Διαδικασία : 2015/2589(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0376/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0376/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.66
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0175

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 138kWORD 70k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.150v01-00
 
B8-0376/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη δεύτερη επέτειο από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και την τρέχουσα κατάσταση του Συμφώνου Βιωσιμότητας  [2015/2589 (RSP)].


Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, José Inácio Faria εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δεύτερη επέτειο από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και την τρέχουσα κατάσταση του Συμφώνου Βιωσιμότητας [2015/2589 (RSP)].  
B8‑0376

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας ΕΚ-Μπανγκλαντές του 2001,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Μπανγκλαντές, ειδικότερα αυτά της 14ης Ιανουαρίου 2014 (1), 21 Νοεμβρίου 2013(2) και 14 Μαρτίου 2013(3),

–       έχοντας υπόψη τις ενημερωμένες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ του 2011 σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–       έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της ΔΟΕ σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία,

–       έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς,

–       έχοντας υπόψη το Σύμφωνο για τη Συνεχή Βελτίωση των Εργασιακών Δικαιωμάτων και της Ασφάλειας των Εργοστασίων στη βιομηχανία πλεκτών και έτοιμων ενδυμάτων στο Μπαγκλαντές,

–       έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Γιοχάνεσμπουργκ του ΟΗΕ για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης,

–       έχοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που καθορίζουν ένα πλαίσιο για τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες προστασίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Ιούνιο 2011,

–       έχοντας υπόψη το Σύμφωνο Βιωσιμότητας για τις συνεχείς βελτιώσεις των εργασιακών δικαιωμάτων και της ασφάλειας των εργοστασίων στην βιομηχανία πλεκτών και έτοιμων ενδυμάτων στο Μπαγκλαντές,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Απριλίου 2013, 1134 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν όταν το κτήριο Rana Plaza στην Savar του Μπανγκλαντές, κατέρρευσε·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 112 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε βιοτεχνία στην πόλη Ταζρήν, της περιοχής Ασούλια στην Ντάκα του Μπαγκλαντές, στις 24 Νοεμβρίου 2012 και 289 άνθρωποι χάθηκαν σε πυρκαγιά στο Καράτσι του Πακιστάν το Σεπτέμβριο 2012·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον έξη άτομα απεβίωσαν και πάνω από 60 τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση της οροφής ενός εν μέρει κατασκευασθέντος εργοστασίου τσιμέντου, πρόσφατα, στο Μπανγκλαντές·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων του Μπανγκλαντές έχει αναπτυχθεί σε διάστημα λίγων δεκαετιών και έχει καταστεί η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ως λιγότερη ανεπτυγμένη χώρα, το Μπανγκλαντές επωφελείται από αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για όλα τα προϊόντα του σύμφωνα με την πρωτοβουλία "Όλα εκτός των όπλων" (ΟΕΟ), που καλύπτει το 55 % των εξαγωγών του Μπανγκλαντές, ένα μεγάλο μέρος των οποίων αφορά ενδύματα και προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 5 000 άτομα εξαρτώμενα από τους αποθανόντες και τους επιζώντες της καταστροφής του Rana Plaza έχουν λάβει μόνο το 40 % της αποζημίωσης που τους οφείλεται και ότι ενώ υπάρχουν ρυθμίσεις για να τους καταβληθεί ένα περαιτέρω 30 % της συνολικής τους απαίτησης, η τελική πληρωμή δεν καθίσταται δυνατή ως αποτέλεσμα του ελλείμματος στην αναγκαία χρηματοδότηση, ύψους 9 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΟΕ υποστηρίζει την εθνική πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές να προβεί σε ελέγχους που αφορούν την δομική ασφάλεια, την πυρασφάλεια και την ηλεκτρική ασφάλεια σε περίπου 1 800 εργοστάσια έτοιμων ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργίας, πολλά εκ των οποίων είναι εμπορικά ή οικιστικά κτήρια τα οποία έχουν μετατραπεί·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία του Μπαγκλαντές σχετικά με την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτηρίων και η συμμαχία για την ασφάλεια των εργαζομένων στο Μπαγκλαντές έχουν διεξαγάγει επιθεωρήσεις 1 687 εργοστασίων, από τα οποία προμηθεύονται οι επιχειρήσεις μέλη τους·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπρεπής εργασία στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού θα αποτελέσει κύριο σημείο στην ημερήσια διάταξη της Διάσκεψης της ΔΟΕ του 2016·

1.      εκφράζει τη λύπη του για το υφιστάμενο έλλειμμα 9 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από το σύνολο που απαιτείται για να καταβληθούν οι αποζημιώσεις του Rana Plaza· καλεί τα διεθνή εμπορικά σήματα, την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και τους εκπροσώπους της βιομηχανία του Μπαγκλαντές να λάβουν άμεσα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτό το έλλειμμα·

