Postup : 2015/2559(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0136/2015

Předložené texty :

B8-0136/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0040

NÁVRH USNESENÍ
PDF 139kWORD 70k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.929v01-00
 
B8-0136/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem (2015/2559(RSP))


Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem (2015/2559(RSP))  
B8‑0136/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o humanitární situaci v Iráku a Sýrii, zejména na usnesení ze dne 18. září 2014 o situaci v Iráku a Sýrii a ofenzivě IS, včetně pronásledování menšin(1),

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–       s ohledem na vyjádření vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zeida Ra’ada Al Husseina ze dne 8. září 2014 k násilí v Sýrii a Iráku,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech,

–       s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva S-22/1 ze dne 1. září 2014 o situaci v oblasti lidských práv v Iráku ve světle porušování lidských práv ze strany takzvaného Islámského státu v Iráku a Levantě a dalších skupin,

–       s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu, která byla otevřena k podpisu dne 11. května 2011 v Istanbulu (Turecko),

–       s ohledem na vyjádření vyslance OSN pro Irák, vysokého komisaře pro lidská práva OSN, a zástupkyně generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti přednesená v Radě bezpečnosti OSN dne 18. listopadu 2014,

–       s ohledem na Pekingskou deklaraci z roku 1995 a akční platformu pro rovnost pohlaví,

–       s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte,

–       s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 15. prosince 2014,

–       s ohledem na deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–
   s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly,

–       s ohledem na pokyny EU týkající se podpory a ochrany svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení přijaté dne 24. června 2013,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že pokračující násilí v Sýrii a Iráku vede k nebývalé humanitární krizi s miliony vysídlených osob, které denně čelí násilí a potřebují potraviny, vodu, zdravotní péči a přístřeší; vzhledem k tomu, že v této krizi se etnické a náboženské menšiny nacházejí v obzvlášť citlivé situaci; vzhledem k tomu, že lidé prchající před násilím jsou nuceni hledat útočiště v sousedních zemích, čímž ještě více zatěžují také společenství, která je přijímají;

B.     vzhledem k tomu, že již tak katastrofální situace v Sýrii způsobená přetrvávající občanskou válkou se ještě zhoršila v důsledku násilného extremismu bojovníků takzvaného Islámského státu v Sýrii i v sousedním Iráku;

C.     vzhledem k tomu, že počet vnitřně vysídlených osob v Sýrii se odhaduje na 7,6 milionu a v Iráku na 1,8 milionu;

D.     vzhledem k tomu, že v Sýrii a Iráku bylo Islámským státem zavražděno nebo uneseno mnoho žen a dětí; vzhledem k tomu, že unesené ženy a dívky byly podle neověřených zpráv znásilněny nebo vystaveny sexuálnímu násilí, nuceny k sňatku s bojovníky nebo prodány jako sexuální otrokyně; vzhledem k tomu, že některé ženy byly prodány do otroctví za pouhých 25 USD;

E.     vzhledem k tomu, že takzvaný Islámský stát se dopustil mnoha brutálních činů, které představují zločiny proti lidskosti, včetně videozáznamů poprav a obětí;

F.     vzhledem k tomu, že ohavná vražda jordánského pilota Maáze Kasásba je posledním názorným příkladem podlé ideologie Islámského státu, která je v rozporu s nejzákladnějšími lidskými hodnotami a právy;

G.     vzhledem k tomu, že političtí a náboženští vůdci mají na všech úrovních povinnost bojovat proti extremismu a terorismu a podporovat vzájemnou úctu mezi jednotlivci a náboženskými a etnickými skupinami;

H.     vzhledem k tomu, že zákony mezinárodního humanitárního práva a právní předpisy v oblasti lidských práv zakazují cílené útoky na jednotlivce či skupiny na základě jejich náboženství nebo etnického původu a útoky na civilisty, kteří se neúčastní probíhajících střetů; vzhledem k tomu, že takové útoky mohou představovat válečné zločiny a zločiny proti lidskosti;

I.      vzhledem k tomu, že expanze kalifátu Islámský stát a jeho extremistické aktivity nejsou přímou hrozbou pouze pro obyvatele Sýrie a Iráku, ale rovněž pro bezpečnost celého regionu;

J.      vzhledem k tomu, že stovky zahraničních bojovníků, včetně mnoha osob z členských států EU, se údajně podílejí na bojích na straně Islámského státu; vzhledem k tomu, že tito občané EU byli označení za bezpečnostní hrozbu;

K.     vzhledem k tomu, že OSN a další mezinárodní organizace informovaly o rozsáhlém porušování lidských práv Islámským státem v Iráku a Sýrii, včetně cíleného vraždění křesťanů a jiných etnických a náboženských skupin; vzhledem ke vzrůstajícím obavám v souvislosti s životními podmínkami osob, které jsou doposud uvězněny v oblastech kontrolovaných silami Islámského státu;

L.     vzhledem k tomu, že ve zprávě Výboru OSN pro práva dítěte z února 2015 se uvádí, že bojovníci Islámského státu prodávají unesené děti do sexuálního otroctví a jiné zabíjejí, a to i ukřižováním a upalováním zaživa;

1.      bezvýhradně odsuzuje vraždění, únosy, znásilňování, sexuální násilí a mučení, kterého se bojovníci Islámského státu dopouštějí v Sýrii a Iráku, a je přesvědčen, že toto konání lze považovat za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti; dále odsuzuje násilné činy, které páchá Asadův režim v Sýrii na vlastním obyvatelstvu;

2.      vyjadřuje rostoucí znepokojení nad zhoršující se humanitární situací a situací v oblasti lidských práv v Sýrii a Iráku a nad porušováním mezinárodního humanitárního práva, zejména v souvislosti s povstáním Islámského státu;

3.      je přesvědčen, že nestabilita v Sýrii způsobená přetrvávající občanskou válkou přispěla k expanzi Islámského státu;

4.      je hluboce znepokojen teroristickými činy páchanými takzvaným Islámským státem a přidruženými skupinami na ženách a dívkách i na křesťanech a příslušnících jiných etnických a náboženským menšin;

5.      dále zdůrazňuje význam přijetí náležitých opatření k zajištění bezpečnosti žen a dívek a rovněž členů náboženských a etnických menšinových skupin v Sýrii a Iráku;

6.      vyjadřuje politickou podporu právu náboženských a etnických menšin na sebeobranu, pokud je to nutné pro zajištění jejich bezpečnosti; dále vyzývá mezinárodní společenství, aby poskytlo ochranu všem, kteří prchají před terorismem a násilím;

7.      bezvýhradně odsuzuje násilné náboženské konverze křesťanů a jiných náboženských a etnických menšin v Sýrii a Iráku, které si vynucuje takzvaný Islámský stát;

8.      je přesvědčen, že je třeba vynaložit veškeré úsilí v boji proti terorismu a k tomu, aby osoby, které za těmito činy stojí, byly pohnány k zodpovědnosti; dále je přesvědčen, že mezinárodní odpověď na tento terorismus musí být v souladu s mezinárodními právními předpisy;

9.      znovu odsuzuje násilí páchané na místních lesbických ženách, homosexuálech, bisexuálech a transsexuálech a vraždy těchto osob, které zůstávají zcela nepotrestány; zdůrazňuje, že vzhledem k omezené podpoře rodiny a komunity a slabé ochraně ze strany vlády jsou tyto osoby v tomto regionu v mimořádném ohrožení a jejich bezpečnost zůstává nejistá i mezi uprchlíky a v některých hostitelských zemích; vyzývá vládu Iráku, delegaci EU v Iráku a ambasády členských států v tomto regionu, aby lesbickým ženám, homosexuálům, bisexuálům a transsexuálům poskytly ochranu a urychlily jejich přesídlení, pokud prchají kvůli obavám o svou bezpečnost;

10.    vyjadřuje své pobouření nad zprávami, že bojovníci Islámského státu využívají děti, včetně těch s duševními problémy, jako sebevražedné atentátníky a živé štíty, unesené děti prodávají do sexuálního otroctví a jiné zabíjejí, a to i ukřižováním či upálením zaživa;

11.    vyzývá k tomu, že byla učiněna veškerá potřebná opatření k záchraně dětí v rukou Islámského státu a k odsouzení pachatelů těchto zločinů; dále nicméně uznává, že v současnosti se mezinárodní společenství zdá být bezmocné, než aby mohlo bojovníky pohnat za závažné porušování lidských práv k odpovědnosti;

12.    vyzývá členské státy, aby spolupracovaly s mezinárodními partnery a využily všechny možné prostředky, včetně vhodné vojenské pomoci, s cílem podpořit občany Sýrie a Iráku v boji proti hrozbě Islámského státu;

13.    vyzývá k účinnějšímu prosazování dodržování zbrojního embarga OSN a zmrazení majetku a k vymáhání sankcí vůči obchodníkům s ropou pocházející z oblastí kontrolovaných Islámským státem, aby se zastavily finanční toky, které Islámskému státu umožňují obchodovat a financovat své teroristické aktivity;

14.    podporuje všechny aktéry zapojené do boje proti Islámskému státu a dalším ozbrojeným/teroristickým skupinám; dále vyzývá všechny subjekty a vlády regionu, aby plně spolupracovaly v boji proti hrozbě Islámského státu; zdůrazňuje nezbytnost takové spolupráce pro bezpečnost v tomto regionu;

15.    je přesvědčen, že v otázce boje proti hrozbě, již představuje Islámský stát, musí zůstat otevřené všechny možnosti a nelze žádnou vyloučit; vyzývá dále Evropskou Unii a její členské státy a rovněž další mezinárodní aktéry, aby úzce spolupracovaly na přípravě bezodkladné a komplexní reakce na hrozbu ze strany Islámského státu;

16.    vyjadřuje znepokojení nad tím, že k povstání Islámského státu se údajně připojily stovky zahraničních bojovníků, včetně občanů členských států EU; vyzývá dále k mezinárodní spolupráci při přijímání vhodných právních opatření proti osobám podezřelým z účasti na teroristické činnosti;

17.    vítá nedávné osvobození syrského města Kobani z područí Islámského státu a vyjadřuje uznání odvaze bojovníků syrských Jednotek lidové obrany, po jejichž boku stály kurdské ozbrojené milice (pešmerga) za podpory leteckých útoků mezinárodní koalice;

18.    vítá nedávný závazek Jordánska zintenzivnit svou ofenzívu proti Islámskému státu; vyzývá dále mezinárodní koalici bojující proti Islámskému státu, aby zlepšila své mise na nalezení a záchranu ztracených pilotů, aby se předešlo dalším únosům ze strany Islámského státu;

19.    je pevně přesvědčen, že boj proti Islámskému státu v Iráku nebude sám o sobě pro porážku extremistů dostačující;

20.    vyzývá k tomu, aby letecká vojenská operace proti Islámskému státu byla rozšířena i na území Sýrie, zejména do oblasti Rakka a jejího okolí;

21.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ESVČ, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, Lize arabských států a vládě Iráku.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0027.

Právní upozornění