REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 128kWORD 52k
5.2.2015
PE549.927v01-00
 
B8-0134/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par negodīgu sociālo praksi gaisa transporta jomā Eiropā


Marie-Christine Arnautu

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par negodīgu sociālo praksi gaisa transporta jomā Eiropā  
B8‑0134/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (Direktīva par norīkošanu darbā)(1),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 1899/2006, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā(2),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK(3),

–       ņemot vērā Komisijas 2014. gada 29. janvāra Regulu (ES) Nr. 83/2014, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008(4),

–       ņemot vērā Eiropas Komisijas 2014. gada 20. februāra pamatnostādnes par valsts atbalstu lidostām un aviosabiedrībām,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā gaisa transports ir dinamiska, taču no ekonomikas cikliem, ģeopolitiskā konteksta un degvielas cenām ļoti atkarīga nozare;

B.     tā kā zemo cenu aviosabiedrību ietekme Eiropā ir pieaugusi, plaši apejot darba tiesību un sociālās aizsardzības noteikumus;

C.     tā kā vairākas no šīm aviosabiedrībām ir sodītas Francijā par šo noteikumu pārkāpumiem;

D.     tā kā dažām šīm aviosabiedrībām ir filiāles tādās nodokļu oāzēs kā Džērsijā un Kaimanu salās;

E.     tā kā Eiropas Savienības sociālās jomas noteikumi ir nepietiekami, lai nepieļautu negodīgas sociālās prakses;

1.      prasa, lai mājas bāze tiktu noteikta par darba tiesību piemērošanas principu;

2.      prasa pienācīgi noteikt pašnodarbinātas personas statusu, lai nepieļautu krāpšanu;

3.      prasa, lai Komisija veiktu pielāgotus pasākumus ar mērķi nepieļaut, ka zemo cenu aviosabiedrības Eiropā īsteno negodīgu praksi, nodarot kaitējumu darba ņēmēju sociālajai aizsardzībai un pasažieru drošībai;

4.      prasa veikt izmeklēšanu, lai nepieļautu negodīgu konkurenci no šo aviosabiedrību puses;

5.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei un dalībvalstīm.

 

(1)

OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.

(2)

OV L 377, 27.12.2006., 1. lpp.

(3)

OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

(4)

OV L 28, 31.1.2014., 17. lpp.

Juridisks paziņojums