PROJEKT REZOLUCJI
PDF 119kWORD 53k
5.2.2015
PE549.927v01-00
 
B8-0134/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie nieuczciwych praktyk socjalnych w transporcie lotniczym w Europie


Marie-Christine Arnautu

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie nieuczciwych praktyk socjalnych w transporcie lotniczym w Europie  
B8-0134/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług(1),

–       uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1899/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego(2),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE(3),

–       uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) nr 83/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008(4),

–       uwzględniając wytyczne Komisji Europejskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie pomocy publicznej dla portów lotniczych i przewoźników lotniczych,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że sektor lotniczy jest dynamiczny, lecz bardzo uzależniony od cykli koniunkturalnych, kontekstu geopolitycznego i ceny paliwa;

B.     mając na uwadze, że rosnąca popularność tanich przewoźników lotniczych w Europie odbywa się z pomijaniem przepisów dotyczących prawa pracy i zabezpieczeń socjalnych;

C.     mając na uwadze, że wielu z tych przewoźników zostało we Francji skazanych za naruszanie tych przepisów;

D.     mając na uwadze, że niektórzy z tych przewoźników posiadają filie w rajach podatkowych, takich jak Jersey czy Kajmany;

E.     mając na uwadze, że europejskie przepisy socjalne nie są wystarczające do zapobiegania nieuczciwym praktykom socjalnym;

1.      domaga się, aby za podstawę do stosowania przepisów prawa pracy uznać miejsce oddelegowania personelu;

2.      domaga się opracowania przepisów dotyczących statusu osoby pracującej na własny rachunek, aby uniknąć nadużyć;

3.      apeluje do Komisji o podjęcie stosownych środków umożliwiających unikanie w Europie stosowania przez tanich przewoźników jakichkolwiek nieuczciwych praktyk socjalnych ze szkodą dla ochrony socjalnej pracowników i bezpieczeństwa pasażerów;

4.      apeluje o wszczęcie postępowań mających na celu unikanie nieuczciwej konkurencji ze strony tych przewoźników;

5.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie i państwom członkowskim.

(1)

Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1.

(2)

Dz.U. L 377 z 27.12.2006, s. 1.

(3)

Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.

(4)

Dz.U. L 28 z 31.1.2014, s. 17.

Informacja prawna