysten aalloissa ja arviolta 1 400 mielenosoittajan saaneen surmansa turvallisuusjoukkojen liiallisen ja mielivaltaisen voimankäytön seurauksena; toteaa, että yhdistymisvapaus, kokoontumisvapaus ja ilmaisunvapaus ovat pysyneet erityisinä huolenaiheina aina vuodesta 2013 lähtien; toteaa, että Freedom House -järjestön vuotta 2014 koskevan Freedom in the World -raportin mukaan Egypti ei ole vapaa;

C.     toteaa, että Egyptin armeijan otettua vallan heinäkuussa 2013 maassa on pidätetty tuhansia mielenosoittajia ja omantunnonsyihin vetoavia henkilöitä; toteaa, että vangitsemiset ja mielivaltaiset pidätykset ovat jatkuneet sen jälkeen, kun al-Sisi valittiin maan presidentiksi toukokuussa 2014; toteaa, että tuomioistuimen 11. kesäkuuta 2014 antamalla päätöksellä vuoden 2011 vallankumouksessa näkyvässä roolissa ollut aktivisti Alaa Abdel-Fattah ja muita tuomittiin viideksitoista vuodeksi vankeuteen; toteaa, että syytteissä heidän katsottiin rikkoneen lakia numero 107, joka koskee julkisia kokoontumisia, kulkueita ja rauhanomaisia mielenosoituksia; toteaa, että pidätettyinä on edelleen myös muita näkyviä aktivisteja, kuten Mohamed Adel, Ahmed Douma ja Ahmed Maher, sekä tärkeimpiä naisten oikeuksien puolustajia, kuten Yara Sallam ja Sana Seif; toteaa, että kiireellisiä asioita käsittelevä kairolainen tuomioistuin teki 28. huhtikuuta 2014 päätöksen, jonka mukaan huhtikuun 6. päivän nuorisoliike on kiellettävä;

D.     ottaa huomioon, että egyptiläinen tuomioistuin Niilin suistoalueella sijaitsevassa Beheiran maakunnassa tuomitsi 10. tammikuuta 2015 21‑vuotiaan opiskelijan Karim al‑Bannan kolmeksi vuodeksi vankilaan islamin halventamisesta, kun tämä oli ilmoittanut Facebookissa olevansa ateisti;

E.     panee merkille, että presidentti al-Sisi on antanut sotilaille luvan suojella valtion laitoksia ja syyttää henkilöitä epäiltyinä valtion laitoksiin hyökkäämisestä; ottaa huomioon, että laki nro 136/2014 antaa sotilastuomioistuimille suuremman vallan; toteaa, että tätä lakia käytetään tulevaisuudessa hallitusta vastustavia mielenosoittajia vastaan ja se tuo takaisin sotilasoikeudenkäynnit, joissa käsitellään siviiliasioita;

F.     panee merkille, että YK:n Egyptiä koskevassa yleisessä määräaikaisarvioinnissa esitettiin 300 suositusta, muun muassa se, että ilmaisunvapauden käyttämisen johdosta pidätetyt henkilöt olisi vapautettava; panee merkille, että seitsemän Egyptissä toimivaa ihmisoikeuksia ajavaa ryhmää ei osallistunut YK:n arviointiin maan suoriutumisesta, sillä ne pelkäsivät vainoja;

G.     ottaa huomioon, että Egyptissä lehdistönvapauteen kohdistuu edelleen suuria paineita ja toimittajia pidätetään edelleen perusteettomien väitteiden nojalla; toteaa, että Egyptin korkein oikeus antoi päätöksen, että Al-Jazeeran toimittajien Mohammed Fahmy, Peter Greste ja Baher Mohamed oikeudenkäynnissä oli menettelyä koskevia laiminlyöntejä; panee kuitenkin merkille, että nämä kolme toimittajaa ovat saamassa uuden oikeudenkäynnin ja että virheellisten uutisten levittämistä ja yhteistyötä Muslimiveljeskunnan kanssa koskevista syytteistä on luovuttu;

H.     ottaa huomioon, että lokakuun 2014 jälkeen Egyptin viranomaiset ovat pidättäneet yli 110 opiskelijaa ja 18 opiskelijaa on erotettu yliopistosta heidän osallistuttuaan mielenosoituksiin, joissa vaadittiin akateemista vapautta; toteaa, että näitä pidätyksiä pidetään ennalta ehkäisevinä iskuina ilmaisunvapautta ja kokoontumisvapautta kohtaan; ottaa huomioon, että yli 30 tutkijaa yliopistoista eri puolilta Egyptiä antoi julkilausuman, jossa tuomittiin turvallisuusjoukkojen läsnäolo yliopistoalueilla;

I.      panee merkille, että Egyptin viranomaisten tukahduttamistoimet Muslimiveljeskuntaa kohtaan jatkuvat ja myös siihen liittyvät järjestöt ja poliittiset puolueet on kielletty, ja toteaa, että 21. joulukuuta 2013 lähtien Muslimiveljeskuntaa on pidetty Egyptissä terroristijärjestönä; ottaa huomioon, että egyptiläinen rikostuomioistuin antoi 2. joulukuuta 2014 alustavat kuolemantuomiot 188 syytetylle; toteaa, että nämä tuomiot ovat viimeisin lenkki siinä syyttämisen ja oikeudenkäyntimenettelyjen ketjussa, jossa vilisee säännönvastaisuuksia ja joka rikkoo kansainvälistä oikeutta; toteaa, että tämä oli kolmas tällainen joukkotuomio vuonna 2014; panee merkille, että ketään ei ole asetettu vastuuseen liiallisesta voimankäytöstä elokuussa 2013, kun turvallisuusjoukot hyökkäsivät kohti ihmisiä Rab'a al-Adawiya -aukiolla;

J.      ottaa huomioon, että entinen presidentti Mubarak, entinen sisäministeri Habib al‑Adly sekä kuusi muuta avustajaa vapautettiin 29. marraskuuta 2014, kun murha- ja korruptiosyytteistä luovuttiin teknisen virheen vuoksi;

K.     toteaa, että oikeuslaitoksen riippumattomuus sekä lakien noudattaminen ja niiden täytäntöönpano ovat kaikkien demokratioiden peruspilari; toteaa, että oikeuslaitoksen viimeaikaiset käytänteet ovat herättäneet vakavia epäilyjä oikeusjärjestelmän riippumattomuudesta ja sen kyvystä varmistaa vastuuseen joutuminen; toteaa, että erityisesti nämä kuolemanrangaistuksen määräämiseen johtavat tuomiot saattavat vaarantaa Egyptin mahdollisuudet pitkän aikavälin vakauteen;

L.     panee merkille, että Egyptillä on vastassaan merkittäviä taloudellisia haasteita, joista voidaan mainita muun muassa valuuttapako, kiihtyvä inflaatio, työttömyys ja kasvava valtionvelka, sekä terrorismin maailmanlaajuisen uhan aiheuttamia turvallisuushaasteita; ottaa huomioon, että Siinain turvallisuustilanne on kriittinen ja alueella toimivat jihadistiryhmät ovat tappaneet satoja sotilaita; ottaa huomioon, että ainakin 33 sotilasta sai surmansa terroristihyökkäyksessä 24. lokakuuta 2014; ottaa huomioon, että niemimaalla on ollut voimassa hätätila 24. lokakuuta 2014 lähtien;

M.    toteaa, että Egyptin perustuslain 75 artiklan mukaan kaikilla kansalaisilla on oikeus muodostaa hallitukseen kuulumattomia yhdistyksiä ja säätiöitä demokratian mukaisesti; panee merkille, että viranomaiset asettivat 10. marraskuuta 2014 kaikille kansalaisyhteiskunnan järjestöille määräajan, johon mennessä niiden oli rekisteröidyttävä Mubarakin aikakaudella säädetyn erittäin tukahduttavan kansalaisjärjestöjä koskevan lain nro 84/2002 mukaisesti, tai muussa tapauksessa niitä vastaan voitaisiin nostaa rikossyytteitä; toteaa, että kyseisen lain täytäntöönpanon tarkoituksena on saada kaikki Egyptin kansalaisjärjestöt valtiovallan suoraan valvontaan, ja panee merkille, että tämän vuoksi monet egyptiläiset oikeusjärjestöt ovat päättäneet rekisteröityä sen sijaan asianajotoimistoiksi tai siviilioikeudellisiksi yhtiöiksi; panee merkille, että yhdistyksiä koskevan lain tarkistamisesta keskustellaan myös parhaillaan;

N.     toteaa, että oikeusvaltioperiaate, perusvapaudet ja ihmisoikeudet sekä yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja kansalaisten elintason parantaminen ovat ratkaisevia tekijöitä, kun Egyptissä siirrytään avoimeen, vapaaseen, demokraattiseen ja vauraaseen yhteiskuntaan; toteaa, että riippumattomat ammattiyhdistykset ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat tässä prosessissa ratkaisevassa asemassa ja että vapaat tiedotusvälineet ovat kaikissa demokratioissa keskeinen osa yhteiskuntaa; ottaa huomioon, että egyptiläiset naiset ovat edelleen erityisen haavoittuvassa asemassa maan nykyisen poliittisen ja yhteiskunnallisen siirtymäkauden aikana; ottaa huomioon, että homomiesten pidätykset ovat lisääntyneet voimakkaasti viime kuukausina; ottaa huomioon, että poliisi on järjestänyt ratsioita homoseksuaalien epäillyille kokoontumispaikoille eri puolilla Egyptiä; ottaa huomioon, että HLBT-yhteisöä vainotaan ja häpäistään julkisesti;

O.     toteaa, että huolimatta vuonna 2008 annetusta laista, jossa naisten sukuelinten silpominen kriminalisoidaan, käytäntö on edelleen yleinen, eikä tyttöjen sukuelimiä silponeita henkilöitä ole pystytty asettamaan syytteeseen;

P.     ottaa huomioon, että YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) ja EU:n ja Välimeren alueen ihmisoikeusverkoston (EMHRN) mukaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanne Egyptissä on kriittinen ja sitä pahentavat vaikeat sosioekonomiset olosuhteet ja poliittisesta epävakaudesta johtuva turvallisuustilanteen yleinen heikentyminen; ottaa huomioon, että rikollisverkostot toimivat edelleen Siinailla sijaitsevilla ja sinne johtavilla ihmiskauppa- ja salakuljetusreiteillä;

Q.     ottaa huomioon, että 8. heinäkuuta 2013 annetussa perustuslaillisessa julistuksessa määriteltiin Egyptin poliittinen etenemissuunnitelma; ottaa huomioon, että Egyptin väliaikainen presidentti Adly Mansour on etenemissuunnitelman vastaisesti vaatinut presidentinvaalien järjestämistä ensin; toteaa, että väliaikaishallinnon ohjelmassa vahvistettiin sitoutuminen demokraattisen järjestelmän kehittämiseen ja kaikkien egyptiläisten oikeuksien ja vapauksien takaamiseen, etenemissuunnitelman toteuttamiseen kaikkien poliittisten toimijoiden täydellä myötävaikutuksella ja kansanäänestyksen järjestämiseen uudesta perustuslaista; toteaa, että tämän jälkeen on ilmoitettu pidettäviksi vapaat ja oikeudenmukaiset parlamenttivaalit 22. ja 23. maaliskuuta 2015 ja presidentinvaalit sovitussa aikataulussa kaikkien säännösten mukaisesti;

R.     toteaa, että öljy on historiallisesti suurin ulkomaisia sijoittajia houkutteleva ala Egyptissä ja se on Egyptin merkittävin vientihyödyke; ottaa huomioon, että Persianlahden valtiot toimittivat Egyptiin ilmaiseksi öljyä tukeakseen uutta hallitusta; ottaa huomioon, että hallitus on hyväksymässä suunnitelmaa energiatuista luopumiseksi viiden vuoden kuluessa heinäkuusta 2014 lukien ja hallituksen aikomuksena on panna huhtikuussa 2015 täytäntöön suunnitelma, joka koskee polttoaineen jakelua sirukorteilla, jotta voitaisiin valvoa öljyn salakuljetusta naapurimaihin ja saada selville täsmälliset polttoainevaatimukset;

S.     ottaa huomioon, että Yhdysvallat paljasti 22. kesäkuuta 2014, että se oli vapauttanut Mursin syrjäyttämisen vuonna 2013 jälkeen jäädytetyt 575 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria sotilastukea Egyptille; ottaa huomioon, että rahat käytetään pääosin olemassa olevien puolustussopimusten maksamiseen ja että armeija saa käyttöönsä kymmenen Appache-taisteluhelikopteria militanttien torjumiseen Siinain nimimaalla;

T.     ottaa huomioon, että tammikuun 2011 vallankumouksen jälkeen Egypti on käynnistänyt IMF:n kanssa useaan kertaan neuvottelut 4,8 miljardin Yhdysvaltain dollarin lainasta, mutta neuvottelut katkesivat 30. kesäkuuta 2013 jälkeen; ottaa huomioon, että joidenkin yhteydenottojen jälkeen IMF:n asiantuntijat vierailivat Egyptissä marraskuussa 2014 tekemässä IV sopimusartiklan mukaisia konsultaatioita, jotka ovat IMF:n asiantuntijoiden tekemiä arvioita maan taloudellisesta ja rahoitustilanteesta;

U.     katsoo tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan ja etenkin ”enemmällä enemmän” ‑periaatteen nojalla, että EU:n Egyptin kanssa tekemän yhteistyön tason ja laajuuden olisi oltava kannustinperusteista ja siten riippuvaista siitä, miten maa edistyy demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon saralla;

V.     ottaa huomioon, että EU on perinteisesti Egyptin tärkein kauppakumppani ja vuonna 2013 sen osuus Egyptin kaupan arvosta oli 22,9 prosenttia, mikä takasi sille ensimmäisen sijan niin tuonti- kuin vientikumppaneiden joukosta; ottaa huomioon, että EU–Egypti-työryhmän työn perusteella komissio lupasi antaa Egyptille lisäavustusta yhteensä lähes 800 miljoonan euroa; toteaa, että tästä annetaan 303 miljoonaa euroa avustuksina (90 miljoonaa euroa SPRING-ohjelmasta myönnettävinä varoina, 50 miljoonaa mikrotaloudellisen rahoitusavun yhteydessä myönnettävinä avustuksina ja erotus naapuruuspolitiikan investointivälineestä) ja 450 miljoonaa lainoina (makrotaloudellisena tukena); ottaa kuitenkin huomioon, että EU maksaa avustuksensa vain sillä ehdolla, että vaadittavat poliittiset ja demokraattiset ehdot täyttyvät ja maassa pyritään siirtymään demokratiaan, demokratiakehitystä vahvistetaan ja prosessi on kaikki osallistava ja että samalla noudatetaan täysimääräisesti ihmisoikeuksia ja naisten oikeuksia;

W.    ottaa huomioon, että ihmisoikeuksista vastaava Euroopan unionin erityisedustaja Lambrinidis vieraili Kairossa 16. kesäkuuta 2014 ja tapasi presidenttineuvoston, Shura‑neuvoston ja kansalaisyhteiskunnan edustajia; ottaa huomioon, että keskusteluissa keskityttiin kansalaisjärjestöjä koskevan uuden lain valmisteluun ja niissä korostettiin sitä, että EU pitää tärkeänä kansalaisyhteiskunnan roolia Egyptissä;

1.      ilmaisee vakavan huolestumisensa siitä, että Egyptissä rajoitetaan edelleen perustavanlaatuisia demokraattisia oikeuksia ja etenkin kokoontumis-, yhdistymis- ja ilmaisunvapautta, poliittista moniarvoisuutta sekä oikeusvaltion periaatteita; vaatii lopettamaan tapaukset, joissa Egyptin valtion viranomaiset, turvallisuusjoukot ja muut ryhmittymät käyttävät väkivaltaa, yllytystä, vihapuhetta, häirintää, pelottelua tai sensuuria poliittisia vastustajia, mielenosoittajia, toimittajia, bloginpitäjiä, opiskelijoita, ammattiyhdistysväkeä, naisten oikeuksien puolustajia, kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja vähemmistöjä kohtaan; tuomitsee liiallisen voimankäytön mielenosoittajia vastaan;

2.      korostaa, että lehdistön-, tiedon- ja mielipiteenvapauden (internetissä ja muualla) samoin kuin poliittisen moniarvoisuuden kunnioittaminen muodostaa demokratian perustan; kehottaa Egyptin viranomaisia takaamaan, että näitä vapauksia voidaan harjoittaa maassa ilman mielivaltaisia rajoituksia ja sensuuria, ja kehottaa viranomaisia varmistamaan ilmaisunvapauden;

3.      kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki kokoontumis-, yhdistymis- ja ilmaisunvapautensa rauhanomaisen käyttämisen takia pidätetyt henkilöt, myös toimittajat Mohammed Fahmy, Peter Greste ja Baher Mohamed, sekä kaikki ne henkilöt, jotka on pidätetty siksi, että heillä väitettiin olevan yhteyksiä Muslimiveljeskuntaan; kehottaa Egyptin viranomaisia varmistamaan oikeuden kansainvälisten normien mukaiseen oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin;

4.      vaatii Egyptin viranomaisia tutkimaan nopeasti, riippumattomasti ja puolueettomasti väitteet, jotka koskevat liiallista voimankäyttöä, pahoinpitelyä ja muita ihmisoikeusloukkauksia, myös seksuaalista hyväksikäyttöä, joihin lainvalvontaviranomaiset syyllistyivät mielenosoitusten aikana, ja rankaisemaan niistä vastuussa olevia, tarjoamaan oikeussuojaa uhreille ja perustamaan riippumattoman mekanismin turvallisuusjoukkojen toiminnan valvomiseksi ja tutkimiseksi; kehottaa Egyptiä ratifioimaan Rooman perussäännön ja liittymään Kansainvälisen rikostuomioistuimen jäseneksi;

5.      kehottaa viranomaisia kumoamaan vuonna 2014 annetun presidentin asetuksen, lain nro 136, ja kehottaa Egyptin viranomaisia lopettamaan siviiliasioiden käsittelyn sotilastuomioistuimissa ja kumoamaan kaikki tuomiot, joita sotilastuomioistuimet ovat langettaneet siviileille heinäkuun 2013 jälkeen;

6.      kehottaa Egyptin viranomaisia kumoamaan marraskuussa 2013 annetun mielenosoituslain ja käynnistämään aidon vuoropuhelun kansalaisjärjestöjen ja oikeudellisten asiantuntijoiden kanssa, jotta voidaan hyväksyä kansainvälisten normien mukainen kokoontumista ja yhdistymistä koskeva lainsäädäntö, ja takaamaan Egyptin perustuslain 75 artiklassa vahvistetun oikeuden perustaa yhdistys, johon kuuluu myös oikeus vastaanottaa ja myöntää rahoitusta;

7.      kehottaa toimivaltaisia viranomaisia tarkistamaan yhteiskunnallisen solidaarisuuden ministeriön tekemää kansalaisjärjestöjä koskevaa lakiehdotusta; vaatii varmistamaan, että uusi lakiehdotus on Egyptin perustuslain sekä kaikkien niiden kansainvälisten sopimusten mukainen, joiden sopimuspuoli Egypti on;

8.      muistuttaa, että Egyptin hallitus on vastuussa kaikkien kansalaisten turvallisuuden varmistamisesta riippumatta näiden poliittisista näkemyksistä, yhteyksistä tai uskontokunnasta; toistaa, että vain todella moniarvoinen yhteiskunta, jossa kunnioitetaan erilaisia näkemyksiä ja elämäntapoja, voi taata pitkän aikavälin vakauden ja turvallisuuden Egyptissä, ja kehottaa Egyptin viranomaisia sitoutumaan vuoropuheluun, väkivallattomuuteen sekä osallistavaan hallintotapaan;

9.      painottaa Egyptin merkitystä kansainvälisenä toimijana ja toivoo, että se toimii jatkossakin aktiivisessa roolissa sellaisten todellisten rauhanneuvottelujen alullepanossa, joilla saadaan arabien ja Israelin välinen konflikti päättymään; korostaa lisäksi Egyptin rakentavaa osuutta, kun pyritään vakauttamaan Välimeren alue ja tällä hetkellä etenkin Libya, kun 20 egyptiläistä koptia kaapattiin 3. tammikuuta 2015, sekä Lähi-itä; muistuttaa, että EU on halukas toimimaan Egyptin kumppanina alueella näiden vakavien uhkien käsittelyssä;

10.    ilmaisee täyden solidaarisuutensa Egyptin kansalle nyt, kun maa taistelee terrorismia ja väkivaltaista ääri-ilmiötä vastaan; tuomitsee Egyptin siviileihin ja sotilaskohteisiin kohdistuvat terrori-iskut; ilmaisee vilpittömän osanottonsa uhrien perheille;

11.    on huolissaan siitä, että kansallisissa laeissa ja kansainvälisessä lainsäädännössä vahvistettuja oikeusnormeja ja riippumatonta oikeuslaitosta ei kunnioiteta; kehottaa EU:ta asettamaan etusijalle vallanjaon periaatteen Egyptissä; palauttaa tässä yhteydessä mieliin, että oikeuslaitoksen uudistuksella samoin kuin sillä, että kielletään täytäntöönpanoviranomaisten perusteeton puuttuminen oikeudellisiin asioihin, on ratkaiseva merkitys aidon vallanjaon varmistamiselle;

12.    korostaa, että Egyptin terrorisminvastaisia lakeja on käytetty myös siihen, että eräissä oikeudenkäynneissä on saatu aikaan tuomio; kehottaa presidenttiä viipymättä toimiin – myös käyttämään perustuslaissa suotua armahdusoikeutta – varmistaakseen, ettei yhtään kuolemantuomiota panna täytäntöön ja ettei maassa voida vangita ketään sellaisen tuomion perusteella, joka on kyseisten vaatimusten kannalta puutteellisessa oikeudenkäynnissä; kehottaa viranomaisia tekemään viipymättä päätöksen kuolemantuomioiden täytäntöön panematta jättämisestä, mikä olisi ensimmäinen askel kohti koko kuolemanrangaistuksen lakkauttamista;

13.    kehottaa EU:ta käsittelemään pitkään jatkuneita rakenteellisia kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, miten Egypti kohtelee pakolaisia, kuten maan pidätyskäytäntöjä ja sitä, että pakolaisiksi tunnustetuilla ei ole mahdollisuutta koulutukseen eikä työelämään; kehottaa Egyptiä varmistamaan, että turvapaikkaoikeutta koskevat lait ovat perustuslain ja kansainvälisten normien mukaiset; kehottaa suojelemaan pakolaisia kiireellisesti väkivallalta ja hyväksikäytöltä, erityisesti seksuaaliselta ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta;

14.    huomauttaa, että öljyn hinnan lasku johtaa suoraan energiatukien vähenemiseen, mikä on suurin haaste, johon vallankumouksen jälkeiset hallinnot ovat joutuneet vastaamaan tammikuun 25. päivän vallankumouksen jälkeen; on huolissaan siitä, että öljyn hinnan laskulla saattaa olla valtava vaikutus hallituksen suunnitelmiin, joista tärkeimmät koskevat toimia valuuttavarannon pitämiseksi turvallisella tasolla;

15.    vaatii Egyptin hallitusta torjumaan Siinailla elävien paikallisten beduiiniheimojen köyhyyttä, virallista laiminlyöntiä ja tyytymättömyyttä ja kehottaa Egyptin viranomaisia tekemään kaikkensa pysäyttääkseen rikollisverkostot, jotka toimivat edelleen Siinailla sijaitsevilla ja sinne johtavilla ihmiskauppa- ja salakuljetusreiteillä;

16.    kehottaa Egyptin viranomaisia lopettamaan sen, että HLBT-yhteisöön sovelletaan irstailua koskevaa lakia näiden ilmaistessa sukupuolista suuntautumistaan ja käyttäessä kokoontumisvapautta, ja kehottaa vapauttamaan kaikki HLBT:t, jotka on pidätetty ja tuomittu vankilaan kyseisen lain nojalla; kehottaa Egyptin hallitusta hyväksymään kansallisia strategioita, joilla torjutaan naisiin ja HLBT-yhteisöön kohdistuvaa väkivaltaa, poistetaan kaikki syrjinnän ilmenemismuodot ja varmistetaan naisten ja HLBT-yhteisön oikeuksia puolustavien ryhmien ja muiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tehokas kuuleminen ja osallistuminen kyseisessä prosessissa;

17.    toteaa, että toukokuussa 2014 annetussa Egyptin presidentinvaaleja koskevassa EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan alustavassa lausunnossa todetaan, että vaikka uudessa perustuslaissa on laaja perusoikeuksien luettelo, kyseisten oikeuksien kunnioittaminen ei vastaa perustuslain periaatteita ja että maassa on havaittavissa yleinen ilmaisunvapautta rajoittava ilmapiiri, joka on johtamassa toimittajien itsesensuuriin; kehottaa Egyptin viranomaisia korjaamaan presidentinvaaleissa olleet puutteet 22.‑23. maaliskuuta 2015 pidettäväksi ilmoitettujen parlamenttivaalien valmistelussa;

18.    ilmaisee lujan solidaarisuutensa Egyptin kansalle nyt, kun maa on ongelmallisessa siirtymävaiheessa; edellyttää jäsenvaltioilta yhteisen strategian soveltamista Egyptiin; kehottaa jälleen neuvostoa, korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ja komissiota toimimaan aktiivisesti ehdollisuuden periaatteen (”enemmällä enemmän”) mukaisesti ja ottamaan kahdenvälisissä suhteissaan ja Egyptille antamassaan taloudellisessa tuessa huomioon maan vakavat taloudelliset haasteet; kehottaa jälleen hyväksymään tätä varten selkeät ja yhteisesti hyväksytyt kriteerit; on edelleen valmis auttamaan Egyptin kansaa demokratiaan siirtymisessä ja talousuudistusten toteuttamisessa;

19.    kannustaa Kairossa olevien unionin edustustojen ja jäsenvaltioiden suurlähetystöjen edustajia olemaan läsnä poliittisesti arkaluonteisissa oikeudenkäynneissä, joissa vastaajina on egyptiläisiä ja ulkomaisia toimittajia, bloginpitäjiä, ammattiyhdistysväkeä ja maan kansalaisyhteiskunnan aktivisteja;

20.    kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa täsmentämään niitä erityistoimia, joilla reagoidaan ulkoasioiden neuvoston päätökseen tarkastella uudelleen EU:n Egyptille antamaa apua, viitaten myös vuonna 2013 annettuun tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen; pyytää erityisesti selventämään, mikä asema on seuraavilla: i) kaavailtu oikeuslaitoksen uudistamista koskeva ohjelma, ii) EU:n budjettitukiohjelmat, iii) kaupan ja kotimarkkinoiden tehostamista koskeva ohjelma ja iv) Egyptin osallistuminen EU:n alueellisiin ohjelmiin, kuten Euromed Police- ja Euromed Justice -ohjelmaan;

21.    kehottaa koko EU:ta kieltämään viemästä Egyptiin salakuuntelu- ja seurantateknologiaa, jota voitaisiin käyttää kansalaisten vakoilemiseen ja sortamiseen; kehottaa lisäksi kieltämään Wassenaarin sopimuksen mukaisesti sellaisten turvallisuustarvikkeiden ja sotilasavun viemisen, jota voitaisiin käyttää rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamiseen;

22.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Egyptin arabitasavallan presidentille ja väliaikaishallinnolle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0100.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0007.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0470.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0274.

Oikeudellinen huomautus