Postup : 2015/2590(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0348/2015

Predkladané texty :

B8-0348/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/04/2015 - 16.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0094

NÁVRH UZNESENIA
PDF 118kWORD 57k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0342/2015
13.4.2015
PE555.100v01-00
 
B8-0348/2015

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o 100. výročí genocídy Arménov (2015/2590(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o 100. výročí genocídy Arménov  (2015/2590(RSP))  
B8‑0348/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje uznesenie o politickom riešení arménskej otázky z 18. júna 1987(1),

–       so zreteľom na Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídia,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 2. apríla 2009 o svedomí Európy a totalitarizme(2),

–       so zreteľom na výročnú správu o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politike Európskej únie v tejto oblasti,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 28. septembra 2005 o začatí rokovaní s Tureckom(3),

–       so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Euronest zo 17. marca 2015 o 100. výročí genocídy Arménov,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže jedným z hlavných dôvodov procesu zjednotenia Európy je snaha zabrániť tomu, aby sa v Európe opakovali vojny a zločiny proti ľudskosti;

B.     keďže v roku 2015 si pripomíname 100. výročie genocídy Arménov spáchanej v Osmanskej ríši, pri ktorej došlo k deportácii viac ako 2 miliónov Arménov, z ktorých vyše 1,5 milióna bolo zavraždených;

C.     keďže obeťami tejto vyhladzovacej politiky neboli len osmanskí Arméni, ale aj osmanské pontské, grécke, sýrske, jezídske a iné etnické a náboženské menšiny;

D.     keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 18. júna 1987 uznal, že masakrovanie Arménov v rokoch 1915 až 1923 predstavuje genocídu v zmysle Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídia;

E.     keďže genocídu Arménov uznali a odsúdili mnohé ďalšie krajiny, napríklad Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Kanada, Litva, Nemecko, Poľsko, Slovensko, Švédsko a Taliansko; keďže Turecko tak doteraz odmietlo urobiť;

F.     keďže genocída Arménov nadobúda ešte väčší význam v súvislosti so 100. výročím prvej svetovej vojny;

1.      pripája sa k spomienke na 100. výročie genocídy Arménov v duchu európskeho bratstva, solidarity a spravodlivosti;

2.      zdôrazňuje, že popieranie genocídy a iných zločinov proti ľudskosti, ako aj prejavov rasizmu, xenofóbie či náboženskej neznášanlivosti je jasným porušením ľudských práv a základných slobôd a ako také by sa malo odsúdiť;

3.      oceňuje, že čoraz viac členských štátov EÚ, ich národných parlamentov a tretích krajín uznáva genocídu Arménov; nabáda členské štáty EÚ, aby tento fakt vzali na vedomie a aby spolu s inštitúciami EÚ prispeli k jej uznaniu zo strany členov medzinárodného spoločenstva; opakovane vyzýva Turecko, aby uznalo genocídu Arménov;

4.      zdôrazňuje, že je dôležité prijať potrebné legislatívne opatrenia, aby sa zabránilo popieraniu genocídy Arménov;

5.      navrhuje vyhlásenie európskeho pamätného dňa genocídy s cieľom pripomenúť si právo všetkých ľudí a všetkých národov na celom svete na mier a dôstojnosť;

6.      vzdáva hold pamiatke nevinných obetí všetkých genocíd a zločinov proti ľudskosti;

7.      vyzýva Turecko, aby dodržiavalo a v plnom rozsahu plnilo právne záväzky, ktoré prijalo, vrátane ustanovení, ktoré sa týkajú ochrany kultúrneho dedičstva, a predovšetkým v dobrej viere zostavilo súhrnný súpis arménskeho a iného kultúrneho dedičstva, ktoré bolo v minulom storočí zničené a zdevastované;

8.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, prezidentovi a parlamentu Arménska a prezidentovi a parlamentu Turecka.

(1)

Ú. v. ES C 190, 20.7.1987, s. 119.

(2)

Ú. v. EÚ C 137 E, 27.5.2010, s. 25.

(3)

Ú. v. EÚ C 227 E, 21.9.2006, s. 163.

Právne oznámenie