Процедура : 2015/2589(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0376/2015

Внесени текстове :

B8-0376/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.66
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0175

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 138kWORD 69k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.150v01-00
 
B8-0376/2015

за приключване на разисквания по изявления на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно втората годишнина от срутването на сградата „Рана Плаза“ и актуалното състояние на Пакта за устойчиво развитие (2015/2589(RSP))


Катрин Биърдър, Филиз Хакъева Хюсменова, Иван Яковчич, Мариел дьо Сарнез, Беатрис Бесера Бастеречеа, Фредерик Рийс, Луи Мишел, Йозо  Радош, Марите Схаке, Иво Вайгъл, Жерар Дьопре, Мария Пагасауртундуа Руис, Петрас Аущревичюс, Робер Рошфор, Хилде Ваутман, Жузе Инасиу Фария от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно втората годишнина от срутването на сградата „Рана Плаза“ и актуалното състояние на Пакта за устойчиво развитие (2015/2589(RSP))  
B8‑0376/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Споразумението за сътрудничество между ЕС и Бангладеш от 2001 г.,

–       като взе предвид своите предишни резолюции относно Бангладеш, по-специално резолюциите от 14 януари 2014 г.(1), 21 ноември 2013 г.(2) и 14 март 2013 г.(3),

–       като взе предвид актуализираните Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия от 2011 г.,

–       като взе предвид Ръководните принципи на ООН за стопанската дейност и правата на човека,

–       като взе предвид Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) относно основните принципи и права в областта на труда,

–       като взе предвид Глобалния договор на ООН за правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията,

–       като взе предвид Пакта за постоянно подобряване на трудовите права и безопасността във фабриките в промишлеността за готови облекла и плетива в Бангладеш,

–       като взе предвид Декларацията на ООН от Йоханесбург относно устойчивото потребление и производство за насърчаване на социално и икономическо развитие,

–       като взе предвид Ръководните принципи на ООН за бизнес и права на човека, които определят рамка както за правителствата, така и за дружествата по отношение на защитата и зачитането на правата на човека и които бяха одобрени от Съвета по правата на човека през юни 2011г.,

–       като взе предвид Пакта за устойчиво развитие за постоянно подобряване на трудовите права и безопасността във фабриките в промишлеността за готови облекла и плетива в Бангладеш,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че на 24 април 2013 г. 1134 души загинаха, а стотици бяха ранени при срутването на сградата „Рана Плаза“ в Савар, Бангладеш;

Б.     като има предвид, че най-малко 112 души загинаха при пожара във фабриката „Тазрин“ в района Ашулия, Дака, Бангладеш на 24 ноември 2012 г., а 289 души – при пожара в Карачи, Пакистан през септември 2012 г.;

В.     като има предвид, че най-малко шестима души загинаха и повече от 60 бяха ранени, след като покривът на частично изградена фабрика за цимент се срути наскоро в Бангладеш;

Г.     като има предвид, че промишлеността за готови облекла в Бангладеш отбеляза значително развитие в рамките на само няколко десетилетия и стана втората по големина в света;

Д.     като има предвид, че като една от най-слабо развитите държави Бангладеш се ползва от безмитен и освободен от квоти достъп до пазара на ЕС за всички свои продукти, в рамките на инициативата „Всичко освен оръжия“ (ВОО), която обхваща 55% от износа на Бангладеш, голяма част от който представлява облекло/текстил;

Е.     като има предвид, че над 5 000 лица на издръжка на загиналите и оцелелите в бедствието в „Рана Плаза“ досега са получили само 40% от дължимото им обезщетение, и като има предвид, че въпреки че са постигнати договорености за изплащане на още 30% от общия размер на иска, окончателното изплащане е възпрепятствано в резултат на недостиг от 9 милиона щатски долара от необходимото финансиране;

Ж.    като има предвид, че МОТ подкрепя националната инициатива на правителството на Бангладеш за провеждане на проверки на структурната стабилност на сградите и противопожарната и електрическата безопасност на близо 1 800 фабрики за готови облекла, много от които са преустроени търговски или жилищни сгради;

З.      като има предвид, че Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите в Бангладеш и Алиансът за безопасни условия на труд в Бангладеш са извършили проверки на 1 687 фабрики, с които работят дружествата, членуващи в тях;

