Menettely : 2014/0014(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0362/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0362/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/05/2015 - 10.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0216

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI TOIMIELINTEN VÄLISTEN NEUVOTTELUJEN ALOITTAMISESTA JA VALTUUTUKSESTA NEUVOTTELUIHIN
PDF 541kWORD 371k
21.4.2015
PE555.136v01-00
 
B8-0000/2015

työjärjestyksen 73 artiklan 2 kohdan ja 74 artiklan mukaisesti


ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta tukijärjestelmän osalta, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin (COM(2014)0032 – C8‑0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP))


Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta (*)
(*) Neuvotteluryhmä: puheenjohtaja, esittelijä ja varjoesittelijät

Ehdotus Euroopan parlamentin päätökseksi toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta tukijärjestelmän osalta, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin (COM(2014)0032 – C8‑0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP))  
B8‑0000/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan ehdotuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 73 artiklan 2 kohdan ja 74 artiklan,

päättää aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavan valtuutuksen perusteella:

VALTUUTUS

 

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Nykyisten järjestelmien soveltamisesta saadut kokemukset yhdessä ulkoisten arviointien päätelmien ja niiden johdosta tehtyjen erilaisten toimintavaihtoehtojen analyysien kanssa osoittavat, että syyt näiden kahden koulujakeluohjelman perustamiseen ovat edelleen ajankohtaisia. Nykytilanteessa hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, sekä maitotuotteiden kulutus vähenee, ja tätä suuntausta voimistavat muun muassa nykyiset, pitkälle jalostettuihin ja usein runsaasti lisättyjä sokereita, suolaa ja rasvaa sisältäviin elintarvikkeisiin suuntautuvat kulutustottumukset, minkä vuoksi olisi jatkettava unionin tukea, jolla rahoitetaan tiettyjen maataloustuotteiden jakelua oppilaitoksissa lapsille.

(2) Nykyisten järjestelmien soveltamisesta saadut kokemukset yhdessä ulkoisten arviointien päätelmien ja niiden johdosta tehtyjen erilaisten toimintavaihtoehtojen analyysien kanssa sekä sosiaaliset vaikeudet jäsenvaltioissa osoittavat, että näiden kahden koulujakeluohjelman jatkaminen ja lujittaminen on äärimmäisen tärkeää. Nykytilanteessa tuoreiden hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, sekä maitotuotteiden kulutus vähenee erityisesti lasten keskuudessa ja lasten lihavuus lisääntyy pitkälle jalostettuihin ja usein runsaasti lisättyjä sokereita, suolaa ja rasvaa ja/tai lisäaineita sisältäviin elintarvikkeisiin suuntautuvien kulutustottumusten takia, minkä vuoksi unionin tuella, jolla rahoitetaan tiettyjen maataloustuotteiden jakelua oppilaitoksissa lapsille, olisi edistettävä tehokkaammin terveitä ruokailutottumuksia ja paikallisten tuotteiden kulutusta.

Or. fr

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistus 6. Tässä kompromississa korostetaan koulujakeluohjelmien merkitystä sekä syitä siihen, miksi niitä olisi jatkettava ja tehostettava. Lisäksi koska komissio päätti arvioida uudelleen ehdotusta, on tärkeää, että parlamentti ottaa vahvan kannan ohjelmien jatkamisen puolesta.

 

 

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

 

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Eri toimintavaihtoehtojen analyysi osoittaa, että yhdenmukaistettu lähestymistapa yhteisissä oikeudellisissa kehyksissä ja rahoituskehyksissä on sopivampi ja tehokkaampi niiden tavoitteiden saavuttamiseen, joihin yhteisellä maatalouspolitiikalla koulujakeluohjelmissa pyritään. Se antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden maksimoida jakelun vaikutus muuttumattomien määrärahojen puitteissa ja tehostaa hallintoa. Kun kuitenkin otetaan huomioon erot hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, ja maitotuotteiden ja niiden toimitusketjujen erot, tietyt osat olisi pidettävä erillään, kuten kumpaankin järjestelmään tarkoitetut määrärahat. Nykyjärjestelmistä saadun kokemuksen perusteella osallistumisen tähän ohjelmaan olisi edelleen oltava jäsenvaltioille vapaaehtoista. Kun otetaan huomioon eri jäsenvaltioiden erilaiset kulutustilanteet, ohjelmaan osallistuville jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus valita, haluavatko ne jakaa kaikkia vai vain yhtä niistä tuotteista, joiden toimittamista lapsille oppilaitoksiin voidaan tukea.

(3) Eri toimintavaihtoehtojen analyysi osoittaa, että yhdenmukaistettu lähestymistapa yhteisissä oikeudellisissa kehyksissä ja rahoituskehyksissä on sopivampi ja tehokkaampi niiden tavoitteiden saavuttamiseen, joihin yhteisellä maatalouspolitiikalla koulujakeluohjelmissa pyritään. Se antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden maksimoida jakelun vaikutus muuttumattomien määrärahojen puitteissa ja tehostaa hallintoa. Kun kuitenkin otetaan huomioon erot hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, ja maitotuotteiden ja niiden toimitusketjujen erot, tietyt osat olisi pidettävä erillään, kuten kumpaankin järjestelmään tarkoitetut määrärahat. Nykyjärjestelmistä saadun kokemuksen perusteella osallistumisen tähän ohjelmaan olisi edelleen oltava jäsenvaltioille vapaaehtoista. Kun otetaan huomioon eri jäsenvaltioiden erilaiset kulutustilanteet, ohjelmaan osallistuville jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus valita yhdessä asianomaisten alueiden kanssa, haluavatko ne jakaa kaikkia vai vain yhtä niistä tuotteista, joiden toimittamista lapsille oppilaitoksiin voidaan tukea. Jäsenvaltiot voisivat myös harkita kohdennettujen toimenpiteiden toteuttamista maidonkulutuksen jatkuvan laskun katkaisemiseksi nuorten keskuudessa.

Or. it

 

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) On havaittu, että erityisesti tuoreiden hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, ja kulutukseen tarkoitetun maidon kulutus on laskusuunnassa. Sen vuoksi on aiheellista keskittää koulujakeluohjelmien jakelu näihin tuotteisiin. Tämä puolestaan auttaisi myös keventämään koulujen organisatorista rasitetta, lisäämään jakelun vaikutusta muuttumattomien määrärahojen puitteissa, ja se olisi linjassa nykyisen käytännön kanssa, koska nämä tuotteet ovat nykyisissä järjestelmissä eniten jaettuja tuotteita.

(4) On havaittu, että erityisesti tuoreiden hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, ja kulutukseen tarkoitetun maidon kulutus on laskusuunnassa. Sen vuoksi on aiheellista keskittää koulujakeluohjelmien jakelu ensisijaisesti näihin tuotteisiin. Tämä puolestaan auttaisi myös keventämään koulujen organisatorista rasitetta sekä lisäämään jakelun vaikutusta muuttumattomien määrärahojen puitteissa, ja se olisi linjassa nykyisen käytännön kanssa, koska nämä tuotteet ovat nykyisissä järjestelmissä eniten jaettuja tuotteita. Kalsiumin saantia koskevien ravitsemussuositusten noudattamiseksi ja maidon sisältämään laktoosiin liittyvän laktoosi-intoleranssin yleistymisen vuoksi jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava jakaa muita maitotuotteita, esimerkiksi jogurttia ja juustoa, joilla on kiistattomia myönteisiä vaikutuksia lasten terveydelle. Olisi myös pyrittävä varmistamaan paikallisten ja alueellisten tuotteiden jakelu.

Or. fr

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistus 1, osa 3.

 

 

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Jakelun tueksi tarvitaan koulutuksellisia toimenpiteitä, jotta järjestelmän avulla voidaan saavuttaa sen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet, jotka ovat tiettyjen maataloustuotteiden kulutuksen lisääminen ja ruokavalioiden muovaaminen terveellisemmiksi. Tällaisten toimenpiteiden tärkeys huomioon ottaen niitä olisi käytettävä sekä hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, että maidon jakelun tukemiseen. Niihin pitäisi voida myöntää unionin tukea. Koska tukitoimenpiteet ovat keskeinen väline, jolla lapset saavat uudistettua suhteensa maatalouteen ja sen eri tuotteisiin ja jolla järjestelmässä asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa, jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus sisällyttää temaattisiin toimenpiteisiinsä useammanlaisia maataloustuotteita. Kansallisten terveysviranomaisten olisi kuitenkin terveellisten ruokailutottumusten edistämiseksi osallistuttava tähän prosessiin ja hyväksyttävä luettelo tällaisista tuotteista sekä kahdesta jaettavien tuotteiden ryhmästä ja niiden ravitsemuksellisista vaatimuksista.

(5) Jakelun tueksi tarvitaan koulutuksellisia oheistoimenpiteitä, jotta järjestelmän avulla voidaan saavuttaa sen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet, jotka ovat tiettyjen maataloustuotteiden kulutuksen lisääminen ja ruokavalioiden muovaaminen terveellisemmiksi. Tällaisten toimenpiteiden tärkeys huomioon ottaen niitä olisi käytettävä sekä hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, että maidon ja maitotuotteiden jakelun tukemiseen. Niihin pitäisi voida myöntää unionin tukea. Koska tukitoimenpiteet ovat keskeinen väline, jolla lapset saavat uudistettua suhteensa maatalouteen ja unionin erilaisiin, erityisesti heidän alueellaan tuotettuihin, maataloustuotteisiin, esimerkiksi ravitsemusasiantuntijoiden ja maanviljelijöiden avulla, ja jolla järjestelmässä asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa, jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus sisällyttää temaattisiin toimenpiteisiinsä useammanlaisia maataloustuotteita, esimerkiksi hedelmä- ja vihannesjalosteita, joihin ei ole lisätty sokeria, suolaa, rasvaa tai makeutusaineita, ja muita paikallisia, alueellisia tai kansallisia erikoistuotteita, esimerkiksi hunajaa, oliiveja, oliiviöljyä ja kuivattuja hedelmiä. Ravitsemuksesta ja/tai terveydestä vastaavien kansallisten viranomaisten olisi kuitenkin terveellisten ruokailutottumusten edistämiseksi osallistuttava tähän prosessiin ja hyväksyttävä luettelo tällaisista tuotteista sekä kahdesta jaettavien tuotteiden ryhmästä ja päätettävä niiden ravitsemuksellisista vaatimuksista.

Or. fr

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistus 2, osa 5.

 

 

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(6) Moitteettoman budjettihallinnon varmistamiseksi olisi vahvistettava enimmäismäärä unionin tuelle hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, ja maidon jakelulle, koulutuksellisille tukitoimenpiteille ja niihin liittyville kustannuksille. Tämän enimmäismäärän olisi vastattava nykytilannetta. Saatujen kokemusten perusteella ja hallinnon yksinkertaistamiseksi rahoitusmalleja olisi lähennettävä ja niiden olisi perustuttava yhtenäiseen lähestymistapaan unionin rahoituksen tason suhteen. Sen vuoksi olisi aiheellista rajata unionin tuki tuotteiden ostamiseen määrittämällä unionin tuelle enimmäismäärä sekä hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, että maidon annosta kohti ja poistaa pakollisen yhteisrahoituksen periaate hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, osalta. Kun otetaan huomioon kyseisten tuotteiden hintojen epävakaus, komissiolle olisi annettava valtuudet antaa tiettyjä säädöksiä toimenpiteistä, joilla vahvistetaan unionin tuen taso tuoteannoksen hintaa kohti ja annoksen määritelmä.

(6) Moitteettoman budjettihallinnon varmistamiseksi olisi vahvistettava enimmäismäärä unionin tuelle hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, ja maidon jakelulle, koulutuksellisille oheistoimenpiteille ja niihin liittyville kustannuksille. Tämän enimmäismäärän olisi vastattava nykytilannetta. Saatujen kokemusten perusteella ja hallinnon yksinkertaistamiseksi rahoitusmalleja olisi lähennettävä ja niiden olisi perustuttava yhtenäiseen lähestymistapaan unionin rahoituksen tason suhteen. Sen vuoksi olisi aiheellista rajata unionin tuki tuotteiden ostamiseen määrittämällä unionin tuelle enimmäismäärä lasta ja sekä hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, että maidon jakelukertaa kohti. Kun otetaan huomioon kyseisten tuotteiden hintojen epävakaus, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, joilla vahvistetaan unionin tuen enimmäistaso.

Or. de

 

 

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(7) Jotta varmistettaisiin unionin varojen tehokas ja kohdennettu käyttö, komissiolle olisi annettava valtuudet antaa tiettyjä säädöksiä toimenpiteistä, joissa vahvistetaan unionin tuen alustava jako kullekin jäsenvaltiolle ja menetelmät, jolla tuen jakoa voidaan muuttaa jäsenvaltioiden välillä saatujen tukihakemusten perusteella. Varojen alustava jako olisi vahvistettava erikseen hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, sekä maidon osalta jakeluun liittyvän vapaaehtoisen lähestymistavan mukaisesti. Jakoperusteen hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, osalta olisi perustuttava nykyiseen jäsenvaltiokohtaiseen jakoon, joka perustuu objektiivisiin perusteisiin eli 6–10-vuotiaiden lasten osuuteen väestöstä, ottaen huomioon myös kyseisen alueen kehitysasteen. Jotta jäsenvaltiot voisivat säilyttää nykyisten ohjelmiensa laajuuden ennallaan ja muiden rohkaisemiseksi jakamaan maitoa, maitoon annettavan rahoituksen osalta on aiheellista käyttää kahden jakoperusteen yhdistelmää, johon kuuluvat koulumaitojärjestelmän varojen aiempi käyttö jäsenvaltioissa sekä sama objektiivinen peruste, jota käytetään hedelmien ja vihannesten osalta, eli 6‑10‑vuotiaiden lasten osuus väestöstä. Jotta näiden kahden jakoperusteen välillä voitaisiin löytää oikea tasapaino, komissiolle olisi annettava valtuudet antaa tiettyjä säädöksiä tarkemmista säännöistä jakoperusteiden tasapainottamiseksi. Kun vielä otetaan huomioon jäsenvaltioiden väestörakenteen tai alueiden kehitystason muutos, komissiolle olisi annettava valtuudet antaa tiettyjä säädöksiä, jotka liittyvät kolmen vuoden välein tehtävään arviointiin siitä, ovatko näiden perusteiden mukaiset jäsenvaltioiden rahoitusosuudet edelleen ajan tasalla.

(7) Jotta varmistettaisiin unionin varojen tehokas ja kohdennettu käyttö, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, joissa vahvistetaan unionin tuen alustava jako kullekin jäsenvaltiolle ja menetelmät, jolla tuen jakoa voidaan muuttaa jäsenvaltioiden välillä saatujen tukihakemusten perusteella. Varojen alustava jako olisi vahvistettava erikseen hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, sekä maidon osalta jakeluun liittyvän vapaaehtoisen lähestymistavan mukaisesti. Jakoperusteen hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, osalta olisi perustuttava nykyiseen jäsenvaltiokohtaiseen jakoon, joka perustuu objektiivisiin perusteisiin eli 6–10-vuotiaiden lasten osuuteen väestöstä, ottaen huomioon myös kyseisen alueen kehitysasteen. Jotta jäsenvaltiot voisivat säilyttää nykyisten ohjelmiensa laajuuden ennallaan ja muiden rohkaisemiseksi jakamaan maitoa, maitoon annettavan rahoituksen osalta on aiheellista käyttää neljän jakoperusteen yhdistelmää, johon kuuluvat koulumaitojärjestelmän varojen aiempi käyttö jäsenvaltioissa – paitsi Kroatian tapauksessa, jolle on syytä vahvistaa erityinen kiinteä määrä tämän asetuksen perusteella – sekä sama objektiivinen peruste, jota käytetään hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, osalta, eli 6–10-vuotiaiden lasten osuus väestöstä, jäsenvaltion alueiden kehitysaste sekä unionin tuen käytön lapsi- ja vuosikohtaisen vähimmäistason määrittäminen. Jotta näiden neljän jakoperusteen välillä voitaisiin löytää oikea tasapaino, komissiolle olisi annettava valtuudet antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tarkemmista säännöistä jakoperusteiden tasapainottamiseksi. Kun vielä otetaan huomioon jäsenvaltioiden väestörakenteen tai alueiden kehitystason muutos, komissiolle olisi annettava valtuudet antaa tiettyjä säädöksiä, jotka liittyvät kolmen vuoden välein tehtävään arviointiin siitä, ovatko näiden perusteiden mukaiset jäsenvaltioiden rahoitusosuudet edelleen ajan tasalla Unionin tukea olisi lisättävä viidellä prosentilla sovellettaessa tätä järjestelmää syrjäisimmillä alueilla, ottaen huomioon, että näillä alueilla on rajalliset mahdollisuudet monipuolistaa maataloustuotantoaan ja että niillä on usein mahdotonta löytää tiettyjä tuotteita, mikä nostaa kuljetus- ja varastointikustannuksia.

Or. fr

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistus 4, osa 3.

 

 

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(8) Jotta väestöltään pienemmillä jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus soveltaa järjestelmää kustannustehokkaasti, komissiolle olisi annettava valtuudet antaa tiettyjä säädöksiä, joissa vahvistetaan vähimmäismäärä unionin tuelle, jota jäsenvaltiolla on oikeus saada hedelmiä ja vihanneksia, mukaan lukien banaanit, ja maitoa varten.

(8) Jotta väestöltään pienemmillä jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus soveltaa järjestelmää kustannustehokkaasti, komissiolle olisi annettava valtuudet antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädöksiä, joissa vahvistetaan vähimmäismäärä unionin tuelle, jota jäsenvaltiolla on oikeus saada hedelmiä ja vihanneksia, mukaan lukien banaanit, ja maitoa ja maitotuotteita varten.

Or. en

 

 

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(9) Hyvän hallintotavan ja moitteettoman taloushallinnon vuoksi jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, ja/tai maidon jakeluun, olisi haettava unionin tukea joka vuosi. Menettelyjen ja hallinnon yksinkertaistamiseksi hakemus olisi esitettävä erillisten tukihakemusten perusteella. Jäsenvaltioiden tukihakemukset saatuaan komission olisi päätettävä tuen lopullisesta jaosta hedelmiä ja vihanneksia, mukaan lukien banaanit, ja maitoa varten talousarviosta käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa ja ottaen huomioon niihin tarkoitettujen määrärahojen väliset siirrot, jotka kannustavat priorisoimaan jakelua ravitsemuksellisten tarpeiden mukaan. Komissiolle olisi annettava valtuudet antaa tiettyjä säädöksiä toimenpiteistä, joilla vahvistetaan tällaisia siirtoja koskevat ehdot ja rajoitukset.

(9) Hyvän hallintotavan ja moitteettoman taloushallinnon vuoksi jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, ja/tai maidon ja maitotuotteiden jakeluun, olisi haettava unionin tukea joka vuosi. Menettelyjen ja hallinnon yksinkertaistamiseksi hakemukset olisi esitettävä erillisten tukihakemusten perusteella. Jäsenvaltioiden tukihakemukset saatuaan komission olisi päätettävä tuen lopullisesta jaosta hedelmiä ja vihanneksia, mukaan lukien banaanit, ja/tai maitoa ja maitotuotteita varten talousarviosta käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa ja ottaen huomioon niihin tarkoitettujen määrärahojen väliset siirrot, jotka kannustavat priorisoimaan jakelua ravitsemuksellisten tarpeiden mukaan. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, joilla vahvistetaan tällaisia siirtoja koskevat ehdot ja rajoitukset.

Or. es

 

 

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Jotta yksinkertaistettaisiin molempiin ohjelmiin osallistuvien oppilaitosten hallinnollisia ja organisatorisia menettelyjä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat yhteisten menettelyjen käyttöön ottamista oppilaitosten osallistumishakemusten esittämistä sekä seurantaa varten.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää vähentää hallinnollista rasitusta, joka estää oppilaitoksia osallistumasta, etenkin niin, että oppilaitosten, jotka haluavat osallistua molempiin ohjelmiin, ei tarvitse täyttää kahdenlaisia hakemuksia tai että niihin ei kohdenneta monenlaista seurantaa.

 

 

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(10) Kansallista strategiaa olisi pidettävä edellytyksenä jäsenvaltion osallistumiselle järjestelmään; se olisi strateginen monivuotinen asiakirja, jossa määritellään jäsenvaltioiden tavoitteet ja painopisteet. Jäsenvaltioiden olisi voitava päivittää niitä säännöllisesti erityisesti arviointien ja painopisteiden tai tavoitteiden uudelleenarvioinnin perusteella.

(10) Kansallista strategiaa olisi pidettävä edellytyksenä jäsenvaltion osallistumiselle järjestelmään; jäsenvaltioilta, jotka haluavat osallistua järjestelmään, olisi edellytettävä, että ne esittävät strategisen asiakirjan, joka kattaa kuuden vuoden ajanjakson ja jossa määritetään nykyinen ongelma ja asetetaan jäsenvaltioiden tavoitteet, esitetyn ongelman mukaiset toimenpiteet ja painopisteet. Jäsenvaltioiden olisi voitava päivittää niitä säännöllisesti erityisesti arviointien ja painopisteiden tai tavoitteiden uudelleenarvioinnin sekä ohjelmiensa onnistumisen perusteella.

Or. pt

 

 

 

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Jotta lisätään ohjelman näkyvyyttä sen edunsaajien keskuudessa kaikkialla unionissa, sille olisi vahvistettava yhteinen tunnus ja unionin logo, joita on käytettävä oppilaitosten osallistumista ohjelmiin koskevissa julisteissa ja oppilaiden käyttöön ohjelmiin liittyvien koulutuksellisten oheistoimenpiteiden yhteydessä annettavassa tiedotusmateriaalissa. Tätä varten komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat yhteisen tunnuksen ja unionin logon esitystapaa, sisältöä, kokoa ja sommittelua koskevien erityisten kriteerien vahvistamista.

Or. fr

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistuksen 5 mukainen.

 

 

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(12) Jotta voidaan varmistaa, että järjestelmässä lapsille jaettavien tuotteiden hinnat vastaavat täysin annetun tuen määrää ja että tuettujen tuotteiden käyttötarkoituksesta ei poiketa, komissiolle olisi annettava valtuudet antaa tiettyjä säädöksiä, jotka koskevat järjestelmään kytkettävää hintaseurantaa.

(12) Jotta voidaan varmistaa, että järjestelmässä lapsille jaettavien tuotteiden hinnat vastaavat täysin annetun tuen määrää ja että tuettujen tuotteiden käyttötarkoituksesta ei poiketa, komissiolle olisi annettava valtuudet antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat järjestelmään kytkettävää hintaseurantaa. Nämä säädökset eivät saisi estää jäsenvaltioita hankkimasta paikallisia tuotteita.

Or. en

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistuksen 5 mukainen.

 

 

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Sen arvioimiseksi, onko ohjelmilla ollut vaikutusta jäsenvaltioissa, olisi rahoitettava saavutettuja tuloksia koskevia seuranta- ja arviointitoimia, joissa kiinnitetään erityistä huomiota kulutustottumusten muutoksiin keskipitkällä aikavälillä.

Or. en

 

 

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) Tällä asetuksella ei tulisi puuttua alueellisen tai paikallisen toimivallan jakoon jäsenvaltioissa, alueellinen ja paikallinen itsehallinto mukaan lukien.

Or. en

 

 

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Tuki hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista, koulutuksellisia toimitoimenpiteitä ja niihin liittyviä kustannuksia varten

Tuki hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon sekä tiettyjen maitotuotteiden toimittamista, koulutuksellisia oheistoimenpiteitä ja niihin liittyviä kustannuksia varten

Or. de

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistus 1, osa 1.

 

 

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon jakeluun;

a) jäljempänä 2 kohdassa tarkoitettuun hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, sekä maidon ja maitotuotteiden jakeluun;

Or. en

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistus 1, osa 1. Tällä kompromissilla tuetaan komission ehdotusta, jonka mukaan jäsenvaltioiden olisi edelleen voitava jakaa tuoreita tuotteita. Sanamuoto “hedelmät ja vihannekset" kattaa tuoreet ja jäähdytetyt tuotteet, valmisannokset (kuten kuoritut/pilkotut porkkanat pikkupusseissa), ja se antaa kouluille myös mahdollisuuden puristaa tuotteista tuoremehua. Jäsenvaltiot voivat päättää ja määritellä strategioissaan, mitä tuoreita tuotteita olisi jaettava (ja miten).

 

 

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) koulutuksellisiin tukitoimenpiteisiin, ja

b) koulutuksellisiin oheistoimenpiteisiin, ja

Or. fr

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistus 2, osa 1. Korvaamalla sana “tuki-“ sanalla “oheis-” pyritään selkeyttämään, että unionin tukemat koulutukselliset toimenpiteet järjestelmissä eivät ole opettajien vaan ulkoisten puhujien, kuten ravitsemusasiantuntijoiden, maanviljelijöiden jne., vastuulla.

 

 

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) eräiden asiaan liittyvien logistiikka-, jakelu-, laitteisto-, mainonta-, seuranta- ja arviointikustannusten kattamiseen.

c) asiaan liittyvien logistiikka-, jakelu-, laitteisto-, viestintä- ja mainonta-, seuranta- ja arviointikustannusten sekä muiden ohjelmien täytäntöönpanoon suoraan liittyvien toimintojen kustannusten kattamiseen.

Or. hu

 

 

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua 1 kohdassa vahvistettuun tukijärjestelmään, jäljempänä ’koulujakeluohjelma’, voivat jakaa joko hedelmiä ja vihanneksia, mukaan lukien banaanit, tai CN-koodiin 0401 sisältyvää maitoa taikka molempia.

2. Jäsenvaltiot, jotka haluavat osallistua 1 kohdassa vahvistettuun tukijärjestelmään, jäljempänä ’koulujakeluohjelma’, voivat jakaa:

 

a) hedelmiä ja vihanneksia, mukaan lukien banaanit, ja/tai

 

b) maitoa ja seuraaviin luokkiin kuuluvia maitotuotteita, jäljempänä ’maitotuotteita’:

 

i) CN-koodiin 0401 sisältyvää maitoa ja kermaa;

 

ii) CN-koodiin 0403 sisältyvää kirnumaitoa ja kirnupiimää, juoksetettua maitoa, jogurttia, kefiiriä ja muuta käynyttä tai hapatettua maitoa ja kermaa, lukuun ottamatta CN-koodeihin 0403 10 51–0403 10 99 ja 0403 90 71–0403 90 99 sisältyviä tuotteita, jotka sisältävät aromeja tai maidottomia lisäaineita;

 

iii) CN-koodiin 0406 sisältyviä juustoja ja juustoaineita;

 

iv) CN-koodiin 0404 90 sisältyvää luonnollisesta maidosta koostuvaa laktoositonta maitoa, jonka koostumusta on muutettu sen laktoosisisällön osalta ja joka ei sisällä muita maidottomia lisäaineita.

Or. fr

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistus 1, osa 2. Näillä ohjelmilla on tarkoitus kannustaa maataloustuotteiden kulutukseen ja terveellisten ruokailutottumusten oppimiseen. Lisäksi on olemassa konkreettista tietoa siitä, että maidonjuonti on vähentynyt. Juusto ja luonnonjogurtit ovat toiseksi paras vaihtoehto laktoosi-intoleranssin vuoksi.

 

 

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Koulujakeluohjelmaan osallistumisen ehtona on, että jäsenvaltiot laativat ennen koulujakeluohjelmaan osallistumistaan ja sen jälkeen kuuden vuoden välein kansallisen tai alueellisen tason strategian ohjelman täytäntöönpanoa varten. Jäsenvaltio voi muuttaa strategiaansa erityisesti seurannan ja arvioinnin perusteella. Strategiassa on ainakin määriteltävä tarpeet, tarpeiden tärkeysjärjestys, kohderyhmä, odotetut tulokset ja määrälliset tavoitteet verrattuna lähtötilanteeseen, ja vahvistettava näiden tavoitteiden saavuttamiseen parhaiten soveltuvat välineet ja toimet.

3. Koulujakeluohjelmaan osallistumisen ehtona on, että jäsenvaltiot laativat ennen koulujakeluohjelmaan osallistumistaan ja sen jälkeen kuuden vuoden välein kansallisen tai alueellisen tason strategian ohjelman täytäntöönpanoa varten. Jäsenvaltio tai alueviranomainen voi muuttaa strategiaa erityisesti seurannan ja arvioinnin sekä saavutettujen tulosten perusteella, niin että unionin varoja käytetään hyvin. Strategiassa on vähintään määriteltävä tarpeet, tarpeiden tärkeysjärjestys, kohderyhmä, odotetut tulokset ja määrälliset tavoitteet verrattuna lähtötilanteeseen, ja vahvistettava näiden tavoitteiden saavuttamiseen parhaiten soveltuvat välineet ja toimet.

Or. en

Perustelu

On mahdollistettava, että myös muut kuin kansallisen tason viranomaiset voivat valvoa järjestelmää jäsenvaltioiden perustuslaissa määrätyn toimivaltajaon mukaisesti. Tällä tarkistuksella huomioidaan myös alueiden komitean lausunto.

 

 

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Jotta koulujakeluohjelmalla olisi vaikutusta, jäsenvaltioiden on päätettävä myös koulutuksellisista tukitoimenpiteistä; niihin voi kuulua toimenpiteitä ja toimia, joilla pyritään luomaan lapsille suhde maatalouteen ja laajempaan joukkoon maataloustuotteita sekä opetetaan asiaan liittyvistä aiheista, kuten terveellisistä ruokailutottumuksista, ruoan haaskaamisen välttämisestä, paikallisista elintarvikeketjuista tai luonnonmukaisesta viljelystä.

4. Jotta koulujakeluohjelmalla olisi vaikutusta, jäsenvaltioiden on päätettävä myös koulutuksellisista oheistoimenpiteistä; niihin voi kuulua toimenpiteitä ja toimia, joilla pyritään luomaan lapsille suhde maatalouteen, kuten maatilavierailut, ja edistetään laajemman maataloustuotevalikoiman jakelua niin, että se sisältää esimerkiksi hedelmä- ja vihannesjalosteita sekä muita paikallisia, alueellisia tai kansallisia erikoisuuksia, kuten hunaja, oliivit ja oliiviöljy sekä kuivatut hedelmät. Tämä tukee opetusta asiaan liittyvistä aiheista, kuten terveellisistä ruokailutottumuksista, ruoan haaskaamisen välttämisestä, paikallisista elintarvikeketjuista, luonnonmukaisesta viljelystä ja kestävästä tuotannosta.

Or. en

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistus 2, osa 2. Koulutukselliset toimenpiteet mahdollistavat muiden tuotteiden satunnaisen jakelun, ja sen vuoksi kompromissi sisältää tarkistukset, jotka koskevat paikallisia, alueellisia ja kansallisia erikoisuuksia, kuten hunajaa, oliiveja, oliiviöljyä ja kuivattuja hedelmiä.

 

 

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on strategioitaan laatiessaan laadittava luettelo muista maataloustuotteista, joita voidaan satunnaisesti sisällyttää koulutuksellisiin tukitoimenpiteisiin hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon lisäksi.

5. Jäsenvaltioiden on strategioitaan laatiessaan laadittava luettelo muista maataloustuotteista, joita voidaan satunnaisesti sisällyttää jakeluun koulutuksellisten oheistoimenpiteiden yhteydessä 2 kohdassa tarkoitettujen hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon sekä maitotuotteiden lisäksi. Lisättyä sokeria, lisättyä rasvaa, lisättyä suolaa ja/tai lisättyjä makeutusaineita sisältäviä hedelmä- ja vihannesjalosteita ei sallita.

Or. en

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistus 2, osa 3. Kompromississa otetaan huomioon käsiteltäväksi jätetyt tarkistukset, joilla pyritään ottamaan jälleen mukaan hedelmä- ja vihannesjalosteet, ja sallitaan niiden satunnainen jakelu koulutuksellisten toimenpiteiden yhteydessä. Niinpä asetuksen liitteen V olemassa olevat säännöt (ei lisättyä sokeria, suolaa, rasvaa, makeutusaineita) olisi pidettävä voimassa. Yksinkertaisuuden nimissä liitteen V sisältö on sisällytetty suoraan artiklaan (niinpä nykyinen liite V voidaan kumota).

 

 

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on valittava jaettavat tai koulutuksellisiin tukitoimenpiteisiin sisällytettävät tuotteensa sellaisten objektiivisten perusteiden mukaan, joihin voivat kuulua terveys- ja ympäristönäkökohdat, kausiluonteisuus, vaihtelevuus tai paikallisten tuotteiden saatavuus, asettaen etusijalle, niin pitkälle kuin se on mahdollista toteuttaa, unionista peräisin olevat tuotteet ja erityisesti paikalliset hankinnat, luomutuotteet, lyhyet toimitusketjut tai ympäristöhyödyt.

6. Jäsenvaltioiden on valittava jaettavat tai koulutuksellisiin oheistoimenpiteisiin sisällytettävät tuotteensa sellaisten objektiivisten perusteiden mukaan, joihin kuuluvat terveys- ja ympäristönäkökohdat, eettiset näkökohdat, kausiluonteisuus, vaihtelevuus tai paikallisten tuotteiden saatavuus, asettaen etusijalle unionista peräisin olevat tuotteet ja erityisesti paikalliset ja alueelliset tuotteet ja hankinnat, lyhyet toimitusketjut, luomutuotteet tai ympäristöhyödyt sekä asetuksessa (EU) N:o 1151/2012 tarkoitetut laatutuotteet. Banaanien osalta kolmansista maista peräisin oleville reilun kaupan tuotteille voidaan antaa etusija ainoastaan, jos vastaavia unionista peräisin olevia tuotteita ei ole saatavilla.

Or. de

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistus 3.

 

 

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on terveellisiä ruokailutottumuksia edistääkseen varmistettava, että niiden toimivaltaiset terveysviranomaiset hyväksyvät luettelon kaikista koulujakeluohjelmassa jaettavista tuotteista ja päättävät niiden ravitsemuksellisista vaatimuksista.”

7. Jäsenvaltioiden on myös laktoosi-intoleranssista kärsivien lasten terveellisiä ruokailutottumuksia edistääkseen varmistettava, että jäsenvaltioiden ravitsemus- ja/tai terveysasioista vastaavat viranomaiset hyväksyvät luettelon koulujakeluohjelmassa jaettavista tuotteista ja päättävät niiden ravitsemuksellisista vaatimuksista.”

Or. de

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Rajoittamatta 4 kohdan säännösten soveltamista, koulujakeluohjelman mukainen tuki 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuotteiden jakelua, koulutuksellisia tukitoimenpiteitä ja asiaan liittyviä kustannuksia varten ei saa olla suurempi kuin:

1. Rajoittamatta tämän artiklan 4 kohdan säännösten soveltamista, koulujakeluohjelman mukainen tuki 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuotteiden jakelua, koulutuksellisia oheistoimenpiteitä ja asiaan liittyviä kustannuksia varten ei saa olla suurempi kuin:

Or. de

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistuksen 2 mukainen.

 

 

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 a artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) maidon osalta 80 miljoonaa euroa kouluvuotta kohden.

b) maidon ja maitotuotteiden osalta: 100 miljoonaa euroa kouluvuotta kohden.

Or. ro

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistus 4, osa 4. Maidon osalta määrärahoja on lisättävä 20 miljoonalla eurolla, jotta mahdollistetaan vähimmäismäärän käyttöönotto lasta kohti vuodessa kaikissa jäsenvaltioissa ja jotta varmistetaan, että yksikään jäsenvaltio ei häviä uusien kriteerien käyttöönoton vuoksi.

 

 

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 227 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan unionin tuen suuruus jaettavien hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, ja maidon annoksen hintaa kohden ja määritellään annoksen käsite. Siirretään komissiolle myös valta antaa 227 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan koulutuksellisten tukitoimenpiteiden rahoittamisen vähimmäis- ja enimmäismäärä jäsenvaltioiden lopullisista vuotuisista määrärahoista.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Säännös kyseisestä vallasta on siirretty 24 artiklan 1 a kohtaan johdonmukaisuuden vuoksi.

 

 

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 a artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, osalta objektiiviset perusteet, jotka koskevat:

a) hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, osalta objektiiviset perusteet, jotka koskevat

i) 6–10-vuotiaiden lasten osuutta väestöstä;

i) 6–10-vuotiaiden lasten osuutta kyseisen jäsenvaltion väestöstä;

ii) jäsenvaltion alueiden kehitysastetta siten, että varmistetaan suurempi tuki tämän asetuksen 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuille vähemmän kehittyneille alueille, SEUT-sopimuksen 349 artiklassa luetelluille syrjäisimmille alueille tai asetuksen (EU) N:o 229/2013 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille pienille Egeanmeren saarille, ja

ii) jäsenvaltion alueiden kehitysastetta siten, että varmistetaan suurempi tuki tämän asetuksen 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuille vähemmän kehittyneille alueille, SEUT-sopimuksen 349 artiklassa luetelluille syrjäisimmille alueille ja/tai asetuksen (EU) N:o 229/2013 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille pienille Egeanmeren saarille;

 

(iii) tuen korottamista viidellä prosentilla syrjäisimpien alueiden osalta sekä vielä toistamiseen viidellä prosentilla, jos nämä alueet tuovat tuotteita toisilta lähellä sijaitsevilta syrjäisimmiltä alueilta, ja

Or. pt

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistus 4, osa 1. Objektiiviset perusteet, jotka koskevat 6–10-vuotiaiden lasten osuutta väestöstä ja jäsenvaltion alueiden kehitysastetta, olisi säilytettävä, sillä tämä on oikeudenmukainen järjestelmä, joka vastaa jäsenvaltioiden tarpeita.

 

 

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 a artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) maidon osalta varojen aikaisempi käyttö aiemmissa maidon ja maitotuotteiden jakelun järjestelmissä sekä objektiivinen peruste, joka koskee 6‑10-vuotiaiden lasten osuutta väestöstä.

b) maidon ja maitotuotteiden osalta seuraavien perusteiden yhdistelmä, jota sovelletaan kuuden vuoden siirtymäkauden ajan uuden ohjelman toiminnan alkamisesta lähtien:

 

i) 6–10-vuotiaiden lasten osuus kyseisen jäsenvaltion väestöstä;

ii) jäsenvaltion alueiden kehitysaste siten, että varmistetaan suurempi tuki tämän asetuksen 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuille vähemmän kehittyneille alueille, SEUT-sopimuksen 349 artiklassa luetelluille syrjäisimmille alueille ja/tai asetuksen (EU) N:o 229/2013 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille pienille Egeanmeren saarille;

 

iii) varojen aikaisempi käyttö aiemmissa ohjelmissa, jotka koskevat maidon ja maitotuotteiden jakelua lapsille, lukuun ottamatta Kroatiaa, jonka osalta otetaan käyttöön kiinteämääräinen maksujärjestelmä; jotta varmistetaan varojen oikeudenmukainen jakautuminen jäsenvaltioiden kesken, tämän perusteen vastapainoksi otetaan käyttöön i alakohdassa tarkoitettuun ikäryhmään kuuluvaa lasta kohti vuotuinen unionin avun vähimmäissumma, joka määritellään jäsenvaltioittain lasta kohti käytetyn keskimääräisen summan perusteella;

 

iv) tuen korottaminen viidellä prosentilla syrjäisimpien alueiden osalta sekä vielä toistamiseen viidellä prosentilla, jos nämä alueet tuovat tuotteita toisilta lähellä sijaitsevilta syrjäisimmiltä alueilta.

Or. en

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistus 4, osa 2. Kun otetaan huomioon käsiteltäviksi jätetyt tarkistukset, erityisesti ne, joilla poistetaan maidon osalta aiempaan käyttöön perustuva peruste, tämän kompromissin tavoitteena on saada aikaan oikeudenmukaisempi jakojärjestelmä, ilman että rangaistaan jäsenvaltioita, jotka käyttivät koulumaito-ohjelmaa tehokkaasti tähän asti ja saivat suuria summia tukea. Tämä kompromissi perustuu laskelmiin, joita DG AGRI teki esittelijän pyynnöstä.

 

 

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 a artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Edellä b alakohdassa tarkoitetun siirtymäkauden päättymisen jälkeen maitoon ja maitotuotteisiin sovelletaan a alakohdan i ja ii alakohdassa säädettyjä perusteita.

Or. fr

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistus 4, osa 2.

 

 

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio arvioi vähintään kolmen vuoden välein, onko varojen alustava jako hedelmiä ja vihanneksia, mukaan lukien banaanit, sekä maitoa varten edelleen tässä kohdassa tarkoitettujen objektiivisten perusteiden mukainen.

Komissio arvioi vähintään kolmen vuoden välein, onko varojen alustava jako hedelmiä ja vihanneksia, mukaan lukien banaanit, sekä maitoa ja maitotuotteita varten edelleen tässä kohdassa tarkoitettujen objektiivisten perusteiden mukainen.

Or. en

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistuksen 1 mukainen.

 

 

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 a artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vähintään 10 prosenttia ja enintään 20 prosenttia niille vuosittain koulujakeluohjelman puitteissa myönnettävistä määrärahoista kohdennetaan koulutuksellisiin oheistoimenpiteisiin.

Or. fr

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistus 2, osa 4. Kun otetaan huomioon koulutuksellisten toimenpiteiden keskeinen merkitys uudessa ohjelmassa sekä käsiteltäviksi jätetyt tarkistukset, kompromissilla asetetaan 10 prosentin vähimmäisosuus ja 20 prosentin enimmäisosuus koulutuksellisten toimenpiteiden rahoitukselle.

 

 

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 a artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Ylittämättä 230 miljoonan euron enimmäismäärää, joka kertyy 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista määristä, jäsenvaltiot voivat siirtää enintään 15 prosenttia niiden alustavista määrärahoista hedelmiä ja vihanneksia, mukaan lukien banaanit, tai maitoa varten toiselle sektorille edellytyksin, jotka komissio määrittelee delegoiduilla säädöksillä 227 artiklan mukaisesti.

4. Ylittämättä 250 miljoonan euron enimmäismäärää, joka kertyy 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista määristä, jäsenvaltiot voivat siirtää enintään 10 prosenttia ja syrjäisimpien alueiden osalta enintään 20 prosenttia niiden alustavista määrärahoista hedelmiä ja vihanneksia, mukaan lukien banaanit, tai maitoa ja maitotuotteita varten toiselle sektorille edellytyksin, jotka komissio määrittelee delegoiduilla säädöksillä 227 artiklan mukaisesti.

Or. pt

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistus 4, osa 5. Maidon osalta määrärahoja on lisättävä 20 miljoonalla eurolla, jotta mahdollistetaan vähimmäismäärän käyttöönotto lasta kohti vuodessa kaikissa jäsenvaltioissa ja jotta varmistetaan, että yksikään jäsenvaltio ei häviä uusien kriteerien käyttöönoton vuoksi. Määrärahojen siirtojen osalta kyseessä on kompromissi aiheesta käsiteltäviksi jätettyjen tarkistusten kesken.

 

 

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 a artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Edellä 1 kohdan mukaisesti myönnettävää unionin tukea ei saa käyttää korvaamaan hedelmiä ja vihanneksia, hedelmä- ja vihannesjalosteita, banaaneja, maitoa ja maitotuotteita toimittavien olemassa olevien kansallisten kouluhedelmä- tai koulumaito-ohjelmien tai muiden tällaisia tuotteita sisältävien koulujakeluohjelmien rahoitusta. Unionin tuella täydennetään kansallista rahoitusta.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen 23 artiklan 6 kohta: EU:n varoilla olisi vain aidosti täydennettävä kansallista rahoitusta, jotta niiden vaikutus ei mene hukkaan.

 

 

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 a artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a. Jäsenvaltiot voivat päättää omien strategioidensa mukaisesti olla myöntämättä haettua tukea, jos haetun tuen määrä jää alle jäsenvaltion vahvistaman vähimmäismäärän.

Or. fr

 

 

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 a artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7. Unioni voi asetuksen (EU) N:o 1306/2013 6 artiklan mukaisesti rahoittaa myös tiedotus-, seuranta- ja arviointitoimenpiteitä, jotka liittyvät koulujakeluohjelmaan, mukaan luettuina toimet, joilla pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta siitä, sekä asiaan liittyviä verkottumistoimenpiteitä.

7. Unioni voi asetuksen (EU) N:o 1306/2013 6 artiklan mukaisesti rahoittaa myös tiedotus-, viestintä- ja mainontatoimenpiteitä sekä seuranta- ja arviointitoimenpiteitä, jotka liittyvät koulujakeluohjelmaan, mukaan luettuina erityisesti vanhemmille ja kouluttajille suunnatut toimet, joilla pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta ohjelman tavoitteista, sekä asiaan liittyviä verkottumistoimenpiteitä sekä muita koulujakeluohjelman täytäntöönpanoon suoraan liittyviä toimintoja.

Or. ro

 

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

23 a artikla – 8 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

8. Koulujakeluohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden on elintarvikkeiden jakelupaikoissa julkistettava ohjelmaan osallistumisensa ja tiedotettava unionin antamasta tuesta. Jäsenvaltioiden on varmistettava unionin koulujakeluohjelman lisäarvo ja näkyvyys suhteessa oppilaitoksissa tarjottaviin muihin aterioihin.”

8. Koulujakeluohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden on elintarvikkeiden jakelupaikoissa julkistettava ohjelmaan osallistumisensa ja tiedotettava unionin antamasta tuesta oppilaitosten sisäänkäyntien läheisyyteen asetettavin julistein. Jäsenvaltiot voivat lisäksi käyttää muita sopivia viestintävälineitä, kuten asiaa koskevia verkkosivustoja, graafista tiedotusaineistoa ja tiedotus- ja valistuskampanjoita. Kaikessa edunsaajille suunnatussa tiedotusmateriaalissa on käytettävä yhteistä tunnusta ja unionin logoa. Jäsenvaltioiden on varmistettava unionin koulujakeluohjelman lisäarvo ja näkyvyys suhteessa oppilaitoksissa tarjottaviin muihin aterioihin.”

Or. pt

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistus 5, osa 1. Jäsenvaltioiden, jotka jakavat EU:n tukea, olisi käytettävä julisteita koulujen sisäänkäynneissä, jotta varmistetaan unionin toimien parempi näkyvyys, kuten nykyisissä ohjelmien täytäntöönpanoasetuksissa säädetään. Kun otetaan huomioon unionin ohjelmalle tuoma lisäarvo, on tärkeää lisätä sen näkyvyyttä ja yleisön tietoisuutta, erityisesti aikoina, jolloin yhä useammat ovat pettyneitä unioniin.

 

 

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

24 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) kansallisten ja alueellisten strategioiden laadinta sekä koulutukselliset tukitoimenpiteet.

c) kansallisten ja alueellisten strategioiden laadinta sekä koulutukselliset oheistoimenpiteet.

Or. fr

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistuksen 2 mukainen.

