FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 113kWORD 51k
5.2.2015
PE549.927v01-00
 
B8-0134/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om illojal social praxis inom EU:s lufttransportsektor


Marie-Christine Arnautu

Förslag till Europaparlamentets resolution om illojal social praxis inom EU:s lufttransportsektor  
B8‑0134/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (utstationeringsdirektivet)(1),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1899/2006 av den 12 december 2006 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart(2),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG(3),

–       med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 83/2014 av den 29 januari 2014 om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008(4),

–       med beaktande av kommissionens riktlinjer av den 20 februari 2014 för statligt stöd till flygplatser och lufttrafikföretag,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Luftfartssektorn är en dynamisk sektor, men den är mycket beroende av konjunkturcyklerna, den geopolitiska situationen och bränslepriserna.

B.     Överallt i Europa vinner lågprisflygbolag terräng genom att kringgå arbetsrättsliga bestämmelser och bestämmelser om socialt skydd.

C.     Flera av dessa bolag har i Frankrike dömts för överträdelse av nämnda bestämmelser.

D.     Vissa av bolagen har filialer i skatteparadis, t.ex. på Jersey eller Caymanöarna.

E.     EU:s sociallagstiftning är otillräcklig för att förhindra illojal social praxis.

1.      Europaparlamentet kräver att personalens ”hemmabas” ska vara regeln när det gäller tillämpningen av arbetsrätten.

2.      Europaparlamentet kräver att egenföretagarstatusen noggrant regleras för att förhindra bedrägerier.

3.      Europaparlamentet begär att kommissionen vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra att lågprisflygbolagen tillämpar illojal social praxis som inverkar negativt på de anställdas sociala skydd och passagerarnas säkerhet.

4.      Europaparlamentet begär att utredningar genomförs för att förhindra illojal konkurrens från dessa lågprisflygbolags sida.

5.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

(1)

EUT L 18, 21.1.1997, s. 1.

(2)

EUT L 377, 27.12.2006, s. 1.

(3)

EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(4)

EUT L 28, 31.1.2014, s. 17.

Rättsligt meddelande