2.      σημειώνει ότι η αποζημίωση για την πυρκαγιά στο Tazreen αποτελεί σήμερα αντικείμενο διαπραγματεύσεων στην ίδια βάση όπως η ρύθμιση για το Rana Plaza·εκφράζει την έντονη λύπη του για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις και ζητεί η αποζημίωση να παρασχεθεί εγκαίρως·

3.      εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι επιζώντες και οι συγγενείς των θυμάτων της θανατηφόρου πυρκαγιάς στο εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας των επιχειρήσεων Ali στο Κarachi (Πακιστάν), κατά την οποία απεβίωσαν 260 άτομα, εξακολουθούν να αναμένουν αποζημίωση από κορυφαίο ευρωπαϊκό εμπορικό όμιλο του τομέα των ενδυμάτων·

4.      χαιρετίζει τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για τη θέσπιση ενός μόνιμου συστήματος ασφαλίσεως των εργατικών ατυχημάτων στο Μπαγκλαντές και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες, εφόσον αυτό ενδείκνυται, σημειώνει όμως ότι όσο οι τρέχουσες προσπάθειες αποζημίωσης εξακολουθούν να εκκρεμούν αυτό θα εξακολουθήσει να αποτελεί εμπόδιο στην πρόοδο στον εν λόγω τομέα·

5.      καλεί τις κυβερνήσεις της ΕΕ και άλλους να αρχίσουν να εξετάζουν βελτιωμένα ρυθμιστικά πλαίσια τα οποία θα διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση στα μέσα προσφυγής και σε αποζημίωση βασίζεται στις ανάγκες και όχι στην ικανότητα των ομάδων πίεσης προς "κατονομασία και ονειδισμό"·

6.      χαιρετίζει τις επιθεωρήσεις των εργοστασίων οι οποίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί στο Μπαγκλαντές καθώς και το γεγονός ότι οι επισκευές έχουν ξεκινήσει σε πολλούς τόπους· υποστηρίζει τη σημαντική εργασία της ΔΟΕ όσον αφορά τη συμμετοχή και βοήθειά της σχετικά·

7.      χαιρετίζει τις σημαντικές δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές σχετικά με την αναδιάρθρωση του τμήματος επιθεωρήσεων εργοστασίων και εγκαταστάσεων (DIFE) καθώς και την αναβάθμιση της υπηρεσίας της στον τομέα των επιθεωρήσεων, τον Ιανουάριο του 2014·

8.      επισημαίνει, όμως, τις καταγγελίες περί ενδημικής διαφθοράς σε πολλά κράτη της Νότιας Ασίας ανάμεσα σε επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας και εργοστασιάρχες ένδυσης και ζητεί να ληφθούν περισσότερα μέτρα για την καταπολέμηση αυτών των πρακτικών·

9.      καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να εγκρίνει, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Συμφώνου, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις και ως ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας, τους εκτελεστικούς κανόνες και κανονισμούς του νόμου του Μπαγκλαντές περί εργασίας, και δη μετά από εκτεταμένη διαβούλευση με το τριμερές συμβουλευτικό συμβούλιο ( TCC) και αφού λάβει υπόψη τις συστάσεις της ΔΟΕ·

10.    χαιρετίζει την εμβληματική πρωτοβουλία της Επιτροπής για υπεύθυνη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της ένδυσης· πιστεύει ότι η ΕΕ έχει τη δυνατότητα και το καθήκον να αποτελέσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή υπευθυνότητας στον τομέα της αλυσίδας εφοδιασμού·

11.    πιστεύει ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες στον τομέα της ένδυσης αποτελεί συχνά το πλέον σημαντικό εμπόδιο για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού και ότι απαιτείται ένα υποχρεωτικό σύστημα πληροφόρησης το οποίο θα παρέχει πληροφορίες που θα συνδέουν όλους τους παράγοντες, εντός της αλυσίδας αξίας ενός προϊόντος, από τον τόπο παραγωγής έως τους εμπόρους λιανικής πώλησης·

12.    θεωρεί ότι η νέα νομοθεσία της ΕΕ είναι απαραίτητη προκειμένου να δημιουργηθεί νομική υποχρέωση δέουσας επιμέλειας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις εταιρείες ειδών ένδυσης της ΕΕ που αναθέτουν με υπεργολαβία την παραγωγή σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων δεσμευτικών μέτρων για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και της διαφάνειας μέσω νομοθεσίας που θα υποχρεώνει τις εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ευρωπαϊκή αγορά να παρέχουν πληροφορίες για όλη την αλυσίδα εφοδιασμού των προϊόντων τους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

13.    σημειώνει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, για παράδειγμα τη περαιτέρω σύσταση επιτροπών ασφαλείας υπό την αιγίδα των εργαζομένων σε όλα τα εργοστάσια και τη σημασία της πρόσβασης σε εργοστάσια για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις προκειμένου να εκπαιδεύσουν τους εργαζομένους όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και την ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους να αρνηθούν να εκτελέσουν επικίνδυνη εργασία·

14.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μπαγκλαντές.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0045

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0516

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0100

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου