Postup : 2015/2530(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0132/2015

Předložené texty :

B8-0132/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/02/2015 - 9.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0032

NÁVRH USNESENÍ
PDF 145kWORD 84k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0122/2015
4.2.2015
PE547.537v01-00
 
B8-0132/2015

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o protiteroristických opatřeních (2015/2530(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev, Arnaud Danjean za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o protiteroristických opatřeních (2015/2530(RSP))  
B8‑0132/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na články 2, 3, 6, 7 a 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a články 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 a 88 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na články 6, 7, 8, čl. 10 odst. 1, články 11, 12, 21, 47 až 50, 52 a 53 této listiny,

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. června 2014 o závěrečné zprávě o provádění strategie vnitřní bezpečnosti EU pro období 2010–2014 (COM(2014)365),

–       s ohledem na zprávu Europolu o situaci a vývoji terorismu v EU (TE-SAT) v roce 2014,

–       s ohledem na rezoluci, kterou dne 24. září 2014 přijala Rada bezpečnosti OSN a jež se týká hrozeb mezinárodnímu míru a bezpečnosti, které jsou důsledkem teroristických činů (rezoluce 2178 (2014)),

–       s ohledem na strategii vnitřní bezpečnosti EU, kterou přijala Rada dne 25. února 2010,

–       s ohledem na svou rozpravu v plénu o protiteroristických opatřeních, která proběhla dne 28. ledna 2015,

–       s ohledem na neformální zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Rize ve dnech 29.–30. ledna 2015,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2014 o obnovení strategie vnitřní bezpečnosti EU(1),

–       s ohledem na prohlášení neformálního zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ze dne 11. ledna 2015,

–       s ohledem na závěry zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konaných ve dnech 9. října a 5. prosince 2014,

–       s ohledem na zprávu protiteroristického koordinátora EU Evropské radě ze dne 24. listopadu 2014 (15799/14),

–       s ohledem na pracovní program Komise na rok 2015 (COM(2014)0910) ze dne 16. prosince 2014,

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. ledna 2014 s názvem „Předcházení radikalizaci vedoucí k terorismu a násilnému extremismu: silnější reakce EU“ (COM(2013)0941),

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva položila základy pro vypracování bezpečnostní politiky EU, kterou úzce sdílejí EU a její členské státy a je založena na principu právního státu a respektování základních práv;

B.     vzhledem k tomu, že EU a její členské státy mají primární odpovědnost za zajištění bezpečnosti a svobody evropských občanů a jsou povinny přijmout veškerá vhodná opatření, jež zabrání páchání činů ohrožujících životy; vzhledem k tomu, že svoboda a bezpečnost jsou cíle, o jejichž naplňování je třeba usilovat souběžně, a že má-li být dosaženo svobody, měla by být bezpečnostní a protiteroristická opatření založena na zásadách nezbytnosti, přiměřenosti a dodržování základních práv a měla by být v souladu s principy právního státu a mezinárodními povinnostmi;

C.     vzhledem k tomu, že terorismus představuje celosvětovou hrozbu a je nutné jej potírat na místní, vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni, aby byla zvýšena bezpečnost našich občanů, bráněny základní hodnoty svobody a demokracie a lidská práva a prosazováno mezinárodní právo;

D.     vzhledem k tomu, že volný pohyb ve schengenském prostoru je jedním z nejdůležitějších výdobytků procesu evropské integrace; vzhledem k tomu, že naše vnější hranice jsou skutečně jedinou společnou vnější hranicí;

E.     vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace v Evropě se v posledních letech dramaticky mění v důsledku nových konfliktů a otřesů v bezprostředním sousedství EU, rychlého rozvoje nových technologií a znepokojujícího vzestupu radikalizace vedoucí k barbarskému násilí a terorismu;

F.     vzhledem k tomu, že změna paradigmatu terorismu, pokud jde o jeho povahu a formy a metody, v podobě přechodu od koordinovaných a centralizovaných organizací působících v mezinárodním měřítku k roztříštěnějším, pervazivním a decentralizovaným autonomním sítím a buňkám protispolečensky smýšlejících jedinců vyžaduje multilaterální a ambiciózní reakci;

G.     vzhledem k tomu, že EU, a zejména některé její členské státy, čelí velmi vážné a stále rostoucí hrozbě tzv. „zahraničních bojovníků“, tj. jedinců, kteří odcestovali do některého státu, v němž nemají trvalý pobyt ani jeho občanství, aby tam páchali, plánovali nebo připravovali teroristické činy nebo aby poskytovali či absolvovali teroristický výcvik, a to i v souvislosti s ozbrojenými konflikty;

H.     vzhledem k tomu, že otázka „zahraničních bojovníků“ není novým jevem, jeho rozměr se ovšem dramaticky rozrostl, jde dnes o více než 15 000 mužů a žen z více než 80 zemí celého světa, mezi nimi odhadem 3 500 až 5 000 státních příslušníků některého z členských států EU, kteří opustili své domovy, aby bojovali jako zahraniční bojovníci ve válečných konfliktech a násilných střetech, které vypukly v Sýrii, v Iráku a v Libyi, a stávají se obrovskou hrozbou pro bezpečnost občanů EU;

I.      vzhledem k tomu, že nedávné útoky v Paříži byly brutální a znovu připomněly, jakou hrozbou je pro svobodnou a otevřenou společnost extremismus a radikalizace; vzhledem k tomu, že po těchto útocích následovaly demonstrace jako projev jednoty občanů EU, kteří vyšli do ulic, aby dali najevo, jak jim záleží na obraně základních hodnot Evropské unie a na tom, aby EU zůstala bezpečnou společností;

J.      vzhledem k tomu, že způsob provedení nedávných teroristických úroků a při nich použité sofistikované a vojenské střelné zbraně a vybavení vyvolaly naprosto zásadní otázku financování činností zahraničních bojovníků, snadné možnosti jejich cestování a nelegálního obchodu se střelnými zbraněmi;

K.     vzhledem k tomu, že terorismus je globální hrozbou, která se týká mnoha zemí – příkladem z poslední doby je barbarský teroristický útok na hotel Corinthia v libyjském Tripolisu, který má maltského vlastníka a v němž koná svá jednání podpůrná mise OSN v Libyi; při tomto útoku přišlo o život nejméně devět lidí;

1.      důrazně a rozhodně odsuzuje nedávné teroristické útoky v Paříži a vyjadřuje upřímnou soustrast a solidaritu rodinám obětí těchto brutálních teroristických útoků; připomíná zásadní odpovědnost EU za ochranu a podporu všech obětí terorismu kdekoli v Unii, a žádá proto, aby se těmto obětem dostalo spravedlnosti, uznání a odškodnění;

2.      zdůrazňuje, že k odstranění hrozby, kterou představují zahraniční bojovníci a terorismus obecně, je nutný mnohovrstevnatý protiteroristický pakt, jenž bude komplexně řešit faktory, které vzniklou situaci vyvolaly, např. radikalizaci, posilovat sociální soudržnost a inkluzivní společnost a napomáhat reintegraci prosazováním politické a náboženské tolerance, analyzovat a vyvažovat internetové podněcování k teroristickým činům, předcházet odjezdům za účelem přistoupení k teroristickým organizacím, předcházet a zamezit náborům na internetu a zapojování se do ozbrojených konfliktů a jež přeruší přísun finanční podpory teroristickým organizacím a jedincům, kteří mají v úmyslu se k nim připojit, případně zajistí jejich tvrdé trestní stíhání a poskytne donucovacím orgánům vhodné nástroje k plnění jejich povinností tak, aby byla plně respektována základní práva;

3.      se znepokojením konstatuje, že teroristické organizace čím dál více využívají internet a komunikační technologie k šíření své nenávistné rétoriky, k další radikalizaci protispolečensky smýšlejících jedinců a k náboru dalších bojovníků do řad teroristických organizací, jako je ISIL (Islámský stát v Iráku a Levantě), Al-Káida a různé její odnože, jako je Al Nusra Front v Sýrii, a k páchání teroristických činů; naléhavě vyzývá internetové společnosti a společnosti provozující sociální sítě, aby zintenzivnily svou spolupráci s donucovacími orgány při zamezování v přístupu k teroristickým materiálům online a při odhalování a odstraňování teroristické propagandy online, a žádá Komisi a členské státy, aby se vší naléhavostí zintenzívnily a propagovaly osvětové kampaně zaměřené proti radikalizaci na internetu, a to důraznějším, proaktivním a kreativním úsilím zaměřeným na vytvoření cílené pozitivní ideové protikoncepce a na zahajování kampaní proti nenávisti a nesnášenlivosti;

4.      naléhavě vyzývá členské státy, aby efektivně koordinovaly svou bezprostřední reakci na rostoucí hrozbu „zahraničních bojovníků“ v podobě přijetí společných opatření, jako je odebrání pasů zemí EU v případě dvojího občanství, odejmutí pasů na určité omezené období, zrušení platnosti průkazů totožnosti džihádistů, znovuzavedení cestovních povolení pro nezletilé, zpřísnění trestních stíhání (za získávání přívrženců pro teroristické organizace a za výcvik v táborech teroristů), vytvoření černé listiny evropských džihádistů a osob podezřelých z džihádistického terorismu;

