ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 117kWORD 54k
5.2.2015
PE549.927v01-00
 
B8-0134/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις αθέμιτες κοινωνικές πρακτικές στον τομέα των αερομεταφορών στην Ευρώπη


Marie-Christine Arnautu

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες κοινωνικές πρακτικές στον τομέα των αερομεταφορών στην Ευρώπη  
B8‑0134/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 96/71/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών(1) ,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1899/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου για την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας(2),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ(3),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 83/2014 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2014, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4),

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, της 20ης Φεβρουαρίου 2014 για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ των αερολιμένων και των αερομεταφορέων·

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των αερομεταφορών παρουσιάζει μεν δυναμισμό, εξαρτάται όμως σε μεγάλο βαθμό από τους οικονομικούς κύκλους, το γεωπολιτικό πλαίσιο και το κόστος των καυσίμων·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ότι η άνοδος των εταιρειών χαμηλού κόστους στην Ευρώπηc σημειώνεται παντού με την παράκαμψη των κανόνων του εργασιακού δικαίου και των κανόνων κοινωνικής προστασίας·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές εκ των εταιρειών αυτών έχουν καταδικαστεί στη Γαλλία για παραβίαση των κανόνων αυτών·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες εκ των εταιρειών αυτών διαθέτουν παραρτήματα σε φορολογικούς παραδείσους όπως η Νήσος Τζέρσεϋ και οι Νήσοι Καϋμάν·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνικές ρυθμίσεις κρίνονται ανεπαρκείος για την αντιμετώπιση των αθέμιτων κοινωνικών πρακτικών·

1.      ζητεί να καταστεί κανόνας για την εφαρμογή του εργασιακού δικαίου η βάση τοποθέτησης του προσωπικού·

2.      απαιτεί μια πλαισίωση του καθεστώτος του ανεξαρτήτου εργαζόμενου προκειμένου να αποφεύγονται οι απάτες·

3.      ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα δέοντα μέτρα προκειμένου να αποφεύγεται στην Ευρώπη κάθε αθέμιτη κοινωνική πρακτική σε βάρος της κοινωνικής προστασίας των μισθωτών και της ασφάλειας των επιβατών εκ μέρους των εταιρειών χαμηλού κόστους·

4.      ζητεί τη διεξαγωγή ερευνών προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός των εταιρειών αυτών·

5.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη.

 

(1)

ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 377 της 27.12.06, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 79 της 19.03.08, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 28 της 31.01.14, σ. 17.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου