Postup : 2015/2559(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0136/2015

Predkladané texty :

B8-0136/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0040

NÁVRH UZNESENIA
PDF 141kWORD 72k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.929v01-00
 
B8-0136/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v kontexte IŠ (2015/2559(RSP))


Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v kontexte IŠ (2015/2559(RSP))  
B8‑0136/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o humanitárnej situácii v Iraku a Sýrii vrátane toho z 18. septembra 2014 o situácii v Iraku a Sýrii a ofenzíve IŠ vrátane prenasledovania menšín(1)

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–       so zreteľom na pripomienky vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra´ada al-Husajna z 8. septembra 2014 týkajúce sa násilia v Sýrii a Iraku,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach,

–       so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva S-22/1 z 1. septembra 2014 o situácii v oblasti ľudských práv v Iraku vzhľadom na zneužívanie páchané takzvaným Islamským štátom v Iraku a Levante a skupinami, ktoré sú s ním prepojené,

–       so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý bol otvorený na podpis 11. mája 2011 v Istanbule v Turecku,

–       so zreteľom na vyjadrenia vyslanca OSN v Iraku, vysokého komisára OSN pre ľudské práva a zástupkyne generálneho tajomníka OSN pre humanitárne veci v Bezpečnostnej rade z 18. novembra 2014,

–       so zreteľom na Pekinskú deklaráciu z roku 1995 a akčnú platformu v oblasti rodovej rovnosti,

–       so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–       so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 15. decembra 2014,

–       so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva alebo viery z roku 1981,

–
   so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a na dodatkové protokoly k nim,

–       so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa podpory a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery, prijaté 24. júna 2013,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže pokračujúce násilie v Sýrii a Iraku spôsobilo bezprecedentnú humanitárnu krízu, pričom boli vysídlené milióny ľudí, ktorí sa každodenne čelia násiliu a ktorí potrebujú potraviny, vodu, zdravotnú starostlivosť a prístrešie; keďže etnické a náboženské menšiny sa v rámci tejto krízy ocitajú v mimoriadne zraniteľnej situácii; keďže tí, ktorí pred násilím utekajú, sú nútení hľadať útočisko v susedných krajinách, čo vytvára ďalší tlak na komunity, ktoré ich prichyľujú;

B.     keďže už aj tak katastrofálna situácia v Sýrii spôsobená pokračujúcou občianskou vojnou sa v dôsledku násilného extrémizmu bojovníkov tzv. Islamského štátu (IŠ) v Sýrii a susednom Iraku ešte zhoršila;

C.     keďže počet osôb vysídlených v rámci krajiny sa v Sýrii odhaduje na 7,6 milióna a v Iraku na 1,8 milióna;

D.     keďže množstvo žien a detí bolo v Sýrii a v Iraku Islamským štátom zabitých alebo unesených; keďže tieto unesené ženy a dievčatá boli údajne znásilňované alebo sexuálne zneužívané, nútené uzatvárať manželstvá s bojovníkmi alebo predávané do sexuálneho otroctva; keďže niektoré ženy boli predané ako otrokyne iba za 25 USD;

E.     keďže tzv. Islamský štát spáchal množstvo brutálnych činov, ktoré sú zločinmi proti ľudskosti, vrátane stínania hláv a upaľovania zachytených na videozáznamoch;

F.     keďže ohavná vražda jordánskeho pilota Moaza al-Kasasbeha je posledným príkladom zvrátenej ideológie Islamského štátu, ktorá je v rozpore s väčšinou základných ľudských hodnôt a práv;

G.     keďže politickí a náboženskí vodcovia majú povinnosť na všetkých úrovniach bojovať proti extrémizmu a terorizmu a podporovať vzájomné rešpektovanie medzi jednotlivcami a náboženskými a etnickými skupinami;

H.     keďže medzinárodné humanitárne právo a právo v oblasti dodržiavania ľudských práv zakazuje prenasledovanie jednotlivcov alebo skupín na základe náboženskej alebo etnickej identity, ako aj útoky proti civilným obyvateľom, ktorí sa nezúčastňujú na ozbrojených akciách; keďže takéto činy môžu predstavovať vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti;

I.      keďže rozširovanie „kalifátu“ Islamského štátu a jeho extrémistických aktivít predstavuje priamu hrozbu nielen pre obyvateľov Sýrie a Iraku, ale aj pre bezpečnosť širšieho regiónu;

J.      keďže stovky bojovníkov zo zahraničia vrátane mnohých členských štátov EÚ sa údajne zapojili do bojov na strane IŠ; keďže títo občania EÚ sa považujú za bezpečnostné riziko;

K.     keďže OSN a ďalšie medzinárodné organizácie informujú o rozsiahlom porušovaní ľudských práv zo strany IŠ v Iraku a Sýrii vrátane cieleného zabíjania kresťanov a ďalších príslušníkov menšinových etnických a náboženských skupín; keďže narastajú obavy v súvislosti so  životnými podmienky tých, ktorí sú naďalej uväznení v oblastiach pod kontrolou síl IŠ;

L.     keďže v správe Výboru OSN pre práva dieťaťa z februára 2015 sa konštatuje, že bojovníci IŠ predávajú unesené deti ako sexuálnych otrokov a ďalšie zabíjajú, pričom používajú ukrižovanie a pochovávanie zaživa;

1.      bezvýhradne odsudzuje zabíjanie, únosy, znásilňovanie, sexuálne násilie a mučenie páchané bojovníkmi IŠ v Sýrii a Iraku a je presvedčený, že takéto činy by bolo možné považovať za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti; odsudzuje okrem toho činy násilia, ktorých sa dopúšťa Asadov režim v Sýrii proti vlastným ľuďom;

2.      vyjadruje narastajúce obavy v súvislosti so zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou a situáciou v oblasti ľudských práv v Sýrii a Iraku a s porušovaním medzinárodného humanitárneho práva, a to predovšetkým v kontexte vzbury Islamského štátu;

3.      je presvedčený, že nestabilita v Sýrii spôsobená pokračujúcou občianskou vojnou, prispela k rozširovaniu Islamského štátu;

4.      je hlboko znepokojený teroristickými činmi spáchanými proti ženám a dievčatám tzv. Islamským štátom a skupinami, ktoré sú s ním prepojené, vrátane teroristických činov proti kresťanom iným etnickým a náboženským menšinám

5.      zdôrazňuje ďalej dôležitosť podniknutia vhodných opatrení zaručujúcich bezpečnosť žien a dievčat v Sýrii a Iraku, ako aj príslušníkov menšinových náboženských a etnických skupín;

6.      politicky podporuje právo na sebaochranu náboženských a etnických menšín tam, kde je to potrebné na zaistenie ich bezpečnosti; vyzýva ďalej medzinárodné spoločenstvo, aby ochránilo všetkých, ktorí utekajú pred terorizmom alebo násilnými činmi;

7.      bezvýhradne odsudzuje vynútené náboženské konvertovanie kresťanov a iných náboženských a etnických menšín v Sýrii a Iraku zo strany tzv. síl Islamského štátu;

8.      je presvedčený, že sa musí vyvinúť všetko úsilie na boj proti terorizmu a na vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí sa na ňom podieľajú; okrem toho je presvedčený, že medzinárodná reakcia na takýto terorizmus by sa mala uskutočniť v súlade s medzinárodným právom;

9.      opätovne odsudzuje násilie voči LGBT osobám a ich vraždenie, ku ktorým dochádza v regióne úplne beztrestne; poukazuje na to, že situácia LGBT osôb v regióne je osobitne zraniteľná s ohľadom na obmedzenú podporu zo strany rodiny a komunity a s ohľadom na obmedzenú ochranu zo strany vlády, a že ich bezpečnosť je stále ohrozená v utečeneckých komunitách alebo určitých spoločnostiach hostiteľských krajín; vyzýva irackú vládu, delegáciu EÚ v Iraku a veľvyslanectvá členských štátov EÚ v regióne, aby zabezpečili ochranu LGBT osôb a urýchlili presídlenie tých z nich, ktorí utekajú z obavy o bezpečnosť;

10.    je znechutený správami o zneužívaní detí bojovníkmi IŠ vrátane mentálne postihnutých detí ako samovražedných bombových útočníkov a ľudské štíty a predávaním unesených detí ako sexuálnych otrokov a zabíjaním ďalších, pričom požívajú ukrižovanie a pochovávanie zaživa;

11.    žiada vykonanie všetkých potrebných opatrení na oslobodenie detí spod vplyvu IŠ a potrestanie páchateľov trestných činov; uznáva však zároveň, že v súčasnosti je zrejme medzinárodné spoločenstvo bezmocné vo svojej snahe vyvodiť zodpovednosť voči bojovníkom za hrozné zneužívanie ľudských práv;

12.    vyzýva členské štáty, aby spolupracovali s medzinárodnými partnermi na využití všetkých dostupných prostriedkov vrátane primeranej vojenskej pomoci s cieľom pomôcť Sýrčanom a Iračanom v boji proti hrozbe IŠ;

13.    žiada účinnejšie presadzovanie zbrojného embarga OSN, zmrazenia majetku a sankcií voči obchodníkom s ropou, ktorá sa ťaží v oblastiach ovládaných IŠ, s cieľom odseknúť finančné toky, ktoré IŠ umožňujú obchodovať a financovať svoje teroristické aktivity;

14.    podporuje všetkých, ktorí sa zapájajú do boja proti terorizmu IŠ a proti iným ozbrojeným či teroristickým skupinám; ďalej vyzýva všetky regionálnych aktérov a vlády, aby plne spolupracovali v boji proti hrozbe, ktorú IŠ predstavuje; zdôrazňuje, že takáto spolupráca je zásadná z hľadiska bezpečnosti v regióne;

15.    domnieva sa, že pokiaľ ide o boj proti hrozbe, ktorú predstavuje IŠ, je nutné ponechať všetky možnosti otvorené a nič vylúčiť; ďalej vyzýva Európsku úniu, jej členské štáty a ďalších medzinárodných aktérov, aby úzko spolupracovali na vypracovaní bezodkladnej a komplexnej reakcie na hrozbu, ktorú IŠ predstavuje;

16.    vyjadruje znepokojenie nad správami, podľa ktorých sa k bojom vedeným IŠ pripojili stovky bojovníkov zo zahraničia vrátane občanov členských štátov EÚ; ďalej vyzýva na medzinárodnú spoluprácu s cieľom prijať príslušné právne opatrenia proti akýmkoľvek jednotlivcom podozrivým zo zapojenia sa do teroristických činov;

17.    víta nedávne oslobodenie sýrskeho mesta Kobane spod síl IŠ a vyjadruje uznanie nad statočnosťou sýrskych jednotiek ľudovej obrany, ktorým pomáhajú kurdské sily Pešmerga, za podpory leteckých útokov medzinárodnej koalície;

18.    víta nedávny záväzok Jordánska zintenzívniť útoky proti IŠ; vyzýva ďalej medzinárodnú koalíciu bojujúcu proti IŠ, aby zlepšila svoje pátracia a záchranné misie po stratených pilotoch a zabránila tak ich zajatiu zo strany IŠ;

19.    je pevne presvedčený, že boj proti IŠ iba v Iraku nebude stačiť na porážku extrémistov;

20.    žiada, aby sa letecká kampaň proti IŠ rozšírila do Sýrie, a najmä do mesta Rakka a jeho okolia;

21.    poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, ESVČ, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, Arabskej lige a irackej vláde.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0027.

Právne oznámenie