5.      zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zintenzivnit prevenční opatření proti radikalizaci a podporovat programy zmírňování radikalizace a za tímto účelem posílit komunity a organizace občanské společnosti na vnitrostátní a místní úrovni a navázat s nimi spolupráci, aby se zastavilo šíření extremistických ideologií; vyzývá Komisi, aby posílila síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci (RAN), která sdružuje všechny, kdo se podílejí na vytváření antiradikalizačních kampaní a na vytváření deradikalizačních struktur a procesů pro vracející se zahraniční bojovníky, a aby se přímo postavila extremistickým ideologiím a nabídla pozitivní alternativy;

6.      se značným znepokojením poukazuje na fenomén radikalizace vězňů; vyzývá členské státy, aby uvažovaly o zajištění úplné izolace radikálních islamistů ve věznicích a aby zlepšily systémy vězeňské správy tak, aby bylo snazší odhalit osoby ve vazbě, které jsou zapojeny do přípravy teroristických činů, bylo možné monitorovat a předcházet procesům radikalizace a vytvořit specifické deradikalizační programy; podněcuje členské státy k tomu, aby si vyměňovaly osvědčené postupy v této věci, buď přímo, nebo přes příslušné agentury EU;

7.      vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že jeden z pařížských útoků byl záměrně směřován proti evropským židům, a byl tudíž brutálním důsledkem nové formy antisemitismu, který ohrožuje náboženskou a etnickou rozmanitost v Evropské unii; žádá proto Komisi, aby se důkladně zabývala možnou potřebou revidovat rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV, aby bylo možno efektivněji řešit případy hlasatelů nenávisti a šíření závažných forem nenávistných projevů;

8.      vyjadřuje znepokojení nad šířením hlásání nenávisti a extremismu v modlitebnách v různých členských státech, které jsou takto zneužívány k radikalizaci, a poukazuje na dramatické důsledky tohoto jevu v podobě vzestupu fundamentalismu v naší společnosti; vyzývá členské státy, aby přijaly patřičná opatření umožňující důsledně a důkladně monitorovat tento jev a řešit problém náboru a financování imámů ze třetích zemí;

9.      zdůrazňuje, že je třeba zintenzívnit dialog s muslimskou komunitou, abychom spojili své síly v boji proti propagandě fundamentalismu a terorismu;

10.    vyzývá členské státy, aby přísnějšími hraničními kontrolami a systematičtějšími a efektivnějšími kontrolami cestovních dokladů, potíráním nelegálního obchodu se zbraněmi a používání falešné identity a určením rizikových oblastí zabránily pohybu teroristů;

11.    zdůrazňuje své znepokojení nad zprávami o tom, že převaděči lidí napomáhají přesunu fundamentalistů a teroristických buněk do Evropy, a žádá EU, aby učinila boj proti sítím převaděčů svou prioritou a aby podrobněji prošetřovala tyto sítě jako jeden z nejlukrativnějších zdrojů příjmů teroristických organizací; dále zdůrazňuje, že teroristické organizace diverzifikovaly tok svých příjmů a využívají k financování své činnosti prodej a pašování žen a dětí; rozhodně odsuzuje tyto praktiky a naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby se se vší vážností snažilo učinit těmto aktivitám přítrž;

12.    opakuje, že je zastáncem volného pohybu v rámci EU, a proto ze zásady vylučuje návrhy pozastavit platnost schengenského systému, a podněcuje členské státy k tomu, aby namísto toho zpřísnily platná pravidla, která již dávají možnost dočasné zavést kontroly dokladů, a lépe využívaly systém SIS II; zdůrazňuje důležitost schengenského hodnotícího mechanismu a žádá Komisi, aby plně využívala svých výsadních pravomocí a zajistila řádné uplatňování schengenského acquis;

13.    žádá Komisi, aby navrhla jednotnou definici „zahraničních bojovníků“, a podněcuje členské státy k tomu, aby ve svém vnitrostátním právu označily za závažný trestný čin cestovat do oblasti konfliktu a tam vstoupit do řad teroristické organizace, a to na základě definice navržené v rezoluci Rady bezpečnosti OSN, aby měly soudní orgány v případě potřeby možnost tento trestný čin stíhat a potrestat;

14.    pověřuje svůj věcně příslušný výbor, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby urychleně legislativně projednal a přijal směrnici o předávání údajů jmenné evidence cestujících EU, jejíž návrh přeložila Komise v roce 2011, a vyzývá Komisi a Radu, aby naléhavě předložily jakékoli plodné návrhy s cílem rychle dosáhnout dohody ve věci této směrnice, která by poskytla ty nejvyšší záruky respektování práv občanů EU a současně by zajistila efektivnost a účinnost tohoto nástroje pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu, a aby včas předstoupily před plénum Parlamentu;

