FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 104kWORD 48k
21/04/2015
PE555.128v01-00
 
B8-0361/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om misstankar om aggressiv skatteplanering hos McD Europe Franchising Sàrl


Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Louis Aliot, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser, Steeve Briois, Mylène Troszczynski

Förslag till Europaparlamentets resolution om misstankar om aggressiv skatteplanering hos McD Europe Franchising Sàrl  
B8-0361/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999(1) och kommissionens förordning (EG) nr 784/2004 av den 21 april 2004(2),

–  med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendationer av den 6 december 2012 om aggressiv skatteplanering(3) och Europeiska kommissionens meddelande av den 18 mars 2015 om skattetransparens för att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets beslut av den 12 februari 2015 om tillsättning av ett särskilt utskott för skatteavtal och andra åtgärder av liknande art eller med liknande syfte och om dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperioder(5),

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kommissionen håller på att undersöka Luxemburgs skattemetoder avseende Fiat Finance and Trade(6) och Amazon(7).

B.  Till följd av en studie finns det starka misstankar om aggressiv skatteplanering hos McD EF Sàrl.

C.  Dessa metoder innebär en överträdelse av de regler som fastställs i fördragen och i sekundärlagstiftningen.

1.  Europaparlamentet begär att kommissionen omgående ska inleda en undersökning av dessa metoder.

2.  Europaparlamentet uppmanar även det särskilda utskottet för skatteavtal att analysera dessa metoder.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

(1)

EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.

(2)

EUT L 140, 30.4.2004, s. 1.

(3)

C(2012) 8806.

(4)

COM(2015) 136.

(5)

2015/2566(RSO).

(6)

SA.38375.

(7)

SA.38944.

Rättsligt meddelande