Förfarande : 2014/0014(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0362/2015

Ingivna texter :

B8-0362/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/05/2015 - 10.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0216

FÖRSLAG TILL BESLUT OM INLEDANDE AV OCH MANDAT FÖR INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR
PDF 541kWORD 371k
21.4.2015
PE555.136v01-00
 
B8-0000/2015

i enlighet med artiklarna 73.2 och 74 i arbetsordningen


om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (COM(2014)0032 – C8‑0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP))


Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (*)
(*) Förhandlingsgrupp: Ordföranden, föredraganden och skuggföredragandena
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Förslag till Europaparlamentets beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (COM(2014)0032 – C8‑0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP))  
B8‑0000/2015

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av förslaget från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,

–  med beaktande av artiklarna 73.2 och 74 i arbetsordningen.

Europaparlamentet beslutar att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av följande mandat:

MANDAT

 

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Erfarenheterna från tillämpningen av nuvarande program, tillsammans med slutsatserna i de externa utvärderingarna och efterföljande analyser av olika alternativ, har lett till slutsatsen att de skäl som ledde till att de båda skolprogrammen inrättades fortfarande äger giltighet. I den rådande situationen med sjunkande konsumtion av frukt och grönsaker, inklusive bananer, och mjölkprodukter, vilket förvärras av bland annat den moderna trenden med konsumtion av starkt bearbetade livsmedel, som dessutom ofta innehåller mycket tillsatt socker, salt och fett, bör unionen fortsätta med sitt stöd för utdelning av vissa jordbruksprodukter till skolbarn.

(2) Erfarenheterna från tillämpningen av nuvarande program, tillsammans med slutsatserna i de externa utvärderingarna, efterföljande analyser av olika alternativ samt de svåra sociala förhållandena i många av medlemsstaterna, har lett till slutsatsen att de båda skolprogrammen absolut måste fortsätta och förstärkas. I den rådande situationen med sjunkande konsumtion av färsk frukt och färska grönsaker, inklusive bananer, och mjölkprodukter, särskilt bland barn, och med allt fler överviktiga barn som ett resultat av konsumtionsvanor som är inriktade på starkt bearbetade livsmedel, som dessutom ofta innehåller mycket tillsatt socker, salt, fett och/eller livsmedelstillsatser, bör unionens stöd för utdelning av vissa jordbruksprodukter till skolbarn i högre grad bidra till att främja hälsosamma kostvanor och konsumtion av lokala produkter.

Or. fr

Motivering

AGRI-utskottets kompromissändringförslag 6. Denna kompromiss framhåller dels betydelsen av skolprogrammen, dels skälen till varför de bör fortsätta och förstärkas. Dessutom är det viktigt att parlamentet antar en stark ståndpunkt för en fortsättning av programmen, eftersom kommissionen har beslutat att utvärdera förslaget en gång till.

 

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Analysen av olika alternativ ger vid handen att ett enhetligt system inom en gemensam rättslig och finansiell ram är ett lämpligare och ändamålsenligare sätt att uppfylla de särskilda mål för den gemensamma jordbrukspolitiken som eftersträvas inom de två skolprogrammen. Detta skulle göra det möjligt för medlemsstaterna att optimera effekterna av utdelningen inom en fast budget och öka förvaltningens effektivitet. För att ta hänsyn till skillnaderna mellan frukt och grönsaker, inklusive bananer, och mjölkprodukter och deras respektive försörjningskedjor bör dock vissa element förbli separata, till exempel budgetramarna. Mot bakgrund av erfarenheterna från nuvarande program bör det också i fortsättningen vara frivilligt för medlemsstaterna att delta i programmet. Med tanke på de olika konsumtionsförhållandena i olika medlemsstater bör de deltagande medlemsstaterna ha möjlighet att välja om de vill dela ut alla eller bara en av de produkter som är stödberättigande för utdelning till skolbarn.

(3) Analysen av olika alternativ ger vid handen att ett enhetligt system inom en gemensam rättslig och finansiell ram är ett lämpligare och ändamålsenligare sätt att uppfylla de särskilda mål för den gemensamma jordbrukspolitiken som eftersträvas inom de två skolprogrammen. Detta skulle göra det möjligt för medlemsstaterna att optimera effekterna av utdelningen inom en fast budget och öka förvaltningseffektiviteten. För att ta hänsyn till skillnaderna mellan frukt och grönsaker, inklusive bananer, och mjölkprodukter och deras respektive försörjningskedjor bör dock vissa element förbli separata, till exempel budgetramarna. Mot bakgrund av erfarenheterna från nuvarande program bör det också i fortsättningen vara frivilligt för medlemsstaterna att delta i programmet. Med tanke på de olika konsumtionsförhållandena i olika medlemsstater bör de deltagande medlemsstaterna ha möjlighet att, i överenskommelse med berörda regioner, välja om de vill dela ut alla eller bara en av de produkter som är stödberättigande för utdelning till skolbarn. Medlemsstaterna skulle även kunna överväga att införa riktade åtgärder för att ta itu med den minskande mjölkkonsumtionen bland unga.

Or. it

 

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Det finns en trend mot minskande konsumtion av i synnerhet färsk frukt och färska grönsaker, inklusive bananer, och konsumtionsmjölk. Utdelningen inom skolprogrammen bör därför koncentreras på dessa produkter. Detta skulle bidra till en minskad organisatorisk börda för skolorna och öka effekten av utdelningen inom en fast budget; likaså skulle det vara i linje med nuvarande praxis eftersom det är dessa produkter som vanligen delas ut.

(4) Det finns en trend mot minskande konsumtion av i synnerhet färsk frukt och färska grönsaker, inklusive bananer, och konsumtionsmjölk. Utdelningen inom skolprogrammen bör därför koncentreras på dessa produkter som en prioritetsfråga. Detta skulle bidra till en minskad organisatorisk börda för skolorna och öka effekten av utdelningen inom en fast budget; likaså skulle det vara i linje med nuvarande praxis eftersom det är dessa produkter som vanligen delas ut. För att kunna följa näringsrekommendationerna för kalciumupptagning, och med beaktande av de ökande problemen med intolerans mot laktos i mjölk, bör medlemsstaterna emellertid ges möjlighet att dela ut andra mjölkprodukter, såsom yoghurt och ost, som har oomtvistade positiva effekter på barns hälsa. Dessutom bör man säkerställa utdelning av lokala och regionala produkter.

Or. fr

Motivering

AGRI-utskottets kompromissändringförslag 1 – del 3.

 

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) För att programmet på ett effektivt sätt ska kunna nå målen på kort och lång sikt att öka konsumtionen av vissa jordbruksprodukter och skapa hälsosammare kostvanor måste utdelningen kompletteras med utbildningsinsatser. Med tanke på betydelsen av dessa insatser bör de gälla både utdelningen av frukt och grönsaker, inklusive bananer, och mjölk. De bör också berättiga till unionsstöd. Eftersom kompletterande åtgärder utgör ett viktigt verktyg för att göra barn mer medvetna om jordbruket och dess produkter och för att uppfylla programmets mål, bör medlemsstaterna ha rätt att låta fler jordbruksprodukter omfattas av sådana tematiska insatser. För att främja hälsosamma kostvanor bör dock de nationella hälsomyndigheterna delta i denna process och godkänna förteckningen över de berörda produkterna, liksom de två produktgrupper som är stödberättigande för utdelning, samt fatta beslut beträffande deras näringsmässiga egenskaper.

(5) För att programmet på ett effektivt sätt ska kunna nå målen på kort och lång sikt att öka konsumtionen av vissa jordbruksprodukter och skapa hälsosammare kostvanor måste utdelningen kompletteras med åtföljande utbildningsinsatser. Med tanke på betydelsen av dessa insatser bör de gälla utdelningen av både frukt och grönsaker, inklusive bananer, och mjölk och mjölkprodukter. De bör också berättiga till unionsstöd. Eftersom åtföljande utbildningsinsatser utgör ett viktigt verktyg för att göra barn mer medvetna om jordbruket och det breda utbudet av EU-jordbruksprodukter, särskilt sådana som produceras i barnens egen region, med hjälp av till exempel näringsexperter och jordbrukare, och för att uppfylla programmets mål, bör medlemsstaterna ha rätt att låta fler jordbruksprodukter, som till exempel bearbetade frukter och grönsaker utan tillsatt socker, salt, fett eller sötningsmedel, och andra lokala, regionala och nationella specialiteter, som honung, bordsoliver, olivolja och torkad frukt, omfattas av sådana tematiska insatser. För att främja hälsosamma kostvanor bör dock de nationella myndigheter som ansvarar för kost och/eller hälsa delta i denna process och godkänna förteckningen över de berörda produkterna, liksom de två produktgrupper som är stödberättigande för utdelning, samt fatta beslut beträffande deras näringsmässiga egenskaper.

Or. fr

Motivering

AGRI-utskottets kompromissändringförslag 2 – del 5.

 

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) För att säkerställa en sund budgetförvaltning bör det fastställas ett tak för unionens stöd för utdelning av frukt och grönsaker, inklusive bananer, och mjölk samt för kompletterande utbildningsinsatser och därmed sammanhängande kostnader. Detta tak bör återspegla den rådande situationen. Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts och för att förenkla förvaltningen bör finansieringsmodellerna göras mer lika varandra och baseras på samma princip beträffande nivån på unionens ekonomiska bidrag. Det är därför lämpligt att begränsa nivån på unionens stöd beträffande produkternas pris genom att fastställa ett maximalt unionsstöd per portion, både för frukt och grönsaker, inklusive bananer, och mjölk, och att överge principen om obligatorisk samfinansiering för frukt och grönsaker, inklusive bananer. Med tanke på prisvolatiliteten hos dessa produkter bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på fastställande av nivån på unionens prisstöd för en portion av produkterna samt med avseende på definitionen av en portion.

(6) För att säkerställa en sund budgetförvaltning bör det fastställas ett tak för unionens stöd för utdelning av frukt och grönsaker, inklusive bananer, och mjölk samt för åtföljande utbildningsinsatser och därmed sammanhängande kostnader. Detta tak bör återspegla den rådande situationen. Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts och för att förenkla förvaltningen bör finansieringsmodellerna göras mer lika varandra och baseras på samma princip beträffande nivån på unionens ekonomiska bidrag. Det är därför lämpligt att begränsa nivån på unionens stöd beträffande produkternas pris genom att fastställa ett maximalt belopp för unionsstöd per barn och utdelningsinsats, både för frukt och grönsaker, inklusive bananer, och mjölk. Med tanke på prisvolatiliteten hos dessa produkter bör befogenheten att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på fastställande av ett tak på unionens stöd.

Or. de

 

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) I syfte att säkerställa en effektiv och riktad användning av unionens medel bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på fastställande av vägledande anslag av unionens stödmedel till varje medlemsstat och om metoder för omfördelning av stöd mellan medlemsstater på grundval av inkomna stödansökningar. De vägledande anslagen bör fastställas separat för frukt och grönsaker, inklusive bananer, och mjölk, i linje med den frivilliga modellen för utdelning. Fördelningsnyckeln för frukt och grönsaker, inklusive bananer, bör återspegla de nuvarande anslagen från medlemsstaterna, baserat på det objektiva kriteriet antal barn i åldersgruppen 6–10 år som andel av befolkningen, samtidigt som de berörda regionernas utvecklingsstatus också beaktas. För att medlemsstaterna ska kunna bibehålla omfattningen av de nuvarande programmen och för att uppmuntra andra att börja med utdelning av mjölk är det lämpligt att använda en kombination av två nycklar vid fördelningen av medel för mjölk, nämligen medlemsstaternas tidigare användning av medel inom skolmjölksprogrammet och samma objektiva kriterium som används för frukt och grönsaker inklusive bananer, dvs. antal barn i åldersgruppen 6–10 år som andel av befolkningen. För att de två nycklarna ska få lämpliga proportioner bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på tilläggsregler om balansen mellan de två kriterierna. Med tanke på att den demografiska situationen och utvecklingsläget för medlemsstaternas regioner ständigt förändras bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på att, utifrån nämnda kriterier, vart tredje år bedöma om medlemsstaternas tilldelning behöver uppdateras.

(7) I syfte att säkerställa en effektiv och riktad användning av unionens medel bör befogenheten att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på fastställande av vägledande anslag av unionens stödmedel till varje medlemsstat och om metoder för omfördelning av stöd mellan medlemsstater på grundval av inkomna stödansökningar. De vägledande anslagen bör fastställas separat för frukt och grönsaker, inklusive bananer, och mjölk, i linje med den frivilliga modellen för utdelning. Fördelningsnyckeln för frukt och grönsaker, inklusive bananer, bör återspegla de nuvarande anslagen från medlemsstaterna, baserat på det objektiva kriteriet antal barn i åldersgruppen 6–10 år som andel av befolkningen, samtidigt som de berörda regionernas utvecklingsstatus också beaktas. För att medlemsstaterna ska kunna bibehålla omfattningen av de nuvarande programmen och för att uppmuntra andra att börja med utdelning av mjölk är det lämpligt att använda en kombination av fyra nycklar vid fördelningen av medel för mjölk, nämligen medlemsstaternas tidigare användning av medel inom skolmjölksprogrammet – förutom för Kroatien, för vilket ett fast belopp ska fastställas på grundval av denna förordning –, samma objektiva kriterium som används för frukt och grönsaker inklusive bananer, dvs. antal barn i åldersgruppen 6–10 år som andel av befolkningen, utvecklingsnivån i regionerna i den berörda medlemsstaten och fastställande av en miniminivå för användning av unionsstöd per barn och år. För att de fyra nycklarna ska få lämpliga proportioner bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på tilläggsregler om balansen mellan de fyra kriterierna. Med tanke på att den demografiska situationen och utvecklingsläget för medlemsstaternas regioner ständigt förändras bör befogenheten att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att, utifrån nämnda kriterier, vart tredje år bedöma om medlemsstaternas tilldelning behöver uppdateras. Unionsstödet bör höjas med 5 % när programmet genomförs i de yttersta randområdena, med tanke på att diversifieringen av jordbruket där är begränsad och att det ofta är omöjligt att hitta vissa produkter i den berörda regionen, vilket innebär högre transport- och lagringskostnader.

Or. fr

Motivering

AGRI-utskottets kompromissändringförslag 4 – del 3.

 

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) För att medlemsstater med begränsad befolkningsstorlek ska kunna genomföra programmet på ett kostnadseffektivt sätt bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på fastställandet av de minimibelopp för unionens stöd som medlemsstaterna har rätt att erhålla för frukt och grönsaker, inklusive bananer, och mjölk.

(8) För att medlemsstater med begränsad befolkningsstorlek ska kunna genomföra programmet på ett kostnadseffektivt sätt bör befogenheten att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på fastställandet av de minimibelopp för unionens stöd som medlemsstaterna har rätt att erhålla för frukt och grönsaker, inklusive bananer, och mjölk och mjölkprodukter.

Or. en

 

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) För att åstadkomma en god förvaltning och en sund budgetförvaltning bör de medlemsstater som vill delta i utdelningen av frukt och grönsaker, inklusive bananer, och/eller mjölk ansöka om unionsstödet varje år. För att förenkla förfarandena och förvaltningen bör denna ansökan göras på grundval av separata stödansökningar. Kommissionen bör på medlemsstaternas begäran besluta om de definitiva anslagen för frukt och grönsaker, inklusive bananer, och mjölk inom de anslag som finns tillgängliga i budgeten och med beaktande av begränsade överföringar mellan anslagen; detta stimulerar till prioriteringar för fördelningen utifrån näringsbehovet. Befogenheten att anta vissa akter bör delegeras till kommissionen med avseende på fastställande av villkor och begränsningar för sådana överföringar.

(9) För att åstadkomma en god förvaltning och en sund budgetförvaltning bör de medlemsstater som vill delta i utdelningen av frukt och grönsaker, inklusive bananer, och/eller mjölk och mjölkprodukter ansöka om unionsstödet varje år. För att förenkla förfarandena och förvaltningen bör dessa ansökningar göras på grundval av separata stödansökningar. Efter att ha mottagit medlemsstaternas ansökningar bör kommissionen besluta om de definitiva anslagen för frukt och grönsaker, inklusive bananer, och/eller mjölk och mjölkprodukter inom de anslag som finns tillgängliga i budgeten och med beaktande av begränsade överföringar mellan anslagen; detta stimulerar till prioriteringar för fördelningen utifrån näringsbehovet. Befogenheten att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen med avseende på fastställande av villkor och begränsningar för dessa överföringar.

Or. es

 

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) I syfte att förenkla de administrativa och organisatoriska förfarandena för de skolor som deltar i de två programmen bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med avseende på införande av enhetliga förfaranden för skolors ansökningar om att delta och för övervakning.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att minska sådan byråkrati som avskräcker skolor från att delta, särskilt genom att säkerställa att skolor som vill delta i båda programmen inte behöver fylla i två separata formulär eller tvingas genomgå olika övervakningsförfaranden.

 

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Den nationella strategin bör betraktas som ett villkor för en medlemsstats deltagande i programmet, och det bör finnas ett flerårigt strategidokument som anger vilka mål som medlemsstaterna ska uppfylla och vad de ska prioritera. Medlemsstaterna bör tillåtas uppdatera dessa dokument regelbundet, särskilt mot bakgrund av utvärderingar och omvärderingar av prioriteringar eller mål.

