FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 104kWORD 49k
21.4.2015
PE555.111v01-00
 
B8-0353/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om medlemsstaternas möjlighet att upphäva det sociala biståndet för invandrare i unionen som inte utövar förvärvsverksamhet


Steeve Briois, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Edouard Ferrand

Förslag till Europaparlamentets resolution om medlemsstaternas möjlighet att upphäva det sociala biståndet för invandrare i unionen som inte utövar förvärvsverksamhet  
B8-0353/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier,

 

–   med beaktande av EU-domstolens dom av den 11 november 2014 (C-333/13),

 

–   med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

 

A. Beviljandet av socialt bistånd till europeiska invandrare som inte utövar förvärvsverksamhet kan skapa en ekonomisk börda som slår hårt mot de offentliga förvaltningarnas olika budgetar.

 

B. Kommissionens förste vice ordförande, Frans Timmermans, har förklarat att tillträdet till arbetsmarknaden och tillgången till social trygghet är två olika saker.

 

C. EU-domstolen förklarade i sin dom att unionsmedborgare som inte utövar förvärvsverksamhet och som uppehåller sig i en annan medlemsstat uteslutande för att utnyttja dess välfärdssystem kan uteslutas från vissa sociala förmåner.

 

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag i syfte att göra det möjligt för medlemsstaterna att efter eget skön besluta om de ska upprätthålla eller begränsa sina system för socialt bistånd för unionsmedborgare som inte utövar förvärvsverksamhet.

 

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution tillsammans med namnen på undertecknarna till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande