NÁVRH UZNESENIA
PDF 116kWORD 48k
26.2.2015
PE552.251v01-00
 
B8-0272/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku,


o znižovaní vplyvu procesu lakovania truhiel na životné prostredie


Lorenzo Fontana

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o znižovaní vplyvu procesu lakovania truhiel na životné prostredie  
B8-0272/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 11, 191, 192 a 193 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A. keďže rozprašovanie lakov používaných na rakvy určené na zakopanie do zeme má vplyv na znečistenie podzemných vôd;

B. keďže spaľovanie truhiel má vplyv na znečisťovanie ovzdušia v dôsledku kremácie;

C. keďže spaľovanie truhiel sa spája s veľkými nákladmi pre verejné financie;

1. konštatuje, že podľa posledných údajov Eurostatu došlo v členských štátoch v roku 2014 k 7 800 000 úmrtiam;

2. domnieva sa, že súčasné techniky lakovania sú zastarané a že je potrebné obmedziť množstvo laku používaného na rakvy a používať technológie poslednej generácie;

3. vyzýva Komisiu, aby v súlade s právomocami, ktoré má v súlade so zmluvami, zvážila zavedenie vhodných opatrení s cieľom podporiť používanie nových technológií, ktoré by vylúčili používanie laku na rakvy, takže by sa predišlo rozptyľovaniu dioxínov v prípade kremácie;

4. naliehavo žiada Komisiu, aby podporila využívanie tých druhov stromov, ktoré sa ľahko regenerujú.

Právne oznámenie