Förfarande : 2015/2566(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0169/2015

Ingivna texter :

B8-0169/2015

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0039

FÖRSLAG TILL BESLUT
PDF 114kWORD 52k
11.2.2015
PE549.962v01-00
 
B8-0169/2015

i enlighet med artikel 197 i arbetsordningen


om tillsättning av ett särskilt utskott för skatteavtal och andra åtgärder av liknande art eller med liknande syfte och fastställande av dess behörighetsområden, sammansättning och mandatperiod (2015/2566(RSO))


Talmanskonferensen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets beslut om tillsättning av ett särskilt utskott för skatteavtal och andra åtgärder av liknande art eller med liknande syfte och fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod (2015/2566(RSO))  
B8‑0169/2015

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av talmanskonferensens förslag,

–       med beaktande av kommissionens beslut att utreda bruket av skatteavtal enligt EU:s regler för statligt stöd i alla medlemsstater,

–       med beaktande av att alla medlemsstater enligt EU:s skatteregler är skyldiga att utan anmodan informera andra medlemsstater om skatteavtal, särskilt om det kan innebära uteblivna skatteintäkter i den andra medlemsstaten eller om skattebortfall kan bli följden av artificiella överföringar av vinster inom koncerner,

–      med beaktande av artikel 197 i arbetsordningen.

1.      Europaparlamentet beslutar att tillsätta ett särskilt utskott för skatteavtal och andra åtgärder av liknande art eller med liknande syfte för att undersöka praxis i tillämpningen av EU:s regler om statligt stöd och skatteregler med avseende på skatteavtal och andra åtgärder av liknande art och med liknande syften som utfärdats av medlemsstater, om sådan praxis framstår som ett avgörande av medlemsstaten eller kommissionen.

2.      Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottet ska ha följande ansvarsområden:

         a) Analysera och undersöka hur artikel 107.1 i EUF-fördraget tillämpats med avseende på skatteavtal och andra åtgärder av liknande art eller med liknande syfte som utfärdats av medlemsstater sedan den 1 januari 1991.

         b) Analysera och bedöma hur kommissionen fullgjort sitt uppdrag, i enlighet med artikel 108 i EUF-fördraget, att fortlöpande granska alla stödprogram som förekommer i medlemsstaterna, att till medlemsstaterna lämna förslag med lämpliga åtgärder som krävs med hänsyn till den pågående utvecklingen eller den inre marknadens funktion, att kontrollera om stöd som lämnas av stat eller med statliga medel är förenligt med den inre marknaden, eller om sådant stöd missbrukas, att besluta om att staten i fråga ska upphäva eller ändra dessa stödåtgärder inom en viss tidsfrist och hänskjuta ärendet till domstolen om staten i fråga inte rättar sig efter beslutet, som ska ha lett till ett stort antal skatteavtal som inte är förenliga med EU:s regler för statligt stöd.

         c) Analysera och undersöka hur medlemsstaterna sedan den 1 januari 1991 fullgjort sina skyldigheter enligt rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999(1) med ingående regler för tillämpning av artikel 108 i EUF-fördraget, avseende skyldigheten att samarbeta och tillhandahålla alla nödvändiga handlingar.

         d) Analysera och undersöka efterlevnaden av skyldigheterna i rådets direktiv 77/99/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på direktbeskattningens område(2) och rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och upphävande av direktiv 77/799/EEG(3), med avseende på om medlemsstaterna sedan den 1 januari 1991 utan anmodan informerat andra medlemsstater om skatteavtal.

         e) Att analysera och bedöma hur kommissionen fullgjort uppdraget att säkra korrekt tillämpning av direktiven 77/799/EEG och 2011/16/EU med avseende på om medlemsstaterna utan anmodan informerat andra medlemsstater om skatteavtal.

         f)  Analysera och bedöma hur medlemsstater följt principerna om ärligt samarbete i artikel 4.3 i EU-fördraget, t.ex. skyldigheten att underlätta uppnåendet av unionens uppdrag och avstå från alla åtgärder som kan äventyra uppnåendet av unionens mål, med tanke på den påstått omfattande aggressiva skatteplanering som underlättats av medlemsstaterna och de betydande konsekvenser som detta har fått för EU:s och medlemsstaternas offentliga finanser.

         g) Lägga fram alla rekommendationer som den anser nödvändiga på detta område.

3.      Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottet ska bestå av 45 ledamöter.

4.      Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottets mandatperiod ska vara 6 månader från och med den dag då detta beslut antogs.

(1)

EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.

(2)

EGT L 336, 27.12.1977, s. 15.

(3)

EGT L 64, 11.3.2011, s. 1.

Rättsligt meddelande