RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 107kWORD 50k
5.2.2015
PE549.927v01-00
 
B8-0134/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


ebaausate sotsiaalsete tavade kohta Euroopa lennutranspordisektoris


Marie-Christine Arnautu

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ebaausate sotsiaalsete tavade kohta Euroopa lennutranspordisektoris  
B8‑0134/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega(1),

 

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006.aasta määrust (EÜ) nr 1899/2006, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses(2),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ(3),

–       võttes arvesse komisjoni 29. jaanuari 2014. aasta määrust (EL) nr 83/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 965/2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008(4),

–       võttes arvesse komisjoni 20. veebruari 2014. aasta suuniseid lennujaamadele ja lennuettevõtjatele eraldatava riigiabi kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et lennundus on küll dünaamiline sektor, kuid sõltub väga suurel määral majandustsüklitest, geopoliitilisest kontekstist ja kütuse hinnast;

B.     arvestades, et odavlennufirmade esiletõus on kõikjal Euroopas toimunud tänu möödahiilimisele tööõigusest ja sotsiaalkaitse eeskirjadest;

C.     arvestades, et mitmed neist lennufirmadest on Prantsusmaal nende eeskirjade rikkumise pärast süüdi mõistetud;

D.     arvestades, et mõned neist lennufirmadest omavad tütarfirmasid sellistes maksuparadiisides nagu Jersey või Kaimanisaared;

E.     arvestades, et Euroopa sotsiaalõigusnormid ei ole piisavad, et takistada ebaausaid sotsiaalseid tavasid;

1.      nõuab, et tööõiguse kohaldamisel oleks reegliks meeskonnaliikmete põhibaasi kontseptsioon;

2.      nõuab füüsilisest isikust ettevõtja staatuse paremat reguleerimist, et vältida pettusi;

3.      nõuab, et komisjon võtaks vajalikke meetmeid, et vältida Euroopas mis tahes ebaausate sotsiaalsete tavade kasutamist odavlennufirmade poolt, mis kahjustaksid töötajate sotsiaalset kaitset ja reisijate turvalisust;

4.      nõuab et viidaks läbi uurimised, eesmärgiga takistada ebaausat konkurentsi selliste lennufirmade poolt;

5.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ning liikmesriikidele.

(1)

EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1.

(2)

ELT L 377, 27.12.2006, lk 1.

(3)

ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.

(4)

ELT L 28, 31.1.2014, lk 17.

Õigusalane teave