И.     като има предвид, че достойните условия на труд в световните вериги на доставки ще бъде основна точка от дневния ред на конференцията на МОТ през 2016 г.;

1.      изразява съжаление във връзка с недостига на 9 милиона щатски долара от общата сума, необходима за изплащането на обезщетение за бедствието в „Рана Плаза“; призовава отговорните международни марки, правителството на Бангладеш и представителите на бангладешката промишленост да предприемат незабавни мерки за преодоляване на този недостиг;

2.      отбелязва, че обезщетението за пожара в „Тазрин“ е в процес на договаряне на същата основа, както договореностите относно „Рана Плаза“; изразява дълбоко съжаление във връзка с продължаващите забавяния и призовава обезщетенията да се предоставят своевременно;

3.      изразява съжаление, че оцелелите лица и роднините на жертвите от смъртоносния пожара в текстилната фабрика „Али Ентърпрайзис“ в Карачи (Пакистан), при който загинаха 260 души, все още очакват обезщетение от водещ европейски текстилен търговец на дребно;

4.      приветства предприетите стъпки за установяването в Бангладеш на схема за осигуряване срещу трайна инвалидност в резултат на трудови злополуки и призовава Комисията да подкрепи по целесъобразност тези усилия, но отбелязва, че докато настоящите усилия за предоставяне на обезщетения не доведат до изплащането на обезщетенията, това ще продължи да бъде пречка за постигането на напредък в тази област;

5.      призовава правителствата на държавите – членки на ЕС, и други страни да започнат проучването на по-добри регулаторни рамки, които ще гарантират, че достъпът до правни средства за защита и обезщетение се основава на потребностите, а не само върху способността на кампанийни групи за публично изобличаване;

6.      приветства проверките във фабриките, които вече приключиха в Бангладеш, и факта, че в много обекти се извършват ремонти; подкрепя важната работа на МОТ в подкрепа на гарантирането на тези действия;

7.      приветства големите ангажименти, поети от правителството на Бангладеш за укрепване на Отдела за инспекции на фабрики и обекти (Department of Inspections of Factories and Establishments, DIFE) и за модернизиране на неговата служба за инспекции през януари 2014 г.;

8.      отбелязва обаче твърденията за ендемична корупция в много южноазиатски държави между инспекторите в областта на здравето и безопасността и собствениците на фабрики за облекло и призовава за полагане на повече усилия за борба срещу такива практики;

9.      при спазване на ангажиментите, поети в пакта, призовава правителството на Бангладеш да приеме, без по-нататъшно забавяне и като въпрос с най-висок приоритет, правилата и разпоредбите за прилагане на Закона за труда на Бангладеш, в тясна консултация с Тристранния консултативен съвет и при отчитане на препоръките на МОТ;

10.    приветства водещата инициатива на Комисията относно отговорното управление на веригата на доставки в сектора за производство на облекла; счита, че ЕС има възможността и задължението да бъде на челно място в света по отношение на отговорност в рамките на веригата на доставки;

11.    счита, че достъпът до информация в сектора за производство на облекла е най-важната пречка за справяне с нарушенията на правата на човека в глобалната верига на доставки и че е необходима задължителна информационна система, която да предоставя информация, свързваща всички участници по веригата за създаване на стойност на даден продукт, от мястото на производство до търговците на дребно;

12.    счита, че е необходимо ново законодателство на ЕС, за да се създаде правно задължение за корпоративна надлежна проверка на упражняването на правата на човека за дружествата от ЕС, които изместват производството си в трети държави, включително обвързващи мерки за осигуряване на проследимост и прозрачност чрез законодателство, което задължава дружествата, желаещи да извършват дейност на европейския пазар, да осигуряват информация за цялата верига на доставки на своите продукти в съответствие с Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека;

13.    отбелязва важната роля, която могат да играят работниците и съюзите, например трайното развитие на ръководени от работниците комитети по безопасност във всички фабрики, и значението на достъпа на съюзите до фабриките с цел да обучат работниците относно това как да защитават правата си и безопасността си, включително правото си на отказ на опасен труд;

14.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Европейската служба за външна дейност, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета на ООН по правата на човека и правителството и парламента на Бангладеш.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0045.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2013)0516.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2013)0100.

Правна информация