FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 100kWORD 47k
9.4.2015
PE555.113v01-00
 
B8-0355/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om att stoppa TTIP-förhandlingarna för att skydda djurens levnadsvillkor


Dominique Bilde, Marine Le Pen, Steeve Briois, Sophie Montel

Förslag till Europaparlamentets resolution om att stoppa TTIP-förhandlingarna för att skydda djurens levnadsvillkor  
B8-0355/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål(1),

–       med beaktande av EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012–2015,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Förhandlingarna om avtalet mellan Förenta staterna och Europeiska unionen tar inte hänsyn till djurens välbefinnande.

B.     Enligt unionens ursprungliga förhandlingsposition, som offentliggjordes den 8 januari 2015, får sanitära och fytosanitära åtgärder inte skapa onödiga hinder för handeln.

C.     Avtalet kommer att försätta de europeiska jordbrukarna i en ekonomiskt ohållbar situation genom att utsätta dem för illojal konkurrens.

D.     I avtalet betonar man utarbetandet av en produktionsfrämjande jordbruksmodell som uteslutande baseras på lönsamhet till förfång för djurens välbefinnande, miljön och hälsoriskerna.

E.     Den amerikanska djurskyddslagstiftningen är inte alls lika sträng som den europeiska lagstiftningen.

1.      Europaparlamentet anser att avtalet strider mot unionens grundläggande principer på området för djurskydd.

2.      Europaparlamentet kräver att TTIP-förhandlingarna stoppas.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

(1)

EUT L 276, 20.10.2010, s. 33.

Rättsligt meddelande