Postup : 2015/2660(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0367/2015

Předložené texty :

B8-0367/2015

Rozpravy :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0176

NÁVRH USNESENÍ
PDF 135kWORD 72k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.141v01-00
 
B8-0367/2015

předložený na základě prohlášení Evropské rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o nedávných tragédiích lodí s migranty ve Středozemním moři (2015/2660(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić, Andrej Plenković za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o nedávných tragédiích lodí s migranty ve Středozemním moři  (2015/2660(RSP))  
B8‑0367/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–       s ohledem na Ženevskou úmluvu z roku 1951 a na její dodatkový protokol,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u Lampedusy(1),

–       s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 22. května 2014 o provádění sdělení o práci pracovní skupiny pro Středomoří,

–       s ohledem na rozpravu o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci, která se konala v Parlamentu dne 25. listopadu 2014,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2014 o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci,(2)

_       s ohledem na desetibodový akční plán pro migraci přijatý dne 20. dubna 2015 na společném zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro vnitřní věci,

_       s ohledem na závěry zvláštního summitu Rady EU věnovaného uprchlické krizi ve Středomoří, který se konal dne 22. dubna 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) zahynulo při nedávných tragédiích ve Středozemním moři od počátku roku více než 1500 osob, z čehož znovu vyplývá, že je nutné, aby EU a její členské státy podnikly veškeré možné kroky na záchranu životů osob v ohrožení na moři;

B.     vzhledem k tomu, že se pohřešuje až 700 migrantů a panují obavy, že utonuli poté, co se přeplněná dřevěná rybářská loď poblíž Libye převrhla, když jim na pomoc plula portugalská obchodní loď v pozdních hodinách v sobotu 18. dubna; vzhledem k tomu, že jeden z přeživších údajně informoval italské orgány o tom, že se na palubě mohlo nacházet až 950 osob;

C.     vzhledem k tomu, že v tomto měsíci se již udála podobná tragédie, při níž údajně zahynulo přibližně 400 osob v moři, když se dřevěná rybářská loď přepravující kolem 550 osob převrhla; vzhledem k tomu, že ti, kteří ztroskotání přežili, uvedli, že plavidlo se převrhlo poté, co se naloděné osoby začaly pohybovat, když spatřily blížící se záchrannou loď; vzhledem k tomu, že se odhaduje, že třetina pasažérů na palubě byly ženy a děti, které se v okamžiku ztroskotání nacházely v podpalubí;

D.     vzhledem k tomu, že italské námořní síly, italská pobřežní stráž, italské námořnictvo a řada obchodních lodí prováděly nepřetržité operace na záchranu ohrožených migrantů ve Středozemním moři a během šesti dnů od pátku 10. dubna do čtvrtka 16. dubna 2015 poskytly pomoc přibližně 10 000 migrantů; vzhledem k tomu, že podle odhadů IOM celkový počet migrantů, kterým se od 1. ledna do 20. dubna 2015 podařilo dostat na italské pobřeží, činil 23 918 osob;

E.     vzhledem k tomu, že v Řecku, které je jižní vstupní branou pro migranty bez dokladů a žadatele o azyl z Afriky a Asie, činil za první čtvrtletí roku 2015 celkový počet imigrantů zachráněných řeckou pobřežní stráží v Egejském moři 10 445 osob; vzhledem k tomu, že podle řeckých orgánů navíc řecká pobřežní stráž zachránila jen během víkendu 18.–19. dubna 1 047 ohrožených migrantů;

F.     vzhledem k tomu, že společná operace Triton koordinovaná agenturou FRONTEX funguje v plném rozsahu od 1. listopadu 2014;

G.     vzhledem k tomu, že od zahájení společné operace Triton v listopadu 2014 bylo na hlavní trase ve Středozemním moři zachráněno více než 24 400 ilegálních migrantů, včetně přibližně 7 860 osob, k jejichž záchraně přispělo spolufinancování agenturou Frontex;

H.     vzhledem k tomu, že jak se zdá, ve většině případů pocházejí přicházející migranti ze subsaharské Afriky, Eritrey, Somálska a Sýrie, a podle IOM byli z velké části zachránění v mezinárodních vodách;

I.      vzhledem k tomu, že migranti potvrdili, že byli nabíráni převaděči v Libyi v takzvaných „přestupních domech“ a že zde museli čekat až měsíc; vzhledem k tomu, že podle IOM uvedli, že byli vystaveni systematickému násilí a zneužívání ze strany převaděčů;

J.      vzhledem k tomu, že převaděči a obchodníci s lidmi využívají nelegální migrace, a vzhledem k tomu, že tyto sítě vystavují životy migrantů nebezpečí pro svůj vlastní finanční prospěch, jsou odpovědné za smrt tisíců osob a představují pro EU a její členské státy závažný problém;

K.     vzhledem k tomu, že sítě převaděčů provozují svou činnost ze třetích zemí za naprosté beztrestnosti, přičemž jejich zisk z trestné činnosti dosahuje ročně podle odhadů 20 miliard EUR;

L.     vzhledem k tomu, že úředníci agentury Frontex a záchranné týmy informovaly, že v tomto roce dvakrát převaděči projevili svůj bezohledný a zločinecký postoj, když během záchranných operací v Středomoří začali střílet s cílem získat zpět prázdná plavidla poté, co byli migranti, kteří se na nich plavili, přibližně 60 mil od Libye zachráněni;

M.    vzhledem k tomu, že podle úřadu Europol mají kriminální skupiny, které aktivně napomáhají přepravování migrantů bez dokladů přes Středozemí, přímé napojení na trestnou činnost spojenou s obchodováním s lidmi, drogami, zbraněmi a terorismem;

N.     vzhledem k tomu, že dne 17. března 2015 Europol zahájil činnost společného operačního týmu Mare zaměřeného na zločinecké skupiny, které pomáhají migrantům přeplout Středozemní moře a dostat se do EU lodí;

O.     vzhledem k tomu, že nestabilita v Libyi vytváří ideální prostředí pro trestnou činnost obchodníků s lidmi a převaděčů;

P.     vzhledem k tomu, že rychlá expanze Islámského státu a organizace Daíš v sousedních oblastech zasažených konflikty se dříve či později odrazí na hromadném přílivu migrantů a tocích vysídlených osob;

1.      vyjadřuje politování nad opakovanými tragickými ztrátami na životech ve Středozemí; naléhavě vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby učinily vše, co je v jejich silách, aby se dalším ztrátám životů na moři předešlo; vyzývá EU a členské státy, aby poskytly potřebné zdroje k zajištění toho, aby závazky v oblasti pátracích a záchranných opatření byly efektivně plněny a aby na ně byly vyčleněny odpovídající finanční prostředky a personál v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu za koordinace agentury Frontex;

2.      opakuje, že je nutné, aby EU převzala odpovídající díl odpovědnosti a posílila solidaritu vůči členským státům, do nichž proudí největší počet uprchlíků a žadatelů o azyl, ať už v absolutních nebo poměrných hodnotách; vyzývá členské státy, aby stanovily standardní právní a finanční podmínky a podmínky přijímání migrantů;

3.      považuje za nutné, aby byla okamžitě posílena politika v oblasti ostrahy hranic a bezpečnosti EU a zlepšilo se fungování agentury Frontex a Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO); vyzývá členské státy, aby i nadále projevovaly solidaritu a odhodlání tím, že zvýší svůj příspěvek do rozpočtů a k operacím těchto agentur; zavazuje se poskytnout těmto agenturám prostřednictvím rozpočtu EU a příslušných rozpočtových prostředků potřebné zdroje (lidské a materiální) k plnění jejich povinností;

4.      vyzývá členské státy, aby dále zvážily možnost vojenské námořní operace EU-OSN poblíž libyjského pobřeží s cílem zastavit obchodování s lidmi, rozložit sítě převaděčů, a ve výsledku tak chránit lidské životy; zastává názor, že tato operace by rovněž měla umožnit systematické zabírání a zničení všech plavidel, která převaděči používají;

5.      vyzývá členské státy, aby stanovily vysoké trestní sankce postihující obchodování s lidmi a převaděčství, a to jak do EU, tak i v rámci jejích zemí, a také osoby či skupiny, které vykořisťují zranitelné migranty v EU;

6.      vyzývá členské státy, aby úzce spolupracovaly s agenturami Europol, Frontex, EASO a Eurojust s cílem bojovat proti obchodníkům s lidmi a zločineckým sítím převaděčů a odhalovat a nalézt zdroje jejich financování; zdůrazňuje, že spolupráce se třetími zeměmi, zejména zeměmi sousedícími s Libyí, je pro úspěšné zničení těchto zločineckých sítí nezbytná;

7.      vítá zahájení činnosti společného operativního týmu Mare, který vytvořil Europol a jehož cílem je boj proti organizovanému zločinu a převaděčským sítím, které zneužívají situace bezbranných migrantů;

8.      vyzývá Komisi, aby upravila stávající azylový systém a na základě zvláštních kritérií stanovila závazné kvóty pro rozdělení žadatelů o azyl mezi 28 členských států, jakmile bude hranice počtu žadatelů v kterémkoli členském státě překročena;

9.      opakuje svou podporu veškerému úsilí a diplomatické činnosti, které vyvíjí OSN s cílem znovu ustavit orgány státní správy v Libyi, a svůj závazek zvýšit úsilí o vyřešení konfliktu a nestabilní situace v Libyi a Sýrii, neboť jsou to klíčové faktory nárůstu migrace;

10.    žádá užší koordinaci politiky EU a členských států při řešení hlubších příčin migrace; zdůrazňuje, že EU musí zaujmout ucelený přístup, který posílí soudržnost jejích vnitřních i vnějších politik, a to zejména společné zahraniční a bezpečnostní politiky, rozvojové politiky a migrační politiky; žádá prohloubení spolupráce EU s partnerskými zeměmi na Blízkém východě a v Africe s cílem podporovat demokracii, základní svobody a práva, bezpečnost a prosperitu;

11.    zdůrazňuje, že kořeny násilí a zaostalost je nutné řešit v zemích původu, aby mohl být zastaven příliv uprchlíků a ekonomických migrantů; v této souvislosti zdůrazňuje, že značné posílení správní struktury vybudováním efektivních a inkluzivních veřejných institucí, zavedení zásad právního státu a boj proti rozbujelé korupci na všech úrovních a rovněž prosazování lidských práv a demokracie by mělo patřit mezi hlavní priority všech vlád v zemích původu; rozhodně podporuje cestu míru, bezpečnosti a regionální stability, jakožto prioritních prvků rozvojové pomoci EU v zemích původu;

12.    zdůrazňuje, že je nutné znovu koncipovat spolupráci se třetími zeměmi, včetně zemí subsaharské Afriky, severní Afriky a Blízkého východu, a to případně i v oblasti prosazování práva; zdůrazňuje, že třetí země musí dodržovat mezinárodní právo, pokud jde o záchranu životů na moři, a zajistit ochranu uprchlíků a dodržování základních práv;

13.    vyzývá Komisi, aby občany třetích zemí, zejména v oblasti severní Afriky a Blízkého východu informovala o rizicích a nebezpečích, které představují nezákonné migrační sítě;

14.    zdůrazňuje skutečnost, že spolupráce s Tureckem musí být prioritou v boji proti organizované trestné činnosti, obchodování s lidmi a převaděčství;

15.    vyzývá členské státy, aby zvážily možnost urychleného zpracovávání žádostí – ve spolupráci s bezpečnými tranzitními třetími zeměmi i třetími zeměmi původu – a navracení těch osob, které nesplňují podmínky pro azyl a ochranu v EU, čímž se zajistí, že budou zdroje využívány především ve prospěch těch, kdo ochranu potřebují; zdůrazňuje, že je třeba podporovat politiku dobrovolného návratu při současném zaručení ochrany práv všech migrantů a zajištění bezpečného a legálního přístupu k systému udělování azylu v EU;

16.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0448.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0105.

Právní upozornění