NÁVRH USNESENÍ
PDF 117kWORD 53k
5.2.2015
PE549.927v01-00
 
B8-0134/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o nekalých sociálních praktikách v letecké dopravě v Evropě


Marie-Christine Arnautu

Návrh usnesení Evropského parlamentu o nekalých sociálních praktikách v letecké dopravě v Evropě  
B8‑0134/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb(1),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1899/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví(2),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES(3),

–       s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 83/2014 ze dne 29. ledna 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008(4),

–       s ohledem na pokyny Komise ze dne 20. února 2014 týkající se státní podpory poskytované letištím a leteckým společnostem,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že odvětví letectví je dynamické, ale velmi závislé na hospodářském cyklu, geopolitické situaci a ceně pohonných hmot;

B.     vzhledem k tomu, že rozmach nízkonákladových společnosti je všude v Evropě provázen porušováním pracovních předpisů a sociální ochrany;

C.     vzhledem k tomu, že několik nízkonákladových společností bylo ve Francii kvůli porušování těchto předpisů odsouzeno;

D.     vzhledem k tomu, že některé z těchto společností mají pobočky v daňových rájích, jako je ostrov Jersey nebo Kajmanské ostrovy;

E.     vzhledem k tomu, že evropské právní předpisy v sociální oblasti nemohou zabránit nekalým sociálním praktikám;

1.      žádá, aby se uplatňování pracovních předpisů řídilo předpisy platnými v místě mateřského letiště personálu;

2.      žádá o vytvoření rámce pro status osoby samostatně výdělečně činné, aby se zabránilo podvodům;

3.      žádá Komisi, aby přijala vhodná opatření, která by zabránila nízkonákladovým společnostem uplatňovat v Evropě nekalé sociální praktiky ohrožující sociální ochranu zaměstnanců a bezpečnost cestujících;

4.      žádá, aby byla prováděna vyšetřování, která by zabránila nekalé konkurenci těchto společností;

5.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a členským státům.

 

(1)

Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 377, 27.12.2006, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 28, 31.1.2014, s. 17.

Právní upozornění