Menetlus : 2015/2660(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0367/2015

Esitatud tekstid :

B8-0367/2015

Arutelud :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0176

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 127kWORD 61k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.141v01-00
 
B8-0367/2015

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


rändajaid vedanud laevadega Vahemerel hiljuti aset leidnud tragöödiate kohta (2015/2660(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić, Andrej Plenković fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon rändajaid vedanud laevadega Vahemerel hiljuti aset leidnud tragöödiate kohta (2015/2660(RSP))  
B8‑0367/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–       võttes arvesse inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

–       võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse 1951. aasta Genfi konventsiooni ja selle lisaprotokolli,

–       võttes arvesse oma 23. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni rändevoogude kohta Vahemerel, pidades eelkõige silmas traagilisi sündmusi Lampedusa lähedal(1),

–       võttes arvesse komisjoni talituste 22. mai 2014. aasta töödokumenti Vahemere rakkerühma tegevust käsitleva teatise rakendamise kohta,

–       võttes arvesse parlamendis 25. novembril 2014 peetud arutelu, milles käsitleti olukorda Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkust,

–       võttes arvesse oma 17. detsembri 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkuse kohta(2),

_       võttes arvesse 20. aprillil 2015 toimunud välisasjade ja siseküsimuste nõukogu ühisistungil heaks kiidetud kümnest meetmest koosnevat rändeteemalist tegevuskava,

_       võttes arvesse 22. aprillil 2015 toimunud Vahemere pagulaskriisi teemalise Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise järeldusi,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni andmeil on alates selle aasta algusest koos viimaste tragöödiatega Vahemerel hukkunud üle 1500 inimese, ning arvestades, et see näitab veel kord, et EL ja liikmesriigid peavad tegema kõik võimaliku merel ohtu sattunud inimeste elu päästmiseks;

B.     arvestades, et kuni 700 rändajat on teadmata kadunud ja kardetakse, et nad on uppunud pärast seda, kui nendega üle koormatud puidust kalalaev Liibüa lähedal ümber läks, kui Portugali kaubalaev oli neile laupäeva, 18. aprilli hilisõhtul appi tulemas; arvestades, et teadete kohaselt andis üks ellujäänutest Itaalia ametivõimudele teada, et pardal võis olla kuni 950 inimest;

C.     arvestades, et selle kuu alguses toimus sarnane tragöödia, mille kohta teatati, et merel kaotas elu umbes 400 rändajat, kui ümber läks puidust kalalaev ligikaudu 550 inimesega pardal; arvestades, et laevahukus ellujäänute andmetel läks laev ümber, kui inimesed hakkasid neile lähenevat valvepaati nähes liikuma; arvestades, et hinnangute kohaselt moodustasid ühe kolmandiku pardal olnud reisijatest naised ja lapsed, kes asusid laevahuku ajal lastiruumis;

D.     arvestades, et Itaalia merejõud, Itaalia rannikuvalve, Itaalia merevägi ja mitu kaubalaeva viisid Vahemerel hätta sattunud rändajate päästmiseks väsimatult läbi operatsioone ning päästsid kuue päeva jooksul alates reedest, 10. aprillist kuni neljapäeva, 16. aprillini 2015 ligikaudu 10 000 rändajat; arvestades, et Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni hinnangute kohaselt oli esmaspäeva, 20. aprilli seisuga alates 1. jaanuarist 2015 Itaalia rannikule jõudnud rändajate koguarv 23 918;

E.     arvestades, et Kreekas, mis moodustab Aafrikast ja Aasiast pärit ebaseaduslike rändajate ja varjupaigataotlejate jaoks osa lõunapoolsest väravast, päästis Kreeka rannikuvalve Egeuse merel 2015. aasta esimeses kvartalis kokku 10 445 sisserändajat; arvestades lisaks, et Kreeka ametivõimude andmetel päästis Kreeka rannikuvalve üksnes 18. ja 19. aprilli nädalavahetusel 1047 hätta sattunud rändajat;

F.     arvestades, et Frontexi koordineeritav ühisoperatsioon Triton käivitati täies mahus 1. novembril 2014;

G.     arvestades, et alates ühisoperatsiooni Triton käivitamisest 2014. aasta novembris on Vahemere keskosa marsruudil päästetud rohkem kui 24 400 ebaseaduslikku rändajat, sealhulgas ligi 7860 Frontexi kaasrahastatavate ressursside abil;

