Procedura : 2014/2965(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0027/2015

Teksty złożone :

B8-0027/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/01/2015 - 11.6

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 140kWORD 78k
12.1.2015
PE547.450v01-00
 
B8-0027/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2965(RSP))


Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos w imieniu grupy GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2965(RSP))  
B8‑0027/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że przedterminowe wybory parlamentarne odbyły się w niestabilnej sytuacji politycznej i w zakresie bezpieczeństwa; mając na uwadze, że w niektórych regionach Ukrainy wyborcy nie mieli możliwości wzięcia udziału w wyborach; mając na uwadze, że w sprawozdaniu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) stwierdzono, iż istnieją dowody na „przypadki zastraszania i utrudniania, które miały wpływ na strategie kampanii wyborczych. W ostatnich dziesięciu dniach kampanii wyborczej obserwatorzy dostrzegli znaczny wzrost przemocy skierowanej wobec wyborców, zastraszanie i groźby wobec kandydatów i pracowników sztabów wyborczych, a także przypadki celowego niszczenia materiałów i biur wyborczych. Odnotowano również szereg wiarygodnych zarzutów dotyczących kupowania głosów (...)”; mając na uwadze, że pojawiły się doniesienia o poważnych napięciach w niektórych okręgowych komisjach wyborczych, mówiące o tym, że uzbrojeni członkowie batalionów ochotniczych byli obecni w lokalach tych komisji i wokół nich; mając na uwadze, że ukraińska sieć społeczna „OPORA” oraz „Komitet Wyborców Ukrainyˮ wspólnie zgłosili wiele naruszeń w lokalach wyborczych, w tym „próby wydania kart do głosowania bez sprawdzenia dokumentów, obecność nieupoważnionych osób w lokalach wyborczych, próby bezprawnego głosowania, próby usunięcia kart do głosowania z lokali wyborczych, naruszenie tajemnicy głosowania, fotografowanie kart do głosowania oraz próby podrzucania do urn fałszywych kart do głosowaniaˮ; mając na uwadze, że OBWE stwierdziła jednak, iż „przedterminowe wybory parlamentarne w dniu 26 października oznaczają ważny krok w aspiracjach Ukrainy do utrwalenia demokratycznych wyborów zgodnie z jej międzynarodowymi zobowiązaniami.”;

B.     mając na uwadze, że proces polityczny na Ukrainie zdominowany jest przez toczącą się wojnę domową w regionie Doniecka i Ługańska; mając na uwadze, że tematyka jedności narodowej, integralności terytorialnej oraz obrony nadal dominuje w programie politycznym; mając na uwadze, że problemy, które doprowadziły do niepokojów na Ukrainie w 2012 r. pozostają nierozwiązane – a są to: korupcja, kryzys gospodarczy i społeczny, brak zaufania do polityków i rozczarowanie systemem politycznym na Ukrainie z powodu wciąż utrzymujących się wpływów struktur oligarchicznych; mając na uwadze, że nie ma postępów we wdrażaniu programu reform; mając na uwadze, że nowemu rządowi i parlamentowi nie udało się podjąć walki z korupcją, co podważyło zaufanie obywateli Ukrainy i wspólnoty międzynarodowej do procesu politycznego na Ukrainie;

C.     mając na uwadze, że Ukraina znajduje się na skraju zapaści gospodarczej i społecznej; mając na uwadze, że PKB Ukrainy zmniejszył się o 7,5% w okresie od stycznia do listopada 2014 r., a inflacja wzrosła w listopadzie do 21%; mając na uwadze, że ryzyko niewypłacalności rośnie, a kraj ten potrzebuje o 15 mld dolarów więcej, niż kwota zapewniona w ramach istniejących programów wsparcia międzynarodowego;

D.     mając na uwadze, że społeczno-gospodarcze żądania Majdanu zastąpił w dużej mierze neoliberalny i nacjonalistyczny plan nowego rządu; mając na uwadze, że budżet na rok 2015 przewiduje głębokie cięcia wydatków socjalnych przy zwiększeniu wydatków na obronę do 5,2% PKB; mając na uwadze, że cięcia te zostały przyjęte w niezwykle trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej; mając na uwadze, że w pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 r. ceny wzrosły średnio o 16,2%, a koszty mediów o 24,3%, mając na uwadze, że 1,7 mln osób jest bezrobotnych (8,4 % ludności aktywnej zawodowo), a wiele zatrudnionych osób nie otrzymuje wynagrodzenia; mając na uwadze, że sytuacja ok. 5,2 mln osób żyjących na terenach objętych konfliktem bądź wychodzących z konfliktu jest szczególnie trudna ze względu na poważne załamanie się i zakłócenia infrastruktury gospodarczej i usług socjalnych; mając na uwadze, że dostępność opieki zdrowotnej na tych obszarach jest coraz mniejsza;

E.     mając na uwadze, że oddziały paramilitarne oligarchów oraz skrajnej prawicy nie zostały rozwiązane i kontynuują w kraju swe działania z użyciem przemocy; mając na uwadze, że minister spraw zagranicznych Arsen Awakow zaoferował tym oddziałom paramilitarnym nowe ciężkie uzbrojenie, w tym czołgi i transportery opancerzone, oraz nadał im status wzmocnionej brygady; mając na uwadze, że Vadim Trojan, zastępca dowódcy prawicowego pułku „Azow” i aktywny członek paramilitarnej organizacji Patriota Ukrainy został mianowany przez ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych szefem policji w Kijowie; mając na uwadze, że Jurij Michalczyszyn, który otwarcie krzewił ideologię Josepha Goebbelsa, będzie stał na czele wydziału propagandy i analiz służby bezpieczeństwa Ukrainy;

F.     mając na uwadze, że pokój i stabilność w Europie oraz na świecie są zagrożone przez narastające napięcia między UE, Ukrainą, USA i innymi krajami Zachodu, z jednej strony, a Federacją Rosyjską z drugiej strony; mając na uwadze, że obecnie ma miejsce niezwykle niebezpieczna eskalacja polityczna i wojskowa pomiędzy Zachodem i Rosją; mając na uwadze, że w minionym roku doszło do licznych incydentów wojskowych pomiędzy Rosją i państwami członkowskimi NATO, a niektóre z nich były bliskie wywołania działań wojennych;

G.     mając na uwadze, że niemożność znalezienia w ramach negocjacji wzajemnie akceptowalnego rozwiązania kryzysu na Ukrainie miała poważne konsekwencje dla rosyjskiej gospodarki; mając na uwadze, że sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone i UE pogarszają problemy finansowe i gospodarcze Rosji wynikające ze spadku cen ropy i innych problemów rosyjskiej gospodarki;

H.     mając na uwadze, że mimo starań wspólnoty międzynarodowej zmierzających do tego, by obie strony konfliktu usiadły przy stole negocjacyjnym, wojna na wschodzie Ukrainy trwa nadal; mając na uwadze, że strony konfliktu nie wykazują woli politycznej do znalezienia kompromisu i wdrożenia osiągniętych porozumień;

I.      mając na uwadze, że ukraiński parlament poparł propozycję prezydenta Poroszenki dotyczącą wypowiedzenia przez ten kraj statusu państwa poza blokami militarnymi zaledwie kilka godzin po zapowiedzi nowych negocjacji w sprawie uregulowania konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy; mając na uwadze, że zapowiedź referendum w sprawie wejścia Ukrainy do NATO dodatkowo zwiększa napięcie polityczne w stosunkach tego kraju z Rosją, która postrzega potencjalne wejście Ukrainy do NATO jako bezpośrednie zagrożenie swego bezpieczeństwa i strategicznej równowagi militarnej pomiędzy Rosją i NATO;

1.      pilnie wzywa do dialogu i podjęcia negocjacji w celu zakończenia wojny na Ukrainie oraz do znalezienia politycznego rozwiązania problemów, które doprowadziły do kryzysu ukraińskiego; ponawia swój apel o zachowanie jedności narodu ukraińskiego i terytorialnej integralności kraju; zdecydowanie wspiera porozumienie z Mińska i wzywa strony do przestrzegania już osiągniętych porozumień i do przekształcenia tych porozumień w nowe negocjacje prowadzące do bardziej przejrzystego i jasnego planu działania, zawierającego konkretne punkty, które wszystkie strony powinny zrealizować; popiera ideę wzmocnienia roli OBWE w zażegnywaniu kryzysu na Ukrainie;

2.      pilnie wzywa wszystkie strony konfliktu na wschodzie Ukrainy do położenia kresu przemocy; wzywa Stany Zjednoczone, Kanadę, państwa członkowskie UE i Rosję do wprowadzenia i ścisłego przestrzegania embarga na broń wobec wszystkich stron konfliktu, a także do wycofania z Ukrainy wszystkich zagranicznych doradców wojskowych oraz personelu wojskowego i paramilitarnego; stanowczo wzywa Federację Rosyjską i Ukrainę do objęcia swej granicy skuteczną kontrolą w celu znalezienia pokojowego rozwiązania konfliktu i powstrzymania wtargnięć uzbrojonego personelu i sprzętu wojskowego z jakiegokolwiek kraju;

3.      potępia rozszerzanie NATO do granic Federacji Rosyjskiej; zdecydowanie odrzuca plany nowego rządu Ukrainy dotyczące ubiegania się o członkostwo w NATO jako dodatkowy element polityki konfrontacji z Federacją Rosyjską, co w jeszcze większym stopniu zdestabilizowałoby ten region i cały system bezpieczeństwa międzynarodowego;

4.      pilnie wzywa Rosję, Stany Zjednoczone i NATO do zakończenia polityki presji militarnej i wzywa do natychmiastowego powstrzymania spirali militarnej eskalacji w celu zakończenia manewrów wojskowych i działań prowokacyjnych oraz zmniejszenia obecności wojskowej w regionach ogarniętych konfliktem; zdecydowanie odrzuca rozmieszczenie dodatkowych oddziałów wojskowych NATO i sprzętu w Europie Wschodniej; ostrzega, że niepowodzenie ponownego otwarcia nakierowanego na wyniki dialogu z Rosją może wywołać groźne skutki dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie i na świecie;

5.      wzywa UE do wznowienia ukierunkowanego na osiągnięcie konkretnych celów dialogu politycznego z Rosją w celu odbudowy zaufania i znalezienia rozwiązania wszystkich nierozstrzygniętych spraw i spornych kwestii; wzywa do przywrócenia formuły dialogu, która istniała pomiędzy UE i Rosją przed pojawieniem się kryzysu ukraińskiego, na wszystkich szczeblach instytucji UE; wzywa UE, by zaprzestała polityki sankcji wobec Rosji, która doprowadziła do wojny handlowej między oboma strategicznymi partnerami i ma negatywne skutki zwłaszcza dla MŚP, rolników i konsumentów w Rosji, dla UE i krajów sąsiadujących z UE na wschodzie, a ponadto okazała się politycznie nieskuteczna i przyniosła efekt przeciwny do zamierzonego;

6.      wzywa do wykorzystania 40. rocznicy aktu końcowego z Helsinek, która przypada w 2015 r., do potwierdzenia i pełnego wdrożenia jego norm i zasad, odbudowania zaufania i zainicjowania negocjacji nad skutecznym wspólnym systemem bezpieczeństwa w Europie opartym na Karcie Narodów Zjednoczonych i normach OBWE, który uwzględnia interesy wszystkich krajów Europy; podkreśla pilną konieczność podjęcia ponownej kontroli broni konwencjonalnej i poprawy skuteczności istniejących środków w zakresie budowy zaufania i bezpieczeństwa, oraz wzmocnienia i modernizacji środków w zakresie przejrzystości i rozszerzenia ich zakresu; apeluje o wypracowanie nowych środków w zakresie przejrzystości i budowania zaufania w celu uniknięcia pojawienia się podobnych konfliktów w przyszłości;

7.      przyjmuje do wiadomości wyniki wyborów parlamentarnych na Ukrainie; ponownie potępia proces wszczęty przeciw partii komunistycznej, który rozpoczął się w trakcie kampanii wyborczej; zwraca się do nowo wybranego parlamentu i odnośnych władz o zajęcie się stwierdzonymi uchybieniami, m.in. przeprowadzając skuteczne dochodzenia dotyczące nieprawidłowości wykrytych przez krajowych i międzynarodowych obserwatorów podczas wyborów, podejmując niezbędne działania prawne przeciw osobom odpowiedzialnym za nieprawidłowości podczas wyborów, podejmując reformę systemu wyborczego poprzez zwiększenie reprezentacji regionalnej oraz wpływu wyborców na swych przedstawicieli w parlamencie dzięki przyjęciu wielookręgowego proporcjonalnego systemu reprezentacji, pełne wdrożenie zaleceń OBWE i Komisji Weneckiej w celu zwiększenia przejrzystości w finansowaniu partii politycznych i kampanii wyborczych oraz zapewnienia, że ordynacja wyborcza jest zgodna z międzynarodowymi normami;

8.      wzywa rząd Ukrainy do dokonania przeglądu polityki oszczędnościowej w celu zaspokojenia pilnych potrzeb socjalnych ludności, w szczególności w odniesieniu do ogrzewania, dostaw energii i opieki zdrowotnej;

9.      apeluje do rządu i Rady Najwyższej Ukrainy o zaspokojenie oczekiwań ludności kraju dotyczących prawdziwych i głębokich reform mających na celu zakończenie obecnego kryzysu i doprowadzenie kraju do politycznej, gospodarczej i społecznej stabilizacji, poprzez m.in.:

•  konsekwentne zwalczanie korupcji;

•  ustanowienie rządów prawa;

•  decentralizację i obszerne gwarancje w odniesieniu do demokratycznego udziału obywateli w regionach we wszystkich ważnych procesach decyzyjnych, w szczególności w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego;

•  definitywne odcięcie oligarchów od polityki w ramach demokratycznej kontroli;

•  poszanowanie praw człowieka i zasad demokracji, w tym prawa do używania własnego języka;

•  rozwiązanie oddziałów paramilitarnych i przywrócenie ścisłej kontroli państwa na policją i wojskiem;

•  niezwłoczną przejrzystą, demokratyczną i ustawową kontrolę parlamentarną nad wszystkimi siłami bezpieczeństwa w kraju i rozbrojenie wszystkich paramilitarnych i prywatnych tzw. sił bezpieczeństwa;

10.    pilnie wzywa UE do uzależnienia dalszej pomocy finansowej i gospodarczej dla Ukrainy od wdrożenia takiego planu reform;

11.    wyraża zaniepokojenie faktem, że ukraińscy politycy i władze nadal wykazują niedopuszczalną ignorancję na temat zagrożenia ze strony skrajnej prawicy, a nawet sił otwarcie neonazistowskich, współpracując z nimi w wyborach i pozwalając na zajmowanie stanowisk w organach egzekwowania prawa; podkreśla, że pozwolenie osobom o skrajnie prawicowych poglądach na kontrolowanie stanowisk ze znacznymi zasobami w zakresie organów ścigania stanowi oczywiste zagrożenie dla demokracji; pilnie wzywa rząd Ukrainy i demokratyczne siły polityczne do zerwania wszelkich powiązań z grupami lub bojówkami skrajnej prawicy;

12.    przypomina, że polityka sąsiedztwa wschodniego, która nie bierze pod uwagę interesów wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym Rosji, nie powiodła się; podkreśla potrzebę ponownego określenia polityki sąsiedztwa wschodniego, aby rozwinąć współpracę regionalną niewykluczającą żadnego państwa; zwraca się do Rosji o proaktywny udział w takim procesie oraz do okazania woli uczestniczenia w polityce dobrosąsiedzkiej;

13.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, parlamentom i rządom państw członkowskich, Ukrainy, Rosji oraz Zgromadzeniom Parlamentarnym OBWE i Rady Europy.

Informacja prawna