Procedūra : 2015/2530(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0132/2015

Pateikti tekstai :

B8-0132/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/02/2015 - 9.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0032

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 148kWORD 85k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0122/2015
4.2.2015
PE547.537v01-00
 
B8-0132/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl kovos su terorizmu priemonių (2015/2530(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev, Arnaud Danjean PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl kovos su terorizmu priemonių (2015/2530(RSP))  
B8‑0132/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2, 3, 6, 7 ir 21 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ir 88 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 6, 7, 8 straipsnius, 10 straipsnio 1dalį, 11, 12, 21, 47–50, 52 ir 53 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 20 d. Komisijos komunikatą „Galutinė 2010–2014 m. ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo ataskaita“ (COM(2014) 0365),

–       atsižvelgdamas į Europolo 2014 m. Ataskaitą dėl terorizmo padėties ir tendencijų ES,

–       atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. priimtą rezoliuciją dėl teroristinių aktų keliamos grėsmės taikai ir saugumui (Rezoliucija 2178 (2014)),

–       atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 25 d. Tarybos priimtą Europos Sąjungos vidaus saugumo strategiją,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 28 d. plenarinio posėdžio diskusijas dėl kovos su terorizmu priemonių,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 29–30 d. Rygoje vykusį neoficialų Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos susitikimą,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimo(1),

–       atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 11 d. vykusio neoficialaus Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos susitikimo išvadas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 9 ir gruodžio 5 d. vykusių Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos susitikimų išvadas,

–       atsižvelgdamas į ES kovos su terorizmu koordinatoriaus ataskaitą, Europos Vadovų Tarybai pateiktą 2014 m. lapkričio 24 d. (15799/14),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 16 d. 2015 m. Komisijos darbo programą (COM(2014) 0910),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 1 d. Komisijos komunikatą „Teroristinio radikalėjimo ir smurtinio ekstremizmo prevencija. Stiprinamas ES atsakas“ (COM(2013) 0941),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Lisabonos sutartyje nustatyti ES saugumo politikos, pagal kurią ES ir jos valstybės narės glaudžiai bendradarbiautų ir kuri būtų paremta teisinės valstybės principu ir pagarba pagrindinėms teisėms, rengimo pagrindai;

B.     kadangi ES ir jos valstybės narės visų pirma bendrai atsako už Europos Sąjungos piliečių saugumo bei laisvės užtikrinimą ir turi imtis tinkamų priemonių, kad užkirstų kelią gyvybei pavojingiems veiksmams; kadangi laisvė ir saugumas yra tikslai, kurių turi būti siekiama kartu, ir kadangi norint jų pasiekti kovos su terorizmu priemonės turi būti pagrįstos būtinumo, proporcingumo ir pagarbos žmogaus teisėms principais ir jais neturėtų būti pažeisti teisinės valstybės principas bei tarptautiniai įsipareigojimai;

C.     kadangi terorizmas visam pasauliui kelia pavojų ir jam reikia duoti atkirtį vietos, nacionaliniu, Europos ir pasauliniu lygmenimis siekiant sustiprinti piliečių saugumą, apginti pagrindines vertybes, t. y. laisvę, demokratiją ir žmogaus teises, ir laikytis tarptautinės teisės;

D.     kadangi laisvas judėjimas Šengeno erdvėje yra vienas svarbiausių Europos kūrimo pasiekimų; kadangi mūsų išorės sienos, iš tiesų, tėra viena bendra išorės siena;

E.     kadangi pastaraisiais metais saugumo padėtis Europoje labai pasikeitė dėl ES artimiausios kaimynystės šalyse kilusių naujų konfliktų ir perversmų, greitos naujųjų technologijų plėtros ir bauginančiai augančio radikalėjimo, dėl kurio kyla smurtas ir atsiranda terorizmas;

F.     kadangi terorizmo pobūdžiui ir priemonėms iš principo pasikeitus nuo tarptautiniu mastu veikiančių, suderintų ir centralizuotų organizacijų į labiau išsklaidytus, paplitusius ir decentralizuotus nepriklausomus priešiškai nusiteikusių žmonių tinklus bei grupes reikia daugiašalio ir toli siekiančio atsako;

G.     kadangi ES ir ypač kai kurios valstybės narės susiduria su didele ir vis augančia vadinamųjų užsienio kovotojų, t. y. asmenų, kurie vyksta į kitas nei jų gyvenimo ar pilietybės valstybes su tikslu vykdyti, planuoti ar rengti teroristinius aktus arba teroristų mokymo ar mokymosi tikslais, grėsme;

H.     kadangi užsienio kovotojų reiškinys nėra naujas, tačiau jo mastas labai išaugo ir dabar daugiau kaip 15 000 vyrų ir moterų iš daugiau kaip 80 pasaulio šalių, įskaitant apytikriais skaičiavimais 3 500–5 000 ES piliečių, paliko savo namus, norėdami tapti užsienio kovotojais po to, kai Sirijoje, Irake ir Libijoje prasidėjo karas ir smurtas, taip sukeldami didelių sunkumų ES piliečių saugumui;

I.      kadangi neseni išpuoliai Paryžiuje buvo baisūs ir dar kartą priminė apie grėsmę, kurią ekstremizmas ir radikalėjimas kelia laisvoms ir atviroms visuomenėms; kadangi po šių išpuolių vyko vieningos ES piliečių demonstracijos, kurie susibūrė, kad parodytų, kaip jiems svarbu ginti Europos Sąjungos pagrindines vertybes ir išsaugoti ES kaip saugią visuomenę;

J.      kadangi dėl neseniai vykusių teroristinių išpuolių veikimo būdo ir sudėtingų bei karinių ginklų ir įrangos iškilo labai svarbus užsienio kovotojų veiklos finansavimo, padėjimo jiems keliauti ir neteisėtos prekybos ginklais klausimas;

K.     kadangi terorizmas kelia grėsmę visuomenei, daro poveikį daugeliui šalių; vienas naujesnių pavyzdžių – žvėriškas teroristinis išpuolis, kurio metu žuvo bent devyni žmonės, prieš maltos piliečiams priklausantį viešbutį „Corinthia“ Tripolyje (Libija), kuriame Jungtinių Tautų paramos misija rengia savo susirinkimus;

1.      tvirtai ir griežtai smerkia neseniai Paryžiuje įvykdytus teroristų išpuolius ir reiškia nuoširdžią užuojautą baisių teroristinių išpuolių aukų šeimoms ir solidarumą su jomis; primena, kad ES visų pirma atsako už visų terorizmo aukų Sąjungoje apsaugą ir paramą joms, todėl prašo su šiomis aukomis elgtis teisingai, jas pripažinti ir atlyginti joms žalą;

2.      pabrėžia, kad norint duoti atkirtį užsienio kovotojų ir terorizmo bendrai keliamai grėsmei reikia susitarimo dėl kovos su terorizmu, kuris būtų pagrįstas daugialypiu požiūriu, nuosekliai kovotų su tokiais veiksniais kaip radikalėjimas, plėtotų socialinę sanglaudą ir įtrauktį ir palengvintų pakartotinę integraciją skatinant politinę bei religinę toleranciją, išnagrinėtų internetu vykdomą kurstymą vykdyti teroristinius išpuolius ir duotų jam atkirtį, užkirstų kelią išvykimui norint prisijungti prie teroristinių organizacijų, neleistų verbuoti dalyvauti ginkluotuose konfliktuose ir šią veiklą apribotų, trukdytų teikti finansinę pagalbą teroristinėms organizacijoms ir pavieniams asmenims, norintiems prie jų jungtis, prireikus užtikrintų griežtą baudžiamąjį persekiojimą ir teisėsaugos institucijoms suteiktų tinkamas priemones, kad jos galėtų savo pareigas vykdyti visiškai gerbdamos pagrindines teises;

