FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 102kWORD 47k
22.4.2015
PE555.110v01-00
 
B8-0352/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om respekten för den språkliga mångfalden inom EU-institutionerna


Dominique Bilde, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Florian Philippot, Mireille D'Ornano, Rikke Karlsson, Marine Le Pen, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Marie-Christine Arnautu, Gerolf Annemans

Förslag till Europaparlamentets resolution om respekten för den språkliga mångfalden inom EU-institutionerna  
B8-0352/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av förordning (EG) nr 1/1958 av den 15 april 1958,

–       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som antogs den 7 december 2000, särskilt artiklarna 21 och 22,

–       med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den språkliga mångfalden inom ramen för verksamheten vid EU-institutionerna tycks allt oftare offras till förmån för användningen av ett enda språk, nämligen engelska.

B.     Den språkliga mångfalden är en del av den demokratiska transparensen.

C.     De samlade kostnaderna för översättning och tolkning för samtliga institutioner uppgår i genomsnitt till endast 2,20 euro per medborgare och år.

D.     Europeiska unionen har numera 24 officiella språk och arbetsspråk för 28 medlemsstater. I artikel 3 i EU-fördraget fastställs det att unionen ska ”respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald”.

1.      Europaparlamentet kräver att Europeiska unionen respekterar principerna om språklig mångfald inom EU-institutionerna.

2.      Europaparlamentet uppmanar parlamentet att respektera artikel 158 i arbetsordningen.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution tillsammans med namnen på undertecknarna till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande