Postopek : 2014/0014(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0362/2015

Predložena besedila :

B8-0362/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/05/2015 - 10.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0216

PREDLOG ODLOČITVE O ZAČETKU IN MANDATU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ
PDF 691kWORD 438k
21.4.2015
PE555.136v01-00
 
B8-0000/2015

v skladu s členom 73(2)in členom 74 Poslovnika


o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1308/2013 in Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede sheme pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (COM(2014)0032 – C8‑0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP))


Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja (*)
(*) Pogajalska ekipa: predsednik, poročevalec in poročevalci v senci

Predlog odločitve Evropskega parlamenta o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1308/2013 in Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede sheme pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (COM(2014)0032 – C8‑0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP))  
B8‑0000/2015

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,

–  ob upoštevanju člena 73(2) in člena 74 Poslovnika,

sprejme odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj na podlagi naslednjega mandata:

MANDAT

 

 

 

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Na podlagi izkušenj, pridobljenih z izvajanjem sedanjih shem, ter ugotovitev zunanjih ocen in naknadne analize različnih možnosti politik je mogoče sklepati, da je utemeljitev, zaradi katere sta bili vzpostavljeni obe šolski shemi, še vedno aktualna. V sedanjih časih, ko uživanje sadja in zelenjave, vključno z bananami, ter mlečnih proizvodov upada, še dodatno pa ga poslabšujejo trendi uživanja močno predelanih živil, ki pogosto vsebujejo tudi veliko dodanih sladkorja, soli in maščobe, je potrebno ohraniti pomoč Unije pri financiranju razdeljevanja izbranih kmetijskih proizvodov otrokom v izobraževalnih ustanovah.

(2) Na podlagi izkušenj, pridobljenih z izvajanjem sedanjih shem, ter ugotovitev zunanjih ocen, naknadne analize različnih možnosti politik in socialnih težav, s katerimi se soočajo države članice, je mogoče sklepati, da je nadaljevanje in krepitev obeh šolskih shem izrednega, pomena. V sedanjih časih, ko uživanje svežega sadja in zelenjave, vključno z bananami, ter mlečnih proizvodov upada, zlasti med otroki, in se povečuje število otrok s čezmerno telesno težo zaradi prehranjevalnih navad s poudarkom na močno predelanih živilih, ki pogosto vsebujejo tudi veliko dodanih sladkorja, soli, maščobe in/ali aditivov, bi morala pomoč Unije pri financiranju razdeljevanja izbranih kmetijskih proizvodov otrokom v izobraževalnih ustanovah še v večji meri prispevati k spodbujanju zdravih prehranjevalnih navad in uživanja lokalno pridelanih proizvodov.

Or. fr

Obrazložitev

Sporazumni predlog spremembe 6 odbora AGRI. Namen je poudariti pomen šolskih shem in razloge, zakaj jih je treba ohraniti in okrepiti. Poleg mora Parlament glede na odločitev Komisije za ponovno oceno predloga sprejeti odločno stališče, v katerem se bo zavzel za nadaljevanje shem.

 

 

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Analiza različnih možnosti politike kaže, da je mogoče z enotnim pristopom znotraj skupnega pravnega in finančnega okvira primerneje in uspešneje doseči določene cilje, za katere si s shemama prizadeva skupna kmetijska politika. To bi državam članicam omogočilo, da bi dosegle čim večji učinek razdeljevanja v okviru stalnega proračuna ter povečale učinkovitost upravljanja. Vseeno pa bi morali določeni elementi, kot so proračunska sredstva za posamezno shemo, ostati ločeni, saj je treba upoštevati razlike med sadjem in zelenjavo, vključno z bananami, ter mlečnimi proizvodi ter njihovimi oskrbovalnimi verigami. Glede na izkušnje s sedanjima shemama bi se morale države članice za sodelovanje v shemi odločiti prostovoljno. Ob upoštevanju različnih razmer glede uživanja teh proizvodov v posameznih državah članicah, bi bilo treba sodelujočim državam članicam ponuditi možnost, da same izberejo, ali bodo razdeljevale vse ali samo enega od proizvodov, primernih za razdeljevanje otrokom v izobraževalnih ustanovah.

(3) Analiza različnih možnosti politike kaže, da je mogoče z enotnim pristopom znotraj skupnega pravnega in finančnega okvira primerneje in uspešneje doseči določene cilje, za katere si s shemama prizadeva skupna kmetijska politika. To bi državam članicam omogočilo, da bi dosegle čim večji učinek razdeljevanja v okviru stalnega proračuna ter povečale učinkovitost upravljanja. Vseeno pa bi morali določeni elementi, kot so proračunska sredstva za posamezno shemo, ostati ločeni, saj je treba upoštevati razlike med sadjem in zelenjavo, vključno z bananami, ter mlečnimi proizvodi ter njihovimi oskrbovalnimi verigami. Glede na izkušnje s sedanjima shemama bi se morale države članice za sodelovanje v shemi odločiti prostovoljno. Ob upoštevanju različnih razmer glede uživanja teh proizvodov v posameznih državah članicah, bi bilo treba sodelujočim državam članicam ponuditi možnost, da same, v dogovoru z zainteresiranimi regijami, izberejo, ali bodo razdeljevale vse ali samo enega od proizvodov, primernih za razdeljevanje otrokom v izobraževalnih ustanovah. Države članice bi lahko razmislile tudi o uvedbi ciljnih ukrepov za obravnavanje upada uživanja mleka med mladostniki.

Or. it

 

 

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Opažen je bil trend upadanja uživanja, zlasti svežega sadja in zelenjave, vključno z bananami, ter konzumnega mleka. Zato bi bilo razdeljevanje v okviru šolskih shem primerno usmeriti na te proizvode. S tem pa bi se zmanjšalo organizacijsko breme za šole in povečal učinek razdeljevanja v okviru omejenega proračuna, prav tako pa je to skladno s sedanjo prakso, saj se prav ti proizvodi razdeljujejo najpogosteje.

(4) Opažen je bil trend upadanja uživanja, zlasti svežega sadja in zelenjave, vključno z bananami, ter konzumnega mleka. Zato bi bilo razdeljevanje v okviru šolskih shem primerno prednostno usmeriti na te proizvode. S tem pa bi se zmanjšalo organizacijsko breme za šole in povečal učinek razdeljevanja v okviru omejenega proračuna, prav tako pa je to skladno s sedanjo prakso, saj se prav ti proizvodi razdeljujejo najpogosteje. Vendar bi morale imeti države članice možnost razdeljevati tudi druge mlečne proizvode, npr. jogurt in sir, ki so nesporno koristni za zdravje otrok, s čimer bi upoštevali prehranska priporočila o absorpciji kalcija in zaradi vse pogostejših težav z neprenašanjem laktoze v mleku. Prizadevati si je treba tudi za zagotovitev razdeljevanja lokalno in regionalno pridelanih proizvodov.

Or. fr

Obrazložitev

Sporazumni predlog spremembe 1 odbora AGRI, del 3.

 

 

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Izobraževalni ukrepi, ki podpirajo razdeljevanje, so nujni, da bi se s shemo uspešneje dosegali kratkoročni in dolgoročni cilji povečanja uživanja izbranih kmetijskih proizvodov ter spodbujala bolj zdrava prehrana. Ti ukrepi bi morali glede na svoj pomen spremljati razdeljevanje sadja in zelenjave, vključno z bananami, ter razdeljevanje mleka. Upravičeni bi morali biti do pomoči Unije. Podporni ukrepi pomenijo ključno orodje za ponovno povezovanje otrok s kmetijstvom in kmetijskimi proizvodi ter za doseganje ciljev, zastavljenih v okviru sheme, zato bi morale imeti države članice možnost, da v svoje tematsko obarvane ukrepe vključijo širši izbor kmetijskih proizvodov. Vendar bi morali za spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad v tem postopku sodelovati nacionalni zdravstveni organi, ki morajo potrditi seznam teh proizvodov in obe skupini proizvodov, primernih za razdeljevanje, ter odločiti o njihovih prehrambnih vidikih.

(5) Spremljevalni izobraževalni ukrepi, ki podpirajo razdeljevanje, so nujni, da bi se s shemo uspešneje dosegali kratkoročni in dolgoročni cilji povečanja uživanja izbranih kmetijskih proizvodov ter spodbujala bolj zdrava prehrana. Ti ukrepi bi morali glede na svoj pomen spremljati razdeljevanje sadja in zelenjave, vključno z bananami, ter razdeljevanje mleka in mlečnih proizvodov. Upravičeni bi morali biti do pomoči Unije. Kot spremljevalni izobraževalni ukrepi pomenijo ključno orodje za ponovno povezovanje otrok s kmetijstvom in z raznolikimi kmetijskimi proizvodi Unije, zlasti s tistimi, proizvedenimi v njihovi regiji, denimo s pomočjo strokovnjakov za prehrano in kmetov, ter za doseganje ciljev, zastavljenih v okviru sheme, zato bi morale imeti države članice možnost, da v svoje tematsko obarvane ukrepe vključijo širši izbor kmetijskih proizvodov, kot so predelano sadje in zelenjava brez dodanega sladkorja, soli, maščobe ali sladil, in druge lokalne, regionalne ali nacionalne specialitete, kot so med, namizne oljke, oljčno olje in suho sadje. Vendar bi morali za spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad v tem postopku sodelovati nacionalni organi, pristojni za prehrano in/ali zdravje, ki bi morali potrditi seznam teh proizvodov in obe skupini proizvodov, primernih za razdeljevanje, ter odločiti o njihovih prehrambnih vidikih.

Or. fr

Obrazložitev

Sporazumni predlog spremembe 2 odbora AGRI, del 5.

 

 

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Da se zagotovi dobro proračunsko upravljanje, bi bilo treba določiti fiksno zgornjo mejo za pomoč Unije za razdeljevanje sadja in zelenjave, vključno z bananami, ter mleka. Zagotoviti bi bilo treba tudi podporne izobraževalne ukrepe in s tem povezane stroške. Zgornja meja bi morala izražati trenutno stanje. Kar zadeva stopnjo finančnega prispevka Unije, bi se morali modeli financiranja glede na pridobljene izkušnje in zaradi poenostavitve upravljanja približati in osnovati na enotnem pristopu. Zato je primerno, da se stopnja pomoči Unije glede cene proizvodov omeji z določitvijo najvišjega zneska pomoči Unije glede na porcije sadja in zelenjave, vključno z bananami, in mleka, ter da se odpravi načelo obveznega sofinanciranja za sadje in zelenjavo, vključno z bananami. Zaradi nestanovitnosti cen zadevnih proizvodov bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje določenih aktov v zvezi z ukrepi, s katerimi se določijo stopnje pomoči Unije glede cen porcije proizvodov, in opredelitev porcije.

(6) Da se zagotovi dobro proračunsko upravljanje, bi bilo treba določiti fiksno zgornjo mejo za pomoč Unije za razdeljevanje sadja in zelenjave, vključno z bananami, ter mleka. Zagotoviti bi bilo treba tudi spremljevalne izobraževalne ukrepe in s tem povezane stroške. Zgornja meja bi morala izražati trenutno stanje. Kar zadeva stopnjo finančnega prispevka Unije, bi se morali modeli financiranja glede na pridobljene izkušnje in zaradi poenostavitve upravljanja približati in osnovati na enotnem pristopu. Zato je primerno, da se stopnja pomoči Unije glede cene proizvodov omeji z določitvijo najvišjega zneska pomoči Unije na otroka in na posamezno razdeljevanje sadja in zelenjave, vključno z bananami, in mleka. Zaradi nestanovitnosti cen zadevnih proizvodov bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje določenih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z ukrepi, s katerimi se določijo zgornje meje pomoči Unije.

Or. de

 

 

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Za učinkovito in ciljno usmerjeno porabo sredstev Unije bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje določenih aktov v zvezi z ukrepi za določanje okvirnih dodelitev pomoči Unije za posamezno državo članico ter metodami za prerazporeditev pomoči med državami članicami na podlagi prejetih zahtevkov za pomoč. V skladu s prostovoljnim pristopom k razdeljevanju bi bilo treba okvirne dodelitve določiti ločeno za sadje in zelenjavo, vključno z bananami, ter za mleko. Razdelitveni ključ za sadje in zelenjavo, vključno z bananami, bi moral izražati sedanje dodelitve držav članic, temeljiti pa bi moral na objektivnih merilih, po katerih je število otrok, starih med šest in deset let, izraženo kot delež prebivalstva, ter upoštevati tudi razvitost zadevnih regij. Da bi države članice lahko ohranile obseg svojih sedanjih shem in da bi se tudi druge spodbudilo k sodelovanju pri razdeljevanju mleka, je primerno uporabiti kombinacijo dveh ključev za dodelitev sredstev za mleko, ki sta: pretekla uporaba sredstev s strani držav članic v okviru sheme šolskega mleka, za sadje in zelenjavo, vključno z bananami, pa se uporabljajo objektivna merila, po katerih je število otrok, starih med šest in deset let, izraženo kot delež prebivalstva. Za določanje ustreznega razmerja med obema ključema bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje določenih aktov v zvezi s sprejemanjem dodatnih pravil glede ravnotežja med meriloma. Ob upoštevanju ponavljajočih se demografskih sprememb ali razvitosti regij v državah članicah bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje določenih aktov v zvezi z izvedbo ocene na vsake tri leta, s katero bi se ugotavljalo, so dodelitve držav članic na podlagi teh meril še vedno posodobljene.

(7) Za učinkovito in ciljno usmerjeno porabo sredstev Unije bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje določenih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z ukrepi za določanje okvirnih dodelitev pomoči Unije za posamezno državo članico ter metodami za prerazporeditev pomoči med državami članicami na podlagi prejetih zahtevkov za pomoč. V skladu s prostovoljnim pristopom k razdeljevanju bi bilo treba okvirne dodelitve določiti ločeno za sadje in zelenjavo, vključno z bananami, ter za mleko. Razdelitveni ključ za sadje in zelenjavo, vključno z bananami, bi moral izražati sedanje dodelitve držav članic, temeljiti pa bi moral na objektivnih merilih, po katerih je število otrok, starih med šest in deset let, izraženo kot delež prebivalstva, ter upoštevati tudi razvitost zadevnih regij. Da bi lahko države članice ohranile obseg svojih sedanjih shem in da bi se tudi druge spodbudilo k sodelovanju pri razdeljevanju mleka, je primerno uporabiti kombinacijo štirih ključev za dodelitev sredstev za mleko, namreč pretekla uporaba sredstev s strani držav članic v okviru sheme šolskega mleka (razen za Hrvaško, za katero je treba na podlagi te uredbe določiti poseben pavšalni znesek), objektivna merila, po katerih je število otrok, starih med šest in deset let, izraženo kot delež prebivalstva, in ki se uporabljajo za sadje in zelenjavo, vključno z bananami, stopnja razvoja regij posamezne države članice in določitev najnižje stopnje zneskov pomoči Unije na otroka na leto. Za določanje ustreznega razmerja med štirimi ključi bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje določenih aktov v zvezi s sprejemanjem dodatnih pravil glede ravnotežja med štirimi merili. Ob upoštevanju ponavljajočih se demografskih sprememb ali razvitosti regij v državah članicah bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje določenih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z izvedbo ocene na vsake tri leta, s katero bi se ugotavljalo, ali so dodelitve držav članic na podlagi teh meril še vedno posodobljene. Pri izvajanju te sheme v najbolj oddaljenih regijah bi bilo treba upoštevati, da so možnosti za diverzifikacijo kmetijstva omejene in je nekatere proizvode v teh regijah pogosto nemogoče zagotoviti brez dodatnih stroškov za prevoz in shranjevanje, in zato bi bilo treba uveljaviti petodstotno povečanje pomoči Unije.

Or. fr

Obrazložitev

Sporazumni predlog spremembe 4 odbora AGRI, del 3.

 

 

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Da bi države članice z manjšim prebivalstvom lahko izvajale stroškovno učinkovito shemo, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje določenih aktov v zvezi z določanjem najmanjšega zneska pomoči Unije, do katerega so upravičene države članice, za sadje in zelenjavo, vključno z bananami, ter za mleko.

(8) Da bi države članice z manjšim prebivalstvom lahko izvajale stroškovno učinkovito shemo, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje določenih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z določanjem najmanjšega zneska pomoči Unije, do katerega so upravičene države članice, za sadje in zelenjavo, vključno z bananami, ter za mleko in mlečne proizvode.

Or. en

 

 

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Države članice, ki želijo sodelovati pri razdeljevanju sadja in zelenjave, vključno z bananami, in/ali mleka, morajo vsako leto vložiti zahtevek za pomoč Unije, da se zagotovi dobro vodenje in upravljanje proračuna. Zaradi poenostavitve postopkov in upravljanja bi bilo treba vložiti ločene zahtevke za pomoč. Komisija bi se morala po prejemu zahtevkov držav članic odločiti glede dokončnih dodelitev sredstev za sadje in zelenjavo, vključno z bananami, ter mleko v okviru proračunskih sredstev in po upoštevanju omejenih prenosov med svojimi dodelitvami, s čimer bi se spodbujalo prednostno razvrščanje razdeljevanja na podlagi prehranskih potreb. Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejemanje določenih aktov v zvezi z ukrepi za določanje pogojev in omejitev za te prenose.

(9) Države članice, ki želijo sodelovati pri razdeljevanju sadja in zelenjave, vključno z bananami, in/ali mleka in mlečnih proizvodov, morajo vsakih šest let vložiti zahtevek za pomoč Unije, da se zagotovi dobro vodenje in upravljanje proračuna. Zaradi poenostavitve postopkov in upravljanja bi bilo treba vložiti ločene zahtevke za pomoč. Komisija bi se morala po prejemu zahtevkov držav članic odločiti glede dokončnih dodelitev sredstev za sadje in zelenjavo, vključno z bananami, in/ali mleko in mlečne proizvode v okviru proračunskih sredstev in po upoštevanju omejenih prenosov med svojimi dodelitvami, s čimer bi se spodbujalo prednostno razvrščanje razdeljevanja na podlagi prehranskih potreb. Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije za sprejemanje določenih aktov v zvezi z ukrepi za določanje pogojev in omejitev te prenose.

Or. es

 

 

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Zaradi poenostavitve upravnih in organizacijskih postopkov za izobraževalne ustanove, vključene v obe shemi, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi z uvedbo enotnih postopkov za vložitev zahtevkov za vključitev izobraževalnih ustanov ter za spremljanje.

Or. fr

Obrazložitev

Zmanjšati je treba birokratske postopke, ki šole odvračajo od udeležbe, zlasti na način, da šolam, ki želijo sodelovati v obeh programih, ne bi bilo treba izpolniti dveh ločenih obrazcev, ali da za te šole ne bi veljali različni postopki spremljanja.

 

 

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Nacionalno strategijo bi treba obravnavati kot pogoj za sodelovanje držav članic v shemi in kot strateški večletni dokument, v katerem so določeni cilji, ki jih želijo doseči države članice, in njihove prednostne naloge. Države članice bi morale imeti možnost rednega posodabljanja strategij, zlasti zaradi ocen in ponovnih presoj prednostnih nalog ali ciljev.

(10) Nacionalno strategijo bi treba obravnavati kot pogoj za sodelovanje posameznih držav članic v shemi. Države članice, ki želijo sodelovati v shemi pomoči, bi morale predložiti strateški dokument, ki bi zajemal šestletno obdobje in v katerem bi bil količinsko opredeljen problem in določeni cilji, ki jih želijo doseči, metodologije glede na opredeljeni problem in njihove prednostne naloge. Države članice bi morale imeti možnost rednega posodabljanja strategij, zlasti zaradi ocen in ponovnih presoj prednostnih nalog ali ciljev ter uspešnosti njihovih shem.

Or. pt

 

 

 

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Treba bi bilo določiti skupno podobo in logotip Unije, ki bi ga bilo treba uporabiti na vseh plakatih o sodelovanju šol v shemah in na informativnem gradivu za učence pri spremljevalnih izobraževalnih ukrepih, da bi povečali prepoznavnost sheme med prejemniki v celotni Uniji. Zato bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi z določitvijo posebnih meril za predstavitev, sestavo, velikost in izgled skupne podobe in logotipa Unije.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe v skladu s sporazumnim predlogom spremembe 5 odbora AGRI.

 

 

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Da bi cene proizvodov, ki jih prejmejo otroci znotraj sheme, popolnoma izražale znesek prejete pomoči in da se subvencionirani proizvodi ne bi uporabljali v druge namene, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje določenih aktov v zvezi z vzpostavitvijo spremljanja cen v okviru sheme.

(12) Da bi cene proizvodov, ki jih prejmejo otroci znotraj sheme, popolnoma izražale znesek prejete pomoči in da se subvencionirani proizvodi ne bi uporabljali v druge namene, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme določene akte v zvezi z vzpostavitvijo spremljanja cen v okviru sheme. Ti akti ne bi smeli imeti odvračilnega učinka na države članice pri dobavi lokalnih proizvodov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe v skladu s sporazumnim predlogom spremembe 5 odbora AGRI.

 

 

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Zaradi preverjanja učinkovitosti shem držav članic bi bilo treba zagotoviti financiranje ukrepov za spremljanje in oceno doseženih rezultatov s poudarkom na srednjeročnih spremembah pri uživanju.

Or. en

 

 

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) Uredba ne bi smela ovirati delitve regionalnih ali lokalnih pristojnosti v državah članicah, vključno z regionalno in lokalno samoupravo.

Or. en

 

 

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 23 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pomoč za oskrbo sadja in zelenjave, banan in mleka, podporne izobraževalne ukrepe ter s tem povezane stroške

Pomoč za oskrbo sadja in zelenjave, banan, mleka in nekaterih mlečnih proizvodov, spremljevalne izobraževalne ukrepe ter s tem povezane stroške

Or. de

Obrazložitev

Sporazumni predlog spremembe 1 odbora AGRI, del 1.

 

 

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 23 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) dobavo sadja in zelenjave, banan in mleka;

(a) dobavo sadja in zelenjave, vključno z bananami, mleka in mlečnih proizvodov, kot je določeno v odstavku 2;

Or. en

Obrazložitev

Sporazumni predlog spremembe 1 odbora AGRI, del 1. Ta sporazumni predlog spremembe podpira predlog Komisije, da bi moralo biti državam članicam še vedno dovoljeno razdeljevati sveže proizvode. Formulacija „sadje in zelenjava“ pokriva sveže in ohlajene proizvode, pripravljeno prehrano (kot je olupljeno/narezano korenje v majhnih vrečkah) in tudi omogoča, da v šolah stiskajo proizvode za pripravo svežih sokov. Države članice se morajo odločiti in v svojih strategijah določiti, katere sveže proizvode je treba razdeljevati (in kako).

 

 

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 23 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) podporne izobraževalne ukrepe ter

(b) spremljevalne izobraževalne ukrepe ter

Or. fr

Obrazložitev

Sporazumni predlog spremembe 2 odbora AGRI, del 1. Namen nadomestitve podpornega s spremljevalnim ukrepom je pojasniti, da za izobraževalne ukrepe, ki jih EU podpira prek šolskih shem, niso odgovorni učitelji, temveč zunanji sogovorniki, kot so nutricionisti, kmetje itd.

 

 

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 23 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) nekatere, s tem povezane, logistične stroške in stroške razdeljevanja, opreme, oglaševanja, spremljanja in ocenjevanja.

(c) s tem povezane logistične stroške in stroške razdeljevanja, opreme, obveščanja in oglaševanja, spremljanja, ocenjevanja ter drugih dejavnosti, neposredno povezanih z izvajanjem sheme.

Or. hu

 

 

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1308/2013

Člen 23 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice, ki želijo sodelovati v shemi pomoči, vzpostavljeni v odstavku 1 (v nadaljnjem besedilu: šolska shema), lahko razdeljujejo bodisi sadje in zelenjavo, vključno z bananami, bodisi mleko iz oznake KN 0401 ali oboje.

2. Države članice, ki želijo sodelovati v shemi pomoči, vzpostavljeni v odstavku 1 (v nadaljnjem besedilu: šolska shema), lahko razdeljujejo:

 

(a) sadje in zelenjavo, vključno z bananami in/ali

 

(b) mleko in mlečne proizvode iz naslednjih kategorij („mlečni proizvodi“):

 

(i) mleko in smetana iz oznake KN 0401;

 

(ii) pinjenec, kislo mleko, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana z oznako KN 0403, razen če vsebujejo dodane arome ali druge dodane nemlečne snovi z oznakami KN 0403 10 51 do 99 in KN 0403 90 71 do 99;

 

(iii) sir in skuta z oznako KN 0406;

 

(iv) mleko brez laktoze s spremenjeno naravno sestavo glede vsebnosti laktoze, ki ne vsebuje drugih nemlečnih snovi iz oznake KN 0404 90.

Or. fr

Obrazložitev

Sporazumni predlog spremembe 1 odbora AGRI, del 2. Namen teh shem je spodbuditi uživanje kmetijskih proizvodov in uvesti zdrave prehranjevalne navade. Polega tega upravičeno trdimo, da se uživanje mleka za pitje zmanjšuje; zaradi laktozne netolerance so sir in naravni jogurti najboljše nadomestilo.

 

 

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 23 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice morajo kot pogoj za sodelovanje v šolski shemi pred začetkom sodelovanja v shemi in nato vsakih šest let izdelati nacionalno ali regionalno strategijo za izvajanje sheme. Država članica lahko spremeni nacionalno strategijo, zlasti ob upoštevanju spremljanja in ocenjevanja. V okviru strategije je treba opredeliti vsaj potrebe, ki jim je treba zadostiti, te potrebe prednostno razvrstiti, določiti ciljno populacijo in pričakovane rezultate ter količinsko opredeljene cilje, ki jih je treba doseči glede na prvotno stanje, ter določiti najustreznejše instrumente in ukrepe za uresničevanje teh ciljev.

3. Države članice morajo kot pogoj za sodelovanje v šolski shemi pred začetkom sodelovanja v shemi in nato vsakih šest let izdelati nacionalno ali regionalno strategijo za izvajanje sheme. Država članica ali regionalni organ lahko spremeni nacionalno strategijo, zlasti ob upoštevanju spremljanja in ocenjevanja ter doseženih rezultatov, ter dobro uporabi sredstva Unije. V okviru strategije je treba opredeliti najmanj potrebe, ki jim je treba zadostiti, te potrebe prednostno razvrstiti, določiti ciljno populacijo in pričakovane rezultate ter količinsko opredeljene cilje, ki jih je treba doseči glede na prvotno stanje, ter določiti najustreznejše instrumente in ukrepe za uresničevanje teh ciljev.

Or. en

Obrazložitev

S tem se podnacionalnim organom omogoči večji nadzor nad shemo v skladu z ustavno delitvijo pristojnosti v državah članicah. Predlog spremembe tudi odraža mnenje Odbora regij.

 

 

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 23 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice zaradi učinkovitosti šolske sheme določijo tudi podporne izobraževalne ukrepe, ki lahko vključujejo ukrepe in dejavnosti, namenjene za povezovanje otrok s kmetijstvom in širšim izborom kmetijskih proizvodov, s katerimi se izobražujejo o s tem povezanih vprašanjih, kot so zdrave prehranjevalne navade, boj proti živilskim odpadkom, lokalne prehranske verige ali ekološko kmetovanje.

4. Države članice zaradi učinkovitosti šolske sheme določijo tudi spremljevalne izobraževalne ukrepe, ki lahko vključujejo ukrepe in dejavnosti, namenjene za povezovanje otrok s kmetijstvom, denimo obiske kmetij, in razdeljevanje širšega izbora kmetijskih proizvodov, kot so predelano sadje in zelenjava ter druge lokalne, regionalne ali nacionalne specialitete, na primer med, oljke in oljčno olje ter suho sadje. To bo prispevalo k izobraževanju o s tem povezanih vprašanjih, kot so zdrave prehranjevalne navade, boj proti živilskim odpadkom, lokalne prehranske verige, ekološko kmetovanje in trajnostna pridelava.

Or. en

Obrazložitev

Sporazumni predlog spremembe 2 odbora AGRI, del 2. Ker izobraževalni ukrepi dopuščajo priložnostno razdeljevanje drugih proizvodov, ta sporazumni predlog vsebuje predloge sprememb, vezane na lokalne, regionalne in nacionalne sprecialitete, kot so med, oljke, oljčno olje in suho sadje.

 

 

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 23 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Države članice pri izdelavi strategij sestavijo seznam kmetijskih proizvodov, ki se lahko ob sadju in zelenjavi, bananah in mleku občasno vključijo med podporne izobraževalne ukrepe.

5. Države članice pri izdelavi strategij sestavijo seznam kmetijskih proizvodov, ki se lahko ob sadju in zelenjavi, bananah ter mleku in mlečnih proizvodih iz odstavka 2 občasno vključijo v razdeljevanje v okviru spremljevalnih izobraževalnih ukrepov. Predelani proizvodi iz sadja in zelenjave z dodatkom sladkorja, maščobe, soli in/ali dodanimi sladili niso dovoljeni.

Or. en

Obrazložitev

Sporazumni predlog spremembe 2 odbora AGRI, del 3. Ob upoštevanju podanih predlogov sprememb za ponovno vključitev predelanega sadja in zelenjave ta sporazumni predlog omogoča priložnostno razdeljevanje v okviru izobraževalnih ukrepov. Zato bi bilo treba ohraniti veljavna pravila v prilogi V uredbe (brez dodanega sladkorja, soli, maščob, sladil). Zaradi poenostavitve je bila vsebina priloge V vključena neposredno v člen, zato se lahko ta priloga črta.

 

 

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1308/2013

Člen 23 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Države članice izberejo proizvode, namenjene za razdeljevanje ali vključitev med podporne izobraževalne ukrepe, na podlagi objektivnih meril, med katerimi so lahko zdravstveni in okoljski vidiki, sezonskost, sorta ali razpoložljivost lokalnih proizvodov, pri čemer, če je možno, dajo prednost proizvodom, s poreklom iz Unije, zlasti lokalnim nabavam, organskim proizvodom, kratkim dobavnim verigam ali okoljevarstvu.

6. Države članice izberejo proizvode, namenjene za razdeljevanje ali vključitev med spremljevalne izobraževalne ukrepe, na podlagi objektivnih meril, med katerimi so zdravstveni, okoljski in etični vidiki, sezonskost, sorta ali razpoložljivost lokalnih proizvodov, pri čemer dajo prednost proizvodom s poreklom iz Unije, zlasti lokalni ali regionalni pridelavi in nabavi, ekološko pridelanim proizvodom, kratkim dobavnim verigam ali varstvu okolja in kakovostnim izdelkom, kot so določeni v Uredbi (EU) št. 1151/2012. V primeru banan se lahko daje prednost izdelkom iz pravične trgovine iz tretjih držav le, če niso na voljo enakovredni izdelki s poreklom iz Unije.

