FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 97kWORD 47k
26.2.2015
PE552.251v01-00
 
B8-0272/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om en minskning av miljöpåverkan från lackeringen av likkistor


Lorenzo Fontana

Förslag till Europaparlamentets resolution om en minskning av miljöpåverkan från lackeringen av likkistor  
B8‑0272/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 11, 191, 192 och 193 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Spridningen av lacken från kremerade likkistor förorenar grundvattnet.

B. Lacken på likkistor orsakar luftföroreningar till följd av kremeringen.

C. Lackering av kistor innebär en stor kostnad för de offentliga finanserna.

1. Europaparlamentet noterar att antalet dödsfall i medlemsstaterna enligt Eurostat uppgick till 7 800 000 under 2014.

2. Europaparlamentet anser att den teknik för lackering som för närvarande används är föråldrad, och att det är nödvändigt att minska mängden lack per kista och övergå till modern teknik.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i överensstämmelse med de befogenheter som tilldelas genom fördragen, bedöma vilka åtgärder som är lämpliga för främja användningen av modern teknik med vars hjälp kistornas lack kan elimineras, för att undvika spridningen av dioxiner vid kremering av kistor.

4. Europaparlamentet uppmanar slutligen kommissionen att främja användningen av trädarter med snabb återväxt.

Rättsligt meddelande