Förfarande : 2014/2965(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0027/2015

Ingivna texter :

B8-0027/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2015 - 11.6

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 136kWORD 62k
12.1.2015
PE547.450v01-00
 
B8-0027/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Ukraina (2014/2965(RSP))


Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina (2014/2965(RSP))  
B8‑0027/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Det tidigarelagda parlamentsvalet ägde rum i en svår situation politiskt och säkerhetsmässigt. I vissa delar av Ukraina var det inte möjligt för väljarna att delta i valet. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) tar i sin rapport upp belagda hot och störningar som påverkat kampanjstrategierna. Under kampanjens sista tio dagar noterade observatörerna en tydlig ökning av våldet mot berörda parter i valet, hot från och mot kandidater och kampanjmedarbetare och fall av sabotage riktat mot material och kontor som användes i kampanjen. I rapporten nämns även ett antal trovärdiga anklagelser om köpta röster. Vidare har det rapporterats om ett mycket spänt läge i en del distriktsvalnämnder, där medlemmarna i frivilliga väpnade grupper fanns på plats inne i och utanför lokalen. Ukrainas civila nätverk Opora (icke-statligt nätverk för allmänhetens deltagande i den politiska processen) och Committee of Voters of Ukraine (icke-statlig organisation för övervakning av valkampanjer) rapporterade vid flera tillfällen om ett stort antal kränkningar i anslutning till vallokaler, t.ex. försök att dela ut röstsedlar utan föregående passkontroll, närvaro av obehöriga personer i vallokaler, försök att rösta i strid med gällande bestämmelser och att avlägsna röstsedlar från vallokaler, kränkningar av valhemligheten, fotografering av röstsedlar och försök att fylla valurnorna med extra röstsedlar. Icke desto mindre konstaterade OSSE sammanfattningsvis att det tidigarelagda parlamentsvalet den 26 oktober utgjorde ett viktigt steg i Ukrainas strävan att uppnå demokratiska val i linje med landets internationella åtaganden.

B.     Den politiska processen i Ukraina domineras av det pågående inbördeskriget i områdena runt Donetsk och Luhansk. Frågorna om den nationella enheten, den territoriella integriteten och försvaret står fortsatt högst upp på den politiska agendan. Samtidigt har man inte hittat någon lösning på de problem som ledde till oroligheterna i Ukraina under 2012, däribland korruptionen, den ekonomiska och sociala krisen, bristen på förtroende för den förda politiken och den desillusionerade hållningen gentemot Ukrainas politiska system på grund av de oligarkiska strukturernas fortsatta politiska inflytande. Det har inte gjorts några framsteg i genomförandet av reformagendan, och den nya regeringens och det nya parlamentets underlåtenhet att inleda kampen mot korruption har undergrävt den ukrainska befolkningens och världssamfundets förtroende för den politiska processen i Ukraina.

C.     Ukraina står på randen till en ekonomisk och samhällelig kollaps. Ukrainas BNP minskade med 7,5 procent från januari till november 2014, och inflationen ökade markant till 21 procent i november. Risken för statsbankrutt ökar, och landet behöver 15 miljarder US-dollar utöver det som de befintliga internationella stödprogrammen tillhandahåller.

D.     Majdanrörelsens socioekonomiska krav har till stor del ersatts av den nya regeringens nyliberala och nationalistiska agenda. I 2015 års budget räknar man med stora nedskärningar i de sociala utgifterna samtidigt som försvarsutgifterna beräknas öka till 5,2 procent av BNP. Dessa nedskärningar har man beslutat om i en exceptionellt svår ekonomisk och social situation. Under de första nio månaderna 2014 ökade priserna med 16,2 procent och avgifterna för samhällsomfattande tjänster med 24,3 procent i genomsnitt. 1,7 miljoner människor står utan arbete (8,4 procent av arbetskraften), och många anställda får inte sin lön utbetald. Situationen för de cirka 5,2 miljoner människor som bor i de områden som drabbats under och efter konflikten är särskilt svår på grund av de betydande sammanbrott och störningar som den ekonomiska infrastrukturen och de sociala tjänsterna lider av. Tillgången till hälso- och sjukvård har blivit alltmer begränsad i dessa områden.

E.     Oligarkernas och extremhögerns paramilitära enheter har inte upplösts utan fortsätter med sina våldshandlingar runtom i landet. Ukrainas inrikesminister, Arsen Avakov, har erbjudit dem nya tunga vapen, däribland strids- och pansarvagnar, och även gett dem en stärkt status som brigad. Vadim Troyan, ställföreträdande befälhavare för det högerextrema Azovregementet och aktiv medlem av den paramilitära organisationen Ukrainas Patrioter, har av landets inrikesminister utsetts till polischef i Kiev. Jurij Mychaltjysjyn, som öppet har ställt sig bakom Jospeh Goebbels ideologi, kommer att leda propaganda- och analysarbetet i Ukrainas säkerhetstjänst.

F.     Freden och stabiliteten i Europa och världen hotas av de växande spänningarna mellan, å ena sidan, EU, Ukraina och USA och andra västländer och, å andra sidan, Ryssland. Det vi ser just nu är en extremt farlig politisk och militär upptrappning mellan västvärlden och Ryssland. Dussintals känsliga militära kränkningar har ägt rum mellan Ryssland och Natomedlemsstater under det gångna året, varav vissa har varit nära att ge upphov till väpnade konflikter.

G.     Att man inte lyckats förhandla fram ömsesidigt godtagbara lösningar på Ukrainakrisen har fått allvarliga konsekvenser för den ryska ekonomin. Sanktionerna från USA:s och EU:s sida förvärrar de finansiella och ekonomiska problem i Ryssland som är ett resultat av lägre oljepriser och andra problem i den ryska ekonomin.

H.     Trots världssamfundets ansträngningar att ta konfliktens parter till förhandlingsbordet fortsätter kriget i östra Ukraina. De olika sidorna i konflikten visar en bristande vilja att kompromissa och genomföra de överenskommelser som ingåtts.

I.      Ukrainas parlament stödde ett förslag från president Porosjenko om att upphäva landets alliansfria ställning bara timmar efter det att man aviserat nya förhandlingar för att lösa den militära konflikten i östra Ukraina. Meddelandet om en folkomröstning om Natoanslutning för Ukraina ökar ytterligare de politiska spänningarna gentemot Ryssland, som uppfattar en eventuell Natoanslutning för Ukraina som ett direkt hot mot såväl sin egen säkerhet som den strategiska militära balansen mellan Ryssland och Nato.

1.      Europaparlamentet efterlyser med kraft en dialog och förhandlingar för att sätta stopp för kriget i Ukraina och politiskt lösa de problem som lett till krisen i Ukraina. Parlamentet ger på nytt uttryck för sin uppmaning om att upprätthålla det ukrainska folkets enhet och landets territoriella integritet. Parlamentet uttrycker sitt starka stöd för Minskprocessen och uppmanar eftertryckligen parterna att hålla sig till redan ingångna överenskommelser och inom ramen för nya förhandlingar utveckla dessa överenskommelser till en i högre grad klar och tydlig färdplan med konkreta riktmärken för samtliga förhandlingsparter. Parlamentet ställer sig bakom ett stärkande av OSSE:s roll i arbetet med att lösa krisen i Ukraina.

2.      Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen alla parter i konflikten i östra Ukraina att stoppa våldet. Parlamentet uppmanar USA, Kanada, medlemsstaterna och Ryssland att införa och konsekvent upprätthålla ett vapenembargo mot alla parter i konflikten, samt efterlyser ett tillbakadragande från Ukraina av alla utländska militära rådgivare och all annan utländsk militär och paramilitär personal. Både Ryssland och Ukraina uppmanas med kraft att införa ändamålsenliga gränskontrollsystem i syfte att på fredlig väg lösa konflikten och sätta stopp för de intrång på ukrainskt territorium som andra länder gör sig skyldiga till med väpnade trupper och militär utrustning.

3.      Europaparlamentet fördömer Natos utvidgning till områden som gränsar till Ryssland. Parlamentet motsätter sig bestämt den nya ukrainska regeringens planer på att ansöka om Natomedlemskap, eftersom detta skulle utgöra ytterligare en del av konfrontationspolitiken gentemot Ryssland och i ännu högre grad destabilisera regionen och det internationella säkerhetssystemet i stort.

4.      Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Ryssland, USA och Nato att sluta tillämpa strategin att militärt sätta press på andra, och efterlyser omedelbara åtgärder för att sätta stopp för den onda spiral som den militära upptrappningen utgör, så att man förhindrar ytterligare militära manövrer och provokativa operationer och minskar den militära närvaron i konfliktområdena. Parlamentet motsätter sig bestämt utplacering av ytterligare militära enheter och resurser från Nato i Östeuropa. Om en resultatorienterad dialog med Ryssland inte återupptas kan detta få allvarliga konsekvenser för freden och säkerheten i Europa och världen i övrigt.

5.      Europaparlamentet uppmanar EU att återuppta en målinriktad politisk dialog med Ryssland i syfte att återupprätta förtroendet och finna lösningar på alla kvarstående problem och kontroversiella frågor. Det är viktigt att man hittar tillbaka till de former av dialog mellan EU och Ryssland som användes före krisen i Ukraina på alla nivåer i EU:s institutioner. EU uppmanas eftertryckligen att upphöra med den sanktionspolitik som man fört gentemot Ryssland och som inte bara resulterat i ett handelskrig mellan de två strategiska partnerna och fått negativa konsekvenser för i synnerhet små och medelstora företag, jordbrukare och konsumenter i Ryssland, EU och länderna i EU:s östra grannskap, utan framför allt också visat sig vara ineffektiv och kontraproduktiv politiskt sett.

