Förfarande : 2014/2965(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0029/2015

Ingivna texter :

B8-0029/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2015 - 11.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 150kWORD 70k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0008/2015
12.1.2015
PE547.452v01-00
 
B8-0029/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Ukraina (2014/2965(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Andrea Bocskor för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina (2014/2965(RSP))  
B8‑0029/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om den europeiska grannskapspolitiken, om det östliga partnerskapet och om Ukraina, särskilt resolutionen av den 18 september 2014 om situationen i Ukraina och det aktuella läget för förbindelserna mellan EU och Ryssland(1),

–       med beaktande av de preliminära resultaten från OSSE/ODIHR om det förtida parlamentsvalet i Ukraina den 26 oktober 2014,

–       med beaktande av FN:s rapport av den 20 november 2014 om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i östra Ukraina och Human Rights Watch rapport från november 2014 om övergrepp på Krim,

–       med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 2 december 2014 från samordningsrådet Nato-Ukraina,

–       med beaktande av uttalandet av den 3 december 2014 från Europeiska rådets ordförande, Donald Tusk, efter dennes telefonsamtal med Ukrainas president, Petro Porosjenko,

–       med beaktande av resultatet av det första mötet i associeringsrådet mellan EU och Ukraina den 15 december 2014,

–       med beaktande av rådets slutsatser om Ukraina av den 18 december 2014 och dess ytterligare restriktiva åtgärder som tillämpas från den 28 november 2014,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Det tidigarelagda parlamentsvalet den 26 oktober 2014 bedömdes som ett i hög grad konkurrensutsatt val som erbjöd väljarna verklig valfrihet och kännetecknades av en allmän respekt för de grundläggande friheterna, med en opartisk och effektiv central valkommission.

B.     Den nya regeringen utgörs av proeuropeiska krafter som omfattar Petro Porosjenkos block, Batkivsjtjyna, Folkfronten under ledning av premiärminister Jatsenjuk samt partierna Samopomots och Radikala partiet. Regeringen har en konstitutionell majoritet för att driva reformarbetet framåt.

C.     Den etablerade proeuropeiska majoriteten har antagit ett koalitionsavtal som lägger grunden för en genomgripande reformprocess som syftar till att främja ytterligare integration med Europa.

D.     Ukraina har nu fått en unik möjlighet att moderniseras, utvecklas, blomstra, upprätta en verklig demokrati och rättsstat samt genomföra konstitutionella förändringar enligt förslagen i Porosjenkos fredsplan.

E.     Minskavtalen från den 5 och 19 september har fortfarande inte fullföljts. De har ensidigt genomförts av Ukraina, men kränks regelbundet av ryskstödda separatister.

F.     Den överenskomna vapenvilan fortsätter att kränkas.

G.     Ryska federationen har skickat in ett stort antal humanitära konvojer som låtsas vara humanitära, utan godkännande från Ukrainas regering eller föregående inspektion av internationella humanitära organisationer.

H.     Enligt Nato har militär utrustning och ryska stridstrupper passerat gränsen och kommit in i Ukraina, och ryska bombflygplan kränker regelbundet EU-medlemsstaternas luftrum.

I.      Ytterligare restriktiva åtgärder har antagits mot separatister som verkar i östra Ukraina, däribland ytterligare 13 personer och 5 enheter som är delaktiga i åtgärder mot Ukrainas territoriella integritet, bland annat anordnandet av en olaglig omröstning i Donbass den 2 november 2014.

J.      Enligt en FN-rapport har 4 317 personer dödats och 9 921 sårats i de konfliktdrabbade områdena i östra Ukraina, varav nästan 1 000 sedan avtalet om vapenvila slöts i Minsk den 5 september 2014.

K.     Den olagliga annekteringen av Krimhalvön var det första fallet i Europa efter andra världskriget där vapenmakt användes för att ändra gränserna och inlemma en del av ett land i ett annat.

