ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 115kWORD 47k
26.2.2015
PE552.251v01-00
 
B8-0272/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των μεθόδων λουστραρίσματος των φερέτρων με βερνίκι


Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των μεθόδων λουστραρίσματος των φερέτρων με βερνίκι  
B8-0272/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11, 191, 192 και 193 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στη ρύπανση των υδροφόρων στρωμάτων από τη διασπορά των βερνικίων βαφής των φερέτρων που θάβονται στη γη·

B. λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στη ρύπανση της ατμόσφαιρας από την καύση των φερέτρων στο πλαίσιο της αποτέφρωσης των νεκρών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την επιβάρυνση που η καταστροφή των φερέτρων συνεπάγεται για τα δημόσια οικονομικά·

1. διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το 2014 στα κράτη μέλη οι θάνατοι ανήλθαν σε 7 800 000·

2. εκτιμά ότι οι τρέχουσες μέθοδοι βαφής με βερνίκια είναι παρωχημένες και ότι το βερνίκι που εφαρμόζεται στα φέρετρα απαιτείται να αφαιρείται με τη χρήση των τεχνολογιών τελευταίας γενεάς·

3. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται από τις Συνθήκες, να εξετάσει κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών που είναι ικανές να αφαιρέσουν το βερνίκι από τα φέρετρα, ώστε να αποφεύγεται η διασπορά διοξινών σε περίπτωση αποτέφρωσης του ίδιου του φερέτρου·

4. καλεί τέλος την Επιτροπή να ενθαρρύνει την χρήση ξυλείας από είδη δένδρων εύκολης αναγέννησης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου