Procedūra : 2014/2965(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0029/2015

Pateikti tekstai :

B8-0029/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/01/2015 - 11.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0011

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 154kWORD 88k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0008/2015
12.1.2015
PE547.452v01-00
 
B8-0029/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Ukrainoje (2014/2965(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Andrea Bocskor PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje (2014/2965(RSP))  
B8‑0029/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Europos kaimynystės politikos, dėl Rytų partnerystės ir dėl Ukrainos, visų pirma į 2014 m. rugsėjo 18 d. rezoliuciją dėl padėties Ukrainoje bei ES ir Rusijos santykių būklės(1),

–       atsižvelgdamas į preliminarias ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro išvadas dėl 2014 m. spalio 26 d. vykusių pirmalaikių Ukrainos parlamento rinkimų,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 20 d. JT ataskaitą dėl šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų Rytų Ukrainoje ir į 2014 m. lapkričio mėn. organizacijos „Human Rights Watch“ ataskaitą dėl pažeidimų Kryme,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 2 d. NATO ir Ukrainos komisijos bendrą pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pirmininko Donaldo Tusko 2014 m. gruodžio 3 d. pareiškimą, padarytą po pokalbio telefonu su Ukrainos prezidentu Petro Porošenka,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 15 d. įvykusio pirmojo ES ir Ukrainos Asociacijos tarybos posėdžio rezultatus,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 18 d. Tarybos išvadas dėl Ukrainos ir tolesnių ribojamųjų priemonių, pradėtų taikyti 2014 m. lapkričio 28 d.,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2014 m. spalio 26 d. įvykusiuose pirmalaikiuose parlamento rinkimuose dalyvavo daug įvairiausių kandidatų ir rinkėjai iš tikrųjų turėjo iš ko rinktis, taip pat apskritai buvo gerbiamos pagrindinės laisvės ir veikė nešališka bei veiksminga centrinė rinkimų komisija;

B.     kadangi naują vyriausybę suformavo proeuropietiškos jėgos, įskaitant Petro Porošenkos bloką, partiją „Batkivščyna“, ministro pirmininko A. Jaceniuko vadovaujamą Liaudies frontą, partiją „Samopomič“ ir radikalias partijas, ir ši vyriausybė turi konstitucinę daugumą, kurios reikia siekiant toliau vykdyti reformas;

C.     kadangi suformuota proeuropietiška dauguma patvirtino koalicijos susitarimą, kuriuo numatomas aktyvus reformų procesas siekiant skatinti tolesnę integraciją į Europą;

D.     kadangi Ukrainai dabar sudaryta unikali galimybė modernėti, vystytis, klestėti ir įtvirtinti tikrą demokratiją ir teisinę valstybę, taip pat plėtoti konstitucinius pokyčius, kaip pasiūlyta P. Porošenkos taikos plane;

E.     kadangi vis dar nepakankamai įgyvendinami rugsėjo 5 ir 19 d. sudaryti Minsko susitarimai, kuriuos vienašališkai įgyvendina Ukraina ir nuolat pažeidžia Rusijos remiami separatistai;

F.     kadangi nuolat pažeidžiamos sutartos paliaubos;

G.     kadangi Rusijos Federacija siuntė daug humanitarinės pagalbos konvojų apsimesdama, kad siunčia humanitarinę pagalbą, kuriems nepritarė Ukrainos vyriausybė ir kurie nebuvo iš anksto tarptautinių humanitarinių organizacijų patikrinti;

H.     kadangi, NATO duomenimis, karinė įranga buvo atgabenta ir Rusijos karinės pajėgos kirto sieną ir įžengė į Ukrainą, o Rusijos bombonešiai nuolat pažeidžia ES valstybių narių oro erdvę;

I.      kadangi buvo patvirtintos papildomos ribojamosios priemonės, taikomos Rytų Ukrainoje veikiantiems separatistams, įskaitant 13 papildomų asmenų ir 5 subjektus, dalyvaujančius vykdant prieš Ukrainos teritorinį vientisumą nukreiptus veiksmus, be kita ko, organizuojant neteisėtus rinkimus Donbase 2014 m. lapkričio 2 d.;

J.      kadangi JT ataskaitoje skelbiama, kad konflikto vietovėse Rytų Ukrainoje 4 317 žmonių žuvo ir 9 921 buvo sužeistas, įskaitant beveik 1 000 po 2014 m. rugsėjo 5 d. Minske sudaryto paliaubų susitarimo;

K.     kadangi neteisėta Krymo pusiasalio aneksija buvo pirmasis atvejis Europoje po Antrojo pasaulinio karo, kai viena valstybė jėga pakeitė kitos valstybės sienas ir prisijungė dalį jos teritorijos;

L.     kadangi šis konfliktas atgaivina tragiškus senų laikų prisiminimus, kai demokratija ir laisvė nebuvo laikomos savaime suprantamais dalykais;

M.    kadangi Prezidentas B. Obama 2014 m. gruodžio 18 d. pasirašė 2014 m. Jungtinių Valstijų paramos Ukrainos laisvei aktą ir jis tapo įstatymu; kadangi būtų naudinga, jeigu ES ir JAV glaudžiau bendradarbiautų su Ukraina susijusios politikos klausimais;

N.     kadangi Ukrainos parlamentas 2014 m. gruodžio 23 d. balsavimu atsisakė neprisijungusios šalies statuso; kadangi turėtų būti remiami artimesni ES ir Ukrainos, taip pat Ukrainos ir NATO santykiai;

1.      teigiamai vertina Prezidento P. Porošenkos, ministro pirmininko A. Jaceniuko ir Ukrainos parlamento pirmininko V. Groismano tvirtą politinį įsipareigojimą bendradarbiauti ir plėsti aktyvų reformų procesą;

2.      ragina ES institucijas tvirtai ir veiksmingai reaguoti į krizę, kurios metu Rusija nepaiso laisvės, demokratijos, suvereniteto, teritorinio vientisumo ir teisinės valstybės principų; pripažįsta, kad nuolaidžiavimu pagrįstas atsakas padrąsintų Rusiją plėsti savo hibridinio karo taktiką į kitas šalis;

3.      griežtai smerkia Rusijos agresyvią ir ekspansionistinę politiką, kuri kelia grėsmę Ukrainos vienybei ir nepriklausomybei ir pačiai Europos Sąjungai, ir jos karinę intervenciją ir Ukrainos teritorijos okupaciją, įskaitant neteisėtą Krymo aneksiją, kuria pažeidžiama tarptautinė teisė ir pačios Rusijos įsipareigojimai pagal JT Chartiją, ESBO Helsinkio baigiamąjį aktą ir 1994 m. gruodžio 5 d. Budapešto memorandumą bei 2014 m. rugsėjo 5 d. Minsko susitarimus; pabrėžia, kad nėra jokių argumentų, pateisinančių karinės jėgos naudojimą Europoje dėl vadinamųjų istorinių ar saugumo priežasčių arba dėl vadinamųjų užsienyje gyvenančių tėvynainių apsaugos; reikalauja, kad Rusija laikytųsi savo įsipareigojimų ir dėtų visas pastangas siekdama visapusiškai ir sąžiningai įgyvendinti minėtus susitarimus, kad būtų sudarytos sąlygos tikram taikos procesui;

4.      pripažįsta, kad ES, teikdama paramą Ukrainai, taip pat užtikrina jos ilgalaikį saugumą; pabrėžia, kad ES diplomatinės pastangos turi būti susietos su pasiryžimu švelninti konfliktą, bet tuo pačiu metu reikia išlaikyti tvirtą poziciją dėl europinių vertybių; pripažįsta, kad ES turi būti pasirengusi remti pasienyje esančias valstybes nares, kurioms turi būti užtikrintas toks pats kaip ir visų valstybių narių saugumo lygis;

5.      ragina ES, ypač per būsimą 2015 m. kovo mėn. Tarybos posėdį, ir toliau numatyti taikyti ribojamąsias priemones už regiono destabilizavimą atsakingiems Rusijos asmenims, separatistams ir subjektams tol, kol Rusija nepradės visapusiškai laikytis ir neįgyvendins savo Minske prisiimtų įsipareigojimų, ypač įsipareigojimo visiškai ir besąlygiškai išvesti iš Ukrainos visus Rusijos karius, neteisėtas karines grupuotes, išvežti karinę įrangą, išvesti kovotojus ir samdomus karius, taip pat įsipareigojimo dėl nuolatinio Ukrainos ir Rusijos sienos stebėjimo ir tikrinimo, kurį atliktų ESBO specialioji stebėjimo misija, bei įsipareigojimo apsikeisti įkalintais asmenimis, įskaitant Nadią Savčenko, ir kol Rusija nepakeis savo veiksmų eigos Ukrainoje; tuo atveju, jeigu Rusija ir toliau vykdys Ukrainą destabilizuojančius veiksmus, ragina Europos Vadovų Tarybą numatyti tolesnes ribojamąsias priemones ir išplėsti jų taikymo sritį, aprėpiant branduolinį sektorių ir apribojant Rusijos subjektų galimybes vykdyti tarptautines finansines operacijas;

6.      pabrėžia, kad ir toliau turi būti palaikomi politiniai ir diplomatiniai ryšiai su Rusija, kad būtų galima rasti diplomatinius konflikto sprendimus, ir todėl remia Ženevoje ir Normandijoje vykusių susitikimų formatą, jeigu tai padėtų pasiekti apčiuopiamų rezultatų;

7.      pabrėžia, kad Europos Parlamentas išsiuntė rinkimų stebėjimo misiją į 2014 m. spalio 26 d. vykusius pirmalaikius Ukrainos parlamento rinkimus, kuri kartu su kitomis tarptautinėmis organizacijomis padarė išvadą, kad, nepaisant sudėtingų aplinkybių, rinkimai vyko laikantis tarptautiniu mastu pripažintų standartų; palankiai vertina 2014 m. spalio 26 d. įvykusių pirmalaikių parlamento rinkimų rezultatus ir tai, kad reformų siekianti ir proeuropietiška vyriausybė patvirtino ambicingą reformų darbotvarkę; pabrėžia, kad per prezidento ir parlamento rinkimus Ukrainos valdžios institucijoms šiais metais buvo du kartus patvirtintas jų teisėtumas nedelsiant ir ryžtingai įgyvendinti reformas ir modernizuoti bei vystyti šalį;

8.      pabrėžia, kad asociacijos susitarimo ir išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo (LPS) įgyvendinimu turėtų būti remiamasi kaip veiksmų planu siekiant skubių ir būtinų reformų, kurios turi būti nedelsiant įgyvendintos nepaisant sudėtingų karo sąlygų tam tikrose Luhansko ir Donetsko sričių vietovėse; dar kartą primena apie asociacijos susitarimo ir išsamaus ir visapusiško LPS įgyvendinimo naudą, kurią gali gauti Rusija dėl didesnės prekybos ir ekonominės veiklos ir stabilesnės kaimynystės; pabrėžia, kad Rusija neturi jokių priežasčių kritikuoti ES ir Ukrainos susitarimo arba reaguoti nustatant nepagrįstus prekybos apribojimus ir griebiantis karinės agresijos; pabrėžia, kad svarbu vykdyti išsamias ir visapusiškas ekonomines, socialines ir politines reformas, grindžiamas socialine rinkos ekonomika, įskaitant nepriklausomas teismines institucijas ir teisinės valstybės principą, didinti skaidrumą ir kovoti su įsigalėjusia korupcija; pakartoja, kad yra pasirengęs teikti paramą įgyvendinant šias būtinas reformas;

9.      yra pasirengęs suaktyvinti Europos Parlamento dalyvavimą remiant Aukščiausiosios Rados darbą Europos reikalų srityje; pabrėžia, kad būsimo Parlamentinio asociacijos komiteto veikla turėtų būti siekiama stiprinti demokratiją ir ES matomumą Ukrainoje ir jis galėtų būti valstybių narių parlamentų dvišalės pagalbos teikimo pagrindas;

10.    ragina Komisijos „Paramos Ukrainai grupę“ greičiau teikti daugiau techninės pagalbos, be kita ko, siųsti ES institucijų ir valstybių narių konsultantus; pabrėžia, kad tokia pagalba yra nepaprastai svarbi, nes reformos gali būti veiksmingai įgyvendinamos tik tuomet, kai sustiprinami administraciniai pajėgumai; ragina Ukrainos valdžios institucijas įsteigti ES integracijos ir pagalbos koordinavimo ministeriją arba biurą ir aukšto lygio tarpministerinio koordinavimo komitetą, kuriems būtų suteikti įgaliojimai veiksmingai stebėti ir prižiūrėti derinimo su ES reikalavimais ir reformų pažangą ir kurie galėtų parengti ir koordinuoti jų įgyvendinimą;

11.    ragina Ukrainos vadovus šalinti sisteminę korupciją įsteigiant politiniu požiūriu nepriklausomą kovos su korupcija biurą, kuriam būtų suteikta pakankamai įgaliojimų ir išteklių, kad jis galėtų iš esmės prisidėti prie gerai veikiančių valstybės institucijų stiprinimo;

12.    primena, kad 2014 m. liepos 16 d. Europos Sąjungos Taryba panaikino Ukrainai taikytą ginklų embargą, taigi šiuo metu nėra jokių prieštaravimų, įskaitant teisinius apribojimus, valstybėms narėms teikti Ukrainai gynybinius ginklus, ir tai galėtų būti daroma remiantis panašia į lendlizą tvarka; mano, kad nedelsiant turi būti sustiprinti Ukrainos gynybos pajėgumai, kaip prašo jos valdžios institucijos, ir kad ES turėtų išnagrinėti būdus, kaip padėti Ukrainos vyriausybei didinti savo gynybos pajėgumus ir išorės sienų apsaugą, remiantis buvusiai Varšuvos pakto organizacijai priklausiusių ES valstybių narių patirtimi pertvarkant savo ginkluotąsias pajėgas, ypač dalyvaujant jau teikiamose karinių pajėgų mokymo misijose kituose pasaulio regionuose;

13.    ragina Europos Komisiją ir Komisijos narį J. Hahną per du mėnesius parengti ir pateikti Europos Parlamentui komunikacijos strategiją, pagal kurią būtų kovojama su Rusijos propagandos kampanija, nukreipta į ES, jos rytines kaimynes ir pačią Rusiją, taip pat parengti priemones, kurios padėtų ES ir valstybėms narėms reaguoti į propagandos kampaniją Europos ir nacionaliniu lygmeniu;

14.    pabrėžia poreikį stiprinti Ukrainos pilietinę visuomenę, kad ji taptų veiksminga sergėtoja ir informatorė, ir padėti valdžios institucijoms įgyvendinti pažadėtas reformas;

15.    ragina Komisiją parengti Europos Maršalo planą Ukrainai, kuriuo būtų remiama naujai suformuota proeuropietiška vyriausybė ir jos reformų darbotvarkė; rekomenduoja, kad šis planas apimtų prioritetus, realius kriterijus ir įgyvendinimo tvarkaraštį, taip sudarant galimybes finansinę pagalbą susieti su konkrečiais reformų sektoriais; palankiai vertina 11 mlrd. EUR paramos Ukrainai paketą, kuris bus paskirstytas per keletą artimiausių metų, įskaitant makrofinansinę pagalbą ir TVF, Pasaulio banko bei ES įsikūrusių tarptautinių finansinių institucijų paskolas; teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą suteikti Ukrainai papildomą 1,8 mlrd. EUR sumą vidutinės trukmės paskolų forma ir ragina numatyti daugiau laiko Ukrainos skolai grąžinti; ragina Ukrainos ekspertų bendruomenę aktyviai dalyvauti ir ES ekspertus prisidėti pateikiant nepriklausomą nuomonę ir stebint reformų įgyvendinimo procesą;

16.    teigiamai vertina tai, kad Ukrainoje pradėta įgyvendinti ES patariamoji misija civilinio saugumo sektoriaus reformos srityje, kuri sudarys palankesnes sąlygas sukurti veiksmingas ir patikimas civilinio saugumo institucijas, įskaitant policijos ir civilinio saugumo tarnybas, prokuratūras ir teismus;

17.    ragina užtikrinti daugiau vienybės ir bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir jų rytinių partnerių; ragina ES atnaujinti savo saugumo strategiją ir sustiprinti koordinavimą su Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO) siekiant veiksmingai reaguoti į naujus saugumo iššūkius; teigiamai vertina tai, kad pastarajame NATO aukščiausiojo lygio susitikime sąjungininkai dar kartą patvirtino savo paramą Ukrainos suverenitetui, nepriklausomybei ir teritoriniam vientisumui; pripažįsta, kad Ukrainoje vyksta nepaskelbtas hibridinis karas, kuriame persipina kibernetinio karo, reguliariųjų ir nereguliariųjų pajėgų naudojimo, propagandos, ekonominio spaudimo, energetinio šantažo, diplomatijos ir politinės destabilizacijos elementai;

18.    ragina Ukrainos vyriausybę ir tarptautinę bendruomenę bendradarbiauti siekiant sušaukti paramos teikėjų konferenciją ir investuotojų konferenciją, kurios sudarytų sąlygas suteikti įvairiems sektoriams papildomą finansinę paramą, taip pat pasidalyti praktine patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais;

19.    pabrėžia Ukrainos energetinio saugumo svarbą; teigiamai vertina ES, Rusijos ir Ukrainos susitarimą, sudarytą vadovaujant buvusiam už energetiką atsakingam Komisijos nariui Güntheriui Oettingeriui, dėl žiemos paketo siekiant užtikrinti dujų tiekimą iš Rusijos iki 2015 m. kovo mėn.; smerkia Rusijos energetikos ministro Aleksandro Novako pareiškimą, kad trišalis susitarimas nėra įpareigojamojo pobūdžio, ir ragina Rusijos Federaciją toliau bendradarbiauti vadovaujantis geros valios principu; ragina Ukrainos valdžios institucijas didinti Ukrainos energijos vartojimo efektyvumą, kad jos ištekliai būtų panaudoti kuo geriau; ragina ES siekti nustatyti tikrą bendrą išorės energetikos politiką ir sukurti Europos energetikos sąjungą; skatina užtikrinti, kad būtų visiškai įgyvendinta bendra energijos vidaus rinka, įskaitant trečiąjį energetikos dokumentų rinkinį, ir būtų beatodairiškai siekiama užbaigti prieš bendrovę „Gazprom“ iškeltą nagrinėjamą teismo bylą;

20.    pabrėžia, kad pirmenybė turėtų būti teikiama vamzdyno projektams, kuriais būtų įvairinamas energijos tiekimas ES, ir todėl pritaria tam, kad būtų nutrauktas projektas „Pietų srautas“; ragina Europos energetikos bendriją parengti bendradarbiavimo su Ukraina, taip pat Pietų Kaukazu, Vidurine Azija, Artimaisiais Rytais ir Viduržemio jūros regiono šalimis darbotvarkes, siekiant sukurti infrastruktūrą ir jungtis tarp ES ir jos europinių kaimynių, nepriklausomai nuo Rusijos dujų tiekimo geopolitikos; pripažįsta, kad norint užtikrinti valstybių narių energetinį saugumą taip pat svarbu, kad dujų tiekimas Ukrainai būtų stabilus;

21.    reiškia didelį susirūpinimą dėl žmogaus teisių pažeidimų Rytų Ukrainoje ir neteisėtai aneksuotame Kryme, kur totoriai ir kitos mažumos, visų pirma religinės mažumos, patiria tikslinius žmogaus teisių pažeidimus, nes visiškai žlugo teisėtvarkos institucijos, ir ragina įsteigti ir nusiųsti nepriklausomą stebėjimo misiją šiuo tikslu – to prašė oficialūs Krymo totorių atstovai; pabrėžia nebaudžiamumo panaikinimo ir atskaitomybės svarbą, nes tai pagrindiniai elementai siekiant skatinti taiką, susitaikymą ir ilgalaikį atkūrimą; ragina ES ir toliau įgyvendinti projektus Kryme, kuriais būtų siekiama remti Ukrainos pilietinę visuomenę ir demokratiją;

22.    pabrėžia, kad ES kartu su Ukrainos valdžios institucijomis turi skirti daugiau dėmesio humanitarinei krizei Ukrainoje ir reaguoti į katastrofišką humanitarinę padėtį, ypač atsižvelgiant į šalies viduje perkeltus asmenis; ragina Europos Komisiją ir Komisijos narį Ch. Stylianidesą parengti ryžtingus ir tiesioginius humanitarinės pagalbos veiksmus, kurių jau seniai laukta, ir nesinaudoti tarpininkaujančiomis organizacijomis, bet vykdyti juos „mėlynojo konvojaus“ humanitarinės pagalbos forma, aiškiai pažymint, kad ją teikia ES; ragina Europos Komisiją per kitus du mėnesius pateikti tokį veiksmų planą Europos Parlamentui; pabrėžia, kad Ukrainai reikia skirti tolesnę ES finansinę pagalbą, kad ji galėtų susitvarkyti su sunkia humanitarine krize;

23.    ragina ES ir toliau primygtinai reikalauti, kad visos susijusios šalys užtikrintų nuolatinę, saugią ir nevaržomą prieigą prie MH17 reiso lėktuvo katastrofos vietos, taip pat leistų naudotis visais atitinkamais ištekliais, kurie gali padėti atlikti tyrimą; pabrėžia, kad visapusiškas įvykių tyrimas ir atsakingųjų patraukimas baudžiamojon atsakomybėn yra moralinė pareiga ir teisinis įsipareigojimas;

24.    pabrėžia, kad ESBO specialiosios stebėjimo misijos darbas yra itin svarbus siekiant mažinti įtampą ir padėti stiprinti taiką, stabilumą ir saugumą; tačiau pabrėžia, kad jos poveikį vietoje reikėtų sustiprinti, kad būtų užtikrinta veiksminga kontrolė ir patikra Ukrainos ir Rusijos pasienyje, tuo pačiu išsaugant misijos veiksmų objektyvumą; laikosi nuomonės, kad Ukrainos valdžios institucijoms paprašius, ES turėtų nusiųsti ES stebėjimo misiją, kuri prisidėtų užtikrinant veiksmingą Ukrainos ir Rusijos sienos kontrolę ir stebėseną; rekomenduoja, kad bendradarbiavimas su kitomis Rytų partnerystės šalimis būtų išplėstas įgyvendinant bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP);

25.    ragina vyriausiąją įgaliotinę F. Mogherini ir Komisijos narį J. Hahną dėti visas pastangas siekiant sudaryti palankias sąlygas politiniam Ukrainos krizės sprendimui, kurio laikytųsi visos susijusios šalys; pabrėžia, kad tokiu sprendimu turi būti išvengta įšalusio konflikto scenarijaus Rytų Ukrainoje ir Kryme;

26.    ragina Regionų komitetą ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą užtikrinti gerą bendradarbiavimą su atitinkamomis Ukrainos institucijomis, nes stipri Ukrainos savivalda ir veiksmingi viešieji subjektai padidintų nacionalinę vienybę ir sukurtų konsoliduotą vietos demokratiją;

27.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0025.

Teisinis pranešimas