Förfarande : 2015/2589(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0376/2015

Ingivna texter :

B8-0376/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.66
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0175

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 126kWORD 57k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.150v01-00
 
B8-0376/2015

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om den andra årsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget för överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) (2015/2589(RSP))


Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, José Inácio Faria för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om den andra årsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget för överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) (2015/2589(RSP))  
B8-0376/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av samarbetsavtalet mellan EG och Bangladesh från 2001,

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Bangladesh, särskilt resolutionerna av den 14 januari 2014(1), 21 november 2013(2) och 14 mars 2013(3),

–       med beaktande av OECD:s uppdaterade riktlinjer för multinationella företag från 2011,

–       med beaktande av FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter,

–       med beaktande av ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet,

–       med beaktande av FN:s Global Compact-initiativ om mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och korruptionsbekämpning,

–       med beaktande av överenskommelsen för den kontinuerliga förbättringen av arbetstagares rättigheter och fabrikssäkerhet inom industrin för konfektionsvaror och stickade klädesplagg i Bangladesh,

–       med beaktande av FN:s Johannesburgdeklaration om hållbar konsumtion och produktion för främjandet av den sociala och ekonomiska utvecklingen,

–       med beaktande av FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter, vilka fastställer ett ramverk för både regeringar och företag att skydda och respektera mänskliga rättigheter, och vilka antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter i juni 2011,

–       med beaktande av överenskommelsen om godtagbarhet för den kontinuerliga förbättringen av arbetstagares rättigheter och fabrikssäkerhet inom industrin för konfektionsvaror och stickade klädesplagg i Bangladesh,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 24 april 2013 omkom 1 134 människor och hundratals skadades när byggnaden Rana Plaza i Savar, Bangladesh, störtade samman.

B.     Minst 112 personer omkom i branden i Tazreenfabriken i Ashuliadistriktet i Dhaka i Bangladesh den 24 november 2012, och 289 personer miste livet i en brand i Karachi i Pakistan i september 2012.

C.     Minst sex personer dog och fler än 60 skadades efter att taket på en delvis färdigställd cementfabrik nyligen störtade samman i Bangladesh.

D.     Bangladeshs konfektionsindustri har ökat betydligt under loppet av några få årtionden till den näst största i världen.

E.     Som ett av de minst utvecklade länderna åtnjuter Bangladesh tull- och kvotfritt tillträde till EU:s marknad för alla sina produkter inom ramen för initiativet ”Allt utom vapen”, som omfattar 55 % av landets export, mycket av det kläder/textilier.

F.     Över 5 000 av de anhöriga till dem som omkom eller överlevde Rana Plaza-katastrofen har hittills bara mottagit 40 % av den ersättning de har rätt till, och även om åtgärder har vidtagits för utbetalning av ytterligare 30 % av deras sammanlagda fordringar hindras den slutliga utbetalningen på grund av att det saknas 9 miljoner US-dollar av de medel som behövs.

G.     Internationella arbetsorganisationen (ILO) stöder den bangladeshiska regeringens nationella initiativ om att genomföra säkerhetsinspektioner av byggnaderna, brandskyddet och säkerheten vid bortåt 1 800 konfektionsfabriker, varav många är ombyggda kommersiella byggnader och bostadshus.

H.     Bangladesh Accord on Fire and Building Safety (bangladeshiska överenskommelsen om brand- och byggnadsskydd) och Alliance for Bangladesh Worker Safety (alliansen för arbetarskydd i Bangladesh) har genomfört inspektioner i 1 687 fabriker som deras medlemsföretag representerar.

I.      Anständigt arbete i globala leverantörskedjor kommer att vara en viktig punkt på dagordningen för ILO-konferensen 2016.

1.      Europaparlamentet beklagar att det saknas 9 miljoner US-dollar av de medel som behövs för att betala ut ersättningar för Rana Plaza-katastrofen. Parlamentet uppmanar de ansvariga internationella varumärkena, regeringen i Bangladesh och företrädare för Bangladeshs industri att vidta omedelbara åtgärder för att åtgärda detta underskott.

2.      Europaparlamentet noterar att ersättningen för branden i Tazreen nu håller på att förhandlas fram på samma villkor som för Rana Plaza. Parlamentet beklagar djupt de pågående förseningarna och begär att ersättningen ska betalas ut i tid.

3.      Europaparlamentet beklagar att de överlevande och anhöriga till offren för den dödliga branden vid textilfabriken Ali Enterprises i Karachi, Pakistan, som krävde 260 dödsoffer, fortfarande väntar på kompensation från en ledande europeisk klädkedja.

4.      Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som vidtas för att inrätta en permanent arbetsskadeförsäkring i Bangladesh, och uppmanar kommissionen att stödja sådana ansträngningar där så är möjligt, men konstaterar att hindren för framsteg på detta område kommer att kvarstå så länge de aktuella ersättningsanspråken förblir olösta.

5.      Europaparlamentet uppmanar EU-ländernas regeringar och andra att börja titta på förslag till bättre rättsliga ramar för att se till att tillgången till rättsmedel och ersättning grundar sig på behov och inte på kampanjgruppers förmåga att hänga ut de ansvariga.

6.      Europaparlamentet välkomnar de fabriksinspektioner som nu har genomförts i Bangladesh och att reparationer pågår på många platser. Parlamentet stöder ILO:s viktiga arbete för att bidra till att säkerställa detta.

7.      Europaparlamentet välkomnar de stora åtaganden som regeringen i Bangladesh gjort för att bygga om departementet för inspektioner av fabriker och anläggningar (DIFE) och uppgraderingen av dess inspektionstjänst i januari 2014.

8.      Europaparlamentet noterar däremot påståendena om den utbredda korruptionen mellan hälso- och säkerhetsinspektörer och ägare av konfektionsfabriker i många sydasiatiska länder, och efterlyser kraftfullare åtgärder för att bekämpa sådan praxis.

9.      Europaparlamentet uppmanar regeringen i Bangladesh att i linje med åtagandena i överenskommelsen om godtagbarhet snarast och med högsta prioritet anta genomförandebestämmelser och föreskrifter för arbetstagarlagstiftningen i Bangladesh, i fullt samråd med det rådgivande trepartsrådet och med beaktande av ILO:s rekommendationer.

10.    Europaparlamentet välkomnar kommissionens flagskeppsinitiativ om ansvarsfull förvaltning av leveranskedjan i klädsektorn. Parlamentet anser att EU har både möjlighet och skyldighet att vara världsledande när det gäller ansvar för leveranskedjan.

11.    Europaparlamentet anser att tillgången till information i klädsektorn ofta är det största hindret för att bekämpa kränkningar av de mänskliga rättigheterna i den globala leverantörskedjan och att det behövs ett obligatoriskt informationssystem som ger information som kopplar alla aktörer inom värdekedjan till en och samma produkt, från produktionsstället till detaljhandlarna.

12.    Europaparlamentet anser att ny unionslagstiftning är nödvändig för att skapa en rättslig skyldighet om tillbörlig aktsamhet med avseende på mänskliga rättigheter för konfektionsföretag i EU som lägger ut produktion på entreprenad i tredjeländer, inklusive bindande åtgärder för att garantera spårbarhet och insyn genom lagstiftning som ålägger företag som vill bedriva verksamhet på den europeiska marknaden att tillhandahålla information om hela leveranskedjan för sina produkter, i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

13.    Europaparlamentet konstaterar att arbetstagare och fackföreningar kan spela en viktig roll, bl.a. genom fortlöpande utveckling av arbetstagarledda säkerhetskommittéer i alla fabriker och genom att fackföreningar får tillträde till fabriker för att lära arbetstagarna hur de kan tillvarata sina rättigheter och garantera sin säkerhet, inbegripet deras rätt att vägra att utföra riskfyllt arbete.

14.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt Bangladeshs regering och parlament.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2014)0045.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2013)0516.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2013)0100.

Rättsligt meddelande