L.     Denna konflikt återupplivar de tragiska minnena från en svunnen tid då demokrati och frihet inte kunde tas för givet.

M.    Den amerikanska lagen om stöd till Ukrainas frihet från 2014 undertecknades av president Barack Obama den 18 december 2014. Ett närmare samarbete mellan EU och USA i politiken om Ukraina skulle vara fördelaktigt.

N.     Det ukrainska parlamentet röstade den 23 december 2014 för att överge landets alliansfria ställning. Närmare förbindelser mellan EU och Ukraina och mellan Ukraina och Nato bör stödjas.

1.      Europaparlamentet välkomnar det starka politiska engagemanget från president Porosjenko, premiärminister Jatsenjuk och talman Hrojsman för att samarbeta och stärka en genomgripande reformprocess.

2.      Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner att komma med ett kraftfullt och verksamt svar på krisen, i vilken frihet, demokrati, suveränitet, territoriell integritet och rättsstatlighet hotas av Ryssland. En reaktion baserad på eftergifter skulle uppmuntra Ryssland att utöka sin taktik med hybridkrigföring till andra länder.

3.      Europaparlamentet fördömer skarpt Rysslands aggressiva och expansionistiska politik, som utgör ett hot mot Ukrainas enhet och oberoende och mot EU själv, liksom landets militära ingripande och ockupation av ukrainskt territorium, däribland den olagliga annekteringen av Krim, som strider mot folkrätten och Rysslands egna åtaganden till följd av FN-stadgan, OSSE:s slutakt från Helsingfors, samförståndsavtalet från Budapest den 5 december 1994 samt Minskavtalen av den 5 september 2014. Parlamentet understryker att det inte finns några argument för att använda militära styrkor i Europa till försvar av så kallade historiska skäl och säkerhetsskäl eller för skyddet av ”landsmän som är bosatta utomlands”. Parlamentet kräver att Ryssland fullgör sina egna skyldigheter och gör allt för att genomföra avtalen fullt ut och i ärligt uppsåt i syfte att bana väg för en verklig fredsprocess.

4.      Europaparlamentet anser att EU genom sitt stöd till Ukraina säkerställer också sin egen långsiktiga säkerhet. Parlamentet betonar att EU:s diplomatiska insatser måste kombineras med en beslutsamhet att trappa ned konflikten och samtidigt hålla fast vid europeiska värderingar. Parlamentet bekräftar att EU måste vara berett att stödja angränsande medlemsstater, som bör åtnjuta samma säkerhet som alla medlemsstater.

5.      Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta med sina restriktiva åtgärder mot ryska separatister och personer och enheter som är ansvariga för destabiliseringen av regionen, särskilt vid det kommande rådsmötet i mars 2015, så länge som Ryssland inte till fullo respekterar och uppfyller sina skyldigheter enligt Minskavtalet, i synnerhet ett fullständigt och ovillkorligt tillbakadragande från Ukraina av alla ryska trupper, olagliga väpnade grupper, militär utrustning, militanta grupper och legosoldater, en permanent övervakning och kontroll av den rysk-ukrainska gränsen av OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag samt ett utbyte av samtliga fångar, däribland Nadija Savtjenko, och inte ändrar sitt agerande i Ukraina. Om Ryssland fortsätter att ytterligare destabilisera Ukraina uppmanar parlamentet Europeiska rådet att införa ytterligare restriktiva åtgärder och utvidga deras tillämpningsområde till den kärntekniska sektorn samt begränsa möjligheten för ryska enheter att genomföra internationella finansiella transaktioner.

6.      Europaparlamentet betonar att de politiska och diplomatiska kanalerna gentemot Ryssland måste stå öppna för att möjliggöra diplomatiska lösningar på konflikten, och stöder därför format som Genève och Normandie, om påtagliga resultat kan uppnås.

7.      Europaparlamentets valobservatörsuppdrag för det förtida parlamentsvalet den 26 oktober 2014 i Ukraina kom tillsammans med andra internationella organisationer fram till att valet genomfördes i enlighet med internationellt erkända standarder, trots de svåra förhållandena. Europaparlamentet välkomnar resultatet av det förtida parlamentsvalet den 26 oktober 2014 och den reforminriktade och proeuropeiska regeringens antagande av en ambitiös reformagenda. Parlamentet understryker att de ukrainska myndigheterna genom president- och parlamentsvalen har fått dubbel legitimitet detta år för att snabbt och beslutsamt fortsätta reformerna för att modernisera och utveckla landet.

8.      Europaparlamentet betonar att genomförandet av associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet bör utgöra färdplanen för de nödvändiga reformer som snabbt måste genomföras, trots de svårt krigshärjade områdena i delar av Luhansk- och Donetskregionerna. Parlamentet upprepar de potentiella vinsterna med associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet för Ryssland, genom ökad handel och ekonomisk verksamhet och ett mer stabilt grannskap. Parlamentet understryker att Ryssland inte har någon grund för att kritisera avtalet mellan EU och Ukraina eller att reagera med obefogade handelsrestriktioner och militär aggression. Parlamentet betonar vikten av djupgående och omfattande ekonomiska, sociala och politiska reformer på grundval av en social marknadsekonomi med ett oberoende rättsväsen, rättsstatlighet, stärkt öppenhet och bekämpning av den utbredda korruptionen. Parlamentet upprepar sin beredvillighet att erbjuda stöd för genomförandet av dessa nödvändiga reformer.

9.      Europaparlamentet är redo att öka sina insatser för att stödja Verchovna Radas arbete i Europafrågor. Parlamentet understryker att den framtida parlamentariska associeringskommitténs verksamhet bör syfta till att stärka demokratin och EU:s synlighet i Ukraina och skulle kunna utgöra en ram för bilateralt bistånd från medlemsstaternas parlament.

10.    Europaparlamentet efterlyser ett snabbare och mer omfattande tekniskt stöd från kommissionens ”stödgrupp för Ukraina”, däribland utsändande av rådgivare från EU:s institutioner och medlemsstater. Parlamentet betonar att ett sådant bistånd är av avgörande betydelse, eftersom reformerna kan genomföras med framgång bara om den administrativa kapaciteten stärks. Parlamentet uppmanar de ukrainska myndigheterna att inrätta ett ministerium eller kontor för EU-integration och samordning av EU-stöd samt en interministeriell samordningskommitté på hög nivå som skulle ha befogenheter att på ett ändamålsenligt sätt övervaka och kontrollera framsteg med tillnärmningen till EU och reformer och skulle kunna förbereda och samordna genomförandet.

11.    Europaparlamentet uppmanar den ukrainska ledningen att utrota den systematiska korruptionen genom att inrätta en politiskt oberoende byrå för korruptionsbekämpning som har tillräckliga behörigheter och resurser för att kunna bidra väsentligt till att bygga upp välfungerande statliga institutioner.

12.    Europaparlamentet påminner om att Europeiska unionens råd den 16 juli 2014 upphävde vapenembargot mot Ukraina, och därmed finns det inte längre några hinder eller juridiska begränsningar för medlemsstaterna att tillhandahålla försvarsvapen till Ukraina. Detta skulle kunna ske genom lån eller uthyrning. Parlamentet anser att den omedelbara uppgiften är att stärka Ukrainas försvarskapacitet såsom begärts av dess myndigheter, och att EU bör undersöka olika sätt att hjälpa Ukrainas regering med att förbättra sin försvarskapacitet och skyddet av de yttre gränserna, på grundval av erfarenheterna från omvandlingen av de väpnade styrkorna i EU:s medlemsstater som tillhörde den tidigare Warszawapakten, särskilt inom ramen för utbildning som redan ges för väpnade styrkor i andra delar av världen.

13.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och kommissionsledamot Johannes Hahn att utarbeta och inom två månader för parlamentet lägga fram en kommunikationsstrategi för att motverka den ryska propagandakampanj som riktas mot EU, dess östra grannländer och Ryssland själv, liksom att ta fram instrument som gör det möjligt för EU och dess medlemsstater att angripa propagandakampanjen på europeisk och nationell nivå.

14.    Europaparlamentet understryker behovet att stärka det civila samhället i Ukraina som väktare och visselblåsare och att hjälpa myndigheterna att förverkliga sina löften om reformer.

15.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en europeisk Marshallplan för Ukraina som skulle stödja den nyligen bildade proeuropeiska regeringen och landets reformagenda. Parlamentet rekommenderar att denna plan omfattar prioriteringar, konkreta riktmärken och tidsfrister för genomförande, så att det finansiella stödet kan kopplas till konkreta reformsektorer. Parlamentet välkomnar det stödpaket på 11 miljarder euro för Ukraina som ska betalas ut under de närmaste åren, inbegripet makroekonomiskt stöd och lån från IMF, Världsbanken och EU-baserade internationella finansinstitut. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag att ge ytterligare 1,8 miljarder euro i medellångfristiga lån till Ukraina, och efterlyser en omfördelning av Ukrainas skuld. Parlamentet uppmanar till ett aktivt deltagande av ukrainska experter och experter från EU för att bidra genom att tillhandahålla oberoende expertis och genom att övervaka genomförandet av reformprocessen.

16.    Europaparlamentet välkomnar starten för EU:s rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina, som ska underlätta upprättandet av effektiva och pålitliga institutioner för civil säkerhet, bland annat polisen och de civila säkerhetstjänsterna, åklagarmyndigheterna och domstolarna.

17.    Europaparlamentet efterlyser större enhet och samarbete bland medlemsstaterna och dess östliga partner. Parlamentet uppmanar EU att uppdatera sin säkerhetsstrategi och stärka samordningen med Atlantpaktsorganisationen (Nato) för att reagera effektivt på de nya säkerhetsutmaningarna. Parlamentet ser positivt på att Nato under sitt senaste toppmöte bekräftade sitt stöd för Ukrainas suveränitet, oberoende och territoriella integritet. Parlamentet anser att Ukraina står inför ett hybridkrig utan krigsförklaring som utgör en blandning av it‑krigföring, användning av reguljära och irreguljära styrkor, propaganda, ekonomiska påtryckningar, energiutpressning, diplomati och politisk destabilisering.

18.    Europaparlamentet uppmanar den ukrainska regeringen och det internationella samfundet att samarbeta för att sammankalla en givarkonferens och en investerarkonferens som skulle göra det möjligt att tillhandahålla ytterligare finansiellt stöd samt expertis och bästa praxis åt olika sektorer.

19.    Europaparlamentet framhåller vikten av energitrygghet i Ukraina och välkomnar överenskommelsen mellan EU, Ryssland och Ukraina, under den tidigare energikommissionären Günther Oettingers ledning, om det vinterpaket som ska trygga gasleveranser från Ryssland fram till mars 2015. Parlamentet fördömer uttalandet från den ryske energiministern Alexander Novak om att trepartsavtalet inte skulle vara bindande, och uppmanar Ryssland att samarbeta ytterligare i en anda av ärligt uppsåt. Parlamentet uppmanar de ukrainska myndigheterna att öka Ukrainas energieffektivitet i syfte att utnyttja sina resurser på bästa sätt. Parlamentet uppmanar EU att driva en verkligt gemensam extern energipolitik och skapa en europeisk energiunion. Parlamentet uppmuntrar till ett fullständigt genomförande av den inre gemensamma energimarknaden, inbegripet det tredje energipaketet, och vill att det pågående rättsfallet mot Gazprom fortsätter utan åtskillnad.

