NÁVRH UZNESENIA
PDF 119kWORD 53k
5.2.2015
PE549.927v01-00
 
B8-0134/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o nelojálnych sociálnych praktikách v leteckej doprave v Európe


Marie-Christine Arnautu

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o nelojálnych sociálnych praktikách v leteckej doprave v Európe  
B8-0134/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb(1),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1899/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva(2),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES(3),

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 83/2014 z 29. januára 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008(4),

–       so zreteľom na usmernenia Európskej komisie o podpore z verejných zdrojov v prospech letísk a leteckých spoločností z 20. februára 2014,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže letecký sektor je dynamický, ale závislý od hospodárskych cyklov, geopolitického kontextu a nákladov na palivo;

B.     keďže vzostup nízkonákladových spoločností v Európe sa uskutočňuje všade cestou porušovania pravidiel pracovného práva a sociálnej ochrany;

C.     keďže niektoré z týchto spoločností boli odsúdené vo Francúzsku za porušenie týchto pravidiel;

D.     keďže niektoré z týchto spoločností majú filiálky v daňových rajoch, ako je Jersey alebo Kajmanské ostrovy;

E.     keďže európske predpisy v sociálnej oblasti nie sú dostatočné na to, aby zabránili nelojálnym sociálnym praktikám;

1.      žiada, aby sa stalo pravidlom, že pracovné právo sa bude uplatňovať podľa domovskej základne personálu;

2.      vyžaduje reguláciu nezávislého štatútu s cieľom zabrániť podvodom;

3.      žiada, aby Komisia prijala primerané opatrenia s cieľom zabrániť akýmkoľvek nelojálnym sociálnym praktikám nízkonákladových spoločností na úkor sociálnej ochrany zamestnancov a bezpečnosti cestujúcich v Európe;

4.      žiada, aby sa uskutočnili vyšetrovania s cieľom zabrániť nelojálnej konkurencii týchto spoločností;

5.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.

(1)

Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 377, 27.12.2006, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 28, 31.1.2014, s. 17.

Právne oznámenie