Menettely : 2015/2559(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0137/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0137/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0040

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 142kWORD 72k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.930v01-00
 
B8-0137/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


erityisesti IS-järjestöön liittyvästä humanitaarisesta kriisistä Irakissa ja Syyriassa (2015/2559(RSP))


Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma erityisesti IS-järjestöön liittyvästä humanitaarisesta kriisistä Irakissa ja Syyriassa (2015/2559(RSP))  
B8‑0137/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Irakista ja Syyriasta,

–       ottaa huomioon ulkoasioiden neuvoston päätelmät Irakista ja Syyriasta ja erityisesti 15. joulukuuta 2014 annetut päätelmät,

–       ottaa huomioon 30. elokuuta 2014 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät Irakista ja Syyriasta,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan (jäljempänä: varapuheenjohtaja / korkea edustaja) julkilausumat Irakista ja Syyriasta,

–       ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2139 (2014), 2165 (2014) ja 2170 (2014) ja YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman S-22/1,

–       ottaa huomioon Syyrian arabitasavallan tilannetta käsittelevän YK:n riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission 14. marraskuuta 2014 julkaiseman raportin ”Rule of Terror: Living under ISIS in Syria”,

–       ottaa huomioon lasten oikeuksien komitean 4. helmikuuta 2015 päivätyt päätössanat Irakia koskevista yhdistetyistä jaksottaisista raporteista nro 2–4,

–       ottaa huomioon YK:n pääsihteerin julkilausumat Irakista ja Syyriasta,

–       ottaa huomioon 5. syyskuuta 2014 pidetyn Naton huippukokouksen yhteydessä annetun julkilausuman,

–       ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2013 hyväksytyt EU:n suuntaviivat uskonnon tai vakaumuksen vapauden edistämisestä ja suojelemisesta,

–       ottaa huomioon 15. syyskuuta 2014 hyväksytyt Irakin turvallisuustilannetta käsittelevän Pariisin konferenssin päätelmät,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja 17. tammikuuta 2013 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman EU:n ja Irakin välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta(1),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että Syyriassa jatkuvassa väkivaltaisessa konfliktissa on hallituksen ja terroristien toimien seurauksena tapahtunut humanitaarinen katastrofi, jollaista ei ole historiassa nähty ja jossa on kuollut yli 200 000 ihmistä, lähinnä siviilejä, ja jonka vuoksi yli 7,6 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään asuinsijoiltaan kotimaansa sisällä ja yli 12,2 miljoonaa syyrialaista tarvitsee kipeästi apua kotimaassaan; toteaa, että yli 3,8 miljoonaa syyrialaista on paennut maastaan lähinnä Libanoniin (1 160 468 pakolaista), Turkkiin (1 623 839), Jordaniaan (621 773), Irakiin (235 563) ja Egyptiin/Pohjois-Afrikkaan (160 772);

B.     ottaa huomioon, että Irakin humanitaarinen tilanne muuttuu koko ajan huonommaksi terroristijärjestö Islamilaisen valtion (IS) konfliktin, väkivallan ja sorron vuoksi; ottaa huomioon, että yli 5,2 miljoonaa ihmistä on pikaisen humanitaarisen avun tarpeessa ja että 2,1 miljoonaa irakilaista on joutunut siirtymään pois asuinsijoiltaan; toteaa, että 3,6 miljoonaa ihmistä asuu IS:n hallitsemalla alueella ja että 2,2 miljoonaa näistä on pikaisen avun tarpeessa ja erityisen hankalasti tavoitettavia;

C.     toteaa, että monet pakolaiset ja asuinsijoiltaan lähtemään joutuneet ihmiset eivät ole rekisteröityneet, mikä jättää rekisteröimättömän väestön välttämättömän humanitaarisen avun ja suojaa koskevien perustoimien ulkopuolelle;

D.     toteaa, että terroristijärjestö IS on brutaalilla ja summittaisella väkivallalla vallannut osia Luoteis-Irakista, myös Irakin toiseksi suurimman kaupungin Mosulin, teloittanut mielivaltaisesti Irakin kansalaisia, määrännyt voimaan šaria-lain tiukan tulkinnan, šiiojen, sufien, sunnien, jesidien, kurdien ja kristittyjen hartaudenharjoittamispaikkojen ja pyhiinvaelluspaikkojen tuhoamisen sekä muut siviiliväestöön kohdistetut barbaariset hirmuteot, jotka vaikuttavat erityisesti naisiin ja lapsiin;

E.     toteaa, että Irakin armeijan entisiä sotilaita on liittynyt IS-järjestöön ja että armeijaa vaivaa korruptio, joka estää IS-järjestön tehokkaan torjunnan;

F.     ottaa huomioon, että vuosikausien sorto ja identiteettipolitiikka ovat ruokkineet parhaillaan riehuvia etnisiä jännitteitä ja väkivaltaa, minkä seurauksena kaikki konfliktin osapuolet ovat syyllistyneet kansainvälisen humanitaarisen oikeuden törkeisiin rikkomisiin ja aiheuttaneet kaikille Irakin väestöryhmille ja uskonnollisille ryhmille kärsimyksiä;

G.     huomauttaa, että terroristijärjestö IS on lainvastainen, ja se on perustanut hallussaan oleville alueille laittomia ns. šaria-tuomioistuimia, jotka ovat panneet täytäntöön miehiin, naisiin ja lapsiin kohdistuvia julmia ja epäinhimillisiä rangaistuksia; ottaa huomioon, että IS-järjestö on julkaissut rikoslain, jossa luetellaan rikoksista langetettavia barbaarisia ja keskiaikaisia väkivaltarangaistuksia, kuten amputointi, kivittäminen ja ristiinnaulitseminen;

H.     toteaa, että IS-järjestö on aloittanut järjestelmälliset etniset puhdistukset Pohjois-Irakissa ja Syyriassa ja tehnyt etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistettuja sotarikoksia, kuten mielivaltaisia joukkoteloituksia ja kidnappauksia; toteaa, että YK on jo raportoinut kohdennetuista tappoiskuista, pakkokäännytyksistä, sieppauksista, raiskauksista, naisten salakuljetuksesta ja kidnappauksista, naisten ja lasten orjuuttamisesta, lasten rekrytoimisesta itsemurhaiskujen tekijöiksi, seksuaalisesta ja fyysisestä väkivallasta ja kidutuksesta; toteaa, että IS-järjestö on kohdistanut iskuja kristittyjen, jesidien, turkmeenien, šabakkien, kakaiden, sabiaanien ja šiiojen yhteisöihin sekä moniin arabeihin ja sunnimuslimeihin;

I.      ottaa huomioon, että islaminuskosta luopuneisiin ja sukupuolisiin vähemmistöihin kuuluviin henkilöihin on erityisesti kohdistettu epäinhimillistä väkivaltaa;

J.      ottaa huomioon, että šiiojen puolisotilaallisten joukkojen kostoiskuja sunnimuslimien arabiväestöä kohtaan on Human Rights Watchin mukaan toteutettu sieppauksilla, mielivaltaisilla teloituksilla, kidutuksella ja tuhansien perheiden pakkosiirroilla ilman, että syyllisiä on rangaistu;

K.     panee merkille YK:n pakolaisasioiden päävaltuutetun (UNHCR) arvion siitä, että lähes puolet syyrialaisista on menettänyt kotinsa ja 40 prosenttia pakolaisista joutuu elämään ala-arvoisissa oloissa; ottaa huomioon, että YK:n mukaan kolme neljästä syyrialaisesta elää köyhyydessä ja työttömyysaste on yli 50 prosenttia; toteaa, että kaksi kolmasosaa Jordaniaan paenneista syyrialaisista elää köyhyysrajan alapuolella ja 55 prosenttia Libanonin syyrialaispakolaisista elää ala-arvoisissa tilapäissuojissa; toteaa, että pakolaisiin kohdistuva väkivalta ja syrjintä ovat lisääntyneet pakolaisia vastaanottaneissa maissa;

