ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 121kWORD 55k
5.2.2015
PE549.927v01-00
 
B8-0134/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно нелоялните социални практики във въздушния транспорт в Европа


Мари-Кристин Арнотю

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно нелоялните социални практики във въздушния транспорт в Европа  
B8‑0134/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги(1),

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 1899/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета относно хармонизирането на технически изисквания и административни процедури в областта на гражданското въздухоплаване(2),

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО(3),

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 83/2014 на Комисията от 29 януари 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета(4),

–       като взе предвид насоките относно държавните помощи за летища и авиокомпании, приети от Европейската комисия на 20 февруари 2014 г.,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че въздухоплаването е един динамичен сектор, който обаче се намира в тясна зависимост от икономическите цикли, от геополитическия контекст и от цената на горивото;

Б.     като има предвид, че възходът на нискобюджетните компании в Европа се осъществява навсякъде посредством заобикаляне на правилата за правото на работа и социалната закрила;

В.     като има предвид, че някои от тези компании бяха осъдени във Франция за нарушаване на гореспоменатите правила;

Г.     като има предвид, че някои от тези компании имат филиали в данъчни убежища като например Джърси или Каймановите острови;

Д.     като има предвид, че европейските социални разпоредби са недостатъчни, за да попречат на нелоялните социални практики;

1.      призовава основната база на персонала да бъде правилото по отношение на прилагането на трудовото право;

2.      призовава за надлежно регламентиране на статута на самостоятелно заето лице с цел предотвратяването на измами;

3.      призовава Комисията да предприеме подходящи мерки, така че да предотврати нелоялните социални практики в Европа от страна на нискобюджетните компании, които са за сметка на социалната закрила на работещите и сигурността на пътниците;

4.      призовава за провеждането на разследвания с оглед предотвратяване на нелоялната конкуренция от страна на тези компании;

5.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и държавите членки.

(1)

OВ C 18, 21.1.1997 г., стр. 1.

(2)

OВ C 377, 27.12.2006 г., стр. 1.

(3)

OВ C 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(4)

OВ C 28, 31.1.2014 г., стр. 17.

Правна информация