3.      susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad teroristinės organizacijos vis labiau naudojasi internetu ir komunikacijų technologijomis, skleisdamos neapykantos pilnus žodžius, toliau radikalizuodamos priešiškai nusiteikusius asmenis ir verbuodamos daugiau kovotojų, kad jie prisijungtų prie teroristinių organizacijų, pavyzdžiui, grupuotės „Irako ir Levanto islamo valstybė“ (ISIL), teroristinės organizacijos „Al Kaida“ ir įvairių jos padalinių, pavyzdžiui, Al Nusra fronto Sirijoje, ir vykdytų teroristinius išpuolius; ragina interneto ir socialinės žiniasklaidos bendroves artimiau bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis ir užkirsti kelią teroristinei informacijai internete, taip pat nustatyti ir pašalinti iš interneto teroristinę propagandą, ir ragina Komisiją bei valstybes nares nedelsiant intensyviau vykdyti ir skatinti informuotumo kampanijas, norint kovoti su radikalėjimu internete taikant griežtesnes, veiksmingas ir kūrybingas pastangas siekiant parengti tinkamai orientuotą informaciją, taip pat pradėti kovos su neapykanta kampanijas;

4.      ragina valstybes nares veiksmingai koordinuoti tiesioginį atsaką vis augančiai užsienio kovotojų grėsmei ir priimti bendras priemones, pavyzdžiui, atimti ES valstybių narių piliečių, turinčių kitą pilietybę, pasus, ribotam laikui konfiskuoti pasus, pažymėti džihadistų tapatybės korteles, vėl pradėti nepilnamečiams taikyti kelionės leidimus, sugriežtinti baudžiamąjį persekiojimą (už raginimą jungtis į teroristines organizacijas ir mokymus teroristų stovykloje), parengti džihadistų ir asmenų, kurie, įtariama, yra džihadistų teroristai, juodąjį sąrašą;

5.      pabrėžia, kad reikia nedelsiant intensyviau vykdyti radikalėjimo prevenciją ir skatinti deradikalizavimo programas suteikiant daugiau teisių bendruomenėms ir pilietinei visuomenei, bendraujant su jomis nacionaliniu bei vietos lygiu ir siekiant sustabdyti ekstremistinių ideologijų plitimą; ragina Komisiją sustiprinti ES informacijos apie radikalėjimą tinklą, kuriame dalyvauja visi subjektai, rengiantys kovos su radikalėjimu kampanijas ir deradikalizavimo struktūras bei užsienio kovotojų grįžimo procesus, taip pat tiesiogiai kovoti su ekstremistinėmis ideologijomis pasiūlant teigiamas alternatyvas;

6.      su dideliu susirūpinimu pažymi radikalėjimo kalėjimuose reiškinį; ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę bendradarbiauti siekiant visus radikalius islamistus kalinius kalėjimuose izoliuoti ir pagerinti kalėjimų administracines sistemas siekiant lengviau nustatyti kalinamus asmenis, dalyvavusius rengiant teroristinius išpuolius, stebėti radikalėjimo procesą ir užkirsti jam kelią ir parengti konkrečias deradikalizavimo programas; ragina valstybes nares tiesiogiai arba per atitinkamas ES agentūras keistis gerąja patirtimi šiuo klausimu;

7.      reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad vienas iš išpuolių Paryžiuje buvo sąmoningai nukreiptas prieš Europos žydus, taigi yra baisus naujos antisemitizmo išraiškos rezultatas, keliantis grėsmę religinei ir tautinei įvairovei Europos Sąjungoje; todėl prašo Komisijos atidžiai išnagrinėti, ar nereikia persvarstyti Tarybos pamatinio sprendimo 2008/913/TVR siekiant veiksmingiau kovoti su asmenimis, skatinančiais neapykantą ir naudojančiais sunkių formų neapykantos kalbą;

8.      reiškia susirūpinimą dėl pilnų neapykantos ir ekstremistinių pamokslų įvairiose valstybių narių maldos namuose, naudojamuose radikalėjimo tikslais, ir pabrėžia sunkias augančio fundamentalizmo visuomenėse pasekmes; ragina valstybes nares imtis tinkamų priemonių siekiant nuosekliai ir atidžiai šį reiškinį stebėti ir duoti atkirtį imamų samdymui ir finansavimui trečiose šalyse;

