RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 103kWORD 47k
26.2.2015
PE552.251v01-00
 
B8-0272/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


sarkade värvimisest tuleneva keskkonnamõju vähendamise kohta


Lorenzo Fontana

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek sarkade värvimisest tuleneva keskkonnamõju vähendamise kohta  
B8‑0272/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 11, 191, 192 ja 193,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A. arvestades mõju, mida avaldab põhjavee seisundi halvenemisele kirstudele kantud värvi levik maapinnas;

B. arvestades kirstude põletamise mõju õhusaastele, mis tekib sarkade kremeerimisel;

C. arvestades suuri kulutusi, mida tekitab kirstude käitlemine riigi rahandusele;

1. märgib, et viimastel Eurostati andmetel suri 2014. aastal liikmesriikides 7 800 000 inimest;

2. on seisukohal, et praegune värvimistehnoloogia on iganenud ja tuleb vähendada ühele sargale kulutatava värvi hulka, kasutades viimase põlvkonna tehnoloogiaid;

3. kutsub komisjoni hindama asjakohaseid meetmeid, et edendada uute tehnoloogiate kasutamist, mis võimaldab loobuda värvi kasutamisest kirstudel, et hoida ära sarkade kremeerimisel tekkivat dioksiini saastet;

4. nõuab, et komisjon edendaks kergesti taastuvate puuliikide kasutamist.

Õigusalane teave