Menetlus : 2015/2590(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0348/2015

Esitatud tekstid :

B8-0348/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/04/2015 - 16.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0094

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 109kWORD 52k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0342/2015
13.4.2015
PE555.100v01-00
 
B8-0348/2015

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva kohta (2015/2590(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva kohta (2015/2590(RSP))  
B8‑0348/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma 18. juuni 1987. aasta resolutsiooni Armeenia küsimuse poliitilise lahenduse kohta(1),

–       võttes arvesse ÜRO genotsiidi vältimise ja genotsiidi eest karistamise konventsiooni,

–       võttes arvesse oma 2. aprilli 2009. aasta resolutsiooni Euroopa südametunnistuse ja totalitarismi kohta(2),

–       võttes arvesse aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja ELi poliitikat selles valdkonnas,

–       võttes arvesse oma 28. septembri 2005. aasta resolutsiooni Türgiga läbirääkimiste alustamise kohta(3),

–       võttes arvesse Euronesti parlamentaarse assamblee 17. märtsi 2015. aasta resolutsiooni Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Euroopa ühinemisliikumise üks peamisi ajendeid on tahe vältida sõdade ja inimsusevastaste kuritegude kordumist Euroopas;

B.     arvestades, et 2015. aastal möödub 100 aastat Ottomani impeeriumis toime pandud Armeenia genotsiidist, mille tagajärjel küüditati peaaegu 2 miljonit armeenlast, kellest 1,5 miljonit hukati;

C.     arvestades, et peale Ottomani impeeriumis elanud armeenlaste olid hävituspoliitika ohvrid ka Ottomani impeeriumis elanud pontoslased, kreeklased, assüürlased, jeziidid ning muud etnilised ja usuvähemused;

D.     arvestades, et Euroopa Parlament tunnistas oma 18. juuni 1987. aasta resolutsioonis, et 1915.–1923. aastal toime pandud armeenlaste massilise tapmise puhul on tegemist genotsiidiga genotsiidi vältimise ja genotsiidi eest karistamise konventsiooni tähenduses;

E.     arvestades, et paljud teised riigid, sh Belgia, Kanada, Küpros, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Leedu, Madalmaad, Poola, Slovakkia ja Rootsi, on Armeenia genotsiidi tunnistanud ja selle hukka mõistnud; arvestades, et Türgi on seni keeldunud seda tegemast;

F.     arvestades, et Armeenia genotsiidi teema omandab veelgi suurema tähtsuse seoses Esimese maailmasõja puhkemise 100. aastapäeva mälestusüritustega;

1.      ühineb Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva mälestamisega Euroopa solidaarsuse, vendluse ja õigluse vaimus;

2.      rõhutab, et genotsiidi ja teiste inimsusevastaste kuritegude ning rassismiaktide, ksenofoobia või usuviha eitamine kujutab endast inimõiguste ja põhivabaduste selget rikkumist ning see tuleks seetõttu hukka mõista;

3.      tunneb heameelt selle üle, et Armeenia genotsiidi tunnistab järjest rohkem ELi liikmesriike, nende parlamente ja kolmandaid riike; innustab ELi liikmesriike seda tõsiasja tunnistama ning aitama koos ELi institutsioonidega saavutada selle tunnistamist rahvusvahelise kogukonna liikmete poolt; kordab Türgile esitatud üleskutset Armeenia genotsiidi tunnistada;

4.      rõhutab, et Armeenia genotsiidi eitamise vältimiseks tuleb võtta vajalikud seadusandlikud meetmed;

5.      teeb ettepaneku hakata tähistama genotsiidi mälestamise Euroopa päeva, millega tuletada veel kord meelde, et kõigil maailma rahvastel ja rahvustel on õigus rahule ja inimväärikusele;

6.      austab kõigi genotsiidide jt inimsusevastaste kuritegude süütute ohvrite mälestust;

7.      kutsub Türgit üles tunnistama ja täitma täielikult kõiki kohustusi, mille ta on võtnud, sh need, mis on seotud kultuuripärandi kaitsmisega, ja eelkõige koostama heas usus tervikliku nimistu viimase sajandi jooksul hävitatud Armeenia ja muust kultuuripärandist;

8.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajale, Armeenia presidendile ja parlamendile ning Türgi presidendile ja parlamendile.

(1)

EÜT C 190, 20.7.1987, lk 119.

(2)

ELT C 137 E, 27.5.2010, lk 25.

(3)

ELT C 227 E, 21.9.2006, lk 163.

Õigusalane teave