9.      pabrėžia, kad reikia paskatinti dialogą su musulmonų bendruomene siekiant suvienyti pastangas kovojant prieš fundamentalizmą ir terorizmo propagandą;

10.    ragina visas valstybes nares užkirsti kelią teroristų judėjimui sutvirtinant išorės sienų kontrolę, sistemiškiau ir veiksmingiau tikrinant kelionės dokumentus, kovojant su neteisėta prekyba ginklais ir sukčiavimu asmens tapatybės dokumentų srityje, taip pat nustatant rizikos sritis;

11.    pabrėžia susirūpinimą dėl pranešimų apie prekiautojus žmonėmis, kurie padeda fundamentalistų ir teroristų grupėms patekti į Europą, ir ragina ES prioritetą skirti kovai su prekybos žmonėmis tinklais ir toliau šiuos tinklus tirti, nes jie yra vienas iš daugiausiai pelno nešančių teroristinių organizacijų šaltinių; taip pat pabrėžia, kad teroristinės organizacijos išskirstė savo pajamų šaltinius ir savo veiklos finansavimui naudoja lėšas, gautas iš prekybos moterimis ir vaikais; griežtai smerkia tokią praktiką ir ragina tarptautinę bendruomenę duoti jai rimtą atkirtį;

12.    pakartoja, kad yra už laisvą judėjimą ES, todėl visiškai atmeta pasiūlymus sustabdyti Šengeno sistemos veikimą ir vietoje to ragina valstybes nares sugriežtinti galiojančias taisykles, kurios apima galimybę laikinai nustatyti dokumentų tikrinimą ir tinkamiau naudotis SIS II sistema; pabrėžia, kad naujas Šengeno vertinimo mechanizmas yra itin svarbus ir ragina Komisiją visiškai pasinaudojant savo įgaliojimais užtikrinti tinkamą Šengeno acquis įgyvendinimą;

13.    prašo Komisijos pasiūlyti suderintą užsienio kovotojų apibrėžtį ir ragina valstybes nares savo nacionalinėje teisėje nustatyti, kad vykimas į konflikto zoną su tikslu prisijungti prie teroristinės organizacijos yra sunkus baudžiamasis nusikaltimas atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Saugumo tarybos rezoliucijoje pateiktą apibrėžtį, taip siekiant sudaryti galimybę teisminėms institucijoms esant reikalui vykdyti baudžiamąjį persekiojimą ir taikyti bausmes už šį nusikaltimą;

14.    paveda Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui, kuris yra atsakingas komitetas, toliau greitai vykdyti teisėkūros procedūrą ir priimti ES keleivio duomenų įrašų (angl. PNR) direktyvą, kurią Komisija pasiūlė 2011 m., ir ragina Komisiją bei Tarybą nedelsiant pateikti vaisingus pasiūlymus siekiant susitarimo dėl PNR direktyvos, kuria būtų kuo labiau apsaugomos piliečių teisės ir užtikrinamas šios priemonės veiksmingumas ir efektyvumas kovojant su sunkiu nusikalstamumu ir terorizmu, taip pat nedelsiant šį klausimą nagrinėti plenariniame posėdyje;

15.    ragina Komisiją kuo greičiau pateikti naują Duomenų saugojimo direktyvą, kurioje būtų tinkamai atsižvelgiama į neseną Teisingumo teismo sprendimą dėl Duomenų saugojimo direktyvos, kuriame reikalaujama laikytis proporcingumo, būtinumo ir teisėtumo principų siekiant teisėsaugos institucijoms pateikti tinkamą teisinę bazę, kad jos galėtų tirti ir nustatyti sunkius nusikaltimus bei teroristinius tinklus ir užkirsti jiems kelią;

