PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 117kWORD 54k
5.2.2015
PE549.927v01-00
 
B8-0134/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la practicile sociale abuzive în transportul aerian din Europa


Marie-Christine Arnautu

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la practicile sociale abuzive în transportul aerian din Europa  
B8-0134/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii(1),

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1899/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile(2);

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE(3),

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 83/2014 al Comisiei din 29 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(4),

–       având în vedere orientările Comisiei Europene referitoare la ajutoarele publice în favoarea aeroporturilor și a companiilor aeriene din 20 februarie 2014,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât sectorul aviatic este un sector dinamic dar foarte dependent de ciclurile economice, de contextul geopolitic și de costul carburanților;

B.     întrucât ascensiunea companiilor low-cost în Europa are loc pretutindeni prin eludarea normelor de drept al muncii și a celor în materie de protecție socială;

C.     întrucât în Franța mai multe companii de acest tip au fost condamnate pentru încălcarea acestor norme;

D.     întrucât unele companii de acest tip au filiale în paradisuri fiscale precum Jersey sau Insulele Cayman;

E.     întrucât reglementările europene în domeniul social sunt insuficiente pentru a împiedica practicile sociale abuzive;

1.      solicită ca „baza de reședință” a personalului să determine jurisdicția aplicabilă în materie de legislație a muncii;

2.      solicită o clarificare a statutului de lucrător independent în vederea evitării fraudelor;

3.      solicită Comisiei să ia măsuri adaptate pentru a evita, în Europa, orice practică abuzivă din partea companiilor low-cost în detrimentul protecției sociale a salariaților și al securității pasagerilor;

4.      solicită efectuarea unor anchete menite să evite o concurență neloială din partea acestor companii;

5.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și statelor membre.

(1)

JO L 18, 21.1.1997, p. 1.

(2)

JO L 377, 27.12.2006, p. 1.

(3)

JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(4)

JO L 28, 31.1.2014, p. 17.

Notă juridică