H.     arvestades, et enamik sisserändajatest paistab olevat pärit Sahara-tagusest Aafrikast, Eritreast, Somaaliast ja Süüriast ning päästeti Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni andmetel enamasti rahvusvahelistest vetest;

I.      arvestades, et rändajad on kinnitanud, et inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajad kogusid neid Liibüas kokku nn ühenduspunktidesse ning nad pidid seal ootama kuni kuu aega; arvestades, et Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni andmetel on rändajad teatanud, et inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajad kasutasid nende suhtes süstemaatiliselt vägivalda ja kuritarvitasid neid;

J.      arvestades, et inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajad ja inimkaubitsejad kasutavad ebaseaduslikku rännet ära, ning arvestades, et sellised võrgustikud seavad rahalise kasu eesmärgil ohtu rändajate elu, vastutavad tuhandete surmajuhtumite eest ning kujutavad endast ELile ja liikmesriikidele tõsist probleemi;

K.     arvestades, et inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevaid võrgustikke juhitakse kolmandate riikide territooriumilt täiesti karistamatult ning nad teenivad oma kriminaalse tegevusega hinnanguliselt 20 miljardit eurot kasumit aastas;

L.     arvestades, et Frontexi ametnike ja päästemeeskondade teatel näitasid inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajad, kes olid relvastatud, sel aastal kahel korral oma halastamatut ja kriminaalset lähenemisviisi, kui nad tulistasid Vahemere keskosas toimunud päästeoperatsioonide ajal mitu lasku, et saada tagasi tühjad laevad pärast seda, kui nendel olnud rändajad olid Liibüast umbes 60 miili kaugusel päästetud;

M.    arvestades, et organiseeritud kuritegelikke rühmitusi, mis aktiivselt edendavad ebaseaduslike rändajate transporti üle Vahemere, on Europoli andmetel seotud inimkaubanduse, uimastite, tulirelvade ja terrorismiga;

N.     arvestades, et 17. märtsil 2015 käivitas Europol oma ühise operatiivrühma Mare tegevuse, et võidelda organiseeritud kuritegelike rühmituste vastu, kes aitavad rändajatel jõuda laevaga üle Vahemere ELi;

O.     arvestades, et Liibüas valitsev ebastabiilsus tagab ideaalse keskkonna inimkaubitsejate ja inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajate kriminaalseks tegevuseks;

P.     arvestades, et ISi ja Da’eshi kiire laienemine naabruses asuvates konfliktipiirkondades mõjutab kokkuvõttes rändajate massilist sissevoolu ja ümberasustatud inimeste voogusid;

1.      väljendab kahetsust inimeste korduva traagilise hukkumise pärast Vahemerel; nõuab tungivalt, et Euroopa Liit ja liikmesriigid teeksid kõik endast sõltuva, et ära hoida uusi hukkumisi merel; kutsub ELi ja liikmesriike üles tagama vajalikud ressursid, et kindlustada Frontexi koordineerimisel otsingu- ja päästekohustuste tulemuslik täitmine ning sel eesmärgil piisav rahastamine ja töötajatega varustamine lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis;

2.      kordab, et EL peab suurendama vastutuse ja solidaarsuse õiglast jagamist liikmesriikidega, kes võtavad absoluutarvudes või proportsionaalselt vastu suurima arvu põgenikke ja varjupaigataotlejaid; kutsub liikmesriike üles ühtlustama õiguslikke, rahalisi ja vastuvõtutingimusi;

3.      on seisukohal, et viivitamata tuleb tõhustada ELi piiripoliitikat ja julgeolekut ning parandada Frontexi ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) toimimist; kutsub liikmesriike üles ilmutama jätkuvalt solidaarsust ja pühendumust, suurendades oma panust asjaomaste ametite eelarvetesse ja operatsioonidesse; võtab kohustuse tagada ELi eelarve ja selle vastavate fondide kaudu asjaomastele ametitele kohustuste täitmiseks vajalikud ressursid (inimressursid ja varustuse);

4.      kutsub liikmesriike üles kaaluma lisaks võimalust korraldada Liibüa ranniku lähedal ELi ja ÜRO mereväeoperatsioon, et teha lõpp inimkaubandusele, lõhkuda inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevad võrgustikud ja kokkuvõttes päästa elusid; on seisukohal, et ühtlasi peaks see operatsioon võimaldama süstemaatiliselt kinni pidada ja hävitada kõik inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajate kasutatavad laevad;