16.    ragina valstybes nares geriau išnaudoti ypatingus Europolo pajėgumus užtikrinant, kad jų nacionaliniai padaliniai teiktų Europolui tinkamą informaciją sistemingiau ir reguliariau; prašo patikėti Europolui specialias užduotis nustatant neteisėtą ekstremistinę ar teroristinę medžiagą ar turinį internete ir kreiptis tiesiogiai į interneto bendroves ar socialinę žiniasklaidą, kad ji būtų pašalinta; toliau remia pastangas Europole sukurti Europos kovos su terorizmu platformą siekiant kuo geriau išnaudoti jo veiklos, techninius ir keitimosi operatyvine informacija pajėgumus;

17.    pakartoja įsipareigojimą sutvirtinti priemones, skirtas terorizmo finansavimo nustatymui, sekimui ir kelio jam užkirtimui; todėl ragina Komisiją toliau apsvarstyti galimybę pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų įdiegta Europos terorizmo finansavimo sekimo sistema;

18.    ragina Komisiją nedelsiant įvertinti galiojančias neteisėto šaunamųjų ginklų, sprogmenų ir ginklų, susijusių su organizuotu nusikalstamumu, gabenimo ES taisykles ir užpildyti esamas teisines spragas;

19.    pabrėžia, kad atnaujinant Pamatinį sprendimą 2008/919/TVR reikia siekti veiksmingesnio atsako ir baudžiamosios sistemos koordinavimo, kurį vykdytų Eurojustas, siekiant visoje ES suderinti su užsienio kovotojais susijusias nusikalstamas veikas, kad būtų nustatyta teisinė bazė ir palengvintas tarpvalstybinis bendradarbiavimas, siekiant išvengti baudžiamojo persekiojimo spragų ir išspręsti praktines bei teisines problemas renkant įrodymus ir vertinant jų priimtinumą bylose dėl terorizmo;

20.    pabrėžia, kad reikia patobulinti, sutvirtinti ir pagreitinti pasaulinį teisėsaugos institucijų dalijimąsi informacija; atsižvelgdamas į naujas aplinkybes ir į neišvengiamą teroristų grėsmę atsiima savo prašymą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui pateikti nuomonę dėl ES ir Kanados PNR susitarimo ir įsipareigoja patvirtinti šį susitarimą siekiant užtikrinti ES orlaiviams ir piliečiams didesnį teisinį tikrumą; toliau pabrėžia visų tinkamų keitimosi operatyvine informacija priemonių naudojimo ir agentūrų bendradarbiavimo su artimiausiais sąjungininkais JAV, Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje privalumus;

21.    mano, kad ES turi naujai įvertinti pagrindinius trūkumus, būdingus ankstesniam bendradarbiavimui su užsienio kovotojų ir jiems siunčiamų lėšų kilmės, tranzito bei paskirties šalimis, tokiomis kaip Vakarų Balkanų šalys, Turkija, Persijos įlankos šalys ir Magribo valstybės, kovos su terorizmu srityje siekiant suvienyti kovos su terorizmu pastangas labiau keičiantis informacija ir patirtimi, kovojant su neteisėtu ginklų gabenimu, atsekant teroristų finansavimą ir rengiant naujas politines tezes, kurios duotų atkirtį ekstremizmui ir fundamentalizmui;

22.    ragina ES aktyviai skatinti pasaulinę partnerytę kovojant su terorizmu ir artimai bendradarbiauti su regioniniais veikėjais, pavyzdžiui, Afrikos Sąjunga, Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba ir Arabų Lyga, visų pirma su šalimis, esančiomis Sirijos ir Irako kaimynystėje, taip pat su Jungtinėmis Tautomis, ypač su Kovos su terorizmu komitetu;

23.    pabrėžia, kad išsamioje ES kovos su terorizmu priemonių strategijoje taip pat reikia visiškai remtis jos užsienio ir vystymosi politikos sritimis, siekiant kovoti su skurdu, diskriminacija ir išstūmimu į užribį, duoti atkirtį korupcijai ir skatinti gerą valdymą ir užkirsti kelią konfliktams bei juos spręsti, nes visa tai prisideda prie tam tikrų grupių ir visuomenės sektorių išstūmimo į užribį, taigi ekstremistų grupuočių propaganda jiems gali daryti didesnį poveikį;

24.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0102.

Teisinis pranešimas