(10) Den nationella strategin bör betraktas som ett villkor för en medlemsstats deltagande i programmet. Medlemsstater som önskar delta bör vara skyldiga att lägga fram ett strategidokument som omfattar en period av sex år och som kvantifierar det befintliga problemet och anger vilka mål som medlemsstaterna ska uppfylla, vilka metoder som ska lösa det angivna problemet och vad som ska prioriteras. Medlemsstaterna bör tillåtas uppdatera dessa dokument regelbundet, särskilt mot bakgrund av utvärderingar och omvärderingar av prioriteringar eller mål samt utifrån programmens framgång.

Or. pt

 

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) I syfte att synliggöra programmet för stödmottagare i hela EU bör en gemensam identitet och en EU-logotyp tas fram som måste användas på affischer om skolors deltagande i de båda programmen och i informationsmaterial till elever i samband med de åtföljande utbildningsinsatserna. I detta syfte bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på fastställande av särskilda kriterier för den grafiska profilens och EU-logotypens utformning, innehåll, storlek och förevisande.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslag i linje med AGRI-utskottets kompromissändringsförslag 5.

 

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) För att säkerställa att priset på de produkter som delas ut till barn inom ramen för programmet helt återspeglar det utdelade stödbeloppet och att subventionerade produkter används på avsett sätt, bör kommissionen ges befogenhet att anta vissa akter om genomförande av prisövervakning inom programmet.

(12) För att säkerställa att priset på de produkter som delas ut till barn inom ramen för programmet helt återspeglar det utdelade stödbeloppet och att subventionerade produkter används på avsett sätt, bör kommissionen ges befogenhet att i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt anta vissa akter om genomförande av prisövervakning inom programmet. Dessa akter bör inte hindra medlemsstaterna från att köpa in lokala frukter och grönsaker.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag i linje med AGRI-utskottets kompromissändringsförslag 5.

 

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) För att verifiera hur ändamålsenliga programmen är i medlemsstaterna bör åtgärder finansieras för övervakning och utvärdering av de uppnådda resultaten, med särskild uppmärksamhet på förändringar i konsumtionen på medellång sikt.

Or. en

 

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Denna förordning bör inte påverka uppdelningen av regionala och lokala befogenheter inom medlemsstaterna, inbegripet regionalt och lokalt självstyre.

Or. en

 

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 3

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stöd för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk samt stöd för utbildningsinsatser och därmed sammanhängande kostnader

Stöd för utdelning av frukt och grönsaker, bananer, mjölk och vissa mjölkprodukter samt åtföljande utbildningsinsatser och därmed sammanhängande kostnader

Or. de

Motivering

AGRI-utskottets kompromissändringförslag 1 – del 1.

 

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk,

(a) för utdelning av frukt och grönsaker, inklusive bananer, mjölk och mjölkprodukter enligt vad som avses i punkt 2,

Or. en

Motivering

AGRI-utskottets kompromissändringförslag 1 – del 1. Denna kompromiss stöder kommissionens förslag att medlemsstaterna även i fortsättningen bör kunna dela ut färska produkter. Begreppet ”frukt och grönsaker” omfattar färska och kylda produkter, konsumtionsfärdiga portioner (till exempel skalade/skivade morötter i små påsar), och ger också skolor möjlighet att pressa produkterna för att göra färska juicer. Det är upp till medlemsstaterna att besluta om och fastställa i sina strategier vilka färska produkter som ska delas ut, och på vilket sätt.

 

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) för stöd till utbildningsinsatser, och

(b) för åtföljande utbildningsinsatser, och

Or. fr

Motivering

AGRI-utskottets kompromissändringförslag 2 – del 1. Ersättandet av ”stöd till” med ”åtföljande” syftar till att klargöra att det inte är lärarna som är ansvariga för utbildningsinsatser som stöds av EU inom ramen för skolprogrammen, utan utomstående talare, som exempelvis näringsexperter och jordbrukare.

 

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) för att täcka vissa därmed sammanhängande kostnader knutna till logistik och distribution, utrustning, publicitet, övervakning och utvärdering.

(c) för att täcka därmed sammanhängande kostnader knutna till logistik och distribution, utrustning, kommunikation och publicitet, övervakning, utvärdering och annan verksamhet som har en direkt koppling till programmets genomförande.

Or. hu

 

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstater som vill delta i det stödprogram som inrättas i punkt 1 (nedan kallat skolprogrammet) får dela ut antingen frukt och grönsaker, inklusive bananer, eller mjölk enligt KN-nummer 0401, eller bådadera.

2. Medlemsstater som vill delta i det stödprogram som inrättas i punkt 1 (nedan kallat skolprogrammet) får dela ut

 

a) frukt och grönsaker, inklusive bananer, och/eller

 

b) mjölk och mjölkprodukter som tillhör följande kategorier (”mjölkprodukter”):

 

i) mjölk och grädde enligt KN-nummer 0401,

 

ii) kärnmjölk, filmjölk, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde som omfattas av KN-nummer 0403, förutom de som innehåller tillsatta smaktillsatser eller material som inte är mjölksyra som omfattas av KN-nummer 0403 10 51–99 och 0403 90 71–99,

 

iii) ost och ostmassa som omfattas av KN-nummer 0406,

 

iv) laktosfri mjölk där mjölkens naturliga sammansättning har ändrats i fråga om laktosinnehåll och som inte innehåller andra ämnen utan mjölksyra enligt KN-nummer 0404 90.

Or. fr

Motivering

AGRI-utskottets kompromissändringförslag 1 – del 2. Syftet med dessa program är att uppmuntra till konsumtion av jordbruksprodukter och hälsosamma kostvanor. Dessutom har vi konkreta bevis för en nedåtgående trend för konsumtionsmjölk. Ost och naturell yoghurt är de näst bästa alternativen vid laktosintolerans.

 

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Som ett villkor för att få delta i skolprogrammet ska medlemsstaterna, innan de börjar delta och därefter vart sjätte år, upprätta en strategi på nationell eller regional nivå för programmets genomförande. En medlemsstat får ändra denna strategi, särskilt med hänsyn till vad som framkommer under övervakningen och utvärderingen. Som ett minimum ska strategin ange vilka behov som ska tillgodoses, hur dessa behov ska prioriteras inbördes, målgrupp, förväntade resultat och vilka kvantifierade mål som ska uppnås i förhållande till utgångsläget, samt fastställa vilka instrument och åtgärder som är lämpligast för att nå dessa mål.

3. Som ett villkor för att få delta i skolprogrammet ska medlemsstaterna, innan de börjar delta och därefter vart sjätte år, upprätta en strategi på nationell eller regional nivå för programmets genomförande. En medlemsstat eller en regional myndighet får ändra denna strategi, särskilt med hänsyn till vad som framkommer under övervakningen och utvärderingen och utifrån uppnådda resultat, så att EU-medlen används väl. Som ett minimum ska strategin ange vilka behov som ska tillgodoses, hur dessa behov ska prioriteras inbördes, målgrupp, förväntade resultat och vilka kvantifierade mål som ska uppnås i förhållande till utgångsläget, samt fastställa vilka instrument och åtgärder som är lämpligast för att nå dessa mål.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att ge regionala myndigheter större möjlighet att kontrollera programmet i linje med den konstitutionella befogenhetsfördelningen i medlemsstaterna. Detta ändringsförslag återspeglar också Regionkommitténs yttrande.

 

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. För att skolprogrammet ska fungera ska medlemsstaterna också fastställa kompletterande utbildningsåtgärder som kan inbegripa åtgärder och verksamheter med syfte att öka barns medvetenhet om jordbruket och ett större urval av dess produkter, utbildning om närliggande frågor såsom hälsosamma kostvanor, åtgärder mot att mat slängs, lokala livsmedelskedjor eller ekologiskt jordbruk.

4. För att skolprogrammet ska fungera ska medlemsstaterna också fastställa åtföljande utbildningsåtgärder, som kan inbegripa åtgärder och verksamheter med syfte att öka barns medvetenhet om jordbruket, till exempel besök på gårdar, och utdelning av ett större urval av dess produkter, såsom bearbetade frukter och grönsaker och andra lokala, regionala och nationella specialiteter såsom honung, oliver och olivolja, och torkad frukt. Detta kommer att bidra till utbildningen om närliggande frågor såsom hälsosamma kostvanor, åtgärder mot att mat slängs, lokala livsmedelskedjor, ekologiskt jordbruk och hållbar produktion.

Or. en

Motivering

AGRI-utskottets kompromissändringförslag 2 – del 2. Med tanke på att utbildningsinsatser gör det möjligt att tillfälligtvis dela ut andra produkter inför detta kompromissändringsförslag lokala, regionala och nationella specialiteter såsom honung, oliver, olivolja och torkad frukt.

 

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. När medlemsstaterna upprättar sina strategier ska de sammanställa en förteckning över jordbruksprodukter, utöver frukt och grönsaker, bananer och mjölk, som tillfälligtvis också kan omfattas av de kompletterande utbildningsinsatserna.

5. När medlemsstaterna upprättar sina strategier får de sammanställa en förteckning över jordbruksprodukter, utöver frukt och grönsaker, bananer, mjölk och mjölkprodukter enligt vad som avses i punkt 2, som tillfälligtvis också kan komma i fråga för utdelning enligt de åtföljande utbildningsinsatserna. När det gäller bearbetade frukter och grönsaker ska produkter som innehåller tillsatt socker, fett, salt och/eller sötningsmedel inte tillåtas.

 

Or. en

Motivering

AGRI-utskottets kompromissändringförslag 2 – del 3. Med beaktande av de ingivna ändringsförslag som syftar till att återinföra bearbetade frukter och grönsaker innebär kompromissändringsförslaget att dessa produkter tillfälligtvis kan delas ut via utbildningsinsatser. Därför bör de gällande reglerna i bilaga V till förordningen (inget tillsatt socker, salt, fett, sötningsmedel) behållas. Av förenklingsskäl har innehållet i bilaga V förts in direkt i artikeln (och därför kan den nuvarande bilaga V utgå).

 

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska välja ut de produkter som ska delas ut eller omfattas av kompletterande utbildningsinsatser på grundval av objektiva kriterier som kan inbegripa hälso- och miljöaspekter, årstidsaspekter, variation eller tillgänglighet för lokala produkter, varvid prioritet ska ges, där så är möjligt, till produkter med ursprung i unionen, och särskilt till lokalt upphandlade produkter, ekologiska produkter, korta leveranskedjor eller miljöfördelar.

6. Medlemsstaterna ska välja ut de produkter som ska delas ut eller omfattas av åtföljande utbildningsinsatser på grundval av objektiva kriterier som ska inbegripa hälso- och miljöaspekter, etiska aspekter, årstidsaspekter, variation eller tillgänglighet för lokala produkter, varvid prioritet ska ges till produkter med ursprung i unionen, och särskilt till lokalt eller regionalt producerade och upphandlade produkter, korta leveranskedjor, ekologiska produkter eller miljöfördelar och kvalitetsprodukter enligt vad som avses i förordning (EU) nr 1151/2012. I fråga om bananer får rättvisemärkta produkter från tredjeländer ges prioritet enbart när det inte går att få tag i motsvarande produkter från EU.

Or. de

Motivering

AGRI-utskottets kompromissändringförslag 3.

 

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. För att främja hälsosamma kostvanor ska medlemsstaterna se till att deras behöriga hälsomyndigheter godkänner förteckningen över alla produkter som delas ut inom skolprogrammet och fattar beslut om deras näringsmässiga egenskaper.”

7. För att främja hälsosamma kostvanor, även hos barn med laktosintolerans, ska medlemsstaterna se till att deras myndigheter med ansvar för kost och/eller hälsa samtycker till förteckningen över de produkter som delas ut inom skolprogrammet och fattar beslut om deras näringsmässiga egenskaper.

Or. de

 

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23a – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 får inte stöd enligt skolprogrammet för utdelning av produkter, kompletterande utbildningsinsatser och de därmed sammanhängande kostnader som avses i artikel 23.1 överstiga följande belopp:

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 i denna artikel får stöd enligt skolprogrammet för utdelning av produkter, åtföljande utbildningsinsatser och de därmed sammanhängande kostnader som avses i artikel 23.1 inte överstiga följande belopp:

Or. de

Motivering

Ändringsförslag i linje med AGRI-utskottets kompromissändringsförslag 2.

 

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23a – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) För mjölk: 80 miljoner EUR per läsår,

(b) För mjölk och mjölkprodukter: 100 miljoner EUR per läsår,

Or. ro

Motivering

AGRI-utskottets kompromissändringförslag 4 – del 4. En höjning av mjölkanslaget med 20 miljoner euro förutses i syfte att göra det möjligt att införa en miniminivå för användning av unionsstöd per barn och år för alla medlemsstater, och för att säkerställa att införandet av de nya kriterierna inte får negativa effekter för medlemsstaterna.

 

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 1a – punkt 23 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 med avseende på fastställande av nivån på det unionsstöd som kan betalas ut i fråga om priset för en portion av frukt och grönsaker, inklusive bananer, och mjölk som delas ut och med avseende på fastställande av definitionen av en portion. Kommissionen ska också ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 med avseende på fastställande av ett minimibelopp och ett maximibelopp för finansieringen av kompletterande utbildningsinsatser från medlemsstaternas årliga definitiva anslag.

utgår

Or. fr

Motivering

Befogenheterna flyttas till artikel 24.1a i syfte att göra texten enhetlig.

 

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23a – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) För frukt och grönsaker, inklusive bananer: de objektiva kriterierna, som ska baseras på

(a) För frukt och grönsaker, inklusive bananer: objektiva kriterier som ska baseras på

(i) antalet barn i åldersgruppen 6–10 år som andel av befolkningen,

(i) antalet barn i åldersgruppen 6–10 år som andel av befolkningen i den berörda medlemsstaten,

(ii) utvecklingsnivån hos de regioner som ingår i en medlemsstat, för att säkerställa högre stöd till mindre utvecklade regioner i den mening som avses i artikel 3.5 i denna förordning, de yttersta randområden som förtecknas i artikel 349 i fördraget och de mindre öar i Egeiska havet som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) nr 229/2013.

(ii) utvecklingsnivån hos de regioner som ingår i en medlemsstat, för att säkerställa tillhandahållande av högre stöd till mindre utvecklade regioner i den mening som avses i artikel 3.5 i denna förordning, till de yttersta randområden som förtecknas i artikel 349 i EUF-fördraget och/eller till de mindre öar i Egeiska havet som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) nr 229/2013,

 

(iii) en ytterligare höjning med 5 % av EU-stödet som ska gå till de yttersta randområdena, med ännu en höjning med 5 % om dessa regioner importerar produkter från andra yttersta randområden som ligger i närheten.

Or. pt

Motivering

AGRI Kompromissändringförslag 4 – del 1. Objektiva kriterier baserade på antalet barn i åldersgruppen 6–10 år som andel av befolkningen och utvecklingsläget för en medlemsstats regioner bör behållas eftersom de tycks utgöra ett rättvist system som svarar på medlemsstaternas behov.

 

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23a – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) För mjölk: den historiska användningen av medel inom tidigare program för utdelning av mjölk och mjölkprodukter till barn samt objektiva kriterier baserade på antalet barn i åldersgruppen 6–10 år som andel av befolkningen.

(b) För mjölk och mjölkprodukter, en kombination av följande kriterier som ska tillämpas under en övergångsperiod av sex år från det att det nya programmet är i drift:

 

(i) antalet barn i åldersgruppen 6–10 år som andel av befolkningen i den berörda medlemsstaten,

 

(ii) utvecklingsnivån hos de regioner som ingår i en medlemsstat, för att säkerställa tillhandahållande av högre stöd till mindre utvecklade regioner i den mening som avses i artikel 3.5 i denna förordning, till de yttersta randområden som förtecknas i artikel 349 i EUF-fördraget och/eller till de mindre öar i Egeiska havet som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) nr 229/2013,

 

(iii) den historiska användningen av medel inom tidigare program för utdelning av mjölk och mjölkprodukter till barn, utom för Kroatien, för vilket ett system med schablonbelopp ska införas; i syfte att säkerställa en rättvis fördelning av medel mellan medlemsstaterna ska detta kriterium uppvägas av införandet av ett årligt minimibelopp av EU-stöd per barn i den åldersgrupp som avses i led (i) och fastställas på basis av den genomsnittliga användningen av medel per barn per medlemsstat,

 

(iv) en ytterligare höjning med 5 % av EU-stödet som ska gå till de yttersta randområdena, och ännu en höjning med 5 % om dessa regioner importerar produkter från andra yttersta randområden som ligger i närheten.

Or. en

Motivering

AGRI-utskottets kompromissändringförslag 4 – del 2. Syftet med detta kompromissändringsförslag är att med beaktande av ingivna ändringsförslag, särskilt de där det historiska kriteriet för mjölk utgår, utforma ett mer rättvist fördelningssystem utan att straffa medlemsstater som fram till i dag effektivt har tillämpat skolprogrammet för utdelning av mjölk och erhållit mer stöd. Denna kompromiss är baserad på beräkningar som GD AGRI har gjort på begäran av föredraganden.

 

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23a – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Efter den övergångsperiod som avses i led (b) ska kriterierna i leden (i) och (ii) i led (a) tillämpas på mjölk och mjölkprodukter.

Or. fr

Motivering

AGRI-utskottets kompromissändringförslag 4 – del 2.

 

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23a – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska minst vart tredje år bedöma om de vägledande anslagen för frukt och grönsaker, inklusive bananer, och för mjölk fortfarande är förenliga med de objektiva kriterier som avses i denna punkt.

Kommissionen ska minst vart tredje år bedöma om de vägledande anslagen för frukt och grönsaker, inklusive bananer, och för mjölk och mjölkprodukter fortfarande är förenliga med de objektiva kriterier som avses i denna punkt.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag i linje med AGRI-utskottets kompromissändringsförslag 1.

 

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23a – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska se till att minst 10 % och högst 20 % av de medel som avsätts till dem årligen enligt skolprogrammet öronmärks för åtföljande utbildningsinsatser.

Or. fr

Motivering

AGRI-utskottets kompromissändringförslag 2 – del 4. Syftet med detta kompromissändringsförslag är att, med beaktande av den grundläggande betydelsen av utbildningsinsatser enligt det nya programmet och av ingivna ändringsförslag, fastställa att minst 10 % och högst 20 % ska finansiera utbildningsinsatser.

 

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23a – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får, utan att överskrida det övergripande tak på 230 miljoner EUR som är kopplat till de belopp som avses i punkt 1 a och 1 b, överföra upp till 15 % av sina vägledande anslag för frukt och grönsaker, inklusive bananer, eller för mjölk till den andra sektorn, på de villkor som ska fastställas av kommissionen genom delegerade akter som antas i enlighet med artikel 227.

4. Medlemsstaterna får, utan att överskrida det övergripande tak på 250 miljoner EUR som är kopplat till de belopp som avses i punkt 1 a och 1 b, överföra upp till 10 % av sina vägledande anslag för frukt och grönsaker, inklusive bananer, eller för mjölk och mjölkprodukter till den andra sektorn, och denna överföring får uppgå till högst 20 % när det gäller yttersta randområden, på de villkor som ska fastställas av kommissionen genom delegerade akter som antas i enlighet med artikel 227.

Or. pt

Motivering

AGRI-utskottets kompromissändringförslag 4 – del 5. En höjning av mjölkanslaget med 20 miljoner euro förutses i syfte att göra det möjligt att införa en miniminivå för användning av unionsstöd per barn och år för alla medlemsstater, och för att säkerställa att införandet av de nya kriterierna inte får negativa effekter för medlemsstaterna. Avseende budgetöverföringar är kompromissändringsförslaget en medelväg mellan ingivna ändringsförslag om detta ämne.

 

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23a – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Unionsstöd som tillhandahålls i enlighet med punkt 1 ska inte användas till att ersätta finansiering av befintliga nationella program för frukt eller mjölk i skolan genom vilka frukt och grönsaker, bearbetade frukter och grönsaker, bananer, mjölk och mjölkprodukter tillhandahålls, eller andra program som omfattar sådana produkter som ska delas ut i skolor. Unionsstödet ska komplettera nationell finansiering.

Or. en

Motivering

Återinförande av artikel 23.6 i förordningen om en samlad marknadsordning, det vill säga att EU-medlen verkligen ska vara ett tillägg till den nationella finansieringen, för att undvika dödviktseffekt.

 

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23a – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Medlemsstaterna kan i enlighet med sina respektive strategier bestämma att inte bevilja det anhållna stödet om beloppet i stödansökan är lägre än det minimibelopp som fastställts av den berörda medlemsstaten.

Or. fr

 

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23a – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Unionen får även, i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) nr 1306/2013, finansiera åtgärder för information, övervakning och utvärdering avseende skolprogrammet, inbegripet åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om programmet, samt därmed sammanhängande nätverkande.

7. Unionen får även, i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) nr 1306/2013, finansiera åtgärder för information, kommunikation och publicitet, övervakning och utvärdering avseende skolprogrammet, inbegripet åtgärder som ska öka allmänhetens medvetenhet om programmets syfte och som särskilt riktar sig till föräldrar och lärare, samt därmed sammanhängande nätverkande och annan verksamhet som är direkt knuten till programmets genomförande.

Or. ro

 

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 23a – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Medlemsstater som deltar i skolprogrammet ska på de platser där livsmedel delas ut ge publicitet åt sin medverkan i programmet och åt det faktum att det subventioneras av unionen. Medlemsstaterna ska i samband med serveringen av andra måltider i skolor säkerställa mervärde och synlighet för unionens skolprogram.”

8. Medlemsstater som deltar i skolprogrammet ska på de platser där livsmedel delas ut ge publicitet åt sin medverkan i programmet och åt det faktum att det subventioneras av unionen med hjälp av affischer i skolentréer. Medlemsstaterna får dessutom använda andra lämpliga kommunikationsmedel såsom särskilda webbplatser, informativt bildmaterial, informationskampanjer och kampanjer för att höja medvetenheten. En grafisk profil och en EU-logotyp ska användas på allt tillhörande informationsmaterial. Medlemsstaterna ska i samband med serveringen av andra måltider i skolor säkerställa mervärde och synlighet för unionens skolprogram.”

Or. pt

Motivering

AGRI-utskottets kompromissändringförslag 5 – del 1. Medlemsstater som fördelar EU-stödet bör använda affischer i skolentréer för att göra EU-åtgärden mer synlig i enlighet med de nuvarande genomförandebestämmelserna för programmen. Med tanke på programmets mervärde på EU-nivå, är det viktigt att göra det mer synligt och känt bland allmänheten, särskilt i en tid då fler och fler medborgare känner besvikelse över EU.

 

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 24 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) upprättande av nationella eller regionala strategier och kompletterande utbildningsinsatser.

(c) upprättande av nationella eller regionala strategier och åtföljande utbildningsinsatser.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslag i linje med AGRI-utskottets kompromissändringsförslag 2.

 

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 24 – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I syfte att säkerställa att EU-medlen används effektivt och målinriktat ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 med avseende på

2. I syfte att säkerställa att EU-medlen används effektivt och målinriktat och att de fördelas rättvist mellan medlemsstaterna samt för att begränsa det administrativa arbetet för skolor som deltar i programmet och för medlemsstaterna ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 med avseende på

Or. fr

 

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 24 – punkt 2 – led –a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a) det maximala beloppet unionsstöd per barn och utdelningsinsats i form av bidrag till kostnaden för de frukter och grönsaker, inbegripet bananer, och den mjölk och de mjölkprodukter som delas ut,

Or. fr

Motivering

De delegerade befogenheterna flyttas från artikel 23a.1 i syfte att göra texten enhetlig. För att åstadkomma en sund budgetförvaltning för programmen vore det lämpligare att inrätta ett maxstöd per utdelning snarare än ett stöd per portion, som är svårkontrollerat (se ändringsförslaget till skäl 6).

 

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 24 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) den vägledande fördelningen av stöd mellan medlemsstaterna för frukt och grönsaker, inklusive bananer, och mjölk och, i förekommande fall, den reviderade fördelningen efter den bedömning som avses i artikel 23a.2 andra stycket, minimibelopp för unionens stöd till varje medlemsstat, metoden för omfördelning av stöd mellan medlemsstater på grundval av erhållna stödansökningar, och de tilläggsregler som gäller hur de kriterier som avses i artikel 23a.2 första stycket ska beaktas vid fördelningen av medel,

(a) den vägledande fördelningen av stöd mellan medlemsstaterna för frukt och grönsaker, inklusive bananer, och mjölk och mjölkprodukter, minimibelopp för EU:s årliga stöd per barn enligt vad som avses i led b i artikel 23a.2, minimibelopp för unionens stöd till varje medlemsstat, metoden för omfördelning av stöd mellan medlemsstater på grundval av erhållna stödansökningar, och de tilläggsregler som gäller hur de kriterier som avses i artikel 23a.2 första stycket ska beaktas vid fördelningen av medel,

Or. fr

 

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 24 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) villkoren för överföringar mellan anslagen för frukt och grönsaker, inklusive bananer, och mjölk,

(b) villkoren för överföringar mellan anslagen för frukt och grönsaker, inklusive bananer, och mjölk och mjölkprodukter,

Or. en

Motivering

Ändringsförslag i linje med AGRI-utskottets kompromissändringsförslag 1.

 

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 24 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) kostnader och/eller åtgärder som berättigar till unionsstöd och möjligheten att fastställa minimibelopp och maximibelopp för specifika kostnader,

(c) kostnader och/eller åtgärder som berättigar till unionsstöd och möjligheten att fastställa maximibelopp för specifika kostnader,

Or. fr

 

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 24 – punkt 2 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) införande av enhetliga ansökningsförfaranden för skolor som önskar delta, och enhetliga kontrollförfaranden,

Or. fr

Motivering

Utöver de tekniska kriterier som fastställs i genomförandeakten i enlighet med artikel 25 c skulle det vara lämpligt att för varje delegerad akt utarbeta enhetliga ansökningsförfaranden för skolor som önskar delta, och enhetliga kontrollförfaranden, i syfte att minska den administrativa börda som för närvarande avskräcker eventuella deltagare, särskilt skolor som önskar delta i båda programmen.

 

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 24 – punkt 3 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I syfte att öka medvetenheten om skolprogrammet ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 genom vilka medlemsstater med skolprogram åläggs att ge publicitet åt unionsstödets subventionerande roll.

3. I syfte att främja och öka medvetenheten om skolprogrammet och göra unionsstödet mer synligt ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227, genom vilka medlemsstater med skolprogram åläggs att tydligt publicera att de erhåller unionsstöd för genomförandet av programmet, med avseende på regler om

 

(a) särskilda kriterier i samband med användningen av affischer och annat informationsstöd,

 

(b) fastställande av särskilda kriterier för presentation, utformning, storlek och design av den grafiska profilen och EU-logotypen.

Or. fr

Motivering

AGRI-utskottets kompromissändringförslag 5 – del 2. Delegerade befogenheter i linje med ändringsförförslag till artikel 23a.8.

 

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 25 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) den definitiva fördelningen av stöd för frukt och grönsaker, inklusive bananer, och/eller mjölk mellan de deltagande medlemsstaterna, inom de gränser som anges i artikel 23a.1 och med beaktande av de överföringar som avses i artikel 23a.4,

(a) den definitiva fördelningen av stöd för frukt och grönsaker, inklusive bananer, och/eller mjölk och mjölkprodukter mellan de deltagande medlemsstaterna, inom de gränser som anges i artikel 23a.1 och med beaktande av de överföringar som avses i artikel 23a.4,

Or. en

Motivering

Ändringsförslag i linje med AGRI-utskottets kompromissändringsförslag 1.

 

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 25 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) metoder för att hantera brister i genomförandeprocessen, för att undvika hinder som orsakas av onödigt betungande byråkrati,

Or. ro

 

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 217 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får, som komplement till unionsstödet enligt artikel 23, lämna nationellt stöd för utdelning av produkter till skolbarn eller för de därmed sammanhängande kostnader som avses i artikel 23.1 c.

Medlemsstaterna får, utöver att erhålla och tillämpa unionsstödet enligt artikel 23, lämna nationellt eller regionalt stöd till utdelning av produkter till skolbarn, tillsammans med åtföljande utbildningsinsatser, eller för att täcka de därmed sammanhängande kostnader som avses i led c i artikel 23.1.

Or. fr

 

 

Rättsligt meddelande