5.      tuletab meelde, et liikmesriigid peaksid kehtestama ranged kriminaalkaristused nii ELi-suunalise kui ka ELi piires toimuva inimkaubanduse ja inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise eest ning samuti isikutele või rühmadele, kes kasutavad ELis haavatavaid rändajaid ära;

6.      kutsub liikmesriike üles tegema Europoli, Frontexi, EASO ja Eurojustiga tihedat koostööd, et võidelda inimkaubitsejate ja inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate kuritegelike võrgustike vastu ning teha kindlaks nende rahastamisallikad ja nende rahastamist jälgida; rõhutab, et asjaomaste kuritegelike võrgustike edukaks lõhkumiseks on hädavajalik kolmandate riikide ja eelkõige Liibüa naaberriikide koostöö;

7.      väljendab heameelt asjaolu üle, et Europol käivitas ühise operatiivrühma Mare tegevuse, et võidelda organiseeritud kurjategijate ja inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate võrgustike vastu, mis kuritarvitavad rändajate haavatavust;

8.      kutsub komisjoni üles kohandama kehtivat varjupaigasüsteemi ja kehtestama siduva kvoodi varjupaigataotlejate jaotamiseks 28 liikmesriigi vahel, kui mõnes liikmesriigis ületatakse selge ülemmäär konkreetsete kriteeriumide alusel;

9.      kinnitab oma toetust kõigile ÜRO juhitavatele jõupingutustele ja diplomaatilisele tegevusele, mille eesmärk on taastada Liibüas riigivõim, ning tema pühendumusele pingutada senisest enam, et käsitleda Liibüas ja Süürias valitsevaid konflikte ja ebastabiilsust, mis on peamised rännet soodustavad tegurid;

10.    nõuab ELi ja liikmesriikide poliitikameetmete tihedamat kooskõlastamist, et võidelda rände algpõhjustega; rõhutab ELi tervikliku käsituse vajalikkust, et tugevdada sise- ja välispoliitika ning eelkõige ühise välis- ja julgeolekupoliitika, arengupoliitika ja rändepoliitika sidusust; nõuab ELi koostöö tugevdamist partnerriikidega Lähis-Idas ja Aafrikas, et edendada demokraatiat, põhivabadusi ja -õigusi, turvalisust ja heaolu;

11.    toonitab, et vägivalla ja mahajäämuse algpõhjustega tuleb tegeleda nende päritoluriikides, et peatada pagulaste ja majanduslikel põhjustel rändajate voog; juhib sellega seoses tähelepanu asjaolule, et juhtimisstruktuuride märkimisväärne tugevdamine, rajades tõhusad ja kaasavad avalikud asutused, kehtestades õigusriigi põhimõtted ja võideldes sügavalt juurdunud korruptsiooni vastu kõigil tasanditel ning edendades inimõigusi ja suuremat demokraatiat, peaks olema kõigi päritoluriikide valitsuste esmatähtis eesmärk; toetab kindlalt rahu, julgeoleku ja piirkonna stabiilsuse valimist päritoluriikidele antava ELi arenguabi sihtvaldkondadeks;

12.    rõhutab, et koostöö, mida EL teeb kolmandate riikide ning sealhulgas Sahara-taguse Aafrika, Põhja-Aafrika ja Lähis-Idaga õiguskaitse valdkonnas, tuleb vajaduse korral ümber kujundada; rõhutab, et kolmandad riigid peavad järgima rahvusvahelist õigust seoses merehädaliste päästmisega ning tagama pagulaste kaitsmise ja põhiõiguste austamise;

13.    kutsub komisjoni üles teavitama kolmandate riikide ning eelkõige Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna elanikke ebaseaduslike rändevõrgustikega kaasnevatest riskidest ja ohtudest;

14.    rõhutab asjaolu, et Türgiga tehtav koostöö peab olema esmatähtis võitluses organiseeritud kuritegevuse, inimkaubanduse ja inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastu;

15.    kutsub liikmesriike üles kaaluma võimalust kasutada koostöös turvaliste kolmandate päritolu- ja transiidiriikidega kiirmenetlust ja saata tagasi isikud, kes ei vasta ELis varjupaiga ja kaitse saamise tingimustele, tagades vahendite tõhusa kasutamise kaitset vajavate isikute heaks; rõhutab vajadust ergutada vabatahtliku tagasipöördumise poliitikat, tagades samal ajal kõikide rändajate õiguste kaitse ning kindlustades turvalise ja seadusliku juurdepääsu ELi varjupaigasüsteemile;

16.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0448.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0105.

Õigusalane teave