15.    vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila novou směrnici o uchovávání údajů, a to s patřičným zohledněním nedávného rozsudku Soudního dvora ve věci této směrnice, který požaduje, aby byla v souladu se zásadami přiměřenosti, nezbytnosti a legality, aby byla pro donucovací orgány náležitým právním rámcem pro vyšetřování, předcházení a odhalování závažné trestné činnosti a teroristických sítí;

16.    vyzývá členské státy, aby lépe využívaly jedinečných možností Europolu a zajistily, aby jejich vnitrostátní útvary poskytovaly Europolu systematičtěji a rutinněji veškeré relevantní informace; žádá, aby byl Europolu svěřen specifický úkol vyhledávat nezákonný extremistický nebo teroristický materiál nebo obsah online a okamžitě na něj upozornit internetové společnosti a správce sociálních sítí a žádat jeho odstranění; dále je pro to, aby byla v rámci Europolu vytvořena evropská protiteroristická platforma s cílem maximalizovat jeho operativní a technické schopnosti a schopnosti výměny zpravodajských informací;

17.    opakuje, že je odhodlán dosáhnout posílení opatření k identifikaci, vypátrání a přerušení toku finančních prostředků pro teroristy; vyzývá proto Komisi, aby dále uvažovala o předložení legislativního návrhu na zřízení evropského systému pro vypátrání toku financování teroristů (TFTS);

18.    žádá Komisi, aby jako naléhavý úkol vyhodnotila stávající předpisy EU týkající se pohybu nelegálních střelných zbraní, výbušných zařízení a pašování zbraní v souvislosti s organizovanou trestnou činností a aby zacelila právní mezeru;

19.    zdůrazňuje, že je třeba zvýšit efektivnost a koordinaci reakce na poli trestního soudnictví prostřednictvím Eurojustu, harmonizovat stíhání trestných činů souvisejících s fenoménem zahraničních bojovníků v celé EU, vytvořit právní rámec a usnadnit přeshraniční spolupráci, aby nedocházelo k nedostatkům při stíhání a podařilo se vyřešit praktické a právní problémy v souvislosti se shromažďováním a přípustností důkazů v případech terorismu, a to aktualizací rámcového rozhodnutí 2008/919/SVV;

20.    zdůrazňuje, že je nutné celosvětově zlepšit, zintenzivnit a zrychlit sdílení informací mezi donucovacími orgány; se zřetelem k novým okolnostem a bezprostřední teroristické hrozbě bere zpět svůj požadavek postoupit dohodu mezi EU a Kanadou o předávání údajů jmenné evidence cestujících Evropskému soudnímu dvoru, aby k ní vydal stanovisko, a bude usilovat o přijetí této dohody v zájmu větší právní jistoty pro letecké dopravce a občany EU; dále zdůrazňuje velký význam použití všech vhodných nástrojů pro větší sdílení zpravodajských informací a větší spolupráci zpravodajských služeb s našimi nejbližšími spojenci – USA, Kanadou, Austrálií a Novým Zélandem;

21.    je přesvědčen, že se EU musí znovu zamyslet nad převažující nedostatečností, jíž se vyznačovala dřívější protiteroristická spolupráce se zeměmi původu, tranzitu a určení, přes které proudili zahraniční bojovníci a zdroje na jejich podporu, jimiž jsou západní Balkán, Turecko, země Zálivu a státy Magrebu, abychom spojili své úsilí v boji proti terorismu, a to větším sdílením informací a získaných zkušeností, abychom zastavili nelegální obchod se střelnými zbraněmi, odhalili způsoby financování teroristů a formulovali nový ideový pohled na svět jako protiváhu extremismu a fundamentalismu;

22.    vyzývá EU, aby aktivně prosazovala globální partnerství proti terorismu a úzce spolupracovala s regionálními aktéry, jako je Africká unie, Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu a Liga arabských států, zejména pak se zeměmi sousedícími se Sýrií a s Irákem a také s OSN, zejména s jeho Protiteroristickým výborem;

23.    zdůrazňuje, že komplexní strategie protiteroristických opatření EU musí také plně využívat zahraniční a rozvojové politiky Unie při boji proti chudobě, diskriminaci a marginalizaci, při boji proti korupci a prosazování řádné správy věcí veřejných a předcházení a řešení konfliktů, protože všechny tyto jevy přispívají k marginalizaci určitých skupin a vrstev společnosti, které tak snáze popřávají sluchu propagandě extremistických skupin;

24.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a parlamentům členských států.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0102.

Právní upozornění