Procedure : 2014/0014(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0362/2015

Indgivne tekster :

B8-0362/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/05/2015 - 10.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0216

FORSLAG TIL AFGØRELSE OM INDLEDNING AF OG MANDAT TIL INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER
PDF 451kWORD 361k
21.4.2015
PE555.136v01-00
 
B8-0000/2015

jf. forretningsordenens artikel 73, stk. 2 og artikel 74


om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner (COM(2014)0032 – C8‑0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP))


Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (*)
(*) Forhandlingsteam: Formand, ordfører og skyggeordførere
ÆNDRINGSFORSLAG

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner (COM(2014)0032 – C8‑0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP))  
B8‑0000/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 73, stk. 2, og artikel 74,

træffer afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af følgende mandat:

MANDAT

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Ud fra erfaringerne med anvendelsen af de nuværende ordninger samt konklusionerne i de eksterne evalueringer og den efterfølgende analyse af de forskellige politikløsninger tyder det på, at baggrunden for etableringen af de to skoleordninger stadig er relevant. Unionens støtte til finansiering af uddeling af udvalgte landbrugsprodukter til børn i uddannelsesinstitutioner bør opretholdes i lyset af den nuværende situation, hvor forbruget af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælkeprodukter er faldende, hvilket bl.a. forstærkes af de moderne forbrugstendenser, der går i retning af stærkt forarbejdede fødevarer, som ofte har et højt indhold af tilsat sukker, salt og fedt.

(2) Ud fra erfaringerne med anvendelsen af de nuværende ordninger samt konklusionerne i de eksterne evalueringer og den efterfølgende analyse af de forskellige politik-løsninger og den vanskelige sociale situation i mange medlemsstater tyder det på, at fortsættelsen og styrkelsen af de to skoleordninger er yderst vigtigt. Unionens støtte til finansiering af uddeling af udvalgte landbrugsprodukter til børn i uddannelsesinstitutioner bør gøre mere for at fremme sunde kostvaner og forbrug af lokale produkter i lyset af den nuværende situation, hvor forbruget af frisk frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælkeprodukter er faldende, især blandt børn, samtidig med at der er en øget forekomst af overvægt blandt børn i kraft af forbrugsvaner gearet mod stærkt forarbejdede fødevarer, som ofte har et højt indhold af tilsat sukker, salt, fedt og/eller tilsætningsstoffer.

Or. fr

Begrundelse

AGRI-kompromis ændringsforslag 6. Kompromiset fremhæver betydningen af skoleordninger samt grundene til, at de bør fortsætte og styrkes. Efter Kommissionens beslutning om at genoverveje forslaget er det yderligere vigtigt, at Parlamentet udtrykker sin faste støtte til, at ordningerne fortsætter.

 

 

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Det fremhæves i analysen af forskellige politikløsninger, at det vil være mere relevant og effektivt med en samlet tilgang inden for en fælles lovgivningsmæssig og finansiel ramme, når det kommer til at opfylde de specifikke mål, der ifølge den fælles landbrugspolitik skal realiseres igennem skoleordningerne. Dermed vil medlemsstaterne kunne forøge virkningen af uddelingen inden for et fast budget og samtidig opnå en mere effektiv forvaltning. Visse elementer, såsom de respektive budgetbevillinger, bør dog fortsat holdes adskilt for at tage hensyn til forskellene mellem frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mejeriprodukter og deres forsyningskæder. Det bør på baggrund af erfaringerne med de nuværende ordninger fortsat være frivilligt for medlemsstaterne at deltage i ordningen. De deltagende medlemsstater bør i betragtning af deres forskellige forbrugssituation have mulighed for at vælge, om de ønsker at uddele begge eller kun ét af de produkter, som er støtteberettiget til uddeling til børn i uddannelsesinstitutioner.

(3) Det fremhæves i analysen af forskellige politikløsninger, at det vil være mere relevant og effektivt med en samlet tilgang inden for en fælles lovgivningsmæssig og finansiel ramme, når det kommer til at opfylde de specifikke mål, der ifølge den fælles landbrugspolitik skal realiseres igennem skoleordningerne. Dermed vil medlemsstaterne kunne forøge virkningen af uddelingen inden for et fast budget og samtidig opnå en mere effektiv forvaltning. Visse elementer, såsom de respektive budgetbevillinger, bør dog fortsat holdes adskilt for at tage hensyn til forskellene mellem frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mejeriprodukter og deres forsyningskæder. Det bør på baggrund af erfaringerne med de nuværende ordninger fortsat være frivilligt for medlemsstaterne at deltage i ordningen. De deltagende medlemsstater bør i betragtning af deres forskellige forbrugssituation have mulighed for efter aftale med de interesserede regioner at vælge, om de ønsker at uddele begge eller kun ét af de produkter, som er støtteberettiget til uddeling til børn i uddannelsesinstitutioner. Medlemsstaterne kunne også overveje at indføre målrettede foranstaltninger for at imødegå et faldende forbrug af mælk blandt unge.

Or. it

 

 

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Der er konstateret en tendens til, at forbruget af især frisk frugt og friske grøntsager, herunder bananer, og konsummælk er faldende. Det er derfor relevant, at der igennem skoleordningen fokuseres på uddelingen af disse produkter. Dette vil på sin side være med til at mindske skolernes organisationsmæssige byrde, forøge virkningen af uddelingen inden for et begrænset budget og være i overensstemmelse med den nuværende praksis, eftersom det oftest er disse produkter, der bliver uddelt.

(4) Der er konstateret en tendens til, at forbruget af især frisk frugt og friske grøntsager, herunder bananer, og konsummælk er faldende. Det er derfor relevant, at der igennem skoleordningen fokuseres på uddelingen af disse produkter som en prioritet. Dette vil på sin side være med til at mindske skolernes organisationsmæssige byrde, forøge virkningen af uddelingen inden for et begrænset budget og være i overensstemmelse med den nuværende praksis, eftersom det oftest er disse produkter, der bliver uddelt. Imidlertid bør der for at følge kostanbefalingerne vedrørende calciumindtag og i betragtning af de stigende problemer i forbindelse med intolerance over for laktose i mælk gives medlemsstaterne mulighed for at uddele andre mælkeprodukter såsom yoghurt og ost, der har ubestridt gavnlige virkninger for børns helbred. Desuden bør der stræbes efter at sikre uddeling af lokale og regionale produkter.

Or. fr

Begrundelse

AGRI-kompromis, ændringsforslag 1, del 3.

 

 

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Det er nødvendigt med pædagogiske foranstaltninger, der kan supplere uddelingen, så ordningen kan nå de kortsigtede og langsigtede mål om at øge forbruget af udvalgte landbrugsprodukter og skabe sundere kostvaner. I betragtning af hvor vigtige disse foranstaltninger er, bør de supplere uddelingen af både frugt og grøntsager, herunder bananer, og mælk. De bør være EU-støtteberettigede. Ledsageforanstaltningerne udgør et afgørende redskab til at give børn viden om landbruget og dets forskellige produkter, og medlemsstaterne bør for at opfylde ordningens mål kunne inkludere et større udvalg af landbrugsprodukter i deres tematiske foranstaltninger. For at anspore til sunde kostvaner bør de nationale sundhedsmyndigheder dog involveres i processen og godkende listen over disse produkter såvel som de to produktgrupper, som er støtteberettiget til uddeling, samt vurdere deres ernæringsmæssige egenskaber.

(5) Det er nødvendigt med pædagogiske ledsageforanstaltninger, der kan supplere uddelingen, så ordningen kan nå de kortsigtede og langsigtede mål om at øge forbruget af udvalgte landbrugsprodukter og skabe sundere kostvaner. I betragtning af hvor vigtige disse foranstaltninger er, bør de supplere uddelingen af både frugt og grøntsager, herunder bananer, mælk og mælkeprodukter. De bør være EU-støtteberettigede. De pædagogiske ledsageforanstaltninger udgør et afgørende redskab til at give børn viden om landbruget og varieteten i EU's landbrugsprodukter, navnlig de, der gror i deres region, med hjælp af f.eks. ernæringseksperter og landbrugere, og medlemsstaterne bør for at opfylde ordningens mål kunne inkludere et større udvalg af landbrugsprodukter i deres tematiske foranstaltninger, såsom frugt og grøntsager forarbejdet uden tilsætning af sukker, salt, fedt eller sødemidler og andre lokale, regionale eller nationale specialiteter, såsom honning, spiseoliven og olivenolie. For at anspore til sunde kostvaner bør deres myndigheder med ansvar for ernæring og/eller sundhed dog involveres i processen og godkende listen over disse produkter såvel som de to produktgrupper, som er støtteberettiget til uddeling, og bør vurdere deres ernæringsmæssige egenskaber.

Or. fr

Begrundelse

AGRI-kompromis ændringsforslag 2, del 5.

 

 

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) For at sikre en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes et fast loft for EU's støtte til uddelingen af frugt og grøntsager, herunder bananer, og mælk, pædagogiske ledsageforanstaltninger og dermed forbundne udgifter. Loftet bør afspejle den nuværende situation. På baggrund af erfaringerne og for at forenkle forvaltningen bør finansieringsmodellerne tilnærmes indbyrdes og baseres på en fælles tilgang for så vidt angår størrelsen af EU's finansielle bidrag. Det er derfor relevant at begrænse niveauet for EU's støtte til dækning af produktpriserne gennem en maksimal EU-støtte pr. portion til frugt og grønt, herunder bananer, samt mælk og ophæve princippet om obligatorisk medfinansiering for frugt og grøntsager, herunder bananer. I betragtning af de pågældende produkters prisvariation bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter om foranstaltninger, der fastsætter niveauet for EU-støtten til dækning af en produktportion og fastsætter definitionen af en portion.

(6) For at sikre en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes et fast loft for EU's støtte til uddelingen af frugt og grøntsager, herunder bananer, og mælk, pædagogiske ledsageforanstaltninger og dermed forbundne udgifter. Loftet bør afspejle den nuværende situation. På baggrund af erfaringerne og for at forenkle forvaltningen bør finansieringsmodellerne tilnærmes indbyrdes og baseres på en fælles tilgang for så vidt angår størrelsen af EU's finansielle bidrag. Det er derfor relevant at begrænse niveauet for EU's støtte til dækning af produktpriserne gennem en maksimal EU-støtte pr. barn og pr. udlevering til frugt og grønt, herunder bananer, samt mælk. I betragtning af de pågældende produkters prisvariation bør Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter om foranstaltninger, der fastsætter loftet for EU-støtten.

Or. de

 

 

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Kommissionen bør for at sikre, at EU-midlerne anvendes effektivt og målrettet, tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter vedrørende foranstaltninger, der fastsætter den vejledende fordeling af EU-midler til den enkelte medlemsstat og metoderne til omfordeling af støtte mellem medlemsstaterne baseret på de modtagne ansøgninger. Den vejledende støtte bør fastsættes særskilt for frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i overensstemmelse med den frivillige tilgang til uddelingen. Fordelingsnøglen for frugt og grøntsager, herunder bananer, bør afspejle medlemsstaternes nuværende tildeling på grundlag af objektive kriterier baseret på andelen af børn i aldersgruppen fra seks til ti år, idet der også tages hensyn til den pågældende regions udviklingsstatus. For at medlemsstaterne kan opretholde omfanget af deres nuværende programmer og for at opfordre andre til at påtage sig at uddele mælk vil det være relevant at benytte kombinationen af to nøgler til fordelingen af midler til mælk, nemlig medlemsstaternes hidtidige anvendelse af midler under skolemælksordningen og de objektive kriterier baseret på andelen af børn i aldersgruppen fra seks til ti år, der anvendes til ordningen for frugt og grøntsager, herunder bananer. For at opnå det rette forhold for disse to nøgler bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen for så vidt angår vedtagelsen af yderligere regler om balancen mellem de to kriterier. I betragtning af den demografiske og udviklingsmæssige situation i medlemsstaternes regioner bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter desuden delegeres til Kommissionen med henblik på hvert tredje år at vurdere, om medlemsstaternes tildelinger stadig er ajour.

 

(7) Kommissionen bør for at sikre, at EU-midlerne anvendes effektivt og målrettet, tillægges beføjelser i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde til at vedtage visse retsakter vedrørende foranstaltninger, der fastsætter den vejledende fordeling af EU-midler til den enkelte medlemsstat og metoderne til omfordeling af støtte mellem medlemsstaterne baseret på de modtagne ansøgninger. Den vejledende støtte bør fastsættes særskilt for frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i overensstemmelse med den frivillige tilgang til uddelingen. Fordelingsnøglen for frugt og grøntsager, herunder bananer, bør afspejle medlemsstaternes nuværende tildeling på grundlag af objektive kriterier baseret på andelen af børn i aldersgruppen fra seks til ti år, idet der også tages hensyn til den pågældende regions udviklingsstatus. For at medlemsstaterne kan opretholde omfanget af deres nuværende programmer og for at opfordre andre til at påtage sig at uddele mælk vil det være relevant at benytte kombinationen af fire nøgler til fordelingen af midler til mælk, undtagen for Kroatien hvor der på grundlag af denne forordning skal fastsættes et bestemt fast beløb, nemlig medlemsstaternes hidtidige anvendelse af midler under skolemælksordningen, de objektive kriterier baseret på andelen af børn i aldersgruppen fra seks til ti år, der anvendes til ordningen for frugt og grøntsager, herunder bananer, udviklingsniveauet for regionerne inden for en medlemsstat og fastsættelsen af en minimumstærskel for anvendelsen af EU-støtten pr. barn og pr. år. For at opnå det rette forhold for disse fire nøgler bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår vedtagelsen af yderligere regler om balancen mellem de fire nøgler med henblik på hvert tredje år at vurdere, om medlemsstaternes tildelinger stadig er ajour. Unionens støtte forhøjes med 5 %, når ordningen indføres i regionerne i den yderste periferi på grund af deres begrænsede diversificering af landbruget og den ofte manglende mulighed for at indkøbe visse produkter i regionen, hvilket indebærer højere transport- og oplagringsomkostninger.

Or. fr

Begrundelse

AGRI-kompromis, ændringsforslag 4, del 3.

 

 

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) For at medlemsstater med en begrænset befolkningsstørrelse kan gennemføre en omkostningseffektiv ordning, bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen vedrørende fastsættelse af mindstebeløbet for den EU-støtte, som medlemsstaterne er berettiget til at modtage til frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk.

(8) For at medlemsstater med en begrænset befolkningsstørrelse kan gennemføre en omkostningseffektiv ordning, bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende fastsættelse af mindstebeløbet for den EU-støtte, som medlemsstaterne er berettiget til at modtage til frugt og grøntsager, herunder bananer, mælk og mælkeprodukter.

Or. en

 

 

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Medlemsstater, der ønsker at deltage i uddelingen af frugt og grøntsager, herunder bananer, og/eller mælk, bør af hensyn til en forsvarlig administrativ og budgetmæssig forvaltning ansøge om EU-støtte hvert år. Denne ansøgning bør ske på baggrund af særskilte støtteansøgninger for at gøre procedurerne og forvaltningen enklere. Efter at medlemsstaterne har ansøgt, bør Kommissionen afgøre den endelige fordeling til frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk inden for de disponible bevillinger på budgettet og efter at have taget hensyn til begrænsede overførsler mellem deres tildelinger, hvilket fremmer en prioriteret uddeling baseret på ernæringsmæssige behov. Beføjelsen til at vedtage visse retsakter bør delegeres til Kommissionen for så vidt angår de foranstaltninger, der fastsætter betingelserne og begrænsningerne for disse overførsler.

(9) Medlemsstater, der ønsker at deltage i uddelingen af frugt og grøntsager, herunder bananer, og/eller mælk og mælkeprodukter, bør af hensyn til en forsvarlig administrativ og budgetmæssig forvaltning ansøge om EU-støtte hvert år. Disse ansøgninger bør ske på baggrund af særskilte støtteansøgninger for at gøre procedurerne og forvaltningen enklere. Efter at medlemsstaternes ansøgninger er modtaget, bør Kommissionen afgøre den endelige fordeling til frugt og grøntsager, herunder bananer og/eller mælk og mælkeprodukter inden for de disponible bevillinger på budgettet og efter at have taget hensyn til begrænsede overførsler mellem deres tildelinger, hvilket fremmer en prioriteret uddeling baseret på ernæringsmæssige behov. Beføjelserne til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tildeles Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår de foranstaltninger, der fastsætter betingelserne og begrænsningerne for disse overførsler.

Or. es

 

 

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) For at lette administrationen og tilrettelæggelsen for de uddannelsesinstitutioner, der deltager i begge ordninger, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår indførelse af ensartede procedurer for indgivelse af ansøgninger om deltagelse fra uddannelsesinstitutionerne og for kontrol.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at begrænse den administrative byrde, der afskrækker skoler fra at deltage, navnlig ved at sikre at skoler, der ønsker at være med i begge programmer, ikke skal udfylde to særskilte formularer eller underkastes en lang række kontrolprocedurer.

 

 

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Den nationale strategi bør anses som betingelsen for medlemsstaternes deltagelse i ordningen og som et strategisk flerårigt dokument, der fastsætter medlemsstaternes mål og prioriteter. Medlemsstaterne bør kunne ajourføre dem regelmæssigt, særligt på baggrund af evalueringerne og revurderingerne af prioriteter eller mål.

(10) Den nationale strategi bør anses som betingelsen for en medlemsstats deltagelse i ordningen. Medlemsstater, der ønsker at deltage, bør afkræves fremvisning af et strategisk dokument, der dækker en periode på seks år, og som sætter tal på det eksisterende problem og fastsætter mål, de skal nå, den for problemerne relevante metodologi samt de respektive prioriterer. Medlemsstaterne bør kunne ajourføre dem regelmæssigt, særligt på baggrund af evalueringerne og revurderingerne af prioriteter eller mål og deres programs succes.

Or. pt

 

 

 

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) For at sikre ordningens synlighed hos støttemodtagere i hele Unionen bør der oprettes en fælles identitet og et obligatorisk EU-logo, der skal påsættes opslag vedrørende skolernes deltagelse i ordningerne og informationsmateriale, der stilles til rådighed for eleverne som led i pædagogiske ledsageforanstaltninger. I dette øjemed bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår udformning, sammensætning, størrelse og formgivning af den fælles identitet og EU-logoet.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag, der er på linje med AGRI-kompromis ændringsforslag 5.

 

 

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Kommissionen bør for at sikre, at prisen på produkterne til børn under ordningen fuldt ud afspejler det fastsatte støttebeløb, og at støttede produkter ikke anvendes til andet end det foreskrevne formål, tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter for så vidt angår fastsættelsen af prisovervågning i forbindelse med ordningen.

(12) Kommissionen bør for at sikre, at prisen på produkterne til børn under ordningen fuldt ud afspejler det fastsatte støttebeløb, og at støttede produkter ikke anvendes til andet end det foreskrevne formål, tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår fastsættelsen af prisovervågning i forbindelse med ordningen. Disse retsakter skal ikke afskrække medlemsstaterne fra indkøb af lokale produkter.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag, der er på linje med AGRI-kompromis ændringsforslag 5.

 

 

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) For at efterprøve ordningernes effektivitet i medlemsstaterne bør der finansieres overvågning og evaluering af de opnåede resultater under særlig hensyntagen til ændringen af forbruget på mellemlang sigt.

Or. en

 

 

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Denne forordning bør ikke gribe ind i opdelingen af beføjelser mellem regionale eller lokale myndigheder i medlemsstaterne, herunder for så vidt angår regionalt og lokalt selvstyre.

Or. en

 

 

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Støtte til uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk, pædagogiske ledsageforanstaltninger og relaterede udgifter

Støtte til uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, mælk og visse mælkeprodukter, pædagogiske ledsageforanstaltninger og relaterede udgifter

Or. de

Begrundelse

AGRI-kompromis ændringsforslag 1, del 1.

 

 

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk

a) uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, mælk og mælkeprodukter omhandlet i stk. 2.

Or. en

Begrundelse

AGRI-kompromis ændringsforslag 1, del 1. Kompromiset støtter Kommissionens forslag om, at en medlemsstat stadig skal have mulighed for at uddele friske produkter. Udtrykket "frugt og grøntsager" dækker friske og nedkølede produkter, spiseklare portioner (såsom skrællede/skårede gulerødder i små poser) og giver også skolerne mulighed for at presse produkterne for at lave frisk juice. Det er medlemsstaterne, der fastlægger deres strategi og bestemmer hvilke friske produkter, der skal uddeles (og hvordan).

 

 

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) pædagogiske ledsageforanstaltninger og

(vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(vedrører ikke den danske tekst)

 

 

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) dækning af visse dermed forbundne omkostninger til logistik og uddeling, udstyr, reklame, overvågning og evaluering.

c) dækning af dermed forbundne omkostninger til logistik, uddeling, kommunikation og reklame, udstyr, reklame, overvågning og evaluering samt andre aktiviteter, der er direkte forbundet med gennemførelsen af skoleordningen.

Or. hu

 

 

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i den i stk. 1 fastsatte støtteordning (i det følgende benævnt "skoleordningen"), kan uddele enten frugt og grøntsager, herunder bananer, eller mælk henhørende under KN-kode 0401 eller begge dele.

2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i den i stk. 1 fastsatte støtteordning (i det følgende benævnt "skoleordningen"), kan uddele:

 

a) frugt og grøntsager, herunder bananer og/eller

 

b) mælk og mælkeprodukter fra følgende kategorier ("mælkeprodukter"):

 

i) mælk og fløde henhørende under KN-kode 401

 

ii) kærnemælk, koaguleret mælk, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, der henhører under KN-kode 0403, bortset fra produkter, der indeholder tilsatte aromastoffer eller ikke-mælkeholdige stoffer henhørende under KN-kode 0403 10 51-99 og 0403 90 71-99

 

iii) ost og ostemasse henhørende under KN-kode 0406

 

iv) laktosefri mælk bestående af mælk, hvis naturlige sammensætning er blevet ændret med hensyn til laktoseindholdet, og som ikke indeholder andre ikkemælkeholdige stoffer henhørende under KN-kode 0404 90.

Or. fr

Begrundelse

AGRI-kompromis ændringsforslag 1, del 2. Formålet med disse ordninger er at tilskynde til forbrug af landbrugsprodukter og fremme sunde spisevaner. Vi råder desuden over konkret dokumentation for, at forbruget af drikkemælk er faldende. Ost og naturlig yoghurt er de næstbedste alternativer på grund af intolerance over for laktose.

 

 

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Som en betingelse for medlemsstaternes deltagelse i skoleordningen fastlægger de, inden de deltager i ordningen og efterfølgende hvert sjette år, en strategi for gennemførelsen af ordningen på nationalt eller regionalt plan. Strategien kan ændres af medlemsstaten, bl.a. på baggrund af overvågning og evaluering. Strategien fastlægger som minimum, hvilke behov der skal opfyldes, og opstiller dem efter prioritet, målgruppe, forventede resultater og de kvantificerede mål, der skal nås i forhold til udgangssituationen, og hvilke instrumenter og foranstaltninger der er bedst egnede til at nå disse mål.

3. Som en betingelse for medlemsstaternes deltagelse i skoleordningen fastlægger de, inden de deltager i ordningen og efterfølgende hvert sjette år, en strategi for gennemførelsen af ordningen på nationalt eller regionalt plan. Strategien kan ændres af medlemsstaten eller af en reguleringsmyndighed, bl.a. på baggrund af overvågning og evaluering og af de opnåede resultater efter korrekt anvendelse af fællesskabsmidlerne. Strategien fastlægger som minimum, hvilke behov der skal opfyldes, og opstiller dem efter prioritet, målgruppe, forventede resultater og de kvantificerede mål, der skal nås i forhold til udgangssituationen, og hvilke instrumenter og foranstaltninger der er bedst egnede til at nå disse mål.

Or. en

Begrundelse

Giver de regionale myndigheder større mulighed for at styre ordningen i overensstemmelse med den forfatningsmæssige fordeling af kompetencer i medlemsstaterne. Dette ændringsforslag svarer også til Regionsudvalgets udtalelse.

 

 

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Desuden træffer medlemsstaterne også pædagogiske ledsageforanstaltninger for at gøre skoleordningen mere effektiv, f.eks. foranstaltninger eller aktiviteter, hvis formål er at øge børnenes kendskab til landbruget og et større udvalg af landbrugsprodukter, eller undervisning i relaterede emner, såsom sunde kostvaner, bekæmpelse af madspild, lokale fødevarekæder eller økologisk landbrug.

4. Desuden træffer medlemsstaterne også pædagogiske ledsageforanstaltninger for at gøre skoleordningen mere effektiv, f.eks. foranstaltninger eller aktiviteter, hvis formål er at øge børnenes kendskab til landbruget, såsom gårdbesøg og uddeling af et større udvalg af landbrugsprodukter, såsom produkter fremstillet på basis af frugt og grøntsager og andre lokale, regionale eller nationale specialiteter, såsom honning og olivenolie og tørret frugt. Dette ville bidrage til undervisningen i relaterede emner, såsom sunde kostvaner, bekæmpelse af madspild, lokale fødevarekæder, økologisk landbrug og bæredygtig produktion.

Or. en

Begrundelse

AGRI-kompromis ændringsforslag 2, del 2. Kompromiset, der tager hensyn til, at der er mulighed for lejlighedsvis uddeling af andre produkter i de pædagogiske foranstaltninger, omfatter ændringsforslag relateret til lokale, regionale og nationale specialiteter, såsom honning, oliven, olivenolie og tørret frugt.

 

 

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Ved fastlæggelsen af deres strategier opstiller medlemsstaterne en liste over de landbrugsprodukter, der ud over frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk lejlighedsvis kan indgå i de pædagogiske ledsageforanstaltninger.

5. Ved fastlæggelsen af deres strategier kan medlemsstaterne opstille en liste over de landbrugsprodukter, der ud over frugt og grøntsager, herunder bananer, mælk og mælkeprodukter som omhandlet i stk. 2, lejlighedsvis kan indgå i uddelingen under de pædagogiske ledsageforanstaltninger. Hvad angår forarbejdede frugter og grøntsager, bør produkter tilsat sukker, fedt, salt og/eller sødemidler ikke tillades.

Or. en

Begrundelse

AGRI-kompromis ændringsforslag 2, del 3. Kompromiset tager højde for det fremsatte ændringsforslag, der sigtede på at genindføre bearbejdet frugt og grønt, og giver mulighed for lejlighedsvis uddeling heraf i de pædagogiske foranstaltninger. Derfor bør de eksisterende bestemmelser i bilag V til forordningen (ikke tilsat sukker salt, fedt, sødemidler) bevares. For at gøre det enklere er indholdet af bilag V blevet optaget direkte i artiklen (derfor kan det eksisterende bilag V slettes).

 

 

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne udvælger de produkter, der skal indgå i uddelingen eller i de pædagogiske ledsageforanstaltninger på grundlag af objektive kriterier, der kan omfatte sundheds- og miljøhensyn, årstid, sort eller tilgængelighed af lokale produkter, idet de så vidt muligt prioriterer produkter, der har oprindelse i Unionen, navnlig lokale indkøb, økologiske produkter, produkter med korte forsyningskæder eller miljøfordele.

6. Medlemsstaterne udvælger de produkter, der skal indgå i uddelingen eller i de pædagogiske ledsageforanstaltninger på grundlag af objektive kriterier, der skal omfatte sundheds- og miljøhensyn og etiske hensyn, årstid, sort eller tilgængelighed af lokale produkter, idet de så vidt muligt prioriterer produkter, der har oprindelse i Unionen, navnlig lokale eller regionale produkter og indkøb, økologiske produkter, produkter med korte forsyningskæder eller miljøfordele og kvalitetsprodukter, jf. forordning (EU) nr. 1151/2012. Der kan kun gives forrang til fairtradebananer, hvis der ikke kan skaffes tilsvarende produkter med oprindelse i Unionen.

Or. de

Begrundelse

AGRI-kompromis ændringsforslag 3.

 

 

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. For at fremme sunde kostvaner sikrer medlemsstaterne, at deres kompetente sundhedsmyndigheder godkender listen over alle de produkter, der uddeles under skoleordningen, og vurderer deres ernæringsmæssige aspekter.

 

7. For at fremme sunde kostvaner, også hos børn med laktoseintolerance, sikrer medlemsstaterne, at deres myndigheder med ansvar for ernæring og/eller sundhed godkender listen over alle de produkter, der uddeles under skoleordningen, og vurderer deres ernæringsmæssige aspekter.

Or. de

 

 

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23a – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den støtte, der under skoleordningen tildeles til uddelingen af produkter, pædagogiske ledsageforanstaltninger og dermed forbundne udgifter, som omhandlet i artikel 23, stk. 1, og med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, må ikke overstige:

1. Den støtte, der under skoleordningen tildeles til uddelingen af produkter, pædagogiske ledsageforanstaltninger og dermed forbundne udgifter, som omhandlet i artikel 23, stk. 1, og med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 i denne artikel, må ikke overstige:

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslag, der er på linje med AGRI-kompromis ændringsforslag 2.

 

 

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23a – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) for mælk: 80 mio. EUR pr. skoleår.

b) for mælk og mælkeprodukter: 100 mio. EUR pr. skoleår.

Or. ro

Begrundelse

AGRI-kompromis ændringsforslag 4, del 4. Der er tale om en stigning i 20 mio. til mælkebevillingen for at give alle medlemsstater mulighed for at indføre en mindsteudgift per barn per år og for at sikre, at ingen medlemsstat lider tab som følge af indførelsen af nye kriterier.

 

 

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23 a – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 227 vedrørende fastsættelsen af størrelsen på EU-støtte til prisen på de portioner frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk, der uddeles, såvel som fastsættelsen af definitionen af en portion. Kommissionen tillægges ligeledes beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 227 vedrørende fastsættelsen af et minimums- og et maksimumsbeløb for finansieringen af pædagogiske ledsageforanstaltninger i forhold til medlemsstaternes årlige endelige fordelinger.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til tekstens sammenhæng flyttes beføjelserne til artikel 24, stk. 1a.

 

 

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23a – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) for frugt og grøntsager, herunder bananer, baseres de objektive kriterier på:

(a) for frugt og grøntsager, herunder bananer, baseres de objektive kriterier på:

i) andelen af børn i aldersgruppen fra seks til ti år i forhold til befolkningen

i) andelen af børn i aldersgruppen fra seks til ti år i forhold til befolkningen i den berørte medlemsstat;

ii) udviklingsniveauet for regionerne inden for en medlemsstat, således at der sikres højere støtte til mindre udviklede regioner som omhandlet i artikel 3, stk. 5, til denne forordning, til regionerne i den yderste periferi som opført i traktatens artikel 349 og de mindre øer i Det Ægæiske Hav som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 229/2013, og

 

ii) udviklingsniveauet for regionerne inden for en medlemsstat, således at der sikres ydelse af højere støtte til mindre udviklede regioner som omhandlet i artikel 3, stk. 5, til denne forordning, til regionerne i den yderste periferi som opført i artikel 349 i TEUF og de mindre øer i Det Ægæiske Hav som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 229/2013, og

 

iii) en yderligere stigning på 5 % af EU's støtte finder anvendelse på regionerne i den yderste periferi og hertil yderligere 5 %, hvis disse regioner importerer produkter fra andre og nærtliggende regioner i den yderste periferi, og

Or. pt

Begrundelse

AGRI-kompromis, ændringsforslag 4, del 1. De objektive kriterier baseret på andelen af børn i alderen 6-10 år i forhold til befolkningen og udviklingsniveauet i regionerne i en medlemsstat bør bibeholdes, da det ser ud til at være et rimeligt system, der svarer til medlemsstaternes behov.

 

 

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23a – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) for mælk: den hidtidige anvendelse af midler under de foregående ordninger for uddeling af mælk og mejeriprodukter til børn og objektive kriterier baseret på andelen af børn i aldersgruppen seks til ti år.

b) for mælk og mælkeprodukter finder en kombination af følgende kriterier anvendelse i en overgangsperiode på seks år fra starten af det nye program:

 

i) andelen af børn i aldersgruppen fra seks til ti år i forhold til befolkningen i den berørte medlemsstat;

ii) udviklingsniveauet for regionerne inden for en medlemsstat, således at der sikres ydelse af højere støtte til mindre udviklede regioner som omhandlet i artikel 3, stk. 5, til denne forordning, til regionerne i den yderste periferi som opført i artikel 349 i TEUF og de mindre øer i Det Ægæiske Hav som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 229/2013, og

 

iii) den historiske anvendelse af midlerne under tidligere ordninger med hensyn til uddeling af mælk og mælkeprodukter til børn, undtagen dog for Kroatien, hvor der indføres et system med et fast beløb; med henblik på at sikre en rimelig fordeling af støtten blandt medlemsstaterne opvejes dette kriterium af indførelsen af et mindstestøttebeløb per barn i den i litra i) omhandlede aldersgruppe, der fastsættes på grundlag af den gennemsnitslige anvendelse af midler per barn per medlemsstat;

 

iv) en yderligere stigning på 5 % af EU's støtte finder anvendelse på regionerne i den yderste periferi og hertil yderligere 5 %, hvis disse regioner importerer produkter fra andre og nærtliggende regioner i den yderste periferi,

Or. en

Begrundelse

AGRI-kompromis ændringsforslag 4, del 2. I betragtning af de fremførte ændringsforslag, navnlig de, der fjerner det historiske kriterium for mælk, er formålet med dette kompromis at indføre et rimeligere fordelingssystem uden at straffe medlemsstater, der indtil nu har anvendt skolemælksordningen effektivt og har modtaget mere støtte. Kompromiset baserer sig på de beregninger, som GD AGRI har foretaget på ordførerens anmodning.

 

 

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23a – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Efter udløbet af den i litra  b) omhandlede overgangsperiode omfattes mælk og mælkeprodukter af kriterierne, der er fastsat i litra a), punktum i) og ii).

Or. fr

Begrundelse

AGRI-kompromis, ændringsforslag 4, del 2.

 

 

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23 a – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen foretager hvert tredje år en vurdering af, om de vejledende bevillinger for frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk fortsat er i overensstemmelse med de objektive kriterier, der er nævnt i dette stykke.

Kommissionen foretager hvert tredje år en vurdering af, om de vejledende bevillinger for frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk og mælkeprodukter fortsat er i overensstemmelse med de objektive kriterier, der er nævnt i dette stykke.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag, der er på linje med AGRI-kompromis, ændringsforslag 1.

 

 

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23 a – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Medlemsstaterne sikrer, at mindst 10 % og højst 20 % af de midler, der tildeles dem årligt under skoleordningen, øremærkes til ledsagende pædagogiske foranstaltninger.

Or. fr

Begrundelse

AGRI-kompromis ændringsforslag 2, del 4. I betragtning af betydningen af pædagogiske foranstaltninger i den nye ordning og de fremsatte ændringsforslag fastsætter kompromiset, at mindst 10 % og højst 20 % af midlerne skal bruges på pædagogiske foranstaltninger.

 

 

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23 a – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan overføre op til 15 % af deres vejledende tildelinger til enten frugt og grøntsager, herunder bananer, eller til mælk til den anden gruppe på de betingelser, der fastsættes af Kommissionen i form af delegerede retsakter i henhold til artikel 227, dog uden at overstige det samlede loft på 230 mio. EUR fra de i stk. 1, litra a) og b), nævnte beløb.

4. Medlemsstaterne kan overføre op til 10 % af deres vejledende tildelinger ‒ for regionerne i den yderste periferi kan overførslen dog øges til 20 % ‒ til enten frugt og grøntsager, herunder bananer, eller til mælk og mælkeprodukter til den anden gruppe på de betingelser, der fastsættes af Kommissionen i form af delegerede retsakter i henhold til artikel 227, dog uden at overstige det samlede loft på 250 mio. EUR fra de i stk. 1, litra a) og b), nævnte beløb.

Or. pt

Begrundelse

AGRI-kompromis, ændringsforslag 4, del 5. Der er tale om en stigning i 20 mio. til mælkebevillingen for at give alle medlemsstater mulighed for at indføre en mindsteudgift per barn per år og for at sikre, at ingen medlemsstats lider tab som følge af indførelsen af nye kriterier. Med hensyn til budgetmæssige overførsler er kompromiset en mellemvej mellem de fremsatte ændringsforslag om dette spørgsmål.

 

 

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23 a – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. EU-støtte, der ydes i henhold til stk. 1, må ikke anvendes som erstatning for finansiering af eventuelle eksisterende nationale skolefrugt- eller skolemælksordninger med uddeling af frugt og grøntsager, forarbejdede frugter og grøntsager, bananer, mælk og mælkeprodukter eller andre uddelingsordninger for skoler, hvori sådanne produkter indgår. EU-støtten ydes med det sigte at supplere national finansiering.

Or. en

Begrundelse

Genindførelse af artikel 23, stk. 6, fra den fælles markedsordning. EU-midlerne bør reelt supplere national finansiering for at undgå en dødvægtseffekt.

 

 

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23 a – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med deres respektive strategier beslutte ikke at tildele den ønskede støtte, når det støttebeløb, der anmodes om, ligger under et minimum, som medlemsstaten har fastsat.

Or. fr

 

 

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23 a – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Unionen kan i medfør af artikel 6 i forordning (EU) nr. 1306/2013 også finansiere informations-, overvågnings- og evalueringsforanstaltninger vedrørende skoleordningen herunder foranstaltninger til skærpelse af offentlighedens opmærksomhed om ordningen og netværksforanstaltninger i forbindelse hermed.

7. Unionen kan i medfør af artikel 6 i forordning (EU) nr. 1306/2013 også finansiere informations-, kommunikations-, reklame-, overvågnings- og evalueringsforanstaltninger vedrørende skoleordningen herunder foranstaltninger til skærpelse af offentlighedens opmærksomhed om ordningens formål, navnlig rettet mod forældre og undervisere, og netværksforanstaltninger i forbindelse hermed samt andre aktiviteter, der er direkte forbundet med gennemførelsen af skoleordningen.

Or. ro

 

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23 a – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. De deltagende medlemsstater tilkendegiver offentligt deres deltagelse i støtteordningen på uddelingsstederne og det faktum, at ordningen er støttet af Unionen. Medlemsstaterne sikrer merværdien og synligheden af EU-skoleordningen i forhold til servering af andre måltider i uddannelsesinstitutioner."

8. De deltagende medlemsstater tilkendegiver offentligt deres deltagelse i støtteordningen på uddelingsstederne og det faktum, at ordningen er støttet af Unionen ved at opsætte opslag ved skoleindgangene. Medlemsstaterne kan desuden anvende ethvert egnet kommunikationsmiddel såsom særlige websteder, grafisk informationsmateriale og informations- og bevidstgørelseskampagner. Der anvendes en fælles identifikator og Unionens logo på alt ledsagende informationsmateriale. Medlemsstaterne sikrer merværdien og synligheden af EU-skoleordningen i forhold til servering af andre måltider i uddannelsesinstitutioner."

Or. pt

Begrundelse

AGRI-kompromis, ændringsforslag 5, del 1. Medlemsstater, der fordeler EU-støtte, bør sætte opslag op ved indgangen til skolerne for som omhandlet i de eksisterende gennemførelsesforordninger for ordningen at sikre en øget synlighed af EU's tiltag. I betragtning af ordningens EU-merværdi er det vigtigt at øge synligheden og den offentlige bevidsthed herom, især i en tid, hvor EU skuffer flere og flere.

 

 

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 24 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) udarbejdelse af de nationale eller regionale strategier og pædagogiske ledsageforanstaltninger.

(vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(vedrører ikke den danske tekst)

 

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 24 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at sikre at Unionens midler anvendes effektivt og målrettet, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse artikel 227 vedrørende:

2. For at sikre at Unionens midler anvendes effektivt og målrettet, at fordelingen af disse mellem medlemsstaterne forbliver rimelig og med henblik på at lette den administrative arbejdsbyrde for de skoler, der deltager i ordningen, og for medlemsstaterne tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse artikel 227 vedrørende:

Or. fr

 

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 24 – stk. 2 – litra -a (nyt)

 

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a) loftet for den EU-støtte, der kan udbetales pr. barn og pr. uddeling som bidrag til dækning af udgifterne til de uddelte frugter og grøntsager, herunder bananer, samt mælk og mælkeprodukter

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til tekstens sammenhæng er disse beføjelser flyttet fra artikel 23, stk. 1. For at sikre en forsvarlig budgetmæssig forvaltning af ordningerne ville det være mere hensigtsmæssigt at indføre en maksimal støtte pr. uddeling end en støtte pr. portion, som er vanskelig at kontrollere - jf. ændringsforslaget til betragtning 6.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 24 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) den vejledende fordeling af støtte til frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk mellem medlemsstaterne, og den eventuelle revision af fordelingen efter den evaluering, der er omhandlet i artikel 23a, stk. 2, andet afsnit; minimumsbeløbene for EU-støtte til den enkelte medlemsstat; den anvendte metode til omfordeling af den vejledende fordeling af støtte mellem medlemsstaterne baseret på de modtagne støtteansøgninger; og de supplerende regler for, hvordan kriterierne i artikel 23a, stk. 2, første afsnit, skal tages i betragtning ved fordelingen af støtte

a) den vejledende fordeling af støtte til frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk og mælkeprodukter mellem medlemsstaterne, og minimumsudgiftsniveauet for EU-støtten pr. barn og pr. år, der er omhandlet i artikel 23a, stk. 2, litra b); minimumsbeløbene for EU-støtte til den enkelte medlemsstat; den anvendte metode til omfordeling af den vejledende fordeling af støtte mellem medlemsstaterne baseret på de modtagne støtteansøgninger; og de supplerende regler for, hvordan kriterierne i artikel 23a, stk. 2, første afsnit, skal tages i betragtning ved fordelingen af støtte

Or. fr

 

 

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 24 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) betingelserne vedrørende overførslen mellem fordelingerne til henholdsvis frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk

b) betingelserne vedrørende overførslen mellem fordelingerne til henholdsvis frugt og grøntsager, herunder bananer, mælk og mælkeprodukter

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag, der er på linje med AGRI-kompromis, ændringsforslag 1.

 

 

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 24 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) de udgifter og/eller foranstaltninger, der er berettigede til EU-støtte, og muligheden for at fastsætte minimums- og maksimumsbeløb for specifikke udgifter

c) de udgifter og/eller foranstaltninger, der er berettigede til EU-støtte, og muligheden for at fastsætte maksimumsbeløb for specifikke udgifter

Or. fr

 

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 24 – stk. 2 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) indførelse af ensartede procedurer for indgivelse af ansøgninger om deltagelse fra uddannelsesinstitutionerne og for kontrol

Or. fr

Begrundelse

Ud over de tekniske kriterier, der er fastsat ved gennemførelsesretsakt i medfør af artikel 25, litra c), ville det være nyttigt ved delegeret retsakt at fastsætte principper for ensartede procedurer for indgivelse af ansøgninger om deltagelse fra uddannelsesinstitutionerne og for kontrol for at lette de administrative byrder, som hæmmer skolernes deltagelse i ordningerne, navnlig for de skoler, der ønsker at deltage i begge ordninger.

 

 

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 24 – stk. 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. For at skabe større opmærksomhed om skoleordningen tillægges Kommissionen i henhold til artikel 227 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der pålægger medlemsstater med en skoleordning at oplyse om, at Unionen yder støtte til ordningen.

3. For at skabe større opmærksomhed om skoleordningen og øge EU-støttens synlighed tillægges Kommissionen i henhold til artikel 227 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der pålægger medlemsstater med en skoleordning klart at oplyse om, at de modtager støtte fra Unionen til ordningen, med hensyn til:

 

a) de specifikke kriterier, der relaterer sig til anvendelsen af opslag og andet informationsmateriale

 

b) fastlæggelsen af specifikke kriterier med hensyn til udformning, sammensætning, størrelse og formgivning af den fælles identifikator og Unionens logo.

Or. fr

Begrundelse

AGRI-kompromis, ændringsforslag 5, del 2. Delegeret retsakt svarende til artikel 23a (ændringsforslag 8).

 

 

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 25 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) den endelige fordeling af støtte til frugt og grøntsager, herunder bananer, og/eller mælk mellem de deltagende medlemsstater inden for de i artikel 23a, stk. 1, fastsatte grænser, idet der tages hensyn til de i artikel 23a, stk. 4, nævnte overførsler

a) den endelige fordeling af støtte til frugt og grøntsager, herunder bananer, og/eller mælk og mælkeprodukter mellem de deltagende medlemsstater inden for de i artikel 23a, stk. 1, fastsatte grænser, idet der tages hensyn til de i artikel 23a, stk. 4, nævnte overførsler

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag, der er på linje med AGRI-kompromis ændringsforslag 1.

 

 

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 25 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) metoder til afhjælpning af mangler, der optræder i gennemførelsesprocessen for at undgå blokeringer forårsaget af urimeligt belastende bureaukrati

Or. ro

 

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 217 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan som supplement til EU-støtten som fastsat i artikel 23 yde nationale betalinger til uddelingen af produkterne til børn i uddannelsesinstitutioner eller til de dermed forbundne omkostninger, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, litra c).

Medlemsstaterne kan som supplement til modtagelsen og anvendelsen af EU-støtten som fastsat i artikel 23 yde nationale eller regionale betalinger til uddelingen af produkterne til børn sammen med pædagogiske ledsageforanstaltninger i uddannelsesinstitutioner eller til afholdelse af de dermed forbundne omkostninger, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, litra c).

Or. fr

 

 

Juridisk meddelelse