Or. de

Obrazložitev

Sporazumni spremembe 3 odbora AGRI.

 

 

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1308/2013

Člen 23 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Za spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad pristojni zdravstveni organi posameznih držav članic potrdijo seznam vseh proizvodov, dobavljenih v okviru šolske sheme, in odločijo o njihovih prehrambnih vidikih.“

7. Za spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad, tudi pri otrocih, ki ne prenašajo laktoze, organi posameznih držav članic, pristojni za prehrano in/ali zdravje, odobrijo seznam proizvodov, dobavljenih v okviru šolske sheme, in odločijo o njihovih prehrambnih vidikih.“

Or. de

 

 

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 23 a – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pomoč, dodeljena v okviru šolske sheme, za razdeljevanje proizvodov, podporne izobraževalne ukrepe in s tem povezane stroške iz člena 23(1) ter ne glede na določbe odstavka 4 ne presega:

1. Pomoč, dodeljena v okviru šolske sheme, za razdeljevanje proizvodov, spremljevalne izobraževalne ukrepe in s tem povezane stroške iz člena 23(1) ter ne glede na določbe odstavka 4 tega člena ne presega:

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe v skladu s sporazumnim predlogom spremembe 2 odbora AGRI

 

 

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 23 a – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) za mleko: 80 milijonov EUR na šolsko leto.

(b) za mleko in mlečne proizvode: 100 milijonov EUR na šolsko leto.

Or. ro

Obrazložitev

Sporazumni predlog spremembe 4 odbora AGRI, del 4. Predvideno je povečanje v višini 20 milijonov evrov za sredstva za mleko, kar bi omogočilo minimalno stopnjo zneskov na otroka letno za vse države članice, s čimer nobena država članica ne bi bila v slabšem položaju zaradi uvedbe novih meril.

 

 

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 23 a – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 227, v katerih določi stopnjo pomoči Unije, ki se lahko plača za ceno porcije sadja in zelenjave, vključno z bananami, ter mleka, ter opredeli porcijo. Komisija je prav tako pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 227, v katerih določi najmanjši in največji znesek financiranja podpornih izobraževalnih ukrepov v okviru letnih dokončnih dodelitev državam članicam.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi skladnosti besedila se prenos pooblastila prestavi v člen 24(1a).

 

 

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 23 a – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) za sadje in zelenjavo, vključno z bananami: objektivna merila na podlagi:

(a) za sadje in zelenjavo, vključno z bananami: objektivna merila na podlagi

(i) števila otrok, starih med šest in deset let, izraženega kot delež prebivalstva;

(i) števila otrok, starih med šest in deset let, izraženega kot delež prebivalstva ustrezne države članice;

(ii) stopnje razvitosti regij v državi članici, zato da se zagotovi večja pomoč manj razvitim regijam v smislu člena 3(5) te uredbe, najbolj oddaljene regije iz člena 349 Pogodbe, in/ali manjše Egejske otoke v smislu člena 1(2) Uredbe (EU) št. 229/2013;

(ii) stopnje razvitosti regij v državi članici, zato da se zagotovi večja pomoč manj razvitim regijam v smislu člena 3(5) te uredbe, najbolj oddaljenim regijam iz člena 349 PDEU, in/ali manjšim Egejskim otokom v smislu člena 1(2) Uredbe (EU) št. 229/2013;

 

(iii) dodatnega 5-odstotnega povečanja pomoči Unije za najbolj oddaljene regije in nadaljnjega 5-odstotnega povečanja, če te regije uvažajo proizvode iz drugih oddaljenih regij v bližini in

Or. pt

Obrazložitev

Sporazumni predlog spremembe 4 odbora AGRI, del 1. Ohraniti je treba objektivna merila na podlagi števila otrok, starih med 6 in 10 let, izraženega kot deleža prebivalstva, in stopnje razvitosti regij v posameznih državah članicah, saj so se izkazala za pravičen sistem, ki ustreza potrebam držav članic.

 

 

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 23 a – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) za mleko: pretekla uporaba sredstev v okviru prejšnjih shem za oskrbo otrok z mlekom in mlečnimi proizvodi ter objektivnega merila na podlagi deleža otrok, starih med šest in deset let.

(b) za mleko in mlečne proizvode, kombinacija naslednjih meril, ki se uporabljajo v prehodnem obdobju šestih let od začetka izvajanja novega programa:

 

(i) število otrok, starih med šest in deset let, izraženo kot delež prebivalstva ustrezne države članice;

(ii) stopnja razvitosti regij v državi članici, da se zagotovi večja pomoč manj razvitim regijam v smislu člena 3(5) te uredbe, najbolj oddaljenim regijam iz člena 349 PDEU, in/ali manjšim Egejskim otokom v smislu člena 1(2) Uredbe (EU) št. 229/2013;

 

(iii) pretekla uporaba sredstev v okviru prejšnjih shem za oskrbo otrok z mlekom in mlečnimi proizvodi, razen za Hrvaško, za katero se uvede sistem pavšalnih plačil; za zagotovitev pravične razdelitve sredstev med državami članicami se temu merilu kot protiutež uvede minimalni letni znesek pomoči Unije na otroka v starostni skupini iz točke (i), ki se opredeli na podlagi povprečne uporabe sredstev na otroka na državo članico;

 

(iv) dodatno 5-odstotno povečanje pomoči Unije za najbolj oddaljene regije in nadaljnje 5-odstotno povečanje, če te regije uvažajo proizvode iz drugih oddaljenih regij v bližini;

Or. en

Obrazložitev

Sporazumni predlog spremembe 4 odbora AGRI, del 2. Ob upoštevanju vloženih predlogov sprememb, zlasti predlogov, s katerimi se črta zgodovinsko merilo za mleko, je cilj tega sporazumnega predloga določiti bolj pravičen sistem dodeljevanja, v katerem ne bodo kaznovane države članice, ki so doslej uspešno uporabljale shemo šolskega mleka in prejemale visoke zneske pomoči. Ta sporazumni predlog temelji na izračunih generalnega direktorata za kmetijstvo, pripravljenih na prošnjo poročevalca.

 

 

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 23 a – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Po koncu prehodnega obdobja iz točke (b) za mleko in mlečne proizvode veljajo merila iz točk (i) in (ii) točke (a).

Or. fr

Obrazložitev

Sporazumni predlog spremembe 4 odbora AGRI, del 2.

 

 

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 23 a – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija bo vsaj vsaka tri leta ocenila, ali se okvirne dodelitve za sadje in zelenjavo, vključno z bananami, ter za mleko skladajo z objektivnim merilom iz tega odstavka.

Komisija bo vsaj vsaka tri leta ocenila, ali se okvirne dodelitve za sadje in zelenjavo, vključno z bananami, ter za mleko in mlečne proizvode skladajo z objektivnim merilom iz tega odstavka.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe v skladu s sporazumnim predlogom spremembe 1 odbora AGRI

 

 

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 23 a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Države članice zagotovijo, da se najmanj 10 % in največ 20 % sredstev, ki so jim vsako leto dodeljena v šolski shemi, nameni spremljevalnim izobraževalnim ukrepom.

Or. fr

Obrazložitev

Sporazumni predlog spremembe 2 odbora AGRI, del 4. Ob upoštevanju temeljnega pomena izobraževalnih ukrepov v novi shemi ter vloženih predlogov sprememb, sporazumni predlog določa najmanj 10 % in največ 20 % sredstev za financiranje izobraževalnih ukrepov.

 

 

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 23 a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice lahko prenesejo do 15 % svojih okvirnih dodelitev za sadje in zelenjavo, vključno z bananami, ali za mleko na drugi sektor, ne da pri tem presežejo skupno zgornjo mejo v višini 230 milijonov EUR, ki izhaja iz zneskov iz točk (a) in (b) odstavka 1, in sicer pod pogoji, ki jih določi Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 227.

4. Države članice lahko prenesejo do 10 % svojih okvirnih dodelitev za sadje in zelenjavo, vključno z bananami, ali za mleko in mlečne proizvode na drugi sektor, ne da pri tem presežejo skupno zgornjo mejo v višini 250 milijonov EUR, ki izhaja iz zneskov iz točk (a) in (b) odstavka 1, in sicer pod pogoji, ki jih določi Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 227, za najbolj oddaljene regije pa se lahko ta prenos poveča na 20 %.

Or. pt

Obrazložitev

Sporazumni predlog spremembe 4 odbora AGRI, del 5. Predvideno je povečanje v višini 20 milijonov evrov (za sredstva) za mleko, kar bi omogočilo minimalno stopnjo zneskov na otroka letno za vse države članice, s čimer nobena država članica ne bi bila v slabšem položaju zaradi uvedbe novih meril. Proračunsko je sporazumni predlog nekje na sredini predlogov sprememb o tem vprašanju.

 

 

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 23 a – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Pomoč Unije iz odstavka 1 se ne porabi za nadomestilo financiranja obstoječih nacionalnih shem šolskega sadja ali mleka v šolah, v okviru katerih se zagotavljajo sadje in zelenjava, predelano sadje in zelenjava, banane, mleko in mlečni proizvodi, ali drugih shem razdeljevanja v šolah, ki vključujejo take proizvode. Pomoč Unije dopolnjuje nacionalno financiranje.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba člena 23(6) iz enotne skupne ureditve trgov: sredstva EU morajo dejansko dopolnjevati nacionalno financiranje, da bi preprečili učinek mrtvih izgub.

 

 

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 23 a – odstavek 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Države članice lahko v skladu s svojo strategijo odločijo, da ne bodo dodelile zahtevane pomoči, če je znesek zahtevka nižji od najnižjega zneska, ki ga je določila država članica.

Or. fr

 

 

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 23 a – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Unija lahko na podlagi člena 6 Uredbe (EU) št. 1306/2013 financira tudi ukrepe obveščanja, spremljanja in ocenjevanja v zvezi s šolsko shemo, med drugim namenjene osveščanju javnosti, in s tem povezane ukrepe mrežnega povezovanja.

7. Unija lahko na podlagi člena 6 Uredbe (EU) št. 1306/2013 financira tudi ukrepe obveščanja, sporočanja in oglaševanja, spremljanja in ocenjevanja v zvezi s šolsko shemo, med drugim namenjene osveščanju javnosti o njenih ciljih, pri čemer se osredotoči zlasti na starše in učitelje, in s tem povezane ukrepe mrežnega povezovanja ter druge dejavnosti, neposredno povezane z izvajanjem šolske sheme.

Or. ro

 

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 23 a – odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Države članice, ki sodelujejo v šolski shemi, na krajih razdeljevanja hrane javno navedejo svoje sodelovanje ter da shemo pomoči subvencionira Unija. Države članice zagotavljajo dodano vrednost in prepoznavnost šolske sheme Unije pri zagotavljanju drugih obrokov v izobraževalnih ustanovah.

8. Države članice, ki sodelujejo v šolski shemi, na krajih razdeljevanja hrane javno navedejo svoje sodelovanje ter da shemo pomoči subvencionira Unija, na primer s plakati pri vhodih v šole. Poleg tega lahko države članice uporabijo ustrezna sredstva obveščanja, kot so namenske spletne strani, informativno slikovno gradivo in kampanje obveščanja in ozaveščanja. Na vsem spremljevalnem informativnem gradivu se uporabita skupna podoba in logotip Unije. Države članice zagotavljajo dodano vrednost in prepoznavnost šolske sheme Unije pri zagotavljanju drugih obrokov v izobraževalnih ustanovah.

Or. pt

Obrazložitev

Sporazumni predlog spremembe 5 odbora AGRI, del 1. Države članice, ki razdeljujejo pomoč Evropske unije, bi morale pri vhodih v šole uporabiti plakate, s čimer bi zagotovile večjo prepoznavnost ukrepa EU, kar določajo veljavne izvedbene uredbe za sheme. Ob upoštevanju dodane vrednosti EU pri shemi je pomembno povečati njeno prepoznavnost in ozaveščenost javnosti, zlasti v času, ko se krepi razočaranje nad Evropo.

 

 

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 5

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 24 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) priprave nacionalnih ali regionalnih strategij ter glede podpornih izobraževalnih ukrepov.

(c) priprave nacionalnih ali regionalnih strategij ter glede spremljevalnih izobraževalnih ukrepov.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe v skladu s sporazumnim predlogom spremembe 2 odbora AGRI

 

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 5

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 24 – odstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Da bi zagotovili učinkovito in ciljno usmerjeno porabo evropskih sredstev, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 227 o:

2. Da bi zagotovili učinkovito in ciljno usmerjeno porabo sredstev Unije in pravično razdelitev teh sredstev med državami članicami ter omejili upravno breme za šole, vključene v shemo, in države članice, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 227 o:

Or. fr

 

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 5

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 24 – odstavek 2 – točka – a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a) zgornji meji pomoči Unije na otroka in na posamezno razdelitev kot prispevek k stroškom razdeljenega sadja in zelenjave, vključno z bananami, ter mleka in mlečnih proizvodov;

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi doslednosti besedila se prenos pooblastila prestavi iz člena 23a(1). Da se zagotovi dobro proračunsko upravljanje shem, bi bilo primerneje določiti zgornjo mejo za pomoč na posamezno razdeljevanje namesto pomoči na porcijo, ki jo je težko preverjati. Gl. tudi predlog spremembe k uvodni izjavi (6).

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 5

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 24 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) okvirni razporeditvi med državami članicami pomoči za sadje in zelenjavo, vključno z bananami, ter mleko in po potrebi spremembo te dodelitve na podlagi ocene iz drugega pododstavka člena 23a(2), najmanjših zneskih pomoči Unije za vsako državo članico, metodi za prerazporeditev dodelitev pomoči med državami članicami na podlagi prejetih zahtevkov ter dodatnih pravilih, ki se nanašajo na to, kako je treba upoštevati merila iz prvega pododstavka člena 23a(2) pri dodelitvi sredstev;

a) okvirni razporeditvi med državami članicami pomoči za sadje in zelenjavo, vključno z bananami, ter mleko in mlečne proizvode, najmanjšem znesku letne pomoči Unije na otroka iz točke (b) člena 23a(2), najmanjših zneskih pomoči Unije za vsako državo članico, metodi za prerazporeditev dodelitev pomoči med državami članicami na podlagi prejetih zahtevkov ter dodatnih pravilih, ki se nanašajo na to, kako se upoštevajo merila iz prvega pododstavka člena 23a(2) pri dodelitvi sredstev;

Or. fr

 

 

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 5

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 24 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) pogoji glede prenosov med dodelitvami za sadje in zelenjavo, vključno z bananami, ter mleko;

(b) pogoji glede prenosov med dodelitvami za sadje in zelenjavo, vključno z bananami, ter mleko in mlečne proizvode;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe v skladu s sporazumnim predlogom spremembe 1 odbora AGRI.

 

 

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 5

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 24 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) stroški in/ali ukrepi, ki so upravičeni do pomoči Unije, in možnostjo določitve najmanjšega in največjega zneska za določene stroške;

(c) stroški in/ali ukrepi, ki so upravičeni do pomoči Unije, in možnostjo določitve največjega zneska za določene stroške;

Or. fr

 

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 5

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 24 – odstavek 2 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) vzpostavitvi enotnih postopkov za vložitev zahtevkov za izobraževalne ustanove, ki se želijo vključiti, ter enotnih postopkov nadzora;

Or. fr

Obrazložitev

Poleg tehničnih meril, ki se opredelijo z izvedbenim aktom iz člena 25(c), bi bilo smiselno z delegiranim aktom določiti enotne postopke za vložitev zahtevkov za izobraževalne ustanove, ki se želijo vključiti, ter za enotne postopke nadzora, da bi se zmanjšalo upravno breme, ki odvrača morebitne nove člane, zlasti tiste šole, ki želijo sodelovati v obeh shemah.

 

 

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 5

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 24 – odstavek 3 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Da se spodbudi ozaveščenost s šolsko shemo, se na Komisijo prenese pooblastilo, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 227, s katerimi se od držav članic s shemo šolskega sadja in zelenjave zahteva, da javnost obvestijo o vlogi pomoči Unije pri subvencioniranju.

3. Da se spodbudi in poveča ozaveščenost s šolsko shemo in okrepi prepoznavnost pomoči Unije, se na Komisijo prenese pooblastilo, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 227, s katerimi se od držav članic s shemo šolskega sadja in zelenjave zahteva, da javnost jasno obvestijo, da prejemajo pomoč Unije za izvajanje sheme, in sicer o:

 

(a) posebnih merilih za uporabo plakatov in druge informativne podpore;

 

(b) določitvi posebnih meril za predstavitev, sestavo, velikost in izgled skupne podobe in logotipa Unije.

Or. fr

Obrazložitev

Sporazumni predlog spremembe 5 odbora AGRI, del 2. Prenesena pooblastila v skladu s predlogom spremembe k členu 23a(8).

 

 

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 5

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 25 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) dokončno dodelitvijo pomoči za sadje in zelenjavo, vključno z bananami, in/ali mleko sodelujočim državam članicam v mejah, določenih v členu 23a(1), ob upoštevanju prenosov iz člena 23a(4);

(a) dokončno dodelitvijo pomoči za sadje in zelenjavo, vključno z bananami, in/ali mleko in mlečne proizvode sodelujočim državam članicam v mejah, določenih v členu 23a(1), ob upoštevanju prenosov iz člena 23a(4);

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe v skladu s sporazumnim predlogom spremembe 1 odbora AGRI

 

 

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 5

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 25 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) metodami za odpravljanje pomanjkljivosti v procesu izvajanja, da bi preprečili zastoje zaradi prekomerne in nadležne birokracije;

Or. ro

 

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 7

Uredba (EU) št. 1308/2013

Člen 217 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko poleg pomoči Unije iz člena 23 izplačajo nacionalna plačila za dobavo proizvodov otrokom v izobraževalnih ustanovah ali za s tem povezane stroške iz člena 23(1)(c).

Države članice lahko poleg prejemanja in uporabe pomoči Unije iz člena 23 izplačajo nacionalna ali regionalna plačila za namen dobave proizvodov otrokom in za spremljevalne izobraževalne ukrepe v izobraževalnih ustanovah ali za kritje s tem povezanih stroškov iz točke (c) člena 23(1).

Or. fr

 

 

 

 

Pravno obvestilo