L.     toteaa, että Lähi-idässä on ankara talvi ja että UNHCR on lisännyt talviajan apuaan ja alkanut toteuttaa 206 miljoonan dollarin arvoista talviajan suunnitelmaa, jolla autetaan miljoonia alueen avuntarvitsijoita; toteaa, että jo toteutetuista toimenpiteistä huolimatta monet pakolaiset joutuvat elämään keskeneräisissä rakennuksissa ja riittämättömissä tilapäissuojissa, jotka jättävät heidät pakkasen, sankkojen lumisateiden ja kovien tuulten armoille; toteaa, että noin 740 000 Irakin sisäistä pakolaista joutuu elämään ala-arvoisissa asumuksissa ja että UNHCR pyrkii järjestämään heistä 600 000:lle talviajan apua Irakiin;

M.    toteaa, että Unicef toimittaa talviajan apua 916 000:lle lapselle Syyriaan, Irakiin, Libanoniin, Jordaniaan ja Turkkiin, joissa on yhteensä 1,3 miljoonaa avun tarpeessa olevaa lasta; toteaa, että Unicef ja Maailman elintarvikeohjelma käynnistivät tammikuussa 2015 kampanjan saadakseen 41 000:lle Za’atarin ja Azraqin pakolaisleireillä kipeästi apua tarvitsevalle pakolaislapselle 14 Jordanian dinaaria, joilla heidän perheensä voisivat ostaa lapsille talvivaatteita;

N.     toteaa, että YK:n lasten oikeuksien komitean 4. helmikuuta 2015 julkaisemassa raportissa todetaan, että lapsia käytetään ihmiskilpinä ja itsemurhapommittajina ja että heitä kidutetaan ja myydään orjiksi; ottaa huomioon, että useissa tapauksissa on raportoitu myös poikien joukkoteloituksista, mestauksista, ristiinnaulitsemisista ja elävältä hautaamisista;

O.     toteaa, että lämpötilojen noustessa kasvaa kulkutautien riski, joka liittyy heikkoon hygieniatilanteeseen ja turvallisen juomaveden saantiin etenkin yhteisissä ja tilapäisissä tiloissa;

P.     toteaa, että 1. joulukuuta 2014 Maailman elintarvikeohjelma joutui keskeyttämään elintärkeän elintarvikeapunsa 1,7 miljoonalle Syyrian pakolaiselle kansainvälisen rahoituskriisin vuoksi; toteaa, että kiireellisen vetoomuksen tuloksena Maailman elintarvikeohjelma sai kerättyä 88 miljoonaa dollaria ja jatkoi avun jakamista Libanonissa, Jordaniassa, Egyptissä ja Turkissa oleville pakolaisille; toteaa, että Maailman elintarvikeohjelman arvion mukaan Irakissa on tällä hetkellä 2,8 miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat elintarvikeapua; toteaa, että pelkästään Maailman elintarvikeohjelma tarvitsi kiireellisesti 214,5 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria ohjelmiinsa Syyriassa ja alueen muissa osissa ja että näistä 112,6 miljoonaa dollaria tarvittiin seuraavien neljän kuukauden elintarvikeapuun;

Q.     toteaa, että YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) mukaan vehnäntuotanto IS‑järjestön hallitsemalla alueella on romahtanut konfliktin, vähäisen sademäärän ja polttoainepulan tuloksena;

R.     toteaa, että konfliktin osapuolet ovat käyttäneet humanitaarista kärsimystä sodan tarkoituksiin ja varastaneet sekä laittomasti myyneet avustustuotteita, mikä on Geneven yleissopimusten vastaista;

S.     toteaa, että Human Rights Watch arvioi marraskuussa 2014, että IS-järjestö oli elokuussa 2014 alkaneiden hyökkäystensä jälkeen siepannut ja/tai tappanut yli 3 133 jesidiä, joiden joukossa oli myös lapsia; toteaa, että yli 50 000 jesidiä on joutunut siirtymään asuinseuduiltaan ja että 300 siepattua, pääosin naisia ja lapsia, on onnistunut pakenemaan IS:n vankeudesta; toteaa, että jesidinaiset ovat järjestelmällisen seksuaalisen välivallan ja orjuutuksen uhreja; toteaa, että uusimpien tietojen mukaan raiskatut tai IS-taistelijoiden kanssa naimisiin pakotetut naiset ovat tehneet itsemurhia; toteaa, että miehet ovat tehneet itsemurhia jouduttuaan katsomaan vaimojensa ja tyttäriensä raiskauksia;

T.     toteaa, että kipeästi kaivattua psykologista apua ei ole tarjolla konfliktin uhreille, joista monet ovat raiskauksen uhreja;

U.     toteaa, että alueella ei selvästikään ole sukupuoli- ja lisääntymisterveyteen erikoistuneita eikä seksuaalisen väkivallan ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan väkivallan uhreille tarkoitettuja yhdennettyjä palveluja;

V.     toteaa, että useimmilla lapsipakolaisilla ja asuinsijoiltaan siirtymään joutuneilla lapsilla ei ole pääsyä kouluopetuksen piiriin;

W.    toteaa, että komission mukaan noin 276 000 pakolaista on pyrkinyt laittomasti EU:n alueelle ja että näistä suurin osa yritti vaarallista Välimeren ylitystä; toteaa, että kansainvälisten järjestöjen mukaan lähes 2 prosenttia pakolaisista hukkui matkan aikana; toteaa, että rikollisjärjestöt lähettävät pakolaisia matkaan automaattiohjauksella varustetuilla ”aavelaivoilla”;

X.     toteaa, että 9. joulukuuta 2014 Genevessä järjestettiin pakolaisten uudelleensijoitusta koskeva konferenssi, jossa hallitukset lupasivat ottaa 100 000 Syyrian pakolaista; toteaa, että YK:n pakolaisasioiden päävaltuutetun mukaan valtioiden osuudet ovat yhä riittämättömiä alueen uudelleensijoitustarpeisiin nähden;

Y.     toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat keränneet yli 3,3 miljardia euroa Syyriassa olevien syyrialaisten hätäapua varten sekä pakolaisten ja heidän isäntämaidensa hätäapua varten; toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot olivat vuonna 2014 Irakin toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja ja että avun määrä oli 163 miljoonaa euroa; toteaa, että Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismi otettiin käyttöön Irakin hallituksen toivomuksesta;

Z.     toteaa, että EU on käyttänyt suunniteltua enemmän humanitaarisiin tarpeisiin ja että monien EU:n ulkopuolisten maiden lupaamia varoja ei aina ole edes lähetetty;

AA.  toteaa, että lukuisista pyynnöistä huolimatta kansainvälinen yhteisö ei ole onnistunut vastaamaan Syyrian ja Irakin sekä pakolaisia vastaanottaneiden maiden tarpeisiin; toteaa, että YK:n humanitaaristen asioiden apulaispääsihteerin Kyung-wha Kangin mukaan YK:n operaatioihin ei ole riittävästi rahoitusta, koska tarvittavista 2,3 miljardista dollarista on tähän mennessä saatu vasta 39 prosenttia; ottaa huomioon, että UNHCR on todennut, että alueilla työskenteleminen ja siviilien ja pakolaisten tarvitseman avun antaminen on hyvin hankalaa;

 

AB.  toteaa, että hätäavun saaminen ja sen toimittaminen perille konfliktialueella yhä oleville ihmisille Irakin eri osissa on ensiarvoisen tärkeää;

AC.  toteaa, että kansainvälinen yhteisö aikoo vastata oikeassa suhteessa sotilastoimiin siten, että vastauksen tarkoituksena on lievittää konfliktin ympäröimien siviilien kärsimyksiä;

AD.  toteaa, että tarvitaan konfliktin kaikkien osapuolten saamista mukaan helpottamaan esteetöntä ja periaatteellista humanitaarista pääsyä kaikille konfliktin alueille ja kaikkien sisäisten pakolaisten luokse sekä konfliktista kärsivien yhteisöjen vaikeapääsyisille alueille;

AE.   toteaa, että humanitaarisia ohjelmia hallinnoivien YK:n järjestöjen on varmistettava yhtenevämpi ja kustannustehokkaampi vastaus konfliktin keskellä elävän väestön tarpeisiin;

AF.   toteaa, että oikeutta ja sovintoa tarvitaan konfliktin jälkeisen ajan toimissa ja askeleena kohti osallistavaa, edustuksellista ja demokraattista hallintoa;

1.      tuomitsee jyrkästi Assadin hallinnon ja IS-järjestön terroristien julmat, järjestelmälliset ja laajalle levinneet ihmisoikeusrikkomukset ja väärinkäytökset Irakissa ja Syyriassa, mukaan luettuna panttivankien tappaminen, kaikki uskontoon tai etniseen ryhmään perustuva väkivalta sekä naisiin ja sukupuolisiin vähemmistöihin kohdistuva väkivalta; pitää valitettavana laittomien ns. šaria-tuomioistuinten perustamista IS-järjestön hallussa oleville alueille; toistaa ehdottomasti tuomitsevansa kidutuksen; ilmaisee syvän myötätuntonsa IS-järjestön hirmutöiden uhreille ja kehottaa vapauttamaan välittömästi kaikki panttivangit; tuomitsee jyrkästi IS-järjestön väkivallan lapsia kohtaan;

2.      korostaa, että Syyriassa käynnissä oleva sota ja IS-järjestön äskettäin mukanaan tuoma uhka muodostavat vakavan vaaran Irakin ja Syyria kansoille ja Lähi-Idälle laajemminkin; kehottaa Euroopan unionia esittelemään kokonaisvaltaisen alueellisen strategian IS-järjestön lyömiseksi ja osaltaan vaikuttamaan yhteisiin pyrkimyksiin humanitaarisen kriisin lieventämiseksi sekä Syyrian ja Irakin konfliktin lopettamiseksi; muistuttaa, että tarvitaan johdonmukaista vastausta, jotta voitaisiin koordinoida kaikkia osallistumisen näkökohtia ja tuettaisiin isäntävaltioita tarvittaessa sotilaallisen, humanitaarisen, kehitykseen liittyvän ja makrotaloudellisen avun keinoin;

3.      kannattaa IS-järjestön vastaisia kansainvälisiä toimia ja pitää myönteisenä liittouman osapuolten sitoutumista työskentelemään yhdessä yhteisen ja monialaisen pitkän aikavälin strategian puitteissa IS:n kukistamiseksi; korostaa, että osana tätä strategiaa olisi oltava tuki, jolla alueen valtiot voivat torjua väkivaltaisia ääriliikkeitä ja vastata asianmukaisilla välineillä terrorismin rahoitukseen;

4.      pitää pakolaisten humanitaarista tilannetta hälyttävänä ja kehottaa kansainvälistä yhteisöä vastaamaan kriisiin pikaisesti, selkeästi ja tehokkaasti, ja ymmärtämään, että humanitaariset tarpeet lisääntyvät räjähdysmäisesti ja että kansainvälisen yhteisön on yhä vaikeampaa antaa rahoitusta auttamiseen;

5.      korostaa, että konfliktin, humanitaarisen kärsimyksen ja radikalisoitumisen välillä on keskinäinen yhteys;

6.      pitää siviiliväestön suojelemista äärimmäisen tärkeänä kattavan alueellisen strategiansa puitteissa ja korostaa humanitaaristen toimien pitämistä erillään sotilaallisista ja terrorismin vastaisista toimista;

7.      kehottaa kansainvälistä yhteisöä kaksinkertaistamaan humanitaarista apua koskevat pyrkimyksensä; kehottaa unionia harkitsemaan lahjoittajien kokouksen koolle kutsumista ja painostamaan kaikkia lahjoittajavaltioita täyttämään lupauksensa ja toimimaan viipymättä niiden mukaisesti; suhtautuu myönteisesti EU:n jäsenvaltioiden antamiin sitoumuksiin, sillä EU on suurin taloudellisen avun ja tulevaisuutta koskevien sitoumusten antaja; kehottaa unionia lisäämään tukeaan YK:n humanitaarisen avun ohjelmille ja lujittamaan EU:n yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa;

8.      korostaa, että kriisi on ennennäkemättömän laaja ja siksi EU:n ja kansainvälisen yhteisön on pyrittävä ensisijaisesti lievittämään suojaa, ruokaa ja lääkkeitä tarvitsevien miljoonien syyrialaisten ja irakilaisten kärsimyksiä;

9.      tuomitsee sen, että yritykset toimittaa humanitaarista apua on jatkuvasti estetty, ja kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia kunnioittamaan yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta, ja erityisesti Assadin hallintoa ja IS-järjestöä helpottamaan humanitaarisen avun ja tuen toimittamista kaikkien mahdollisten kanavien kautta, myös valtiollisten rajojen ja rintamalinjojen yli, ja varmistamaan siviilikohteiden koskemattomuuden ja kaikkien lääkintähenkilöstöön kuuluvien ja humanitaarista työtä tekevien turvallisuuden YK:n turvallisuusneuvoston lukuisten asiaa koskevien päätöslauselmien mukaisesti;

10.    on vakuuttunut siitä, että välittömän humanitaarisen avun ja suojelun on oltava olennainen osa pitkän aikavälin strategioita konfliktin lopettamiseksi ja koteihinsa palaavien, asuinsijoiltaan muuttamaan joutuneiden henkilöiden ja pakolaisten, naiset mukaan luettuna, sosioekonomisten oikeuksien ja toimeentulomahdollisuuksien tukemiseksi, jotta varmistetaan heidän johtajuutensa ja osallistumisensa kehitys siten, että heillä on kykyä valita kestäviä ratkaisuja, jotka sopivat heidän tarpeisiinsa; pitää välttämättömänä käsitellä eri nais- ja lapsiryhmien erityisriskejä ja -tarpeita, sillä naisiin ja lapsiin kohdistuu useita ja toisiinsa limittyviä syrjinnän muotoja;

11.    kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita välittömästi hyväksymään erityistoimia, joilla puututaan naisten tilanteeseen Irakissa ja Syyriassa, taataan heidän vapautensa ja heidän kaikkein perustavimpien oikeuksiensa kunnioittaminen, sekä toteuttamaan toimenpiteitä naisiin ja lapsiin kohdistuvan hyväksikäytön, riiston ja väkivallan ja erityisesti tyttöjen pakkoavioliittojen ehkäisemiseksi; on erityisen huolestunut lisääntyneestä väkivallasta jesidinaisia kohtaan, joita IS-järjestön jäsenet vangitsevat, raiskaavat, käyttävät seksuaalisesti hyväkseen ja myyvät;

12.    kehottaa luomaan budjettikohdan ja ohjelmia, joilla vastataan perinpohjaisesti meneillään olevan konfliktin aikana seksuaalisen väkivallan tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan väkivallan uhriksi joutuneiden henkilöiden lääketieteellisiin tai psykologisiin tai sosiaalisiin tarpeisiin;

13.    vaatii jälleen painopisteeksi oikeuden saada kouluopetusta, joka on räätälöity meneillään olevan konfliktin aiheuttamiin erityistarpeisiin;

14.    kehottaa Irakissa ja Syyriassa toimivia kansainvälisiä humanitaarisia järjestöjä ja myös YK:n alaisia järjestöjä lisäämään lääkintä- ja neuvontapalvelujen antamista, psykologinen hoito ja tuki mukaan luettuna, IS-järjestön hyökkäystä paenneille ihmisille, jotka ovat joutuneet siirtymään asuinsijoiltaan, ja kiinnittämään erityistä huomiota kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin väestöryhmiin, eli seksuaalisen väkivallan uhreihin ja lapsiin;

15.    kehottaa EU:n jäsenvaltioita noudattamaan kansainvälisiä sitoumuksiaan ja hyväksymään sekä ottamaan vastaan ja käsittelemään turvapaikkahakemuksia yhä kasvavalta määrältä syyrialaisia pakolaisia, jotka vaarantavat henkensä päästäkseen Eurooppaan; kehottaa Euroopan unionia estämään Välimeren yli tehtävät hengenvaaralliset venematkat ja kohdistamaan huomionsa erityisesti salakuljettajiin ja ihmiskauppiaisiin; kehottaa Euroopan unionia lujittamaan ulkorajojensa valvontaa;

16.    muistuttaa, että lähinnä Assadin hallinnon raaka sota omaa kansaansa vastaan on saattanut Syyrian epävakaaseen tilaan, minkä seurauksena IS:n vaikutusvalta on kasvanut; on huolestunut siitä, että Syyrian konfliktiin osallistuu yhä enemmän ääri-islamistisia ryhmiä ja ulkomaalaisia taistelijoita; on lisäksi huolestunut väkivallan lisääntymisestä Syyriassa sekä maltillisen opposition hajanaisuudesta ja sen sisäisestä jakautumisesta; toteaa, että pysyvä ratkaisu edellyttää pikaista poliittista muutosta Syyrian johtaman osallistavan poliittisen prosessin muodossa kansainvälisen yhteisön tukemana; kehottaa EU:ta osoittamaan aloitteellisuutta tätä koskevien diplomaattisten pyrkimysten aikaansaamiseksi;

17.   kehottaa Irakin uutta johtoa toimimaan lupaamansa osallistavan hallituksen puolesta siten, että hallitus edustaisi kaikkien irakilaisten oikeutettuja etuja ja käsittelisi heidän epätoivoisia humanitaarisia tarpeitaan:

18.    tukee ihmisoikeusneuvoston YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle esittämää pyyntöä käynnistää Irakissa kiireesti operaatio, jonka tehtävänä on tutkia IS:n ja siihen yhteydessä olevien terroristiryhmien tekemiä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön loukkauksia ja rikkomuksia ja selvittää kyseisiä loukkauksia ja rikkomuksia koskevat tosiasiat ja olosuhteet, jotta vältetään rankaisemattomuus ja jotta varmistetaan täysi vastuuvelvollisuus;

19.    kehottaa ottamaan käyttöön menetelmiä, joilla merkitään ylös uhrien todistajanlausunnot, jotta rikoksiin syyllistyneet voidaan saada kansainvälisten tuomioistuinten tai paikallisten sotarikostuomioistuinten eteen;

20.    pyytää soveltamaan yhtäläisiä vastuuvelvollisuustoimia kaikkiin konfliktin osapuoliin ja takaamaan oikeusavun saamisen kaikille konfliktin uhreille; pitää äärimmäisen tärkeänä huolehtia niiden siviilien suojelusta, jotka ovat väkivallan saartamia eivätkä pääse turvaan tai voi saada elintärkeää humanitaarista apua;

21.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Irakin hallitukselle ja edustajien neuvostolle, Kurdistanin aluehallinnolle, YK:n pääsihteerille ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä kaikille Syyrian konfliktin osapuolille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0023.

Oikeudellinen huomautus