Процедура : 2015/2660(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0377/2015

Внесени текстове :

B8-0377/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 523kWORD 74k
27.4.2015
PE555.151v01-00
 
B8-0377/2015

за приключване на разисквания по изявления на Европейския съвет и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно доклада от извънредното заседание на Европейския съвет (23 април 2015 г.), и по-специално последните трагични събития в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежище (2015/2660 (RSP).


Лаура Ферара, Иняцио Корао от името на групата EFDD

Б 8-0377/2015 Резолюция на Европейския парламент относно доклада от извънредното заседание на Европейския съвет (23 април 2015 г.), и по-специално последните трагични събития в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежище (2015/2660 (RSP).  

Европейският парламент,

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–       като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–       като взе предвид Женевските конвенции от 1951 г. и допълнителните протоколи към тях,

–       като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г.(1) относно положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията,

–       като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2013 г.(2) относно мерките на ЕС и държавите членки за справяне с потока от бежанци в резултат на конфликта в Сирия,

–       като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза(3),

–       като взе предвид речта на председателя на Европейския парламент по време на неговото посещение в Лампедуза на 2 и 3 октомври 2014 г., за да отбележи годишнината от трагедията на 3 октомври 2013 г.,

–       като взе предвид докладите на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно посещенията на нейните делегации в Лампедуза през ноември 2011 г., в Йордания във връзка с бежанците от Сирия през февруари 2013 г. и в България във връзка с положението на лицата, търсещи убежище, и на бежанците, по-специално тези от Сирия, през януари 2014 г.,

–       като взе предвид разискванията на състоялата се на 9 октомври 2013 г. парламентарна сесия относно миграционните политики на ЕС в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза,

–       като взе предвид обсъжданията, проведени от началото на настоящия парламентарен мандат в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на 22 юли 2014 г. относно прилагането на съобщението относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието; на 4 септември относно дейността на Frontex в Средиземноморието и относно Работната група по въпросите на Средиземноморието; на 24 септември относно 5-ия годишен доклад на Комисията относно имиграцията и предоставянето на убежище (2013 г.)(3) и относно годишния доклад на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за положението в областта на убежището в Европейския съюз (2013 г.),

–       като взе предвид съобщението на Комисията относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието от 4 декември 2013 г.,

–       като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 20 декември 2013 г.,

–       като взе предвид работния документ на Комисията от 22 май 2014 г. относно изпълнението на съобщението относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието,

–       като взе предвид заключенията, приети от Европейския съвет на заседанията от 26-27 юни 2014 г., в които се определят стратегически насоки за законодателното и оперативното планиране за следващите години в областта на пространството на свобода, сигурност и правосъдие,

–       като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно европейските имиграционни политики от 11 септември 2014 г.,

–       като взе предвид приетите на 10 октомври 2014 г. заключения на Съвета относно предприемането на действия за по-добро управление на миграционните потоци,

–       като взе предвид доклада на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) от април 2012 г., озаглавен „Човешки жертви в Средиземно море“,

–       като взе предвид годишните доклади на специалния докладчик на ООН по човешките права на мигрантите, по-специално публикувания през април 2013 г. доклад относно управлението на външните граници на Европейския съюз и неговото въздействие върху човешките права на мигрантите, и публикувания през април 2014 г. доклад относно трудовата експлоатация на мигрантите,

–       като взе предвид обръщението на папа Франциск по време на посещението му в Парламента на 25 ноември 2014 г.,

–       като взе предвид въпросите до Съвета и Комисията относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията (O-000078/2014 – B8 0037/2014 и O-000079/2014 – B8 0038/2014),

–       като взе предвид обсъждането на положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията, проведено в Парламента на 25 ноември 2014 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че при последната трагедия край бреговете на Либия загинаха най-малко 800 мигранти, а много други все още са в неизвестност;

Б.     като има предвид, че по данни на Международната организация по миграция, от 2000 г. насам най-малко 22 400 души са загубили живота си в Средиземно море, опитвайки се да достигнат Европа, превърнало се така в най-смъртоносното море на света за мигрантите, което показва още веднъж, че трябва да се направи всичко възможно за спасяването на живота на хората в опасност и че държавите членки трябва да спазват своите международни задължения във връзка със спасителните операции по море;

В.     като има предвид, че операцията за патрулиране, спасяване и наблюдение „Маре нострум“, стартирана от Италия, засили хуманитарните спасителни дейности в Средиземноморието, като са спасени 150 810 мигранти през последните 364 дни на провеждането ѝ; като има предвид, че предположението, че прекратяването на операцията „Маре нострум“ би довело до намаляване на броя на мигрантите, които искат да прекосят Средиземно море и загиват при този опит, е погрешно;

Г.     като има предвид, че съвместната операция „Тритон“, координирана от Frontex, стана напълно оперативна на 1 ноември 2014 г.; като има предвид, че мандатът на операцията я ограничава до патрулиране и контрол по границите, като по този начин операциите по търсене и спасяване не са част от нея; като има предвид, че периметърът на действие на „Тритон“ обхваща само 30 мили от малка част от европейското крайбрежие; като има предвид, че „Тритон“ разполага с ограничени финансови и технически средства в сравнение с „Маре Нострум“; като има предвид, че без да се промени мандатът, утрояването на бюджета на „Тритон“, както беше решено от Европейския съвет в четвъртък, 23 април 2015 г., няма да намали броя на мигрантите, които загиват в морето;

Д.     като има предвид, че принципът на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите е посочен в член 80 от ДФЕС;

1.      изразява дълбока тъга и съжаление във връзка с трагичната загуба на човешки живот в Средиземно море; припомня, че солидарността на ЕС следва да върви ръка за ръка с отговорността; припомня, че въпросът за миграцията следва да бъдат разглеждан при поставяне на човешкото достойнство в центъра на всички анализи и възможни решения;

2.      настоятелно призовава Европейския съюз и държавите членки да направят повече, за да предотвратят други случаи на загуба на човешки живот в морето, и настоятелно призовава държавите членки да използват прерогативите си за спасяване на човешки живот по море съгласно своите международни задължения; призовава за създаване на значима операция по издирване и спасяване от Кипър до Испания с достатъчно финансови, технически и човешки ресурси, координирани на равнище ЕС;

3.      призовава за приемането на координиран подход, основаващ се на солидарност и отговорност, за да се намери европейско решение за този важен европейски структурен проблем — това решение следва да се основава на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите, както е посочено в член 80 от ДФЕС, както и на всеобхватен подход, който да отчита всички измерения на въпроса, включително въвеждането на нови безопасни и законни канали за миграция, визи по хуманитарни причини, задължителни програми за презаселване за държавите членки и сътрудничество с трети държави, което ще окаже също и положително въздействие върху вътрешната сигурност;

4.      призовава държавите членки да предприемат мерки с цел лицата, търсещи убежище, да получават достъп до системата на Съюза за предоставяне на убежище по безопасен и справедлив начин и да не рискуват живота си в този процес; призовава да се окаже хуманитарна помощ на оцелелите при такива трагични събития и отправя искане към ЕС и държавите членки да бъдат ангажирани за гарантирането на всеобщите основни права на мигрантите;

5.      признава, че между половин милион и един милион души вероятно ще се опитат да прекосят Средиземно море през идните месеци; призовава ЕС и държавите членки да обмислят възможностите за организиране на спешно преразпределяне и обвързващ механизъм за намаляване на натиска върху онези държави членки, които приемат по-голям брой лица, търсещи убежище, и лица, ползващи се с международна закрила, така че да се реагира по подходящ начин на тези очаквани миграционни потоци;

6.      призовава държавите членки да зачитат принципа на забрана за връщане, в съответствие с действащото международно право и действащото право на ЕС; призовава държавите членки незабавно да поставят край на всички практики за неправомерно и продължително задържане в нарушение на международното и европейското право; посочва, че мерките за задържане на мигранти трябва винаги да бъдат предмет на административно решение, както и да бъдат надлежно обосновани и с временен характер;

7.      призовава за по-добро и по-ефективно сътрудничество между ЕС и трети държави за предотвратяване на повторението на тези трагични събития; счита, че споразуменията относно управлението на миграцията между ЕС и трети държави следва да бъде предвиждани само ако държавите на транзитно преминаване гарантират защитата на бежанците и зачитането на основните права; призовава за помощ за държавите на транзитно преминаване— и държавите на произход на мигрантите — с цел диверсификация и подобряване на техните икономики и подчертава необходимостта третите държави да зачитат международното право по отношение на спасяването на човешки живот по море;

8.      призовава ЕС да продължи да предлага хуманитарна, финансова и политическа помощ в кризисните райони в Северна Африка и Близкия изток с цел справяне с първопричините за миграцията и хуманитарния натиск; призовава следователно ЕС да наблюдава разпределението на тази помощ и да засили демократичната отчетност в тази връзка, за да има това финансиране положително въздействие, което засега липсва;

9.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на генералния секретар на Обединените нации и на Върховния комисар за бежанците на ООН.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2014)0105.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2013)0414.

(3)

Приети текстове, P 7_TA (2013) 0448.

Правна информация