ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 117kWORD 49k
26.2.2015
PE552.251v01-00
 
B8-0272/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно намаляването на екологичното въздействие, дължащо се на процесите на боядисване на ковчезите


Лоренцо Фонтана

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно намаляването на екологичното въздействие, дължащо се на процесите на боядисване на ковчезите   
B8‑0272/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 11, 191, 192 и 193 от ДФЕС,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A. като има предвид въздействието на замърсяването на подпочвените води, причинено от проникването на положените върху ковчези бои;

Б. като има предвид въздействието върху атмосферното замърсяване на унищожаването на ковчезите чрез кремиране;

В. като има предвид разходите, произтичащи за публичните финанси от унищожаването на ковчезите;

1. посочва, че според последни данни на Евростат, през 2014 г. в държавите членки са регистрирани 7 800 000 смъртни случаи;

2. счита, че използваните в момента техники за боядисване са остарели и че е необходимо да се премахне част от количеството боя, полагана върху ковчезите и да се използват техники последно поколение;

3. призовава Комисията, при спазване на предоставените от Договорите правомощия, да оцени подходящите мерки за насърчаване на използването на нови технологии, които могат да премахнат боята от ковчезите, така че са се избегне проникването на диоксид в случай на изгаряне на самите ковчези;

4. приканва също така Комисията да насърчи използването на дървесина, която се регенерира лесно.

Правна информация