20.    Europaparlamentet betonar att prioritet måste ges åt gasledningsprojekt som diversifierar energiförsörjningen till EU och ställer sig därmed bakom stoppet för South Stream‑projektet. Parlamentet uppmanar Europeiska energigemenskapen att utveckla ett samarbete med Ukraina, liksom med Sydkaukasien, Centralasien, Mellanöstern och Medelhavsområdet, i syfte att utveckla infrastruktur och sammankopplingar mellan EU och dess grannar i Europa, oberoende av rysk gasgeopolitik. Parlamentet erkänner att stabila gasleveranserna till Ukraina är avgörande också för att säkra medlemsstaternas energitrygghet.

21.    Europaparlamentet uttrycker djup oro över kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i östra Ukraina och på Krim, som olagligt har annekterats, där tatarerna och andra minoriteter, särskilt religiösa minoriteter, utsätts för riktade människorättskränkningar på grund av det totala sammanbrottet för lag och ordning. Parlamentet begär att ett oberoende observatörsuppdrag inrättas och sänds ut för detta ändamål, i enlighet med kraven från de officiella företrädarna för krimtatarerna. Parlamentet understryker vikten av ansvarsskyldighet och ett slut på straffriheten som centrala inslag för att främja fred, försoning och långsiktig återhämtning. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta med projekt på Krim som riktar sig till det civila samhället och med demokratistödet i Ukraina.

22.    Europaparlamentet understryker att EU, tillsammans med de ukrainska myndigheterna, måste ägna ytterligare uppmärksamhet åt den humanitära krisen i Ukraina och ta itu med den katastrofala humanitära situationen, särskilt situationen för internflyktingar. Parlamentet uppmanar kommissionen och kommissionsledamot Stylianides att förbereda kraftfulla och direkta humanitära insatser som borde ha genomförts för längesedan, utan att gå via förmedlande organisationer, i form av humanitära insatser i ”blå konvoj” som tydligt är märkta som kommande från EU. Kommissionen uppmanas att lägga fram en sådan handlingsplan för Europaparlamentet inom två månader. Parlamentet betonar behovet av ytterligare ekonomiskt stöd från EU till Ukraina för att hantera den allvarliga humanitära krisen.

23.    Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att insistera på att alla inblandade parter måste garantera fortsatt, säkert och obegränsat tillträde till nedslagsplatsen för MH17 och ge tillgång till alla andra relevanta resurser som kan bidra till utredningen. Parlamentet understryker den moraliska och rättsliga skyldigheten att fullt ut utreda händelsen och ställa de ansvariga inför rätta.

24.    Europaparlamentet betonar att det arbete som utförs av OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag är av avgörande betydelse för att minska spänningarna och bidra till fred, stabilitet och säkerhet. Parlamentet betonar dock att uppdragets arbete på fältet måste intensifieras i syfte att säkerställa en fungerande kontroll och verifiering av den ukrainsk-ryska gränsen, samtidigt som man garanterar objektiviteten i sin verksamhet. Parlamentet anser att EU, om de ukrainska myndigheterna så begär, bör sätta in ett övervakningsuppdrag för att bidra till en effektiv kontroll och övervakning av den ukrainsk-ryska gränsen. Parlamentet rekommenderar att samarbetet med andra länder i det östliga partnerskapet stärks inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

25.    Europaparlamentet uppmanar unionens höga representant Mogherini och kommissionsledamot Hahn att vidta de åtgärder som står i deras makt för att underlätta en politisk lösning på krisen i Ukraina som respekteras av alla inblandade parter. Parlamentet betonar att en sådan lösning måste undvika ett scenario med en fryst konflikt i östra Ukraina och på Krim.

26.    Europaparlamentet uppmanar Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att etablera ett gott samarbete med motsvarande organ i Ukraina, eftersom ett starkt självstyre i Ukraina och effektiva offentliga aktörer skulle stärka den nationella enigheten och befästa den lokala demokratin.

27.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Ukrainas president, regering och parlament, Europarådet samt Ryska federationens president, regering och parlament.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2014)0025.

Rättsligt meddelande