Procedure : 2014/2965(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0027/2015

Indgivne tekster :

B8-0027/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/01/2015 - 11.6

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 134kWORD 57k
12.1.2015
PE547.450v01-00
 
B8-0027/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Ukraine (2014/2965(RSP))


Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ukraine (2014/2965(RSP))  
B8‑0027/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at de tidlige parlamentsvalg fandt sted under vanskelige politiske og sikkerhedsmæssige forhold; der henviser til, at det i dele af Ukraine ikke var muligt for vælgerne til at deltage i valget; der påpeger, at rapporten fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) nævner, at der var tegn på tilfælde af intimidering og obstruktion, som påvirkede deres kampagnestrategier; der henviser til, at observatører i de sidste ti dage af kampagnen bemærkede en markant stigning i volden rettet mod personer, der var involveret i valghandlinger, intimidering af og trusler mod kandidater og kampagnemedarbejdere og tilfælde af målrettet ødelæggelse af kampagnemateriale og kontorer; der påpeger, at der fremkom en række troværdige påstande om stemmekøb; der henviser til, at der rapporteredes om alvorlige spændinger i visse distriktsvalgkommissioner, hvor bevæbnede medlemmer af en frivillig bataljon var til stede både rundt om og inde i bygningerne; der henviser til, at de ukrainske ngo'er "Civil Network OPORA" (det civile netværk OPORA) og "Committee of Voters of Ukraine" (komiteen af ukrainske vælgere) hyppigt rapporterede om adskillige overtrædelser af reglerne på valgstederne, herunder forsøg på at afgive stemmesedler uden paskontrol, tilstedeværelse af uautoriserede personer på valgstederne, forsøg på ulovlig stemmeafgivelse, forsøg på at fjerne en stemmeseddel fra et valgsted, krænkelse af valghemmeligheden, fotografering af en stemmeseddel samt forsøg på valgsvindel; der påpeger, at OSCE imidlertid konkluderede, at det tidlige parlamentsvalg af 26. oktober markerede et vigtigt skridt i Ukraines forhåbninger om at konsolidere de demokratiske valg i overensstemmelse med sine internationale forpligtelser,

B.     der henviser til, at den politiske proces i Ukraine er domineret af den igangværende borgerkrig i regionerne Donetsk og Lugansk; der påpeger, at temaer om nationale enhed, territorial integritet og forsvar fortsat dominerer den politiske dagsorden; der på den anden side påpeger, at de problemer, der førte til uro i Ukraine i 2012, stadig ikke er løst, herunder korruption, den økonomiske og sociale krise, mistillid til politik og desillusionering i forhold til det politiske system i Ukraine på grund af de oligarkiske strukturers fortsatte politiske indflydelse; der påpeger, at der ikke sker fremskridt i gennemførelsen af reformdagsordenen; der henviser til, at den nye regerings og det nye parlaments fejlslagne forsøg på at indlede kampen mod korruption undergravede Ukraines befolknings og det internationale samfunds tillid til den politiske proces i Ukraine,

C.     der henviser til, at Ukraine er på randen af et økonomisk og socialt sammenbrud; der henviser til, at Ukraines BNP faldt med 7,5 % mellem januar og november 2014, og at inflationen steg til 21 % i november; der henviser til, at risikoen for misligholdelse stiger, og at landet har brug for 15 mia. USD mere end det, der er ved at blive tilvejebragt gennem de eksisterende internationale støtteprogrammer,

D.     der henviser til, at Majdan-bevægelsens samfundsøkonomiske krav stort set er blevet erstattet af den nye regerings neoliberale og nationalistiske dagsorden; der henviser til, at der i budgettet for 2015 forudses store nedskæringer i de sociale udgifter, mens forsvarsudgifterne hæves til 5,2 % af BNP; der henviser til, at disse nedskæringer er blevet vedtaget i en yderst vanskelig økonomisk og social situation; der henviser til, at priserne i de første ni måneder af 2014 steg med 16,2 %, mens nyttesatserne steg med 24,3 % i gennemsnit; der henviser til, at 1,7 mio. mennesker er arbejdsløse (8,4 % af den erhvervsaktive befolkning), og at mange af dem, der er i beskæftigelse, ikke modtager betaling; der henviser til, at situationen for de cirka 5,2 mio. mennesker, der bor i konflikt- og post-konfliktområderne, er særligt vanskelig på grund af den betydelige grad af sammenbrud i den økonomiske infrastruktur og afbrydelse af de sociale tjenesteydelser; der henviser til, at adgangen til sundhedspleje på disse områder i stigende grad er begrænset,

E.     der henviser til, at oligarkernes og de højreekstremistiske paramilitære enheder ikke er blevet opløst, men fortsætter deres voldelige aktiviteter i landet; der henviser til, at Ukraines indenrigsminister Arsen Avakov har tilbudt disse paramilitære enheder nye tunge våben, herunder kampvogne og pansrede mandskabsvogne, og givet dem status af forstærket brigade; der henviser til, at Vadim Trojan, den øverstbefalende for det højreorienterede Azov-regiment og aktivt medlem af den paramilitære organisation Ukraines Patrioter, er blevet udpeget af den ukrainske indenrigsminister som chef for politiet i Kiev; der henviser til, at Jurij Mikhaltjisjin, som åbent har promoveret Joseph Goebbels ideologi, skal stå i spidsen for propaganda og analyse i Ukraines sikkerhedstjeneste,

F.     der henviser til, at den europæiske og internationale fred og stabilitet trues af stigende spændinger mellem EU, Ukraine og USA og andre vestlige lande på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side, og at der foregår en yderst farlig politisk og militær optrapning mellem Vesten og Rusland; der henviser til, at der er forekommet snesevis af tilfælde af følsom militære indtrængen mellem Rusland og NATO-medlemsstater i det forløbne år, og at nogle har været tæt på at udløse fjendtligheder,

G.     der henviser til, at den manglende evne til at finde en gensidigt acceptabel forhandlingsløsning på den ukrainske krise har haft alvorlige konsekvenser for den russiske økonomi; der henviser til, at de sanktioner, som USA og EU har indført, forværrer Ruslands finansielle og økonomiske problemer som følge af faldet i olieprisen og andre problemer i den russiske økonomi,

H.     der henviser til, at krigen i den østlige del af Ukraine fortsætter trods bestræbelser fra det internationale samfunds side på at bringe de stridende parter til forhandlingsbordet; der henviser til, at de stridende parter udviser mangel på politisk vilje til at finde et kompromis og til at gennemføre de aftaler, der er indgået,

I.      der henviser til, at det ukrainske parlament støttede et forslag fra præsident Porosjenko om at ophæve landets alliancefri status blot timer efter annonceringen af nye forhandlinger om afvikling af den militære konflikt i det østlige Ukraine; der henviser til, at annonceringen af en folkeafstemning om Ukraines tiltrædelse af NATO yderligere skærper de politiske spændinger i landets forbindelser med Rusland, der opfatter Ukraines potentielle tiltrædelse af NATO som en direkte trussel mod sin sikkerhed og mod den strategiske militære balance mellem Rusland og NATO,

1.      opfordrer indtrængende til dialog og forhandlinger med henblik på at afslutte krigen i Ukraine og finde politiske løsninger på de problemer, der førte til krisen i Ukraine; gentager sin opfordring til at bevare enheden i det ukrainske folk og Ukraines territoriale integritet; støtter kraftigt Minskprocessen og opfordrer indtrængende parterne til at overholde de aftaler, der allerede er indgået, og til i nye forhandlinger at udvikle disse aftaler til en mere gennemsigtig og klar køreplan med konkrete benchmarks, der skal opfyldes af alle forhandlingsparter; støtter en styrkelse af OSCE's rolle i løsningen af den ukrainske krise;

2.      opfordrer indtrængende alle parter i konflikten i det østlige Ukraine til at stoppe volden; opfordrer USA, Canada, medlemsstaterne og Rusland til at pålægge og strengt at gennemføre en våbenembargo mod alle parter i konflikten, og opfordrer til tilbagetrækning fra Ukraine af alle udenlandske militære rådgivere og militært og paramilitært personale; opfordrer kraftigt både Den Russiske Føderation og Ukraine til at udøve effektiv kontrol med deres grænse med henblik på at nå en fredelig løsning på konflikten og sætte en stopper for andre landes indtrængen i Ukraine med bevæbnet personale og militært udstyr;

3.      fordømmer udvidelsen af NATO til Den Russiske Føderations grænse; afviser på det kraftigste den nye ukrainske regerings planer om at søge om NATO-medlemskab som et yderligere element i en konfrontationspolitik med Den Russiske Føderation, som yderligere vil destabilisere regionen og det internationale sikkerhedssystem som helhed;

4.      opfordrer indtrængende Rusland, USA og NATO til at bringe politikken med militært pres til ophør og opfordrer til øjeblikkeligt at standse spiralen af militær optrapning, stoppe med militære manøvrer og provokerende handlinger samt til at reducere den militære tilstedeværelse i konfliktområderne; afviser på det kraftigste indsættelsen af yderligere militære NATO-enheder og -aktiver i Østeuropa; advarer om, at det kan have farlige konsekvenser for freden og sikkerheden i Europa og i verden, hvis man forsømmer at indlede en resultatorienteret dialog;

5.      opfordrer EU til at relancere en målrettet politisk dialog med Rusland med henblik på at genopbygge tilliden og finde løsninger på alle udestående spørgsmål og kontroversielle spørgsmål; opfordrer til genindførelse af de dialogformater, der eksisterede mellem EU og Rusland på alle niveauer inden for EU-institutionerne inden den ukrainske krises begyndelse; opfordrer indtrængende EU til at indstille sin sanktionspolitik over for Rusland, som har ført til en handelskrig mellem de to strategiske partnere, har negative konsekvenser for især små og mellemstore virksomheder (SMV'er), landmænd og forbrugere i Rusland, EU og landene i EU's østlige naboskab, og som har vist sig først og fremmest at være politisk ineffektiv og virke mod hensigten;

6.      opfordrer til at anvende 40-årsdagen for Helsingforsslutakten i 2015 til at bekræfte og fuldt ud gennemføre normerne og principperne heri, genopbygge tilliden og indlede forhandlinger om et effektivt kooperativt sikkerhedssystem i Europa baseret på FN's charter og OSCE's normer, som tager hensyn til interesserne for alle lande i Europa; understreger det presserende behov for at genoptage og fortsætte den konventionelle våbenkontrol og forbedre effektiviteten af de eksisterende tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger samt øge gennemsigtighedsmekanismerne, modernisere dem og udvide deres anvendelsesområde; opfordrer til udarbejdelse af nye tillidsskabende foranstaltninger og gennemsigtighedsforanstaltninger med henblik på at forhindre udbrud af lignende konflikter i fremtiden;

7.      noterer sig resultaterne af parlamentsvalget i Ukraine; fordømmer på ny retssagen mod det kommunistiske parti, som startede under valgkampen; opfordrer det nyvalgte parlament og de relevante myndigheder til at afhjælpe de konstaterede mangle ved bl.a. at gennemføre effektive undersøgelser af de uregelmæssigheder, som nationale og internationale observatører påpegede under valget, fortsætte med de nødvendige retslige skridt over for de ansvarlige for uregelmæssigheder under valget, reformere valgsystemet ved at forbedre den regionale repræsentation og øge vælgernes indflydelse på deres repræsentanter i parlamentet ved at vedtage et system med multivalgkredse og forholdstalsvalg, fuldt ud at gennemføre anbefalingerne fra både OSCE og Venedigkommissionen med henblik på at styrke gennemsigtigheden i finansieringen af politiske partier og valgkampagner, samt sikre, at valglovgivningen er i overensstemmelse med internationale standarder;

8.      opfordrer den ukrainske regering til at revidere sin sparepolitik med henblik på at opfylde de presserende sociale behov i befolkningen, især med hensyn til opvarmning, energiforsyningen og sundhedspleje;

9.      opfordrer regeringen og Verkhovna Rada i Ukraine til at opfylde de forventninger, landets befolkning har, om reelle og gennemgribende reformer med henblik på at afslutte den nuværende krise og føre landet til politisk, økonomisk og social stabilitet gennem blandt andet:

•  konsekvent udryddelse af korruption

•  etablering af en retsstat

•  decentralisering og omfattende garantier for så vidt angår befolkningen i regionernes demokratiske deltagelse i alle vigtige beslutningsprocesser, navnlig inden for social og økonomisk udvikling

•  endelig eliminering af oligarkernes kobling til politik under demokratisk kontrol;

•  respekt for menneskerettigheder og demokratiske rettigheder, herunder sproglige rettigheder

•  opløsning af de paramilitære enheder og genindførelse af streng statslig kontrol med politiet og hæren

•  øjeblikkelig gennemsigtig, demokratisk og juridisk parlamentarisk kontrol med alle sikkerhedsstyrker i landet og afvæbning af alle paramilitære og private såkaldte sikkerhedsstyrker;

10.    opfordrer indtrængende EU til at knytte yderligere finansiel og økonomisk bistand til Ukraine til gennemførelsen af en sådan reformdagsorden;

11.    udtrykker bekymring over, at de ukrainske politikere og myndigheder fortsat udviser en uacceptabel uvidenhed om faren ved de højreekstremistiske og endda åbent erklærede nynazistiske kræfter, idet de samarbejdede med dem under valget og giver dem mulighed for at indtage positioner i retshåndhævelsesapparatet; understreger, at det at lade folk med højreekstremistiske synspunkter få kontrol over stillinger med betydelige håndhævelsesressourcer udgør en åbenlys fare for demokratiet; opfordrer indtrængende den ukrainske regering og de demokratiske politiske kræfter til at bryde alle forbindelser til grupper og/eller militser fra det yderste højre;

12.    gentager, at en østlig naboskabspolitik, som ikke tager hensyn til alle berørte aktørers interesser, herunder Ruslands, er en fiasko; understreger behovet for at ændre den østlige naboskabspolitik med henblik på at udvikle et regionalt samarbejde, der ikke udelukker noget land; opfordrer Rusland til at deltage proaktivt i en sådan proces og til at vise sin vilje til at medvirke til gode naboskabspolitikker;

13.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes, Ukraines og Ruslands parlamenter og regeringer samt OSCE’s og Europarådets parlamentariske forsamlinger.

Juridisk meddelelse