6.      Europaparlamentet begär att Helsingforsöverenskommelsens 40-årsjubileum 2015 utnyttjas som tillfälle att bekräfta och fullt ut genomföra de normer och principer som finns förankrade i överenskommelsen, återupprätta förtroendet och inleda förhandlingar om ett ändamålsenligt säkerhetssamarbete i Europa baserat på FN:s stadga och OSSE:s normer, med beaktande av alla europeiska länders intressen. Det är mycket viktigt att man så snart som möjligt inte bara återupptar arbetet med att kontrollera konventionella vapen och ökar effektiviteten i de befintliga förtroende- och säkerhetsskapande åtgärderna, utan även stärker och moderniserar öppenhetsmekanismerna och utvidgar deras tillämpningsområde. Parlamentet anser att nya förtroende- och insynsskapande åtgärder bör tas fram i syfte att förhindra att liknande konflikter uppstår i framtiden.

7.      Europaparlamentet noterar resultatet i Ukrainas parlamentsval. Parlamentet fördömer på nytt den rättegång mot kommunistpartiet som inleddes under valkampanjen. Det nyvalda parlamentet och de relevanta myndigheterna uppmanas att ta itu med de brister som fastställts, genom att bl.a. genomföra adekvata utredningar av de oegentligheter under valet som nationella och internationella observatörer rapporterat om, gå vidare med de rättsliga förfaranden som krävs mot dem som gjort sig skyldiga till oegentligheter under valet, reformera valsystemet genom att förbättra den regionala representationen och öka väljarnas inflytande över företrädarna i parlamentet med hjälp av ett system för proportionell representation baserat på flera valkretsar, fullständigt genomföra både OSSE:s och Venedigkommissionens rekommendationer i syfte att öka insynen i finansieringen av politiska partier och valkampanjer samt se till att vallagstiftningen är förenlig med gällande internationella normer.

8.      Europaparlamentet uppmanar Ukrainas regering att se över sin åtstramningspolitik för att tillgodose de akuta sociala behoven hos befolkningen, inte minst när det gäller uppvärmning, energiförsörjning och hälso- och sjukvård.

9.      Europaparlamentet uppmanar Ukrainas regering och parlament (Verkhovna Rada) att infria befolkningens förväntningar om verkliga och genomgripande reformer för att få ett slut på den pågående krisen och leda landet till politisk, ekonomisk och social stabilitet genom bl.a.

•  systematisk korruptionsbekämpning,

•  upprätthållande av rättsstatsprincipen,

•  decentralisering och långtgående garantier för befolkningens demokratiska delaktighet i alla viktiga beslutsprocesser i de olika regionerna, särskilt vad avser social och ekonomisk utveckling,

•  åtgärder för att slutgiltigt frånta oligarkerna inflytandet över politiken, som omfattas av demokratisk kontroll,

•  respekt för mänskliga och demokratiska rättigheter, inklusive språkrättigheter,

•  upplösande av de paramilitära enheterna och återinförande av en polis och en armé som helt och hållet står under statlig kontroll,

•  omedelbara åtgärder för öppen, demokratisk och lagstadgad parlamentarisk kontroll av alla säkerhetsstyrkor i landet samt avväpnande av alla paramilitära och privata så kallade säkerhetsstyrkor.

10.    Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU att utan dröjsmål villkora ytterligare finansiellt och ekonomiskt stöd till Ukraina med genomförandet av en sådan reformagenda.

11.    Europaparlamentet är oroat över att Ukrainas politiker och myndigheter fortsätter att på ett oacceptabelt sätt ignorera hotet från både högerextrema grupper och öppet nynazistiska grupper som de samarbetar med i val och vars medlemmar tillåts inneha befattningar med brottsbekämpning som ansvarsområde. Att man ger personer med högerextrema åsikter kontroll över befattningar med betydande resurser för brottsbekämpning är ett uppenbart hot mot demokratin. Den ukrainska regeringen och alla demokratiska politiska aktörer uppmanas med kraft att kapa alla band till högerextrema grupper och/eller miliser.

12.    Europaparlamentet upprepar att en politik för det östra grannskapet som inte tar hänsyn till alla parters intressen, inklusive Rysslands, är ett misslyckande. Parlamentet understryker behovet att omarbeta politiken för det östra grannskapet i syfte att utveckla ett regionalt samarbete som inte utesluter något land. Ryssland uppmanas att aktivt delta i en sådan process och visa sin vilja att vara en del av en god grannskapspolitik.

13.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas, Ukrainas och Rysslands parlament och regeringar och OSSE:s och Europarådets parlamentariska församlingar.

Rättsligt meddelande