 

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

24 artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Euroopan unionin varojen tehokkaan ja kohdennetun käytön varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 227 artiklan mukaisesti

2. Unionin varojen tehokkaan ja kohdennetun käytön sekä sen varmistamiseksi, että nämä varat jakautuvat tasapuolisesti jäsenvaltioiden kesken, ja ohjelmaan osallistuvien oppilaitosten ja jäsenvaltioiden hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 227 artiklan mukaisesti

Or. fr

 

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

24 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-a) unionin tuen enimmäismäärästä, joka voidaan maksaa lasta ja jakelukertaa kohti rahoitusosuutena jaettavien hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, sekä maidon ja maitotuotteiden hinnasta;

Or. fr

Perustelu

Tämä siirrettyä säädösvaltaa koskeva säännös on siirretty 23 a artiklan 1 kohdasta johdonmukaisuuden vuoksi. Ohjelmien moitteettoman budjettihallinnon vuoksi olisi asianmukaisempaa ottaa käyttöön jakelukertakohtainen tuen enimmäismäärä sen sijaan, että käytettäisiin annoskohtaista tukea, jota on vaikea valvoa – ks. johdanto-osan 6 kappaleeseen tehty tarkistus.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

24 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) tuen alustavasta jakautumisesta jäsenvaltioiden kesken hedelmiä ja vihanneksia, mukaan lukien banaanit, ja maitoa varten ja tarvittaessa sen tarkistamisesta 23 a artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella, unionin tuen vähimmäismääristä kunkin jäsenvaltion osalta, menetelmästä tuen jakamiseksi uudelleen jäsenvaltioiden kesken vastaanotettujen tukihakemusten perusteella ja tarkemmista säännöistä, jotka koskevat sitä, miten 23 a artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut perusteet on otettava huomioon varojen jakamisessa;

a) tuen alustavasta jakautumisesta jäsenvaltioiden kesken hedelmiä ja vihanneksia, mukaan lukien banaanit, sekä maitoa ja maitotuotteita varten, 23 a artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetusta unionin tuen lapsi- ja vuosikohtaisesta vähimmäismäärästä, unionin tuen vähimmäismääristä kunkin jäsenvaltion osalta, menetelmästä tuen jakamiseksi uudelleen jäsenvaltioiden kesken vastaanotettujen tukihakemusten perusteella ja tarkemmista säännöistä, jotka koskevat sitä, miten 23 a artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut perusteet otetaan huomioon varojen jakamisessa;

Or. fr

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

24 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) ehdoista, joita sovelletaan siirtoihin hedelmiin ja vihanneksiin, mukaan lukien banaanit, tarkoitetun määrärahan ja maitoon tarkoitetun määrärahan välillä;

b) ehdoista, joita sovelletaan siirtoihin hedelmiin ja vihanneksiin, mukaan lukien banaanit, tarkoitetun määrärahan ja maitoon ja maitotuotteisiin tarkoitetun määrärahan välillä;

Or. en

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistuksen 1 mukainen.

 

 

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

24 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) kustannuksista ja/tai toimenpiteistä, joihin voidaan myöntää unionin tukea ja mahdollisuudesta vahvistaa vähimmäis- ja enimmäismääriä tietyille kustannuksille;

c) kustannuksista ja/tai toimenpiteistä, joihin voidaan myöntää unionin tukea ja mahdollisuudesta vahvistaa enimmäismääriä tietyille kustannuksille;

Or. fr

 

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

24 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) yhtenäisten menettelyjen käyttöön ottamisesta oppilaitosten osallistumishakemusten esittämistä varten sekä tarkastuksia varten;

Or. fr

Perustelu

Täytäntöönpanosäädöksessä 25 artiklan c alakohdan nojalla määriteltävien teknisten perusteiden lisäksi olisi syytä vahvistaa delegoidulla säädöksellä periaatteet yhtenäisten menettelyjen käyttöön ottamisesta oppilaitosten osallistumishakemusten esittämistä varten sekä tarkastuksia varten, jotta kevennetään hallinnollista rasitusta, joka jarruttaa koulujen osallistumista ohjelmiin. Tämä koskee etenkin niitä kouluja, jotka haluavat osallistua molempiin ohjelmiin.

 

 

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

24 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Koulujakeluohjelmaa koskevan tietoisuuden edistämiseksi siirretään komissiolle valta antaa 227 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa velvoitetaan koulujakeluohjelmaa soveltavat jäsenvaltiot tiedottamaan unionin antamasta tuesta.

3. Koulujakeluohjelmaa koskevan tietoisuuden edistämiseksi ja lisäämiseksi sekä unionin tuen näkyvyyden parantamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 227 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa velvoitetaan koulujakeluohjelmaa soveltavat jäsenvaltiot tiedottamaan selkeästi siitä, että ne saavat unionin tukea ohjelman täytäntöönpanoa varten, seuraavien osalta:

 

(a) julisteiden ja muun tiedotusmateriaalin käyttöä koskevat erityiset kriteerit;

 

(b) yhteisen tunnuksen ja unionin logon esitystapaa, sommittelua, kokoa ja suunnittelua koskevien erityisten kriteerien vahvistaminen.

Or. fr

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistus 5, osa 2. Säädösvallan siirtäminen 23 a artiklan 8 kohtaa koskevan tarkistuksen mukaisesti.

 

 

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

25 artikla – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) tuen lopullista jakoa hedelmiä ja vihanneksia, mukaan lukien banaanit, ja/tai maitoa varten osallistuvien jäsenvaltioiden kesken 23 a artiklan 1 kohdassa vahvistetuissa rajoissa ottaen huomioon 23 a artiklan 4 kohdassa tarkoitetut siirrot;

a) tuen lopullista jakoa hedelmiä ja vihanneksia, mukaan lukien banaanit, ja/tai maitoa ja maitotuotteita varten osallistuvien jäsenvaltioiden kesken 23 a artiklan 1 kohdassa vahvistetuissa rajoissa ottaen huomioon 23 a artiklan 4 kohdassa tarkoitetut siirrot;

Or. en

Perustelu

AGRIn kompromissitarkistuksen 1 mukainen.

 

 

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

25 artikla – f a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) menetelmiä täytäntöönpanoprosessin aikana ilmenevien puutteiden käsittelemiseksi, jotta vältetään liiallisen byrokratian aiheuttamat esteet.

Or. ro

 

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EU) N:o 1308/2013

217 artikla – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat 23 artiklassa säädetyn unionin tuen lisäksi myöntää kansallista tukea tuotteiden jakeluun lapsille oppilaitoksissa tai 23 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin asiaan liittyviin kustannuksiin.

Jäsenvaltiot voivat 23 artiklassa säädetyn unionin tuen vastaanottamisen ja hakemisen lisäksi myöntää kansallista tai alueellista tukea tuotteiden jakeluun lapsille ja siihen liittyviin koulutuksellisiin oheistoimenpiteisiin oppilaitoksissa tai 23 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin asiaan liittyviin kustannuksiin.

Or. fr

 

 

 

 

Oikeudellinen huomautus