FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 112kWORD 49k
5.2.2015
PE549.927v01-00
 
B8-0134/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om illoyal social praksis inden for luftfarten i EU


Marie-Christine Arnautu

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om illoyal social praksis inden for luftfarten i EU  
B8‑0134/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (udstationeringsdirektivet)(1),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1899/2006 af 12. december 2006 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart(2),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(3),

–       der henviser til Kommissionens forordning (EU) nr. 83/2014 af 29. januar 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008(4),

–       der henviser til Kommissionens retningslinjer af 20. februar 2014 for offentlig støtte til lufthavne og luftfartsselskaber,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at flybranchen er en dynamisk sektor, men at den er meget afhængig af de økonomiske konjunkturer, den geopolitiske kontekst og omkostningerne til brændstof;

B.     der henviser til, at lavprisflyselskaberne vinder frem overalt i EU ved at omgå de arbejdsretlige regler og reglerne om social beskyttelse;

C.     der henviser til, at flere af disse selskaber er blevet dømt i Frankrig for overtrædelse af disse regler;

D.     der henviser til, at visse af disse selskaber har datterselskaber i skattely som Jersey eller Caymanøerne;

E.     der henviser til, at EU's sociale bestemmelser er utilstrækkelige til at forhindre illoyal social praksis;

1.      anmoder om, at personales hjemsted skal være afgørende for, hvilke arbejdsretlige bestemmelser der finder anvendelse;

2.      kræver strengere bestemmelser vedrørende selvstændige erhvervsdrivendes stilling for at forhindre misbrug;

3.      anmoder Kommissionen om at træffe passende foranstaltninger for at forhindre illoyal social praksis hos lavprisflyselskaberne i EU med negative konsekvenser for medarbejderes sociale beskyttelse og passagerernes sikkerhed;

4.      henstiller, at der iværksættes undersøgelser med det formål at hindre illoyal konkurrence fra disse selskabers side;

5.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaterne.

 

(1)

EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.

(2)

EUT L 377 af 27.12.2006, s. 1.

(3)

EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(4)

EUT L 28 af 31.1.2014, s. 17.

Juridisk meddelelse