PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 104kWORD 51k
5.2.2015
PE549.927v01-00
 
B8-0134/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o nepošteni socialni praksi v sektorju letalskega prevoza v Evropi


Marie-Christine Arnautu

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o nepošteni socialni praksi v sektorju letalskega prevoza v Evropi  
B8-0134/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev(1),

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1899/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva(2),

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES(3),

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 83/2014 z dne 29. januarja 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(4),

–       ob upoštevanju smernic Evropske Komisije z dne 20. februarja 2014 o javni podpori letališčem in letalskim družbam,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker je letalski prevoz dinamičen sektor, a zelo odvisen od poslovnih ciklov, geopolitičnih razmer in cene goriva;

B.     ker se pri razmahu nizkocenovnih letalskih družb v Evropi ne spoštujejo predpisi s področja delovnega prava in socialne zaščite;

C.     ker je bilo več tovrstnih družb v Franciji obsojenih zaradi kršenja teh predpisov;

D.     ker imajo nekatere tovrstne družbe podružnice v davčnih oazah, kot sta Jersey ali Kajmanski otoki;

E.     ker je evropska socialna ureditev pomanjkljiva in z njo ni mogoče preprečiti nepoštene socialne prakse;

1.      poziva, naj se kot pravilo pri izvajanju delovnega prava za osebje uporablja ustrezna „domača baza“;

2.      zahteva ustrezno ureditev statusa samozaposlenega, da bi preprečili goljufije;

3.      poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi bo nizkocenovnim letalskim družbam preprečila nepošteno socialno prakso, zaradi katere so zaposleni slabše socialno zaščiteni, slabša pa je tudi varnost potnikov;

4.      poziva k izvajanju preiskav, da bi tem družbam preprečili nepošteno konkurenco;

5.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

(1)

UL L 18, 21.1.1997, str. 1.

(2)

UL L 377, 27.12.2006, str. 1.

(3)

UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(4)

UL L 28, 31.1.2014, str. 17.

Pravno obvestilo